OSDN Git Service

add descriptions of snapshot version (melpa / git)
[howm/howm.git] / doc / README-j.html
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <!DOCTYPE html 
3   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
4   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
5 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
6 <head>
7 <title>README.ja.rd</title>
8 </head>
9 <body>
10 <h1><a name="label-0" id="label-0">howm (°ì¿Í¤ª¼ê·Ú Wiki ¤â¤É¤­)</a></h1><!-- RDLabel: "howm (°ì¿Í¤ª¼ê·Ú Wiki ¤â¤É¤­)" -->
11 <p>$Id: README.ja.rd,v 1.337 2012-12-29 00:59:48 hira Exp $</p>
12 <p>Emacs ¤ÇÃÇÊÒŪ¤Ê¥á¥â¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤È¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶­¤Ç¤¹.
13 ʬÎൡǽ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó.
14 ¤«¤ï¤ê¤Ë, Á´Ê¸¸¡º÷¤È¥á¥â´Ö¥ê¥ó¥¯¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿.
15 ¼«Í³½ñ¼°¤Ê¤Î¤Ç²þ½¡¤âÉÔÍ× :-)</p>
16 <h2><a name="label-1" id="label-1">Ìܼ¡</a></h2><!-- RDLabel: "Ìܼ¡" -->
17 <ul>
18 <li><a href="#label-2">»È¤¤Êý</a> ¡Ä
19   <a href="#label-3">¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦</a>¡¿<a href="#label-4">¥á¥â¤òÆɤ⤦</a>¡¿<a href="#label-5">¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À</a></li>
20 <li><a href="#label-6">ƳÆþË¡</a> ¡Ä
21   <a href="#label-7">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</a>¡¿<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>¡¿<a href="#label-12">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a></li>
22 <li><a href="#label-13">¼ÂÁõ</a> ¡Ä
23   <a href="#label-14">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a>¡¿<a href="#label-15">Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?</a></li>
24 <li><a href="#label-16">È÷¹Í</a> ¡Ä
25   <a href="#label-17">»²¹Í</a>¡¿<a href="#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>¡¿<a href="#label-19">¥¢¥É¥ì¥¹</a></li>
26 </ul>
27 <h2><a name="label-2" id="label-2">»È¤¤Êý</a></h2><!-- RDLabel: "»È¤¤Êý" -->
28 <ul>
29 <li>¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ²¿¤¬²¿¤ä¤é
30   ¢ª Àè¤Ë<a href="TUTORIAL.ja.rd">¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë</a>¤ò¤É¤¦¤¾</li>
31 <li>¼«Í³ÅÙ¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ä¤é
32   ¢ª <a href="index-j.html#hint">¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹</a></li>
33 </ul>
34 <h3><a name="label-3" id="label-3">¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦</a></h3><!-- RDLabel: "¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦" -->
35 <p>(howm-mode)</p>
36 <ul>
37 <li>¼ê½ç
38 <ul>
39 <li>C-c , , (M-x howm-menu) ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½Ð¤·,
40     [¿·µ¬] ¤Ë¥«¡¼¥½¥ëÃÖ¤¤¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¡Öº£Æü¤Î¥á¥â¡×¤ò³«¤¯
41 <ul>
42 <li>¤Þ¤¿¤Ï, Ä¾ÀÜ C-c , c (M-x howm-create)</li>
43 </ul></li>
44 <li><p>¤³¤ó¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë</p>
45 <pre>= ¢£ ¢«(¥¿¥¤¥È¥ëÍó)
46 [2002-09-16 20:08] &gt;&gt;&gt; /home/hira/elisp/howm/howm-mode.el
47 ¢¬(ºîÀ®Æü &amp; ¤½¤ÎÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë)</pre>
48 <ul>
49 <li>¸«¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÉÔÍפʤé, undo (C-x u ¤À¤« C-_ ¤À¤«) ¤Ç¾Ã¤¹</li>
50 <li>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¼«ÂΤ¬ÉÔÍפʤé, Â³¤±¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ undo</li>
51 </ul></li>
52 <li>¹¥¤­¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤­¤Ê¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯</li>
53 <li>¤½¤ó¤À¤±.</li>
54 </ul></li>
55 <li>¥¿¥¤¥È¥ëÍó (1 ¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â)
56 <ul>
57 <li><p>¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È, foo ¤È bar ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë</p>
58 <pre>= foo
59 (¡Ä ¤Û¤²¤Û¤² ¡Ä)
60 = bar
61 (¡Ä ¤Õ¤¬¤Õ¤¬ ¡Ä)</pre>
62 <ul>
63 <li>Ï¢·ëɽ¼¨¤Ç¤Ï, (¡Ä ¤Û¤²¤Û¤² ¡Ä) ¤ä (¡Ä ¤Õ¤¬¤Õ¤¬ ¡Ä) ¤¬¤Ò¤È¤«¤¿¤Þ¤ê</li>
64 </ul></li>
65 <li><p>Àµ³Î¤Ê½ñ¼°¤Ï,</p>
66 <pre>(¹ÔƬ)=(¶õÇò)(¥¿¥¤¥È¥ë)(¹ÔËö)</pre>
67 <ul>
68 <li>½ñ¼°¤ÏÊѹ¹²Ä (¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
69 </ul></li>
70 <li><p>¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·¤Ç, Ã±¤Ë¥á¥â¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¦¤À¤±¤Ç¤â OK</p>
71 <pre>(¡Ä ¤Û¤²¤Û¤² ¡Ä)
72
73 (¡Ä ¤Õ¤¬¤Õ¤¬ ¡Ä)
74
75 (¡Ä ¤Ø¤í¤Ø¤í ¡Ä)</pre></li>
76 </ul></li>
77 <li>¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È¥ê¥ó¥¯
78 <ul>
79 <li><p>goto ¥ê¥ó¥¯: ¥Õ¥¡¥¤¥ë(¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê)̾ or ´Þ¤Þ¤ì¤ëʸ»úÎó</p>
80 <pre>&gt;&gt;&gt; ~/.emacs
81 &gt;&gt;&gt; /usr/src
82 &gt;&gt;&gt; ¤Û¤²¤Û¤²</pre>
83 <ul>
84 <li>ËÜʸÃæ¤Ë¡Ö¤Û¤²¤Û¤²¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤ò´Þ¤à¥á¥â¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯</li>
85 </ul></li>
86 <li><p>come-from ¥ê¥ó¥¯: Â¾¤Î¥á¥â¤Ç¡Ö¤Õ¤¬¤Õ¤¬¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎ󤬽ФƤ­¤¿¤é,
87     ¤¼¤ó¤Ö¤³¤Î¥á¥â¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë</p>
88 <pre>&lt;&lt;&lt; ¤Õ¤¬¤Õ¤¬</pre>
89 <ul>
90 <li>»²¹Í
91       <a href="http://catb.org/~esr/jargon/html/C/COME-FROM.html">Jargon: COME-FROM</a></li>
92 </ul></li>
93 <li><p>Wiki É÷¥ê¥ó¥¯: goto ¤ÈƱ¤¸. ¤¿¤À¤·¡Ö&lt;&lt;&lt; ¤Ø¤í¤Ø¤í¡×¤¬¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ë.</p>
94 <pre>[[¤Ø¤í¤Ø¤í]]</pre></li>
95 </ul></li>
96 <li>¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï²¼Àþ¤¬°ú¤«¤ì¤ë. ²¼Àþ¤Ë¥«¡¼¥½¥ë»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¥­¡¼!
97 <ul>
98 <li>³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë (¢ª<a href="#label-4">¥á¥â¤òÆɤ⤦</a>)
99 <ul>
100 <li><p>¤¿¤È¤¨¤Ð, ¡Ö&gt;&gt;&gt; emacs¡×¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê°ìÍ÷</p>
101 <pre>&lt;&lt;&lt; emacs             ¢« ¤º¤Ð¤ê¤Î come-from Àë¸À¤ò¤·¤¿¥á¥â
102 &lt;&lt;&lt; emacs lisp        ¢« ¡Öemacs¡×¤ò´Þ¤à come-from ¤òÀë¸À¤·¤¿¥á¥â
103 &lt;&lt;&lt; ¼«ºî emacs lisp
104 grep, ruby, emacs ¤Î regexp ¤Î°ã¤¤ ¢« ËÜʸÃæ¤Ë¡Öemacs¡×¤ò´Þ¤à¥á¥â
105 emacs ÍѸ¡º÷¥Ä¡¼¥ë?[2001-08-13]       (¿·¤·¤¤½ç)
106 ¡Ä</pre></li>
107 <li>Æɤߤ¿¤¤¥á¥â¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¥­¡¼!
108       ¢ª ¤½¤Î¥á¥â¤ò³«¤¯</li>
109 </ul></li>
110 <li>΢µ»
111 <ul>
112 <li>come-from ¥ê¥ó¥¯¤Î &lt;&lt;&lt; ¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¡Ö´ØÏ¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯
113 <ul>
114 <li>Îã
115 <ul>
116 <li>¡Ö¼«ºî¡×¡Ölisp¡×¤¬ come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤È¤­</li>
117 <li>¡Ö&lt;&lt;&lt; ¼«ºî¤Î lisp¡×¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó
118           ¢ª ¡Ö¼«ºî¡×¡Ölisp¡×¤ò´Þ¤à¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¥Ò¥Ã¥È</li>
119 </ul></li>
120 </ul></li>
121 <li>¥á¥âÃæ¤Ë¡Ö&lt;&lt;&lt; foo &lt;&lt;&lt; bar &lt;&lt;&lt; baz¡×¤È½ñ¤±¤Ð, ¡Öalias¡×
122 <ul>
123 <li>foo, bar, baz ¤Î¤É¤ì¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òᤤ¤Æ¤â
124         ¡Öfoo ¤Þ¤¿¤Ï bar ¤Þ¤¿¤Ï baz¡×¤Î¸¡º÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹</li>
125 <li>Tips: ¸ß¤¤¤Ë¤¿¤°¤ê¤¿¤¤¤±¤É alias ¤Çº®¤¼¤ë¤Î¤Ï·ù, ¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ä
126 <ul>
127 <li>¤É¤³¤«¤Ë¡Ö&lt;&lt;&lt; foo¡×</li>
128 <li>Ê̤Τɤ³¤«¤Ë¡Öfoo &lt;&lt;&lt; bar¡×</li>
129 <li>¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð, foo¡¦bar ¤É¤Á¤é¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡Öfoo &lt;&lt;&lt; bar¡×¤¬¾å°Ì¤Ë</li>
130 </ul></li>
131 </ul></li>
132 </ul></li>
133 </ul></li>
134 <li>¥ê¥ó¥¯¤Î¿¿Áê
135 <ul>
136 <li>¼Â¤Ïñ¤Ë, ¡Ögrep ¤Õ¤¬¤Õ¤¬¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê</li>
137 <li>come-from ¥ê¥ó¥¯¤Î¸ú²Ì
138 <ul>
139 <li>¤³¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤é, ¼«Æ°Åª¤Ë¥ê¥ó¥¯(= ¸¡º÷)¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì</li>
140 <li>¤½¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤È¤­¤Ï, ÀèƬ¤Ëɽ¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì</li>
141 </ul></li>
142 <li>come-from ¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ä
143 <ul>
144 <li>¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤·</li>
145 <li>1 ¤Ä¤Î¥á¥âÆâ¤Ë 2 ¸Ä 3 ¸Ä¤È¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤·</li>
146 <li>Ê̤Υá¥â¤ÈƱ¤¸¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â¤è¤·</li>
147 <li><p>¥¿¥¤¥È¥ë¤È·ó¤Í¤ë¤Ê¤é,</p>
148 <pre>= &lt;&lt;&lt; ¤Õ¤¬¤Õ¤¬</pre></li>
149 </ul></li>
150 <li>come-from, goto ¤È¤â, Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ (¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
151 <li>½ñ¼°¤ÏÊѹ¹²Ä (¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
152 <li>°Ê²¼, come-from ¥ê¥ó¥¯¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òñ¤Ë¡Ö¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤Èɽµ­</li>
153 </ul></li>
154 <li>action-lock
155 <ul>
156 <li>¼öʸ¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¥­¡¼¤¿¤¿¤¯¤ÈËâˡȯư</li>
157 <li>{ } ¤È½ñ¤¯¤È¡Ö¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×.
158     ¤¿¤¿¤¯¤¿¤ó¤Ó¤Ë { } ¢ª {*} ¢ª {-} ¢ª { } ¢ª ¡Ä</li>
159 <li>{_} ¤È½ñ¤¯¤È¡Ö̤½èÍý¡×.
160     ¤¿¤¿¤±¤Ð {_} ¢ª [2002-09-13 02:31]</li>
161 <li>http://¡Ä ¢ª ¥Ö¥é¥¦¥¶µ¯Æ°
162 <ul>
163 <li><p>browse-url ¤ò»ÈÍÑ. É¬ÍפʤéŬÅö¤ËÀßÄê.</p>
164 <pre>(setq browse-url-browser-function 'browse-url-mozilla)</pre></li>
165 </ul></li>
166 <li>file://¡Ä ¢ª ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯
167 <ul>
168 <li>C-u RET ¤Ê¤éÁë¤òʬ³ä¤·¤Æ³«¤¯</li>
169 </ul></li>
170 <li>[2002-10-18] ¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÉÕ·Á¼°¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª minibuffer ¤Ç¡Ä
171 <ul>
172 <li>¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¤½¤ÎÆüÉÕ¤ò¸¡º÷ (goto link)</li>
173 <li>¡Ö+17¡× ¢ª 17 Æü¸å¤ÎÆüÉդ˽ñ¤­¤«¤¨</li>
174 <li>¡Ö20030921¡× ¢ª [2003-09-21] ¤Ë½ñ¤­¤«¤¨
175 <ul>
176 <li>ǯ¤ä·î¤Ï¾Êά²Äǽ
177 <ul>
178 <li>¡Ö6¡× ¢ª [2002-10-06]</li>
179 <li>¡Ö803¡× ¢ª [2002-08-03]</li>
180 <li>¡Ö31103¡× ¢ª [2003-11-03]</li>
181 </ul></li>
182 </ul></li>
183 <li>¡Ö~20031030¡× ¢ª ¤½¤Î¹Ô¤ÎÊ£À½¤ò [2003-10-30] Ê¬¤Þ¤ÇÁÞÆþ
184 <ul>
185 <li>ǯ¤ä·î¤Ï¾Êά²Äǽ (¾å¤ÈƱÍÍ)</li>
186 <li>¡ÖEvery?¡×¤ËÂФ·¤Æ
187 <ul>
188 <li>¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ËèÆü</li>
189 <li>3 ¢ª 3Æü¤´¤È</li>
190 <li>w ¢ª Ëè½µ</li>
191 <li>m ¢ª Ëè·î</li>
192 <li>y ¢ª Ëèǯ</li>
193 </ul></li>
194 </ul></li>
195 <li>¡Ö.¡× ¢ª º£Æü¤ÎÆüÉդ˽ñ¤­¤«¤¨</li>
196 <li>¤Á¤Ê¤ß¤Ë, ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [Æü¢­] ¤ÇÆüÉÕ·Á¼°¤òÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹</li>
197 </ul></li>
198 <li>¥ê¥ó¥¯¤â¤³¤Î¼öʸ¤Î°ì¼ï
199 <ul>
200 <li>¾¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</li>
201 </ul></li>
202 </ul></li>
203 <li>¥³¥Þ¥ó¥É (¡ú¤Ï howm-mode °Ê³°¤Ç¤â¾ï¤ËÍ­¸ú)
204 <ul>
205 <li>C-c , , ¢ª ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¯ ¡ú</li>
206 <li>¥á¥Ë¥å¡¼
207 <ul>
208 <li>¥­¡¼
209 <ul>
210 <li>[space] ¤È [backspace] ¢ª ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë</li>
211 <li>TAB (M-TAB) ¢ª ¼¡(Á°)¤Î¹àÌܤØ</li>
212 <li>[¡û¡û] ¤ä &gt; ¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¼Â¹Ô (¥¸¥ã¥ó¥×)</li>
213 <li>? ¢ª ¥Ø¥ë¥×</li>
214 <li>q ¢ª Ã¦½Ð</li>
215 </ul></li>
216 <li>¥Ü¥¿¥ó [¡û¡û] (¥³¥Þ¥ó¥É)
217 <ul>
218 <li>ºîÀ®
219 <ul>
220 <li>[®µ­] (C-c , e) ¢ª ¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¥á¥â¤È¤ê (C-c C-c ¤ÇÊݸ) ¡ú</li>
221 <li>[¿·µ¬] (C-c , c) ¢ª ¿·µ¬¥á¥âºîÀ® (¸½¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥¿¥¤¥È¥ë) ¡ú</li>
222 <li>[Ê£À½] (C-c , D) ¢ª ¸½¥á¥â¤òÊ£À½ (½»½êÏ¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤òÁÛÄê)</li>
223 </ul></li>
224 <li>°ìÍ÷
225 <ul>
226 <li>[°ìÍ÷] (C-c , a) ¢ª Á´¥á¥â¤Î°ìÍ÷ ¡ú</li>
227 <li>[ºÇ¶á] (C-c , l) ¢ª ºÇ¶á¤Î¥á¥â¤ÎÏ¢·ëɽ¼¨ ¡ú
228 <ul>
229 <li>(C-u 20 C-c , l) ¢ª ºÇ¶á 20 Æüʬ¤Î°ìÍ÷</li>
230 </ul></li>
231 <li>[Á°¸å] (C-c , A) ¢ª Á°¸å¤Î¥á¥â (¸«¤Æ¤¿¥á¥â¤òÃæ¿´¤ËÁ´¥á¥â¤ÎÆüÉÕ½ç°ìÍ÷)
232 <ul>
233 <li>Âоݥե¡¥¤¥ë¤ò(ÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç)³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È</li>
234 </ul></li>
235 <li>[ÍúÎò] (C-c , h) ¢ª ¸¡º÷ÍúÎò ¡ú</li>
236 <li>[ͽÄê] (C-c , y) ¢ª Í½Äêɽ: <a href="#label-5">¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À</a>»²¾È ¡ú</li>
237 <li>[Todo] (C-c , t) ¢ª todo °ìÍ÷: <a href="#label-5">¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À</a>»²¾È ¡ú</li>
238 <li>[Á´¥Ð] (C-c , b) ¢ª ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡°ìÍ÷ ¡ú</li>
239 <li>[mark] (C-c , x) ¢ª ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æâ¤Î¥Þ¡¼¥¯°ÌÃÖ°ìÍ÷ ¡ú</li>
240 </ul></li>
241 <li>¸¡º÷
242 <ul>
243 <li>[Àµµ¬] (C-c , g) ¢ª Àµµ¬É½¸½¤Î¸¡º÷ ¡ú
244 <ul>
245 <li>´ðËÜŪ¤Ë¤ÏÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤Î¶èÊ̤ʤ·
246 <ul>
247 <li>¡ÖWiki¡×¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¼¨Åª¤ËÂçʸ»ú¤ò»ØÄꤷ¤¿¤È¤­¤Ï¶èÊÌ</li>
248 </ul></li>
249 </ul></li>
250 <li>[¸ÇÄê] (C-c , s) ¢ª ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊä´°ÆþÎϤ·¤Æ¸ÇÄêʸ»úÎó¤Î¸¡º÷ ¡ú
251 <ul>
252 <li>C-u C-c , g ¤ä C-u C-c , m ¤Ç¤â</li>
253 </ul></li>
254 <li>[roma] (C-c , m) ¢ª ¥í¡¼¥Þ»ú¸¡º÷ (migemo) ¡ú</li>
255 <li>[º£Æü] (C-c , .) ¢ª º£Æü¤Î¥á¥â ¡ú
256 <ul>
257 <li>(C-u 20 C-c , .) ¢ª 20 ÆüÁ°¤Î¥á¥â</li>
258 </ul></li>
259 <li>[ºòÆü] (C-c , :) ¢ª ºòÆü¤Î¥á¥â ¡ú
260 <ul>
261 <li>(C-u 20 C-c , :) ¢ª 20 ÆüÁ°¤Î¥á¥â</li>
262 </ul></li>
263 <li>[¥ÐÆâ] (C-c , o) ¢ª ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æâ¤òÀµµ¬É½¸½¸¡º÷ ¡ú</li>
264 </ul></li>
265 <li>ÊÔ½¸: Âоݥե¡¥¤¥ë¤ò(ÊÔ½¸¥â¡¼¥É¤Ç)³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È
266 <ul>
267 <li>[¹¹¿·] (C-c , r) ¢ª ²¼Àþ¤ò°ú¤­¤Ê¤ª¤¹</li>
268 <li>[¸°¢­] (C-c , i) ¢ª ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊä´°ÆþÎϤ·¤ÆŽ¤ê¤Ä¤± ¡ú
269 <ul>
270 <li>Tips: M-v ¤Ç¸õÊä°ìÍ÷¤Ë°Ü¤Ã¤Æ migemo ¸¡º÷¤¹¤ë¤È³Ú</li>
271 </ul></li>
272 <li>[Æü¢­] (C-c , d) ¢ª º£Æü¤ÎÆüÉÕ [yyyy-mm-dd] ¤òŽ¤ê¤Ä¤± ¡ú</li>
273 <li>[»þ¢­] (C-c , T) ¢ª º£Æü¤ÎÆü»þ [yyyy-mm-dd HH:MM] ¤òŽ¤ê¤Ä¤± ¡ú</li>
274 <li>[Âꢬ] (C-c , K) ¢ª ¸½¥á¥â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò kill ring ¤Ø (C-y ¤ÇŽ¤ê¤Ä¤±) ¡ú
275 <ul>
276 <li>¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾</li>
277 </ul></li>
278 <li>[̾¢¬] (C-u C-c , K) ¢ª ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò kill ring ¤Ø ¡ú</li>
279 </ul></li>
280 <li>ÆÃÊÌ
281 <ul>
282 <li>[menu ¹¹¿·] (R) ¢ª ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎͽÄêɽ¤Ê¤É¤ò¹¹¿·</li>
283 <li>[menu ÊÔ½¸] ¢ª ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÔ½¸</li>
284 <li>[Á´¾Ã] (C-c , Q) ¢ª howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¹ (̤Êݸ¤Ï½ü¤¯) ¡ú</li>
285 <li>[¿ìÊâ] (C-c , w) ¢ª ¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥ê¥ó¥¯¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¼«Æ°±ÜÍ÷. C-g ¤ÇÄä»ß. ¡ú</li>
286 </ul></li>
287 </ul></li>
288 </ul></li>
289 <li>¤½¤Î¾
290 <ul>
291 <li>[return] ¢ª ¥ê¥ó¥¯¾å¤Ê¤é³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯. ¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð²þ¹Ô.</li>
292 <li>°ÜÆ°
293 <ul>
294 <li>C-c , n ¢ª ¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ø</li>
295 <li>C-c , p ¢ª Á°¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ø</li>
296 <li>°ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Î¤È¤­¡Ä
297 <ul>
298 <li>C-c , N ¢ª ¼¡¤Î¥á¥â¤Ø</li>
299 <li>C-c , P ¢ª Á°¤Î¥á¥â¤Ø</li>
300 <li>C-c , H ¢ª ºÇ½é¤Î¥á¥â¤Ø</li>
301 <li>C-c , L ¢ª ºÇ¸å¤Î¥á¥â¤Ø</li>
302 </ul></li>
303 </ul></li>
304 <li>¿·µ¬¥á¥â
305 <ul>
306 <li>C-c , C ¢ª ¤¤¤Þ³«¤¤¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲÃ
307 <ul>
308 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë [ÄɲÃ] ¤È½ñ¤¯¤È, ¤³¤ÎÆ°ºî¤Î¥Ü¥¿¥ó.
309           ±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤é [Add].</li>
310 </ul></li>
311 <li>C-c , I ¢ª ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼êÆ°¤Ç (Èó¿ä¾©)
312 <ul>
313 <li>C-u C-c , I ¤Ê¤é, ¥«¥ì¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë</li>
314 </ul></li>
315 </ul></li>
316 <li>narrow (1 ¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Î¤È¤­)
317 <ul>
318 <li>M-x howm-narrow-to-memo ¢ª Á°¸å¤Î¥á¥â¤ò±£¤¹. Ì᤹¤Ë¤Ï M-x widen</li>
319 <li>M-x howm-toggle-narrow ¢ª ¡Ö±£¤¹¡×¡Ö¸«¤»¤ë¡×¤ò¥È¥°¥ë</li>
320 </ul></li>
321 <li>C-c , SPC ¢ª howm ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È howm ¤Ç¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È¤òÀÚ¤êÂؤ¨ ¡ú</li>
322 <li>M-x howm-show-buffer-as-howm ¢ª ¸½¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò howm-mode ¤Çɽ¼¨ ¡ú
323 <ul>
324 <li>¼ûÍ×ÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤ÇÍͻҸ«[2003-09-29]</li>
325 </ul></li>
326 </ul></li>
327 </ul></li>
328 </ul>
329 <h3><a name="label-4" id="label-4">¥á¥â¤òÆɤ⤦</a></h3><!-- RDLabel: "¥á¥â¤òÆɤ⤦" -->
330 <p>(°ìÍ÷¥â¡¼¥É)</p>
331 <ul>
332 <li>¥³¥Þ¥ó¥É(ºÆ·Ç)
333 <ul>
334 <li>C-c , , (M-x howm-menu) ¢ª ¥á¥Ë¥å¡¼</li>
335 <li>C-c , a (M-x howm-list-all) ¢ª Á´¥á¥â°ìÍ÷</li>
336 <li>C-c , g (M-x howm-list-grep) ¢ª Á´¥á¥â¸¡º÷ (Àµµ¬É½¸½)</li>
337 <li>C-c , s (M-x howm-list-grep-fixed) ¢ª Á´¥á¥â¸¡º÷ (¸ÇÄꥭ¡¼¥ï¡¼¥É)</li>
338 </ul></li>
339 <li>¸¡º÷¤ä¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤È, °ìÍ÷¥â¡¼¥É
340 <ul>
341 <li>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï°ìÍ÷ɽ¼¨
342 <ul>
343 <li>°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ + ÆâÍƥХåե¡</li>
344 <li>¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃ֤Υá¥â¤ÎÆâÍƤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë</li>
345 </ul></li>
346 <li>Ï¢·ëɽ¼¨¤â¤Ç¤­¤ë
347 <ul>
348 <li>@ ¤ÇÏ¢·ëɽ¼¨. ¤â¤¦°ìÅÙ @ ¤Ç°ìÍ÷ɽ¼¨¤ËÌá¤ë.</li>
349 <li>¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥á¥â¤ÎÆâÍƤò¤¼¤ó¤Ö¤Ä¤Ê¤²¤Æɽ¼¨
350 <ul>
351 <li>ÃÇÊÒŪ¤Ê¥á¥â¤ò¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤¯ ¢ª ¤Ä¤Ê¤²¤ÆÆɤà</li>
352 </ul></li>
353 <li>[tab] ¤È [alt]-[tab] ¤Ç¼¡/Á°¤Î¥á¥â¤Ø</li>
354 <li>Tips: ¥á¥â¤òõ¤¹¤È¤­, ¸¡º÷¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤·¤Ü¤ê¤³¤ó¤À¤é,
355       Ï¢·ëɽ¼¨¤·¤Æ migemo ¸¡º÷¤¹¤ë¤È³Ú</li>
356 </ul></li>
357 <li>°ìÍ÷ɽ¼¨¤Ç
358 <ul>
359 <li>0 ¢ª Ï¢·ëɽ¼¨¤Î¥È¥°¥ë (@ ¤ÈƱ¤¸)</li>
360 <li>1 ¢ª ÆâÍƥХåե¡¤ò¾Ã¤¹</li>
361 <li>2 ¢ª ÆâÍƥХåե¡¤ò½Ð¤¹</li>
362 <li>v ¢ª ÆâÍƥХåե¡¤ò¥È¥°¥ë</li>
363 <li>TAB, M-TAB ¢ª ¼¡¡¦Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø</li>
364 <li>T ¢ª ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤ò¥È¥°¥ë</li>
365 </ul></li>
366 <li>¤É¤Á¤é¤Îɽ¼¨¤Ç¤â
367 <ul>
368 <li>n ¤È p ¢ª ¾å²¼</li>
369 <li>[space] ¤È [backspace] ¢ª ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë</li>
370 <li>j ¤È k ¢ª °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë</li>
371 <li>[return] ¢ª ¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃ֤Υá¥â¤ò³«¤¯
372 <ul>
373 <li>C-u ¤·¤Æ [return] ¢ª ¥á¥â¤ò³«¤¤¤Æ°ìÍ÷¤ò¾Ã¤¹</li>
374 </ul></li>
375 <li>X ¢ª Dired-X ¤òµ¯Æ° (²þ̾¡¦ºï½ü¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî)
376 <ul>
377 <li><p>Dired-X ¤Î»È¤¤Êý¤Ï, info dired-x Åù¤ò»²¾È</p>
378 <pre>v ¢ª Ãæ¿È¤ò¸«¤ë (q ¢ª Ìá¤ë)
379 d ¢ª ¡Ö¾Ã¤¹¤¾¡×¥Þ¡¼¥¯
380 x ¢ª ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¿¤Á¤òËÜÅö¤Ë¾Ã¤¹</pre></li>
381 </ul></li>
382 <li>? ¢ª ¥Ø¥ë¥×</li>
383 <li>q ¢ª Ã¦½Ð</li>
384 </ul></li>
385 </ul></li>
386 <li>¥½¡¼¥È
387 <ul>
388 <li>S ¢ª ²¿¤Ç¥½¡¼¥È¤¹¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë (Êä´°ÆþÎÏ)
389 <ul>
390 <li>name: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾</li>
391 <li>name-match: »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¾å°Ì¤Ë°Ü¤¹</li>
392 <li>date: ºîÀ®Æü</li>
393 <li>mtime: ¹¹¿·»þ¹ï</li>
394 <li>summary: °ì¹Ôɽ¼¨¤Îʸ»úÎó</li>
395 <li>summary-match: »ØÄꤷ¤¿Àµµ¬É½¸½¤ò°ì¹Ôɽ¼¨¤«¤é¸¡º÷¤·¤Æ, ¾å°Ì¤Ë°Ü¤¹</li>
396 <li>summary-match-string: Æ±¾å + ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Ê¸»úÎó½ç¤Ë¥½¡¼¥È</li>
397 <li>random: ¥é¥ó¥À¥à¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë</li>
398 <li>reminder: ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À½ç</li>
399 <li>numerical-name: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ (¿ô»ú½ç. ¥á¡¼¥ë¤Î¥½¡¼¥È¤òÁÛÄê)</li>
400 <li>reverse: ¸½É½¼¨¤ÎµÕ½ç</li>
401 </ul></li>
402 <li>C-u S ¤Ê¤é¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎµÕ½ç</li>
403 <li>R ¢ª reverse</li>
404 </ul></li>
405 <li>¹Ê¤ê¤³¤ß (and ¸¡º÷)
406 <ul>
407 <li>f ¢ª ²¿¤Ç¹Ê¤ê¤³¤à¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë (Êä´°ÆþÎÏ)
408 <ul>
409 <li>name: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾</li>
410 <li>date: ºîÀ®Æü</li>
411 <li>mtime: ¹¹¿·»þ¹ï</li>
412 <li>summary: °ì¹Ôɽ¼¨¤Îʸ»úÎó</li>
413 <li>contents: ÆâÍÆ</li>
414 <li>reminder: ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤ÎÆüÉÕÈÏ°Ï</li>
415 <li>Region: Îΰè</li>
416 <li>Around: ¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃ֤μþÊÕ
417 <ul>
418 <li>C-u 7 f ¢ª Around ¤Ê¤é, Á°¸å 7 ¤Ä</li>
419 </ul></li>
420 <li>uniq: Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Ç²¿²Õ½ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤â, ºÇ½é¤Î°ì²Õ½ê¤À¤±É½¼¨</li>
421 </ul></li>
422 <li>C-u f ¤Ê¤é, ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤ê½ü¤¯</li>
423 <li>G ¢ª contents</li>
424 <li>u ¢ª uniq</li>
425 </ul></li>
426 <li>howm-mode ¤È¶¦ÄÌ
427 <ul>
428 <li>l ¢ª Á´¥á¥â¤Î°ìÍ÷</li>
429 <li>g ¢ª ¸¡º÷ (grep)
430 <ul>
431 <li>C-u g ¢ª ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊä´°ÆþÎϤ·¤Æ¸¡º÷</li>
432 </ul></li>
433 <li>m ¢ª ¥í¡¼¥Þ»ú¸¡º÷ (migemo)
434 <ul>
435 <li>C-u m ¢ª C-u g ¤ÈƱ¤¸</li>
436 </ul></li>
437 <li>c ¢ª ¿·µ¬¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ® (¸½¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥¿¥¤¥È¥ë)</li>
438 <li>Q ¢ª howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¹ (̤Êݸ¤Ï½ü¤¯)</li>
439 </ul></li>
440 <li>¤½¤Î¾
441 <ul>
442 <li>°ìÍ÷ɽ¼¨¤Ç !  ¢ª shell ¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô
443 <ul>
444 <li>¥á¥â¤ò¼ê¤Ã¼è¤êÁ᤯¼Î¤Æ¤¿¤±¤ì¤Ð, ¤³¤ì¤Ç mv ¤Ê¤ê rm ¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</li>
445 <li>2 ²óÌܤ«¤é¤Ï¾®¸­¤·¤¤µóÆ°¤ò¤·¤Þ¤¹ :-)</li>
446 </ul></li>
447 <li>&gt;&gt;&gt; hoge.png ¤Ê¤é³°Éô viewer ¤Ç²èÁü¤ò³«¤¯
448 <ul>
449 <li>ÀßÄê¤Ï<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>»²¾È</li>
450 </ul></li>
451 </ul></li>
452 </ul>
453 <h3><a name="label-5" id="label-5">¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À</a></h3><!-- RDLabel: "¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À" -->
454 <p>(ͽÄêɽ¡¦todo)</p>
455 <ul>
456 <li>µ¡Ç½
457 <ul>
458 <li><p>¥á¥âÃæ¤Ë</p>
459 <pre>[2002-10-20]+ ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤪¤¦</pre>
460 <p>¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È, °ìÍ÷¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹</p>
461 <ul>
462 <li>C-c , y ¢ª Í½Äêɽ
463 <ul>
464 <li>. ¢ª º£Æü¤Ø</li>
465 </ul></li>
466 <li>C-c , t ¢ª todo °ìÍ÷
467 <ul>
468 <li>°ìÍ÷Ãæ¤Î¾å²¼¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï, ÆüÉդȼïÎष¤À¤¤</li>
469 </ul></li>
470 </ul></li>
471 <li>¡ÖºÇ¶á¤ÎͽÄê¡×¤È¡Ötodo ËÁƬ¡×¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
472     (¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤¬½ÅÍפ«¤È)
473 <ul>
474 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï, ¹ÔƬ¤Î¡Ö&gt;¡×¾å¤Ç RET ¤ò᤯¤È¥á¥â¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹
475       (¤½¤ì°Ê³°¤Î°ÌÃ֤Ǥâ, ²¼Àþ¤¬¤Ê¤¤½ê¤Ê¤éƱÍÍ)</li>
476 </ul></li>
477 <li>¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥½¥Õ¥È plan ¤Ø¤Î export ¤â²Äǽ (¢ª<a href="#label-12">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a>)</li>
478 </ul></li>
479 <li>½ñ¼°
480 <ul>
481 <li><p>³Ð½ñ (-)</p>
482 <pre>[2002-10-20]- ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤪¤¦</pre>
483 <ul>
484 <li>»ØÄêÆü¤ËÉ⤭¤¢¤¬¤ê, °Ê¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÄÀ¤à</li>
485 <li>»ØÄêÆü¤Þ¤Ç¤ÏÄì¤ËÀøÉú</li>
486 <li><p>ÄÀ¤à¤Î¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï, Í±Í½Æü¿ô¤Ç»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È 1 Æü)</p>
487 <pre>[2002-10-20]-14 ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤪¤¦ ¢ª 14 Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤è¤¦</pre></li>
488 </ul></li>
489 <li><p>todo (+)</p>
490 <pre>[2002-10-20]+ ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤦¤Ù¤·</pre>
491 <ul>
492 <li>»ØÄêÆü¤«¤é, ½ù¡¹¤ËÉ⤭¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë</li>
493 <li>»ØÄêÆü¤Þ¤Ç¤ÏÄì¤ËÀøÉú</li>
494 <li><p>É⤭¤¢¤¬¤ë®¤µ¤Ï, Í±Í½Æü¿ô¤Ç»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È 7 Æü)</p>
495 <pre>[2002-10-20]+14 ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤦¤Ù¤· ¢ª 14 Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Î¤¦¤Á¤Ë</pre></li>
496 </ul></li>
497 <li><p>¡ºÀÚ (!)</p>
498 <pre>[2002-10-20]! ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± ¡ºÀÚ</pre>
499 <ul>
500 <li>»ØÄêÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤È, É⤭¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë</li>
501 <li>»ØÄêÆü°Ê¹ß¤Ï, °ìÈÖ¾å¤ËÉ⤭¤Ã¤Ñ¤Ê¤·</li>
502 <li><p>²¿ÆüÁ°¤«¤éÉ⤭¤Ï¤¸¤á¤ë¤«¤Ï, Í±Í½Æü¿ô¤Ç»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È 7 Æü)</p>
503 <pre>[2002-10-20]!14 ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± ¡ºÀÚ ¢ª 14 ÆüÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ü¤Á¤Ü¤Á</pre></li>
504 <li>ͽÄêɽ(¸å½Ò)¤Ë¤âɽ¼¨</li>
505 </ul></li>
506 <li><p>ÊÝα (~)</p>
507 <pre>[2002-10-20]~ ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤪¤¦¤«</pre>
508 <ul>
509 <li>»ØÄêÆü¤«¤é, É⤭ÄÀ¤ß¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤¹</li>
510 <li>»ØÄêÆü¤Þ¤Ç¤ÏÄì¤ËÀøÉú</li>
511 <li><p>²¿Æü¼þ´ü¤ÇÉ⤭ÄÀ¤ß¤¹¤ë¤«¤Ï, Í±Í½Æü¿ô¤Ç»ØÄê(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È 30 Æü)</p>
512 <pre>[2002-10-20]!14 ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ± Ç㤪¤¦¤« ¢ª 14 Æü¼þ´ü</pre></li>
513 </ul></li>
514 <li><p>ͽÄê (@)</p>
515 <pre>[2002-10-20]@ ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±</pre>
516 <ul>
517 <li>todo °ìÍ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯, Í½Äêɽ¤Ëɽ¼¨</li>
518 </ul></li>
519 <li><p>ºÑ (.)</p>
520 <pre>[2002-10-20]. ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±</pre>
521 <ul>
522 <li>¾ï¤ËÄì</li>
523 </ul></li>
524 </ul></li>
525 <li>action-lock
526 <ul>
527 <li><p>Îã</p>
528 <pre>[2002-10-20]+9 ¤Û¤²¤Û¤²</pre>
529 <p>¤Î¡Ö+9¡×¤Ë¥«¡¼¥½¥ëÃÖ¤¤¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¿¤¿¤¯¤È, ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½Ð¤Æ¡Ä</p>
530 <ul>
531 <li><p>¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¡ÖºÑ¡×</p>
532 <pre>[2002-10-20]. [2002-10-20]:+9 ¤Û¤²¤Û¤²</pre></li>
533 <li><p>x ¤òÆþÎÏ ¢ª ¡Öcancel¡×</p>
534 <pre>[2002-10-20]. cancel [2002-10-20]:+9 ¤Û¤²¤Û¤²</pre></li>
535 <li><p>- ¤òÆþÎÏ ¢ª ¼ïÎà¤ò³Ð½ñ¤ËÊѹ¹</p>
536 <pre>[2002-10-20]-9 ¤Û¤²¤Û¤²</pre></li>
537 <li><p>14 ¤òÆþÎÏ ¢ª Í±Í½Æü¿ô¤ò 14 Æü¤ËÊѹ¹</p>
538 <pre>[2002-10-20]+14 ¤Û¤²¤Û¤²</pre></li>
539 </ul></li>
540 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¡¦Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤«¤é¤âľÀÜᤱ¤Þ¤¹</li>
541 </ul></li>
542 <li>Tips (»ä¤Î»È¤¤Êý)
543 <ul>
544 <li>¡Ötodo¡×¤ä¡Ö¡ºÀڡפÏËÜÅö¤ËɬÍפʤâ¤Î¤À¤±
545 <ul>
546 <li>¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡Ö³Ð½ñ¡×¤ÇÄÀ¤à¤Ë¤Þ¤«¤»¤ë (¤É¤¦¤»Á´Éô¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó :p)</li>
547 <li><p>¸å¤í¤á¤¿¤±¤ì¤Ð, Í±Í½Æü¿ô¤ÎŤ¤¡Ö³Ð½ñ¡×¤Ë</p>
548 <pre>[2002-11-10]-10 ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±</pre></li>
549 </ul></li>
550 <li><p>¶ÛµÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬½ÅÍפʤ³¤È</p>
551 <pre>[2002-11-10]-999 ¡ü¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±</pre></li>
552 <li><p>ÌÜΩ¤¿¤»¤¿¤¤¤³¤È</p>
553 <pre>[2002-11-10]! ¡ú¡ú¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±</pre></li>
554 </ul></li>
555 </ul>
556 <h2><a name="label-6" id="label-6">ƳÆþË¡</a></h2><!-- RDLabel: "ƳÆþË¡" -->
557 <h3><a name="label-7" id="label-7">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</a></h3><!-- RDLabel: "¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë" -->
558 <h4><a name="label-8" id="label-8">¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç" -->
559 <ul>
560 <li>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
561 <ul>
562 <li>./configure ¤·¤Æ make ¤·¤Æ, root ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ make install
563 <ul>
564 <li>*.el, *.elc ¤Ï /usr/share/emacs/site-lisp/howm/ ¤Ë</li>
565 <li>doc/, ext/ ¤Ï /usr/local/share/howm/ ¤Ë</li>
566 </ul></li>
567 <li><p>xemacs ¤Î¾ì¹ç</p>
568 <pre>./configure --with-xemacs</pre>
569 <ul>
570 <li>*.el, *.elc ¤Ï /usr/lib/xemacs/site-lisp/howm/ ¤Ë</li>
571 </ul></li>
572 <li><p>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤ÎÊѹ¹Îã</p>
573 <pre>./configure --with-howmdir=$HOME/elisp --prefix=$HOME</pre>
574 <ul>
575 <li>*.el, *.elc ¤Ï ~/elisp/ ¤Ë</li>
576 <li>doc/, ext/ ¤Ï ~/share/howm/ ¤Ë</li>
577 </ul></li>
578 <li>¤½¤Î¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï ./configure --help ¤ò»²¾È</li>
579 </ul></li>
580 <li>ÀßÄê
581 <ul>
582 <li>~/.emacs (.emacs.el ¤«¤â)¤ËÄɲÃ
583 <ul>
584 <li><p>case 1: emacs µ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤à</p>
585 <pre>(setq howm-menu-lang 'ja)
586 (require 'howm)</pre></li>
587 <li><p>case 2: ¤Ï¤¸¤á¤Æ C-c , , ¤·¤¿»þ¤ËÆɤ߹þ¤à</p>
588 <pre>(setq howm-menu-lang 'ja)
589 (global-set-key "\C-c,," 'howm-menu)
590 (autoload 'howm-menu "howm" "Hitori Otegaru Wiki Modoki" t)</pre></li>
591 <li><p>¤¤¤º¤ì¤â, ¤â¤·¡ÖCannot open load file¡×¤È¤«¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é,
592       ¾åµ­¤ÎÁ°¤Ë¤³¤ì¤òÄɲÃ</p>
593 <pre>(add-to-list 'load-path "/usr/share/emacs/site-lisp/howm/")</pre></li>
594 </ul></li>
595 <li>~/howm/ ¤ÎºîÀ®¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÏÉÔÍפǤ¹
596     (¥á¥Ë¥å¡¼µ¯Æ°»þ¤Ë¼«Æ°ºîÀ®)</li>
597 </ul></li>
598 </ul>
599 <h4><a name="label-9" id="label-9">¼êÆ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "¼êÆ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç" -->
600 <ul>
601 <li>*.el ¤òŬÅö¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯ (Îã: ~/elisp/howm)
602 <ul>
603 <li>~/.emacs (.emacs.el ¤«¤â)¤Ë
604 <ul>
605 <li><p>ÃÖ¤­¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ, ¢­¤Î¤è¤¦¤Ëµ­½Ò</p>
606 <pre>(add-to-list 'load-path "~/elisp/howm/")</pre></li>
607 <li>¤µ¤é¤Ë, <a href="#label-8">¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a>¤ÈƱÍͤε­½Ò¤òÄɲÃ</li>
608 </ul></li>
609 <li><p>¤ª¹¥¤ß¤Ç, ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</p>
610 <pre>cd ~/elisp/howm
611 \emacs -batch -q --no-site-file --eval '(progn (add-to-list (quote load-path) ".") (byte-recompile-directory "." 0))'</pre></li>
612 </ul></li>
613 </ul>
614 <h4><a name="label-10" id="label-10">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÊä­</a></h4><!-- RDLabel: "¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÊä­" -->
615 <ul>
616 <li><p>¤ª¹¥¤ß¤Ç, ~/.emacs ¤ËÀßÄê¤òÄɲà(¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</p>
617 <pre>;; ÀßÄêÎã
618 (define-key global-map [katakana] 'howm-menu) ; [¥«¥¿¥«¥Ê] ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼
619 (setq howm-file-name-format "%Y/%m/%Y_%m_%d.txt") ; 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë
620 (setq howm-keyword-case-fold-search t) ; &lt;&lt;&lt; ¤ÇÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
621 (setq howm-list-title nil) ; °ìÍ÷»þ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
622 (setq howm-menu-refresh-after-save nil) ; save »þ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼«Æ°¹¹¿·¤»¤º
623 (setq howm-refresh-after-save nil) ; save »þ¤Ë²¼Àþ¤ò°ú¤­Ä¾¤µ¤Ê¤¤
624 (setq howm-menu-expiry-hours 2) ; ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 2 »þ´Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å</pre></li>
625 <li>¤Ê¤ª, ¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷¤Ï ~/.howm-keys ¤Ëµ­Ï¿¤µ¤ì¤ë
626 <ul>
627 <li>Ëü°ì²õ¤ì¤Æ¤â, ºÆ¹½ÃۤϴÊñ. Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤Î¶èÊ̤˱þ¤¸¤Æ¡Ä
628 <ul>
629 <li><p>¶èÊ̤¹¤ë¾ì¹ç</p>
630 <pre>find ~/howm -name '*.txt' -print | xargs ruby -ne '$_ =~ /&lt;&lt;&lt;\s+(.+)$/ and puts $1.split(/\s*&lt;&lt;&lt;\s*/).join "\t"' | sort -u &gt; ~/.howm-keys</pre></li>
631 <li><p>¶èÊ̤·¤Ê¤¤¾ì¹ç</p>
632 <pre>find ~/howm -name '*.txt' -print | xargs ruby -ne '$_ =~ /&lt;&lt;&lt;\s+(.+)$/ and puts $1.downcase.split(/\s*&lt;&lt;&lt;\s*/).join "\t"' | sort -u &gt; ~/.howm-keys</pre></li>
633 </ul></li>
634 </ul></li>
635 <li>Ãí°Õ
636 <ul>
637 <li>GNU Emacs °Ê³°¤Î¾ì¹ç:
638     »ä¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç, ¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
639 <ul>
640 <li>meadow:
641       <a href="http://www.bookshelf.jp/cgi-bin/goto.cgi?file=meadow&amp;node=meadowmemo%20edition">ÀßÄêºÑ¤ß Meadow</a>
642       ¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é»È¤¨¤Þ¤¹
643 <ul>
644 <li>cygwin + grep »ÈÍѤΤȤ­¤Ï,
645         ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥¿¡¼¤«¤é»ØÄꤹ¤ë.
646 <ul>
647 <li><p>~/.emacs(.emacs.el ¤«¤â) ¤Ç¢­¤Î¤è¤¦¤Ë</p>
648 <pre>(setq howm-directory "c:/cygwin/home/howm/")</pre></li>
649 <li>cygwin ¤«¤é¸«¤¿ / ¤È emacs ¤«¤é¸«¤¿ / ¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ.</li>
650 </ul></li>
651 </ul></li>
652 <li>xemacs:
653 <ul>
654 <li><p>font-lock ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È®¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦.
655         thx &gt; <a href="http://eron.info/k/diary/">³Þ¸¶¤µ¤ó</a></p>
656 <pre>(setq font-lock-verbose nil)</pre></li>
657 </ul></li>
658 <li>Linux Zaurus:
659       <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus">Wiki</a>
660       ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤.
661       thx &gt; <a href="http://www.bookshelf.jp/2ch/unix/1063800495.html">100</a></li>
662 </ul></li>
663 <li>SKK ¤ò»È¤¦¾ì¹ç
664 <ul>
665 <li><p>.emacs ¤Ë°Ê²¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È, Dired-X ¤Ë C-x C-j ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹</p>
666 <pre>(setq dired-bind-jump nil)</pre></li>
667 </ul></li>
668 <li>viper-mode ¤ò»È¤¦¾ì¹ç
669 <ul>
670 <li>viper-mode ¤è¤êÀè¤Ë howm-mode ¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤¯
671 <ul>
672 <li>post-command-hook ¤Ë°­¤µ¤¹¤ë??</li>
673 </ul></li>
674 </ul></li>
675 <li>¥³¥ó¥½¡¼¥ë (emacs -nw) ¤Î¾ì¹ç
676 <ul>
677 <li><p>²¼Àþ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤Ã¼Ëö¤Ê¤é</p>
678 <pre>(set-face-foreground 'action-lock-face "blue") ;; ²¼Àþ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¿§¤Ä¤±</pre></li>
679 </ul></li>
680 <li><a href="http://www.ruby-lang.org/ja/man/html/RD.html">RD</a>¤ò»È¤¦¾ì¹ç
681 <ul>
682 <li>&lt;&lt;&lt; ¤¬ RD ¤Î include ¤È¤«¤Ö¤ë</li>
683 <li>ÂкöÎã
684 <ul>
685 <li>include ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤. ¹Ô¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë &lt;&lt;&lt; ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë.</li>
686 <li>include ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤. rd2 ¤ò¤«¤±¤ëÁ°¤Ë howm2 -type=rd ¤òÄ̤¹.</li>
687 <li><p>¥ê¥ó¥¯µ­¹æ¤òÊѹ¹¤¹¤ë</p>
688 <pre>;; Îã: .emacs (howm ¥í¡¼¥É¤è¤êÁ°)¤Ë
689 (setq howm-ref-header "==&gt;") ; goto ¥ê¥ó¥¯
690 (setq howm-keyword-header "&lt;==") ; come-from ¥ê¥ó¥¯</pre></li>
691 <li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
692 </ul></li>
693 </ul></li>
694 </ul></li>
695 <li>µìÈǤ«¤é¤Î°Ü¹Ô (ɬ¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é!) ¢ª <a href="OLD.rd">&lt;URL:OLD.rd&gt;</a>
696 <ul>
697 <li>¿·¤¿¤Ë make install ¤·¤Æ¤â, ¸Ä¿Í¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¹¹¿·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó.
698     É¬Íפʤé, ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤¹¤ë¤«,
699     ja/0000-00-00-000000.txt ¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.</li>
700 </ul></li>
701 </ul>
702 <h3><a name="label-11" id="label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a></h3><!-- RDLabel: "¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º" -->
703 <p>´ðËÜŪ¤Ë¤Ï M-x customize ¢ª [Applications] ¢ª [Howm] ¤Ç.
704 ¤Ô¤ó¤È¤³¤Ê¤¤¹àÌܤâ, [Show] ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê´ûÄêÃͤ«¤éÁªÂò²Äǽ.</p>
705 <p>¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï, ~/.emacs (~/.emacs.el ¤«¤â)¤Ø, °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËľÀܽñ¤¯.
706 (¤â¤Ã¤ÈÌÖÍåŪ¤À¤¬¸Å¤¤²òÀâ¤Ï, <a href="OLD.rd">&lt;URL:OLD.rd&gt;</a>¤ò»²¾È)</p>
707 <ul>
708 <li>¿§
709 <ul>
710 <li><p>howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¶¦Ä̤ο§ÀßÄê</p>
711 <pre>;; ¡Ö¤Û¤²¡×¤È¡Ö[¤Õ¤¬]¡×¤ËÃ忧
712 ;; ¡¦ÀßÄêË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï, ÊÑ¿ô font-lock-keywords ¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò»²¾È
713 ;; ¡¦face ¤Î°ìÍ÷¤Ï M-x list-faces-display
714 (setq howm-user-font-lock-keywords
715   '(
716     ("¤Û¤²" . (0 'highlight prepend))
717     ("\\[¤Õ¤¬\\]" . (0 'font-lock-doc-face prepend))
718     ))</pre>
719 <ul>
720 <li>todo ¤äͽÄê¤Î¿§¤ï¤±¤Ë¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤«¤È.</li>
721 </ul></li>
722 <li><p>ÆâÍƥХåե¡¤Ë rd-mode ¤Ê¿§¤ò¤Ä¤±¤ë</p>
723 <pre>;; rd-mode.el ¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç
724 (setq howm-view-contents-font-lock-keywords rd-font-lock-keywords)</pre></li>
725 </ul></li>
726 <li>ÊØÍø¥­¡¼
727 <ul>
728 <li><p>¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¡×¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼, ¡ÖCtrl-¥«¥¿¥«¥Ê¡×¤Ç¿·µ¬¥á¥â</p>
729 <pre>(define-key global-map [katakana] 'howm-menu)
730 (define-key global-map [(control katakana)] 'howm-create)</pre></li>
731 <li><p>[tab]([alt]-[tab])¤Ç¼¡(Á°)¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë°ÜÆ°</p>
732 <pre>(define-key howm-mode-map [tab] 'action-lock-goto-next-link)
733 (define-key howm-mode-map [(meta tab)] 'action-lock-goto-previous-link)</pre>
734 <ul>
735 <li>ËÜÍè¤Î tab ¤Ï C-i ¤Ç</li>
736 </ul></li>
737 </ul></li>
738 <li>Êݸ¾ì½ê
739 <ul>
740 <li><p>¥á¥âÃÖ¤­¾ì/ǯ/ǯ·îÆü-»þʬÉÃ.txt ¤Ë</p>
741 <pre>(setq howm-file-name-format "%Y/%Y%m%d-%H%M%S.txt")</pre>
742 <ul>
743 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¼«ÂΤËǯ·îÆü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È, filter-by-date ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤</li>
744 </ul></li>
745 <li><p>1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë (¥á¥âÃÖ¤­¾ì/ǯ/·î/ǯ_·î_Æü.txt ¤Ë)</p>
746 <pre>(setq howm-file-name-format "%Y/%m/%Y_%m_%d.txt")</pre>
747 <ul>
748 <li>ÉÔ´°Á´¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹. ²æËý¤Ç¤­¤ë¿Í¤À¤±¤É¤¦¤¾
749 <ul>
750 <li>¥á¥âñ°Ì¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤­½èÍý¤Î°ìÉô¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì¤Ë
751         (¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨, ¹¹¿·½ç°ìÍ÷, ÆâÍƤǤιʤꤳ¤ß, uniq)</li>
752 </ul></li>
753 </ul></li>
754 <li><p>¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷¤ò ~/howm/.howm-keys ¤ËÃÖ¤¯</p>
755 <pre>(setq howm-keyword-file "~/howm/.howm-keys") ;; ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ~/.howm-keys</pre>
756 <ul>
757 <li>¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð, °ã¤¦¥Þ¥·¥ó¤Ç¤â ~/howm/ °Ê²¼¤Î¥³¥Ô¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤à.</li>
758 <li>¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é, mv ~/.howm-keys ~/howm/ ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤«,
759       ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë(¢ª<a href="#label-7">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</a>).</li>
760 <li>¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È: ¸¡º÷¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë? (Âδ¶¤Ç¤­¤ë¤Û¤É¤«¤Ï, ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÉÔÌÀ)</li>
761 </ul></li>
762 </ul></li>
763 <li>°ìÍ÷
764 <ul>
765 <li><p>°ìÍ÷¤Ç¡Ö!¡×¤·¤¿¤È¤­¤Î½é´ü¥³¥Þ¥ó¥É¤òÊѹ¹</p>
766 <pre>(setq howm-view-summary-shell-last-file "_FILE_")
767 (setq howm-view-summary-shell-hist
768   '("mv _FILE_ ~/gomi" "touch _FILE_" "ls -l _FILE_"))</pre>
769 <ul>
770 <li>½é´ü¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡Ömv ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ ~/gomi¡×</li>
771 <li>M-p ²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È, ¡Ötouch ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×¤ä¡Öls -l ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×</li>
772 </ul></li>
773 <li><p>°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¿§¤Ä¤±Îã</p>
774 <pre>(setq howm-view-summary-font-lock-keywords '(("^2003" . 'highlight)))</pre></li>
775 </ul></li>
776 <li>¥á¥Ë¥å¡¼
777 <ul>
778 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÊѹ¹
779 <ul>
780 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ [menu ÊÔ½¸] ¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¼«Í³¤ËÊÔ½¸</li>
781 <li>¤è¤¯³«¤¯¥á¥â¤Ø¤Î goto ¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÊØÍø¤«¤È</li>
782 </ul></li>
783 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¡Ö%recent¡×¤ä¡Ö%random¡×¤È½ñ¤¯¤È,
784     ¡ÖºÇ¶á¤Î¥á¥â¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤ó¤À¥á¥â¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
785 <ul>
786 <li><p>¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</p>
787 <pre>(setq howm-menu-recent-num 20)  ;; É½¼¨¤¹¤ë¸Ä¿ô</pre></li>
788 </ul></li>
789 <li>¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤ËÊÑ¿ô¤ä´Ø¿ô¤ÎÃͤòɽ¼¨
790 <ul>
791 <li>¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤Ë¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡Ä
792 <ul>
793 <li>%here%foo     ¢ª foo ¤ÎÃͤòɽ¼¨</li>
794 <li>%here%(foo 3) ¢ª (foo '3) ¤Î·ë²Ì¤òɽ¼¨
795 <ul>
796 <li>Îã: %here%(howm-menu-search "¤Û¤²") ¢ª ¡Ö¤Û¤²¡×¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤òËä¤á¹þ¤ß</li>
797 <li><p>¤¿¤À¤·, ÅÐÏ¿¤·¤¿´Ø¿ô¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó (¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¤«¤é)</p>
798 <pre>(setq howm-menu-allow
799       (append '(foo bar) howm-menu-allow)) ;; foo ¤È bar ¤òµö²Ä</pre></li>
800 </ul></li>
801 </ul></li>
802 </ul></li>
803 <li><p>¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥á¥â°·¤¤¤·¤Ê¤¤ (¥á¥â°ìÍ÷¡¦¸¡º÷¤ÎÂоݳ°¤Ë)</p>
804 <pre>;; mv ~/howm/0000-00-00-000000.txt ~/hoge/fuga/menu.txt ¤·¤È¤¤¤Æ¡Ä
805 (setq howm-menu-file "~/hoge/fuga/menu.txt")</pre></li>
806 <li><p>%reminder ¤Î»ÅÀÚ¤êÎã</p>
807 <pre>(setq howm-menu-reminder-separators
808       '(
809         (-1  . "¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬º£Æü¢­¢¬Ä¶²á¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬")
810         (0   . "¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬Í½Äꢭ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬")
811         (3   . "¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¤â¤Ã¤ÈÀ袭¢¬3Æü¸å¤Þ¤Ç¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬")
812         (nil . "¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬todo¢­¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬") ;ͽÄê¤Ètodo¤Î¶­
813         ))</pre></li>
814 </ul></li>
815 <li>¤â¤Ã¤È·Ú¤¯ (cf. <a href="http://pitecan.com/fugo.html">ÉÙ¹ëŪ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°</a>)
816 <ul>
817 <li>¾å½Ò¤Î M-x customize ¤Ç [Howm Efficiency] ¤ò»²¾È</li>
818 <li>ÆäË, Ëܵ¤¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï howm-view-use-grep ¤ÎÀßÄê¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹
819 <ul>
820 <li><p>grep »ÈÍÑ»þ¤Î coding system »ØÄê</p>
821 <pre>(setq howm-process-coding-system 'euc-japan-unix) ;; Æɤ߽ñ¤­¶¦ÄÌ
822 (setq howm-process-coding-system '(utf-8-unix . sjis-unix)) ;; (ÆÉ.½ñ)</pre></li>
823 </ul></li>
824 <li><p>Tips: gc-cons-threshold ¤ÎÃͤòÁý¤ä¤¹¤È®¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë.
825     ref &gt; <a href="http://www.bookshelf.jp/2ch/unix/1077881095.html">220,234-236</a></p>
826 <pre>(setq gc-cons-threshold (* 4000 10000))</pre></li>
827 <li>Tips: grep-2.5 ¤Ç¤Ï, ´Ä¶­ÊÑ¿ô LANG ¤ò C ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È,
828     ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÂбþ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ®¤¯¤Ê¤ë
829     <a href="http://search.luky.org/vine-users.5/msg06363.html">ref</a></li>
830 </ul></li>
831 <li>¸¡º÷
832 <ul>
833 <li>Âоݥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÄɲÃ
834 <ul>
835 <li><p>Á´Ê¸¸¡º÷¤Î¤È¤­, ¥á¥â¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ØÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤âºÆµ¢Åª¤Ëõ¤¹</p>
836 <pre>(setq howm-search-path '("~/Mail" "~/News"))
837 (setq howm-search-other-dir t) ;; ²¼µ­¤Î¥È¥°¥ë¤Î½é´üÃÍ (t ¤« nil)</pre></li>
838 <li>M-x howm-toggle-search-other-dir ¤Ç,
839       ¾åµ­¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¥È¥°¥ë
840 <ul>
841 <li>¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð³Æ¼«¤Ç (¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹ÌϺ÷Ãæ¤Ë¤Ä¤­¡Ä)</li>
842 </ul></li>
843 </ul></li>
844 </ul></li>
845 <li>̤Êݸ¤À¤í¤¦¤È°ÑºÙ¹½¤ï¤º, howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶¯À©ºï½ü¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
846   (¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó. »È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤.)
847 <ul>
848 <li>C-u C-c , Q</li>
849 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½ñ¤¯¤Ê¤é [¶¯À©Á´¾Ã]</li>
850 <li><p>ʪÁû¤Ê¤Î¤Ç, ¢­¤ò½ñ¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤È̵¸ú</p>
851 <pre>(setq howm-kill-all-enable-force t)</pre></li>
852 </ul></li>
853 <li>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊѹ¹Îã
854 <ul>
855 <li><p>¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë</p>
856 <pre>Subject: ¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¤Ë»þ·×¤òɽ¼¨ ¢«Ä¾Á°¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ
857 Date: Thu, 12 Sep 2002 15:45:59 +0900
858 In-Reply-To: &lt;/home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl&gt; ¢«Ä¾Á°¥Õ¥¡¥¤¥ë
859
860 ¢£ ¢« ¥«¡¼¥½¥ë</pre>
861 <ul>
862 <li><p>~/.emacs ¤Ë</p>
863 <pre>(setq howm-template "Subject: %title\nDate: %date\n%file\n%cursor")
864 (setq howm-template-date-format "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z")
865 (setq howm-template-file-format "In-Reply-To: &lt;%s&gt;\n")</pre></li>
866 </ul></li>
867 <li><p>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊ£¿ô»ØÄê</p>
868 <pre>;; C-u 2 C-c , c ¢ª 2 ÈÖÌܤΥƥó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¿·µ¬¥á¥â
869 ;; ¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é C-u 2 c ¤Ç¤âƱÍÍ
870 (setq howm-template
871       '("= %title%cursor\n%date %file\n\n" "%date: %title%cursor"))</pre>
872 <ul>
873 <li>¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, howm-template ¤ÎÃͤ¬´Ø¿ô¤Ê¤é
874       ¡Öuniversal-argument ¤ÈľÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò°ú¿ô¤Ë¤·¤Æ¤½¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ö¡×
875       ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â»Å¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿</li>
876 </ul></li>
877 </ul></li>
878 <li>½ñ¼°¤ÎÊѹ¹Îã (howm-*.el ¤Î load ¤è¤êÁ°¤Ë)
879 <ul>
880 <li><p>¥¿¥¤¥È¥ë(¥á¥â¶èÀÚ¤ê) @@@ ¡Ä</p>
881 <pre>(setq howm-view-title-header "@@@")</pre></li>
882 <li><p>goto ¥ê¥ó¥¯ ==&gt;¡Ä, come-from ¥ê¥ó¥¯ &lt;==¡Ä</p>
883 <pre>(setq howm-ref-header "==&gt;")
884 (setq howm-keyword-header "&lt;==")</pre></li>
885 <li><p>goto ¥ê¥ó¥¯ ((¡ã¡Ä¡ä)), come-from ¥ê¥ó¥¯ ((¡§¡Ä¡§))</p>
886 <pre>;; ¡ã¡ä¡§¤ÏȾ³Ñ¤Ëľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
887 (setq howm-ref-regexp "((¡ã\\([^¡ä\r\n]+\\)¡ä))")
888 (setq howm-ref-regexp-pos 1)
889 (setq howm-keyword-format "((¡§%s¡§))")
890 (setq howm-keyword-regexp "\\(((¡§\\)\\([^¡§\r\n]+\\)¡§))")
891 (setq howm-keyword-regexp-hilit-pos 1) ;; ¡Ö´ØÏ¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×ÍÑ
892 (setq howm-keyword-regexp-pos 2)
893 (setq howm-keyword-regexp-format "%s") ;; M-x describe-variable »²¾È</pre>
894 <ul>
895 <li>Ãí: come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias ¤Ç¤Ï,
896       ¼¡¤Î¤É¤Á¤é¤«¤·¤«ÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó.
897 <ul>
898 <li>¡Ö¡Ä¤«¤é¸å¡×·¿: &lt;&lt;&lt; foo &lt;&lt;&lt; bar &lt;&lt;&lt; baz</li>
899 <li>¡Ö¡Ä¤«¤é¡Ä¤Þ¤Ç¡×·¿: ((¡§foo¡§)) ((¡§bar¡§)) ((¡§baz¡§))</li>
900 </ul></li>
901 </ul></li>
902 <li>wiki É÷¥ê¥ó¥¯ [[hoge]] ¤Î²¼Àþ¤ò¡Ö]]¡×¤À¤±¤Ë
903 <ul>
904 <li><p>¡Ö&lt;&lt;&lt; hoge¡×¤ÎºîÀ®¸å¤Ï, ¡Öhoge¡×¤Ë¤â²¼Àþ</p>
905 <pre>(setq howm-wiki-regexp "\\[\\[\\([^]\r\n]+\\)\\(\\]\\]\\)")
906 (setq howm-wiki-regexp-hilit-pos 2)
907 (setq howm-wiki-regexp-pos 1)</pre></li>
908 </ul></li>
909 </ul></li>
910 <li>¤³¤Þ¤´¤Þ
911 <ul>
912 <li><p>ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é, ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á</p>
913 <pre>(setq howm-insert-date-future t)</pre>
914 <ul>
915 <li>¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Î¤ß¤Ç¤¹. ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤¿¤È¤­¤ÎÆ°ºî¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê.</li>
916 </ul></li>
917 <li><p>¡Öhttp://¡×¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó²¡¤·¤¿¤é, URL ¤ò kill-ring ¤Ø</p>
918 <pre>(setq action-lock-no-browser t)</pre></li>
919 </ul></li>
920 <li>ͽÄêɽ¡¦todo °ìÍ÷
921 <ul>
922 <li><p>¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àµ­¹æ(!+-~@.)¤«¤é RET °ìȯ¤Ç¡ÖºÑ¡×¤Ë</p>
923 <pre>(setq howm-action-lock-reminder-done-default "")</pre>
924 <ul>
925 <li>¤³¤Î¾ì¹ç, C-u RET ¤Ç½¾Íè¤ÎÆ°ºî (¥­¥ã¥ó¥»¥ë, µ­¹æÊѹ¹, ¡Ä)</li>
926 </ul></li>
927 <li><p>ͽÄêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤«¤é¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àµ­¹æ¾å¤ÇľÀÜ RET ¤·¤¿¤È¤­,
928     Ã¡¤«¤ìÀè¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¼«Æ° save</p>
929 <pre>(setq howm-action-lock-forward-save-buffer t)</pre>
930 <ul>
931 <li>¡Ö¼«Æ° save¡×¤ËÄñ¹³¤Ê¤¤Êý¤À¤±¤É¤¦¤¾</li>
932 <li>¼êÆ°¤Ç C-x s (̤Êݸ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¿¤Á¤ò save)¤Ê¤ê¤¹¤ëÊý¤¬ÀµÆ»¤«¤È</li>
933 </ul></li>
934 <li><p>ÊÝα¤ÎÉâÄÀÈÏ°Ï</p>
935 <pre>(setq howm-todo-priority-defer-init -14)  ;; ½é´üÃÍ = ²¼¸Â
936 (setq howm-todo-priority-defer-peak 0) ;; ¾å¸Â</pre></li>
937 <li>!+-~. ¤Î½ÜÅ٤Υ«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
938 <ul>
939 <li><p>Îã: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç, ¡ÖÀøÉúÃæ¤ÏÈóɽ¼¨¡×¡ÖºÑ¤Ïɽ¼¨¡×</p>
940 <pre>(setq howm-menu-todo-priority -50000)
941 (setq howm-todo-priority-done-bottom -44444)</pre></li>
942 <li>howm-todo-priority-normal-bottom Åù. ¥½¡¼¥¹(howm-reminder.el)»²¾È.</li>
943 </ul></li>
944 <li><p>todo °ìÍ÷(M-x howm-list-todo)¤Î»ÅÀÚ¤êÎã</p>
945 <pre>(setq howm-todo-separators
946       '(
947         (0  . "¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢¬Ä¶²á¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬")
948         (nil . "¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬ÀøÉúÃ梭¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬")
949         ))</pre>
950 <ul>
951 <li>Ï¢·ëɽ¼¨¤ä¥½¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¸¤ã¤Þ¤«¤â¡Ä</li>
952 </ul></li>
953 </ul></li>
954 <li>action-lock
955 <ul>
956 <li><p>{ } (¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á)¤ÎÊѹ¹</p>
957 <pre>;; howm ¤Î load Á°¤Ë
958 (setq action-lock-switch-default '("{ }" "{*}" "{-}")) ;; ²¿¸Ä¤Ç¤â</pre></li>
959 <li><p>{_} (̤½èÍý)¤ÎÊѹ¹</p>
960 <pre>(setq howm-dtime-format "[%a %b %d %H:%M:%S %Y]") ;; {_}
961 (setq howm-template-date-format "[%Y-%m-%d %H:%M]") ;; ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È</pre></li>
962 <li><p>¡Öfile://¡Ä¡×¤ä¡Öhttp://¡Ä¡×¤ÎÊѹ¹ (¤Þ¤·¤ÊÀßÄêÊ罸)
963     thx &gt; <a href="http://www.bookshelf.jp/2ch/unix/1063800495.html">945</a></p>
964 <pre>;; howm (Àµ³Î¤Ë¤Ï action-lock.el) ¤Î¥í¡¼¥É¤è¤êÁ°¤Ë.
965 ;; ¡¦file://¡Ä
966 (setq action-lock-open-regexp
967       "\\&lt;file://\\(localhost\\)?\\([-!@#$%^&amp;*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9.,;]*[-!@#$%^&amp;*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9]+\\)\\&gt;")
968 (setq action-lock-open-regexp-pos 2) ;; 2 ¸ÄÌܤΡÖ\\(¡Ä\\)¡×¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
969 ;; ¡¦http://¡Ä
970 (setq action-lock-browse-regexp
971       "\\&lt;\\([htp]\\{3,5\\}s?\\|ftp\\)://\\([-!@#$%^&amp;*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9.,;]*[-!@#$%^&amp;*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9]+\\)\\&gt;"
972 (setq action-lock-browse-regexp-pos 0) ;; ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Á´ÂΤ¬ URL</pre></li>
973 <li><p>action-lock ÄɲÃÎã:
974     ¡ÖMessage-ID: ¡Ä¡×¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó²¡¤·¤¿¤é, ³ºÅö¥á¡¼¥ë¤ò namazu ¤Ç¸¡º÷</p>
975 <pre>;; howm ¤ò load ¤·¤¿¸å¤Ë
976 (defun my-howm-search-message-id (id)
977   (message "Searching...")
978   (let* ((query (format "+message-id:%s" id))
979          (args `("-l" "-n" "1" ,query "/home/hoge/NMZ/Mail"))
980          (found (car (howm-call-process "namazu" args))))
981     (if found
982         (progn
983           (find-file found)
984           (re-search-forward "^$" nil t)
985           (message "Done."))
986       (message "No match."))))
987 (setq action-lock-default-rules
988       (cons (action-lock-general 'my-howm-search-message-id
989                                  "Message-[Ii][Dd]: \\(.*\\)$"
990                                  1)
991             action-lock-default-rules))</pre></li>
992 </ul></li>
993 <li><a href="http://www.ruby-lang.org/ja/man/html/RD.html">RD</a>¤ò»È¤¦¾ì¹ç:
994   ¹ÔƬ¤Î * ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤Î³«ÊĤ¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
995   ¢ª <a href="http://www.bookshelf.jp/2ch/unix/1063800495.html">237-238</a></li>
996 <li><p>¤ª¤Þ¤±</p>
997 <pre>(setq howm-congrats-format
998       '(
999         "(¡­¡¦¦Ø¡¦¡®) %s"
1000         "(¡®¡¦¦Ø¡¦¡­) %s"
1001         ;; ¡Ä°Ê²¼Î¬¡Ä
1002         ))
1003 (setq howm-congrats-command '("play" "~/sound/fanfare.wav"))</pre></li>
1004 <li>¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¸¤ë¤Ë¤Ï, *.el ËÁƬ¤ò»²¾È</li>
1005 </ul>
1006 <h3><a name="label-12" id="label-12">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a></h3><!-- RDLabel: "³°Éô¥Ä¡¼¥ë" -->
1007 <p>(Ʊº­¥Ä¡¼¥ë¤Ï ext/ ¤Ë)</p>
1008 <ul>
1009 <li>HTML ¤Ø¤ÎÊÑ´¹: howm2 (Ʊº­. Í× ruby)
1010 <ul>
1011 <li>Îã
1012 <ul>
1013 <li><p>¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê ~/howm/ ¤òÊÑ´¹¤·¤Æ ~/converted/ ¤ËÅǤ¯</p>
1014 <pre>./howm2 ~/howm/ ~/converted/</pre></li>
1015 <li><p>&lt;&lt;&lt; ¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò̵»ë</p>
1016 <pre>./howm2 -i ~/howm/ ~/converted/</pre></li>
1017 <li><p>¥ê¥ó¥¯½ñ¼°¤Î»ØÄê</p>
1018 <pre>./howm2 -comefrom='&lt;&lt;&lt;' -goto='&gt;&gt;&gt;' ~/howm/ ~/converted/</pre></li>
1019 <li><p>¡Ö¤Û¤²¡×¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤± HTML ²½</p>
1020 <pre>grep -rl '¤Û¤²' ~/howm/ | howm2 -list ~/converted/</pre></li>
1021 </ul></li>
1022 <li>²¿¤â¹©Éפ·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç, ·ãÃÙ¤«¤Ä¥á¥â¥ê¤É¤«¿©¤¤</li>
1023 <li>alias ¤Î¡ÖºÆµ¢Åª¤Ê¡×Ÿ³«¤Ï̤¥µ¥Ý¡¼¥È</li>
1024 </ul></li>
1025 <li>¥«¥ì¥ó¥À¡¼ &amp; todo °ìÍ÷: hcal.rb (Ʊº­. Í× ruby)
1026 <ul>
1027 <li><p>¥«¥ì¥ó¥À¡¼(ͽÄꡦ¡ºÀÚ¡¦ºÑ¤ß¤Î°ìÍ÷)¤ò½ÐÎÏ</p>
1028 <pre>hcal.rb -schedule_mark='¡û' -deadline_mark='¡ü' -done_mark='¡¿' ~/howm/*/*/*.txt</pre>
1029 <ul>
1030 <li><p>¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤º¤é¤º¤é</p>
1031 <pre>----------------&lt;6&gt;---------------- 2003
1032 01 Sun 
1033 02 Mon ¡üÅÄÃæÀèÀ¸¤ËÏ¢Íí ¡ûB4Îع֠¾®ÎÓ ¡û¹©³Ø´ðÁü¸³ 12:40 &lt;&lt;&lt;&lt;##&gt;&gt;&gt;&gt;
1034 ¡Ä</pre></li>
1035 <li>¡ü¤Ï¡ºÀÚ(@[2003-06-02]!), ¡û¤ÏͽÄê(@[2003-06-02]@), ¡¿¤ÏºÑ(@[2003-06-02].)</li>
1036 <li>&lt;&lt;&lt;&lt;# ¤Ï¡Öº£Æü¡×, #&gt;&gt;&gt;&gt; ¤Ï¡ÖËèǯ¤ÎƱ·îƱÆü¡×
1037 <ul>
1038 <li><p>¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç alias ¤·¤È¤¯¤ÈÊØÍø</p>
1039 <pre>alias hcal="hcal.rb -schedule_mark='¡û' -deadline_mark='¡ü' -done_mark='¡¿' ~/howm/*/*/*.txt | less '+/&lt;&lt;&lt;&lt;#'"</pre></li>
1040 </ul></li>
1041 </ul></li>
1042 <li>¡Ö½ÜÅÙ½ç todo °ìÍ÷¡×¤ò½ÐÎÏ
1043     (howm ¤ò»È¤¦¤Ê¤éÉÔÍ×. ChangeLog ÇɤʿͤؤΤª¤Þ¤±¤Ç¤¹)
1044 <ul>
1045 <li><p>¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç</p>
1046 <pre>hcal.rb -l memo.txt</pre></li>
1047 <li><p>emacs ¤«¤é M-x grep ¤·¤Æ</p>
1048 <pre>Run grep (like this): hcal.rb -l ~/memo/*.txt</pre></li>
1049 </ul></li>
1050 </ul></li>
1051 <li>²Õ¾ò½ñ¤­»Ù±ç:
1052 <ul>
1053 <li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OrgMode">org-mode ¤È¤ÎÊ»ÍÑ</a></li>
1054 </ul></li>
1055 <li>´Ê°×¾®¸¯¤¤Ä¢
1056 <ul>
1057 <li><p>¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò·è¤á¤Æ, Æüµ­Ãæ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯</p>
1058 <pre>$¿©Èñ$ 500±ß ¥é¡¼¥á¥ó</pre></li>
1059 <li>¡Ö&lt;&lt;&lt; $¿©Èñ$¡×¤Ê¤ê¡Ö&gt;&gt;&gt; $¿©Èñ$¡×¤Ê¤ê¤Ç°ìÍ÷¤òɽ¼¨.
1060     ¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¦¥½¡¼¥È¤·¤ÆÈÏ°Ï»ØÄê.</li>
1061 <li>M-x yen-region ¤Ç, ¡Ö¢þ¢þ±ß¡×¤ò¹ç·×
1062     ¢ª <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/yen.el">yen.el</a></li>
1063 </ul></li>
1064 <li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
1065 </ul>
1066 <h2><a name="label-13" id="label-13">¼ÂÁõ</a></h2><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ" -->
1067 <h3><a name="label-14" id="label-14">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a></h3><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ" -->
1068 <ul>
1069 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë³«¤¯¤¿¤ó¤Ó¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â°×¼ÂÁõ
1070 <ul>
1071 <li>~/.howm-keys ¤Ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î°ìÍ÷</li>
1072 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¤È¤­¤Ï¡Ä
1073 <ul>
1074 <li>.howm-keys ¤Î³Æ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ, ½Ð¸½¤Î̵ͭ¤ò¸¡º÷</li>
1075 <li>½Ð¸½¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò or ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÀµµ¬É½¸½¤òºîÀ®</li>
1076 <li>¤½¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò font-lock ¤È action-lock ¤ËÀßÄê</li>
1077 </ul></li>
1078 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸ»þ¤ËÆâÍƤò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Æ, ~/.howm-keys ¤ò¹¹¿·</li>
1079 </ul></li>
1080 <li>¸¡º÷
1081 <ul>
1082 <li>¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê ~/howm/ °Ê²¼¤òºÆµ¢Åª¤ËÁ´¸¡º÷.
1083     ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤â³ÈÄ¥»Ò¤â ~/howm/ °Ê²¼¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¹½À®¤â, ¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤.
1084 <ul>
1085 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎÀ©Ìó¤Ï, 
1086 <ul>
1087 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ëǯ·îÆü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë (filter-by-date ¤Î¤¿¤á)</li>
1088 <li>string&lt;= ¤Ç¥½¡¼¥È¤·¤¿¤éÆü»þ½ç¤Ë¤Ê¤ë</li>
1089 </ul></li>
1090 </ul></li>
1091 <li>¸ß´¹¤Ê¸¡º÷´Ø¿ô¤òÆóËÜÍÑ°Õ. ¹¥¤­¤ÊÊý¤ò»È¤¨¤ë.
1092 <ul>
1093 <li>real-grep (grep ¤ò¸Æ¤Ö)</li>
1094 <li>fake-grep (elisp ¤Î¤ß)</li>
1095 </ul></li>
1096 </ul></li>
1097 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë¹½À®
1098 <ul>
1099 <li>howm ËÜÂΤȤÏÆÈΩ
1100 <ul>
1101 <li>bcomp.el
1102 <ul>
1103 <li>make »þ¤Ë»È¤¦¤À¤±</li>
1104 <li>navi2ch-cvs-0.0.20031209 ¤«¤é¼ÚÍÑ</li>
1105 </ul></li>
1106 <li>cheat-font-lock.el
1107 <ul>
1108 <li>font-lock-keywords ¤ò¸å¤«¤éÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø¿ô</li>
1109 <li>font-lock.el ¤ÎÆâÉô¼ÂÁõ¤Ë°Í¸</li>
1110 </ul></li>
1111 <li>action-lock.el
1112 <ul>
1113 <li>action-lock-mode (minor-mode)
1114 <ul>
1115 <li>¼öʸ(Àµµ¬É½¸½)¤ÈËâË¡(´Ø¿ô)¤ÎÁȤòÅÐÏ¿</li>
1116 <li>¥ê¥¿¡¼¥ó¥­¡¼Ã¡¤¤¤¿¤é
1117 <ul>
1118 <li>¼öʸ¤Î¾å ¢ª ËâË¡¤¬È¯Æ°</li>
1119 <li>¤½¤ì°Ê³° ¢ª ËÜÍè¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥­¡¼</li>
1120 </ul></li>
1121 </ul></li>
1122 </ul></li>
1123 <li>riffle.el
1124 <ul>
1125 <li>riffle-{summary|contents}-mode
1126 <ul>
1127 <li>°ìÍ÷¡¦ÆâÍƤΤѤé¤Ñ¤éɽ¼¨, ÆâÍƤÎÏ¢·ëɽ¼¨</li>
1128 <li>°ìÍ÷¤Ç¤Ï, post-command-hook ¤Ç°ÜÆ°¸¡½Ð ¢ª ÆâÍÆɽ¼¨¤ò¹¹¿·</li>
1129 <li>¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô riffle-item-list ¤Ë¹àÌܤòÊÝ»ý</li>
1130 </ul></li>
1131 <li>gfunc.el ¤ò»ÈÍÑ</li>
1132 </ul></li>
1133 <li>gfunc.el
1134 <ul>
1135 <li>°Âľ generic function</li>
1136 </ul></li>
1137 <li>illusion.el
1138 <ul>
1139 <li>illusion-mode (minor-mode)</li>
1140 <li>¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ê¤¤Âоݤò, ³«¤¤¤ÆÊÔ½¸¤·¤ÆÊݸ</li>
1141 <li>º£¤Î¤È¤³¤í³èÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤</li>
1142 </ul></li>
1143 <li>honest-report.el
1144 <ul>
1145 <li>¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÀ¸À®</li>
1146 </ul></li>
1147 </ul></li>
1148 <li>howm ËÜÂÎ
1149 <ul>
1150 <li>¼çÌò
1151 <ul>
1152 <li>howm-backend.el
1153 <ul>
1154 <li>¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎʬΥ</li>
1155 <li>Ãê¾Ý²½
1156 <ul>
1157 <li>¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê ¢ª folder</li>
1158 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë ¢ª page</li>
1159 <li>¥Þ¥Ã¥Á²Õ½ê ¢ª item</li>
1160 </ul></li>
1161 </ul></li>
1162 <li>howm-view.el
1163 <ul>
1164 <li>howm-view-{summary|contents}-mode (major-mode)
1165 <ul>
1166 <li>riffle-{summary|contents}-mode ¤«¤éÇÉÀ¸</li>
1167 <li>¸¡º÷¤Î¼Â¹Ô</li>
1168 </ul></li>
1169 </ul></li>
1170 <li>howm-mode.el (howm-mode-mode.el ¤«¤é²þ̾[2004-07-14])
1171 <ul>
1172 <li>howm-mode (minor-mode)
1173 <ul>
1174 <li>¾å½Ò¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¤Ê¤É</li>
1175 </ul></li>
1176 </ul></li>
1177 </ul></li>
1178 <li>ÏÆÌò
1179 <ul>
1180 <li>howm-date.el
1181 <ul>
1182 <li>ÆüÉÕÆþÎϤλٱç</li>
1183 </ul></li>
1184 <li>howm-reminder.el
1185 <ul>
1186 <li>ÉâÄÀ¼° todo</li>
1187 </ul></li>
1188 <li>howm-menu.el
1189 <ul>
1190 <li>howm-menu-mode (major-mode)</li>
1191 </ul></li>
1192 </ul></li>
1193 <li>ÀßÄê
1194 <ul>
1195 <li>howm-version.el
1196 <ul>
1197 <li>Äê¿ô howm-version ¤òÀßÄꤹ¤ë¤À¤±</li>
1198 </ul></li>
1199 <li>howm-vars.el
1200 <ul>
1201 <li>defvar, defcustom, Åù</li>
1202 </ul></li>
1203 <li>howm-lang-*.el
1204 <ul>
1205 <li>¸À¸ì°Í¸¤ÎÊÑ¿ô</li>
1206 </ul></li>
1207 <li>howm-menu-*.el
1208 <ul>
1209 <li>½é´ü¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâÍƤòʸ»úÎóÄê¿ô¤È¤·¤ÆÄêµÁ</li>
1210 </ul></li>
1211 <li>howm-mkmenu.el
1212 <ul>
1213 <li>howm-menu-*.el ¤ò ja/0000-00-00-000000.txt Åù¤«¤éÀ¸À®¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È</li>
1214 <li>ºî¼Ô°Ê³°¤Ï»È¤¦É¬Íפʤ¤¤Ï¤º</li>
1215 </ul></li>
1216 </ul></li>
1217 <li>Ȭ
1218 <ul>
1219 <li>howm-cl.el
1220 <ul>
1221 <li>cl ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ø¤Î°Í¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤À¤±</li>
1222 </ul></li>
1223 <li>howm-common.el
1224 <ul>
1225 <li>howm-*.el ¤Ç require</li>
1226 <li>ÆäË, ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤¤¤Ç»È¤¦¥Þ¥¯¥í¤Ï¤³¤³¤Ø (¢è byte-compile Âкö)</li>
1227 </ul></li>
1228 <li>howm-misc.el
1229 <ul>
1230 <li>Ȭ</li>
1231 </ul></li>
1232 <li>howm.el (howm-mode.el ¤«¤é²þ̾[2004-07-14])
1233 <ul>
1234 <li>¥á¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë. require ¤¹¤ë¤À¤±.</li>
1235 </ul></li>
1236 </ul></li>
1237 </ul></li>
1238 </ul></li>
1239 </ul>
1240 <h3><a name="label-15" id="label-15">Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?</a></h3><!-- RDLabel: "Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?" -->
1241 <p>(¥Ð¥°¤Î»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø)</p>
1242 <ul>
1243 <li>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È, Ä´ºº¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
1244 <ul>
1245 <li><p>¤Ç¤­¤ë¤À¤± make test ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹</p>
1246 <pre>cd howm-¡û.¡û.¡û
1247 make test</pre></li>
1248 <li>win ¤Ê¤é, test.bat ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
1249 <ul>
1250 <li>test.bat Ãæ¤Î¡ÖHOWM_EMACS=¡Ä¡×¤ò´Ä¶­¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½¤Àµ</li>
1251 <li>test.bat ¤ò¼Â¹Ô</li>
1252 </ul></li>
1253 <li>¤É¤Á¤é¤â, emacs ¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤ê, ¼ÁÌäɼ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹</li>
1254 <li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ">¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶? ¢ª ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ</a></li>
1255 </ul></li>
1256 <li>Êä­: ¥¬¥¤¥·¥å¥Ä¾åÅù
1257 <ul>
1258 <li>¡Ö»ÅÍͤ«¡×¡Ö´ûÃΤΥХ°¤«¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Æ, ¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨.</li>
1259 <li>howm ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï, ¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÉÔÍפǤ¹.
1260     ¤½¤ì¤è¤ê¤â, µ¤·Ú¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»ØŦ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹.</li>
1261 <li>¤¼¤Ò, ºî¼Ô¤ÎÌܤ¬ÆϤ¯¤È¤³¤í(2ch ¤« howm wiki)¤Ë¤¿¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤.</li>
1262 <li>cf.
1263     <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ">¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ</a>,
1264     <a href="http://web.archive.org/web/20041018232953/http://nnri.dip.jp/~yf/cgi-bin/yaswiki.cgi?name=%A5%AA%A1%BC%A5%D7%A5%F3%A5%BD%A1%BC%A5%B9%A4%CF%B2%BC%C4%AE%B5%A4%BC%C1">YASWiki:¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ï²¼Ä®µ¤¼Á</a></li>
1265 </ul></li>
1266 <li>ºî¼Ô³Ð½ñ
1267 <ul>
1268 <li>¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑÊÑ¿ô howm-call-process-last-command</li>
1269 <li>C-u M-x howm-bug-report ¤Ç´ØÏ¢ÊÑ¿ô¤Î°ìÍ÷</li>
1270 <li>M-x howm-elp ¤Ç, ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é elp ¤Î½àÈ÷</li>
1271 </ul></li>
1272 </ul>
1273 <h2><a name="label-16" id="label-16">È÷¹Í</a></h2><!-- RDLabel: "È÷¹Í" -->
1274 <h3><a name="label-17" id="label-17">»²¹Í</a></h3><!-- RDLabel: "»²¹Í" -->
1275 <p><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?IdeaSource">¸µ¥Í¥¿</a>»²¾È.
1276 ÆäË, Q-pocket¡¦HashedWiki¡¦ChangeLog ¥á¥â¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Í¤·¤Æ¤Þ¤¹. ´¶¼Õ.</p>
1277 <ul>
1278 <li>¹­À¥ÍºÆóÃø¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ Emacs-Lisp ¹ÖºÂ¡×(¥«¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à, 1999)
1279   ISBN 4-906391-70-2
1280   ¢ª 
1281   <a href="http://www.gentei.org/~yuuji/elisp/">¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ (¾¶?)</a>
1282 <ul>
1283 <li>elisp ¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤é°µÅÝŪ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á</li>
1284 <li>6.4 ¾ÏËöÌäÂê¤Î¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯ dired¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿</li>
1285 </ul></li>
1286 </ul>
1287 <h3><a name="label-18" id="label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a></h3><!-- RDLabel: "¹¹¿·µ­Ï¿" -->
1288 <p>thx &gt; patch¡¦²þÎÉ°Æ¡¦»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ</p>
1289 <ul>
1290 <li>¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
1291 <ul>
1292 <li>[2016-09-28]
1293 <ul>
1294 <li><p>ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
1295       <a href="https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html">thx</a>
1296       &gt; Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)</p>
1297 <pre>;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
1298 (setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
1299 ;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á</pre>
1300 <ul>
1301 <li><p>¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð</p>
1302 <pre>;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
1303 (setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
1304 ;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á</pre></li>
1305 </ul></li>
1306 </ul></li>
1307 </ul></li>
1308 <li>¥Æ¥¹¥ÈÈÇ
1309 <ul>
1310 <li>[2016-01-01]
1311 <ul>
1312 <li>¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
1313 <ul>
1314 <li>cl ¤ò¤ä¤á¤Æ cl-lib ¤ò»È¤¦</li>
1315 <li>howm-ime-fix (howm-1.1.1 °ÊÁ°¤Î canna, egg, yc, anthy ¸ÄÊÌÂкö) ¤òÇÑ»ß</li>
1316 <li>¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ</li>
1317 </ul></li>
1318 </ul></li>
1319 </ul></li>
1320 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.3 [2015-12-31]
1321 <ul>
1322 <li>emacs 25.1.50.1 (2015-12-27 »þÅÀ¤Î git Àèü = de88375) ¤Çµ¯Æ°¤ò³Îǧ</li>
1323 <li>howm-1.4.3rc1 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹</li>
1324 <li>fix
1325 <ul>
1326 <li>git Àèü emacs ¤Ç¤Î¥¨¥é¡¼ (void-function ed)</li>
1327 <li>C-c , A (howm-list-around) ¤Ç howm-list-title ¤ÎÀßÄ꤬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
1328       <a href="http://peace.2ch.net/test/read.cgi/unix/1397477663/39">thx</a></li>
1329 <li><a href="http://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Recentf">howm-recentf</a>¤Ê¤É¤Ç̵Â̤˥ê¥â¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òʹ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë.
1330       thx &gt; ¸ñ¹¾±Ñ䤵¤ó (hide at koie.org)</li>
1331 <li>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤ÎÄûÀµ</li>
1332 </ul></li>
1333 </ul></li>
1334 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.2 [2013-12-31]
1335 <ul>
1336 <li>Note
1337 <ul>
1338 <li>emacs 24.3 ¤ËÂбþ. 2013-12-25 »þÅÀ¤Î trunk (24.3.50.1) ¤Ç¤âµ¯Æ°¤ò³Îǧ.</li>
1339 <li>howm-test130321 ¤ä howm-1.4.2rc1 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹</li>
1340 </ul></li>
1341 <li>²þÎÉ
1342 <ul>
1343 <li>C-c , a (howm-list-all) ¤ò¹â®²½
1344       <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
1345 </ul></li>
1346 <li>fix
1347 <ul>
1348 <li>emacs 24.3.1 ¤Ç¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤»¤º¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Î¥¨¥é¡¼
1349       "Can't detect type of ..."
1350       <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
1351 <li>¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯²¼¤Ç¿·µ¬¥á¥â¤¬ howm-mode ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥°
1352       <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a></li>
1353 <li>¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð</li>
1354 </ul></li>
1355 </ul></li>
1356 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.1 [2012-12-27]
1357 <ul>
1358 <li>~/.howm-keys ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é, Á´¥á¥â¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤ÆºÆÀ¸À®
1359     <a href="http://sourceforge.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2012/000099.html">thx</a>
1360     &gt; Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)</li>
1361 <li>fix: *.txt ¤È *.howm ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤â°ìÍ÷¥â¡¼¥É¤Îɽ¼¨¤¬¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
1362     <a href="http://toro.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/940">thx</a></li>
1363 </ul></li>
1364 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.0 [2012-08-16]
1365 <ul>
1366 <li>Note
1367 <ul>
1368 <li><em>Èó¸ß´¹Êѹ¹</em>¤ËÃí°Õ!
1369 <ul>
1370 <li><p>1.3.* ¤É¤ª¤ê¤ÎµóÆ°¤ò˾¤à¤Ê¤é¢­</p>
1371 <pre>(setq howm-compatible-to-ver1dot3 t) ;; (require 'howm) ¤è¤êÁ°¤Ë!</pre></li>
1372 <li>¸ÄÊ̤ËÀßÄꤷ¤¿¤±¤ì¤Ð, M-x customize-group RET howm-compatibility RET</li>
1373 </ul></li>
1374 <li>Ť¤¤³¤È±£¤·µ¡Ç½¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸ø¼°µ¡Ç½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿.</li>
1375 <li>emacs-24 Âбþ</li>
1376 <li>howm-1.4.0rc2 ¤ÈƱÆâÍƤǤ¹.</li>
1377 </ul></li>
1378 <li>Êѹ¹
1379 <ul>
1380 <li>howm-file-name-format ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò *.howm ¤«¤é *.txt ¤ËÊѹ¹
1381 <ul>
1382 <li>³ÈÄ¥»Ò¤Î¤»¤¤¤Ç¾¥Ä¡¼¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤»öÎã¤ò¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ç</li>
1383 </ul></li>
1384 <li>°ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Î¤È¤­¤â, ¹Ê¤ê¹þ¤ßÅù¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¥á¥âñ°Ì¤Ë.
1385       ¤¿¤À¤·, date ¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì¤Î¤Þ¤Þ.</li>
1386 <li>¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¶õ¤Î¤È¤­¤ÏËÜʸ¤Î°ì¹ÔÌܤò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë.</li>
1387 </ul></li>
1388 <li>¤³¤Þ¤´¤Þ²þÎÉ
1389 <ul>
1390 <li><p>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°Ê²¼¤ò½ñ¤±¤Ð, ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×½ç¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ë̾½ç¤Î¾å°Ì¤òɽ¼¨.
1391       <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/890">thx</a></p>
1392 <pre>%here%(howm-menu-recent identity)</pre></li>
1393 <li><p>¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÂФ·¤Æ¤â¥Ó¥å¡¼¥¢¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë.
1394       <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/891">thx</a></p>
1395 <pre>;; ¡Öfile://¡Ä/¡×¤ä¡Ö&gt;&gt;&gt; ¡Ä/¡×¤Ï open ¥³¥Þ¥ó¥É(mac ÍÑ)¤Ç³«¤¯
1396 (setq howm-view-external-viewer-assoc '(("/$" . "open %s")))</pre></li>
1397 <li>ÊÑ¿ô howm-normalizer ¤Î¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÀßÄê¥ß¥¹¤ò»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1398       <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/865-870n">thx</a></li>
1399 <li>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¸Å¤¤²Õ½ê¤ò¼êľ¤·</li>
1400 <li>rast ¤Þ¤ï¤ê¤Î»îºî¤òºï½ü</li>
1401 </ul></li>
1402 <li>±£¤·µ¡Ç½¤Î¸ø¼°²½
1403 <ul>
1404 <li>¥³¥Þ¥ó¥É
1405 <ul>
1406 <li>C-c , e (howm-remember)
1407         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/24-25n">thx</a>
1408         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/61">thx</a>
1409         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/72-75n">thx</a>
1410         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/92-93n">thx</a>
1411         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/99">thx</a></li>
1412 <li>C-c , b (howm-list-buffers)</li>
1413 <li>C-c , x (howm-list-mark-ring)</li>
1414 <li>C-c , o (howm-occur)</li>
1415 </ul></li>
1416 <li>¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À
1417 <ul>
1418 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö%reminder¡×¤È½ñ¤¯¤È, Í½Äê¤È todo ¤ÎÅý¹ç°ìÍ÷
1419 <ul>
1420 <li>ͽÄê¡Ö@¡×¤Ï,
1421           howm-menu-schedule-days-before ÆüÁ°¤«¤é
1422           howm-menu-schedule-days Æü¸å¤Þ¤Ç¤òÀèƬ¤Ëɽ¼¨
1423 <ul>
1424 <li>[2004-12-03]@5 ¤Ê¤É¤È½ñ¤¯¤È, ¡Ö5 Æü´Ö¡×¤Î°Õ
1425             (ÅöÆü¤â´Þ¤à¤Î¤Ç¡Ö12·î3Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç¡×).
1426             °ìÍ÷¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¤½¤ì¤À¤±Í±Í½¤µ¤ì¤ë.
1427             <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/516">thx</a></li>
1428 </ul></li>
1429 <li>¡ºÀÚ¡Ö!¡×¤â, ¡ºÀÚÆü¤¬¤½¤ÎÈϰϤޤǤʤé°ì½ï¤Ëɽ¼¨</li>
1430 <li>¤½¤ì¤è¤ê²¼¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê</li>
1431 <li>½¾Íè¤Î %schedule + %todo ¤È¤¯¤é¤Ù¤ë¤È, ¥¹¥­¥ã¥ó¤¬°ì²ó¤Ç¤¹¤à¤Ö¤ó¸úΨŪ</li>
1432 </ul></li>
1433 <li>[2005-05-15 21:37]@ ¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¼°¤ÎͽÄê¤Ï, »þ¹ï½ç¤Ë¥½¡¼¥È
1434         <a href="http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/141">thx</a>
1435         <a href="http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/148">thx</a>
1436         <a href="http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/597">thx</a>
1437         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/683">thx</a></li>
1438 <li><p>¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤òľá¤­¤·¤¿¤È¤­¤Ë,
1439         Âбþ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¹Ô¿ô¤¬Â¿¾¯¤º¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµö¤¹.
1440         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/519">thx</a></p>
1441 <pre>(setq howm-action-lock-forward-fuzziness 5) ;; ²¿¹Ô¤Þ¤Ç¤º¤ì¤Æ¤âµö¤¹¤«</pre></li>
1442 </ul></li>
1443 <li><a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>
1444 <ul>
1445 <li>¾åµ­ %reminder ¤ä todo list Ãæ¤Î»ÅÀÚ¤ê</li>
1446 <li>grep »ÈÍÑ»þ¤Î coding system »ØÄê
1447         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/784">thx</a></li>
1448 <li>howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¶¦Ä̤ο§ÀßÄê
1449         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/42">thx</a>
1450         <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea">thx</a>
1451         &gt; taku ¤µ¤ó</li>
1452 <li>todo ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤­¤Ë»ØÄꥳ¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô (howm-congrats-command)</li>
1453 </ul></li>
1454 </ul></li>
1455 <li>fix: 2012-01-21 °Ê¹ß¤Î emacs-24 ¤Ç¥¨¥é¡¼ (void-variable inhibit-first-line-modes-regexps)
1456     <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste">thx</a>
1457     thx &gt; º´¡¹ÌÚ ´² ¤µ¤ó (sasaki at fcc.ad.jp)</li>
1458 </ul></li>
1459 <li>±£¤·µ¡Ç½ (experimental)
1460 <ul>
1461 <li>1.1.1.* °ÊÁ°¤«¤é
1462 <ul>
1463 <li>¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤â howm ¤Ç
1464 <ul>
1465 <li><a href="http://www.tamacom.com/global-j.html">GNU global</a>
1466         (<a href="http://www.tamacom.com/tour/lang/ruby/S/21.html">Îã</a>)
1467         ¤â¤É¤­¤Î on the fly ÈǤᤶ¤·¤Æ</li>
1468 <li>¤Þ¤À³«È¯Ãæ. Ì£¸«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ä
1469 <ul>
1470 <li>ÊÑ¿ô howm-configuration-for-major-mode ¤òÀßÄê
1471 <ul>
1472 <li>major-mode ¤Ë±þ¤¸¤Æ, come-from ¥ê¥ó¥¯Åù¤Î½ñ¼°¤òÊѤ¨¤ë</li>
1473 <li>howm-misc.el ¤Î¥³¥á¥ó¥È»²¾È</li>
1474 </ul></li>
1475 <li>M-x howm-open-directory-independently ¤·¤Æ ~/elisp/howm ¤Ê¤É¤ÈÆþÎÏ</li>
1476 </ul></li>
1477 <li>ÀµÂΤϷë¶É grep ¤Ê¤ó¤À¤«¤é, ¤¢¤Þ¤ê¸­¤¤Æ°ºî¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
1478 <ul>
1479 <li>elisp, tex ¤Ç¤ÏÊØÍø¤À¤±¤É, ruby ¤¸¤ã»È¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤º.
1480 <ul>
1481 <li>¢è elisp ¤Î´Ø¿ô̾¤ä tex ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ÏÂç°èŪ¤Ë°ì°Õ. ruby ¤ÏÈÝ.</li>
1482 </ul></li>
1483 </ul></li>
1484 </ul></li>
1485 </ul></li>
1486 <li>1.2
1487 <ul>
1488 <li><p>°ìÍ÷»þ¤ÎÆâÍƥХåե¡¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂΤòɽ¼¨¤µ¤»¤ë</p>
1489 <pre>(setq howm-view-preview-narrow nil)</pre>
1490 <ul>
1491 <li>Ï¢·ë»þ¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê(¥á¥â¶èÀÚ¤ê¤ÎÈϰϤΤß)</li>
1492 <li>howm-configuration-for-major-mode °Ê³°¤Ç»È¤¦¾ìÌ̤Ï, ¤Þ¤¢¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦</li>
1493 </ul></li>
1494 <li>¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À
1495 <ul>
1496 <li><p>¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
1497         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/296">thx</a></p>
1498 <pre>;; ¿·¤·¤¤·¿¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡Ö*¡×¤òÄêµÁ¤¹¤ëÎã:
1499 ;; ¡Ö[2004-07-11]* ¤Û¤²¡×¤Ï, »ØÄêÆü¤Þ¤Ç¾å¾º¤·, ¤½¤Î¤¢¤È²¼¹ß.
1500 ;; (½ÜÅÙ = - |ÃÙ¤ì / Í±Í½Æü¿ô|. Í±Í½Æü¿ô¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 3)
1501 ;; 1. ½ÜÅٴؿô¤ò½àÈ÷ (ÃÙ¤ì¤ÈͱͽÆü¿ô(¤È¥¢¥¤¥Æ¥à)¤ò¿©¤Ã¤Æ½ÜÅÙ¤òÅǤ¯)
1502 ;;    ÃÙ¤ì: »ØÄêÆü¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô. ¤Þ¤À¤Ê¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹.
1503 ;;    Í±Í½: ¡Ö[2004-07-11]*8¡×¤Ê¤é 8. ¡Ö[2004-07-11]*¡×¤À¤±¤Ê¤é nil.
1504 ;;    ½ÜÅÙ: Â礭¤¤¤Û¤É¾å. ¡Ö³Ð½ñ¡×¤Ê¤é½éÆü¤¬ 0 ¤ÇËèÆü 1 ¤º¤Ä¸º¤ë.
1505 ;;    (¥¢¥¤¥Æ¥à: ¤Õ¤Ä¤¦¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Ä¤¤¤Ç¤Ë. howm-backend.el »²¾È)
1506 (defun my-priority (late lazy item)
1507   (let ((r (howm-todo-relative-late late lazy 3)))
1508     ;; r = late / lazy. Ìµ»ØÄê»þ¤Ï lazy = 3.
1509     (- (abs r))))
1510 ;; 2. face ¤ò½àÈ÷
1511 (defface my-face '((t (:foreground "cyan"))) "my face")
1512 (setq my-face 'my-face)
1513 ;; 3. µ­¹æ, ½ÜÅٴؿô, face ¤òÅÐÏ¿.
1514 ;; »Ä¤ê¤Î°ú¿ôÆó¤Ä¤Ï, ¡ÖͽÄêɽ¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¡×¡Ötodo ¥ê¥¹¥È¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¡×.
1515 (howm-define-reminder "*" #'my-priority 'my-face nil t)</pre>
1516 <ul>
1517 <li>»²¹Í: ´û¸¤Î½ÜÅٴؿô¤Î¥°¥é¥Õ¤¬
1518           <a href="http://howm.sourceforge.jp/uu/#label:11">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
1519           ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹</li>
1520 <li>¥Ð¥°
1521 <ul>
1522 <li>°ìÉô¤Îµ­¹æ¤Ï¤³¤±¤½¤¦ (Àµµ¬É½¸½ [¡Ä] Æâ¤ÇÆÃÊ̤ʰÕÌ£¤ò»ý¤Äµ­¹æ¤Ï¡ß)</li>
1523 <li>¡Ö[2004-07-11]- ¤Û¤²¡×¤«¤é¡Ö-¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æ¡Ö*¡×¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼</li>
1524 </ul></li>
1525 <li>¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ¡¤­Âæ. ¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</li>
1526 </ul></li>
1527 </ul></li>
1528 <li>ÆüÉÕ·Á¼°
1529 <ul>
1530 <li><p>ÆüÉÕ¾å¤Ç RET¡ß2 ¤·¤Æ¤«¤é¡Ä</p>
1531 <pre>-, + ¢ª Á°Æü, ÍâÆü
1532 (, ) ¢ª Á°Æü, ÍâÆü
1533 {, } ¢ª Á°·î, Íâ·î
1534 [, ] ¢ª Á°Ç¯, Íâǯ</pre>
1535 <ul>
1536 <li>C-u 20 - ¢ª 20ÆüÁ°</li>
1537 <li><p>¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÀè¤ÎÆüÉÕ¤ò½ç¤Ëõ¤¹</p>
1538 <pre>(setq howm-date-forward-ymd-limit 90)  ;; 90ÆüÀè¤Ç give up</pre></li>
1539 <li>¤â¤Ã¤È¤Þ¤·¤Ê¥­¡¼ÀßÄê¤Ê¤¤¤«¤Í¤¨</li>
1540 </ul></li>
1541 <li><p>ÆüÉÕÆþÎÏ¡ÖC-c , d¡×¤·¤¿¤È¤­¤ÎÆ°ºî¤ò¤µ¤é¤Ë¾®¸­¤·¤¯</p>
1542 <pre>(setq howm-insert-date-pass-through t)</pre>
1543 <ul>
1544 <li>ÆüÉÕ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸µ¤ÈƱÍÍ</li>
1545 <li>ÆüÉÕ¥³¥Þ¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï, ¤¿¤À¤Á¤ËÈ´¤±¤ë.
1546           C-c , d hoge ¤È¤« C-c , d C-a ¤È¤«»î¤»¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹.</li>
1547 <li>¤·¤Þ¤Ã¤¿. ¡Ö[2004-05-21]+¡×¤È¤«ÆþÎϤ·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤È¤Þ¤É¤¦.
1548           ¡Ö+ RET¡×¤Ç¡Ö+¤òÁÞÆþ¡×¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡Ä</li>
1549 </ul></li>
1550 </ul></li>
1551 </ul></li>
1552 <li>1.2.1
1553 <ul>
1554 <li>Major
1555 <ul>
1556 <li>howm2 ¤Îºî¤êľ¤·? (ext/howmkara)
1557 <ul>
1558 <li>ɬÍפˤ»¤Þ¤é¤ì¤Æ¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤². Ì¾Á°¤â¤Æ¤­¤È¤¦.
1559 <ul>
1560 <li>ɬÍפÏËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤«¤é, ¤Þ¤¿ÊüÃÖ¤«¤â. Ã¯¤«¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ä</li>
1561 </ul></li>
1562 <li>µ¡Ç½¤ÏÂಽ. ¥½¡¼¥¹¤ÏÁ°¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·.
1563 <ul>
1564 <li>magic string ¤¬¤Á¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¤±¤É¡Ä</li>
1565 </ul></li>
1566 <li>°ì¥á¥â°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëʬ³ä¤¹¤ë ext/hsplit.rb ¤â½ñ¤¤¤¿¤±¤É,
1567           ¤³¤ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¼êÈ´¤­</li>
1568 </ul></li>
1569 </ul></li>
1570 <li>Minor
1571 <ul>
1572 <li>hcal.rb ¤Î¡Ö[2004-09-02]?¡×Âбþ(¼«Ê¬ÀìÍѤ½¤Î¤Ð¤·¤Î¤®)
1573         <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo">ref</a></li>
1574 <li>M-x howm-return-to-list ¢ª °ìÍ÷ɽ¼¨¤ËÌá¤ë
1575         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/377">thx</a>
1576 <ul>
1577 <li>¤È¤êµÞ¤®Ä¶»¨¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤². È¿¶Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Þ¤¿¹Í¤¨¤è¤¦.</li>
1578 <li><p>°ìÍ÷ɽ¼¨¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯, °ìÍ÷¤Î¼¡¹àÌܤòľÀܳ«¤¯:</p>
1579 <pre>(defun my-howm-next-hit (n)
1580   (interactive "p")
1581   (let ((buf (save-window-excursion
1582                (howm-return-to-list)
1583                (when (not (eq major-mode 'howm-view-summary-mode))
1584                  (error "Sorry. This case is not cared."))
1585                (forward-line n)
1586                (let ((howm-view-summary-keep-cursor nil))
1587                  (howm-view-summary-open))
1588                (current-buffer))))
1589     (switch-to-buffer buf)))
1590 (defun my-howm-previous-hit (n)
1591   (interactive "p")
1592   (my-howm-next-hit (- n)))</pre></li>
1593 </ul></li>
1594 </ul></li>
1595 </ul></li>
1596 <li>1.2.2
1597 <ul>
1598 <li>Æüì¥Õ¥©¥ë¥À
1599 <ul>
1600 <li>namazu folder »îºî
1601 <ul>
1602 <li>¥³¡¼¥É»¨¤¹¤®</li>
1603 <li>+from: ¤Ê¤É¤Ë̤Âбþ</li>
1604 <li>ľÀܸ¡º÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï M-x howm-search-namazu</li>
1605 </ul></li>
1606 <li>rot13 folder/page »îºî
1607         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/580">thx</a>
1608 <ul>
1609 <li>¤³¤ì¼«ÂΤϤªÍ·¤Ó¤À¤±¤É, ¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¸¡×¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ</li>
1610 <li>rot13:xxx ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ï, C-c C-c ¤Ç¡Örot13 ¤·¤ÆÊݸ¡×
1611 <ul>
1612 <li>rot13 ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¤Ë¤Ï, M-x yarot13-find-file</li>
1613 </ul></li>
1614 </ul></li>
1615 <li><p>howm-search-path ¤Ë, Ä̾ï¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡×°Ê³°¤â½ñ¤±¤ë</p>
1616 <pre>;; namazu folder ¤È rot13 folder ¤ò¸¡º÷ÂоݤËÄɲÃ
1617 ;; (M-x howm-toggle-search-other-dir ¤ÇÍ­¸ú¡¦Ìµ¸ú¤òÀڤ꤫¤¨)
1618 (let* ((nd "~/PATH/NMZ/Mail") ;; namazu ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
1619        (rd "~/g/r13") ;; ¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï rot13 ¤µ¤ì¤ë
1620        (nf (howm-make-folder:namazu nd))
1621        (rf (howm-make-folder:rot13dir rd)))
1622   (setq howm-search-path (list nf rf)))
1623 (howm-toggle-search-other-dir 1) ;; 0 ¤Ê¤é½é´ü¾õÂ֤ϡÖ̵¸ú¡×</pre></li>
1624 </ul></li>
1625 <li>[2004-12-13]_3 ¤ÎͱͽÆü¿ô¡Ö3¡×¤Î°ÕÌ£¤ò 1 ¤º¤é¤·¤¿
1626 <ul>
1627 <li>¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï, ¾Êά¤È 0 ¤È 1 ¤¬Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿</li>
1628 <li>¤¤¤º¤ìµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é, ¤â¤Ã¤È¤Þ¤¸¤á¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Ê¤ª¤¹¤«¤â
1629         <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/522">thx</a></li>
1630 </ul></li>
1631 <li>ext/hcal.rb ¤Ë iCalendar ½ÐÎϤòÄɲÃ, ¡Ä¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤À¤±</li>
1632 </ul></li>
1633 <li>1.3.1
1634 <ul>
1635 <li>¿·¤·¤¤¡Ö¥Ð¥°¤Î»ØŦ¤Î¼ê½ç¡×°Æ
1636 <ul>
1637 <li>make test ¤Ç emacs ¤òµ¯Æ°</li>
1638 <li>¥Ð¥°¤òȯ¾É¤µ¤»¤ë
1639 <ul>
1640 <li>ȯ¾É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð, ¼«Ê¬¤Î .emacs ¤«¤é´ØÏ¢¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò
1641           sample/dot.emacs ¤Ø¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ, ¤â¤¦°ìÅÙ make test</li>
1642 </ul></li>
1643 <li>ȯ¾É¤·¤¿¤é¤¹¤«¤µ¤º M-x howm-bug-shot
1644 <ul>
1645 <li>¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹</li>
1646 </ul></li>
1647 <li>¥³¥á¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ 2ch ¤ËŽ¤ë</li>
1648 </ul></li>
1649 </ul></li>
1650 <li>1.3.3
1651 <ul>
1652 <li><p>¿·µ¬¥á¥âºîÀ®¤ò¤¹¤Ù¤Æ howm-remember ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ä</p>
1653 <pre>;; howm-create ¤ò¤¹¤Ù¤Æ howm-remember ¤Ë¤¹¤ê¤«¤¨¤ë
1654 (defadvice howm-create (around remember activate)
1655   (if (interactive-p)
1656       (howm-remember)
1657     ad-do-it))
1658 (setcdr (assoc "[¿·µ¬]" howm-menu-command-table-ja)
1659         '(howm-remember current))  ;; [2006-05-15] ½¤Àµ</pre>
1660 <ul>
1661 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¾å¤Ç c ¤ò²¡¤·¤¿¤È¤­, ¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁ°¤Ëɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡×
1662         ¤ò½Ð¤¹Êý¤¬¹¥¤ß¤Ê¤é, ¡Öcurrent¡×¤ò¡Öprevious¡×¤Èľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</li>
1663 </ul></li>
1664 <li>¥«¥Æ¥´¥êÊ̤Πtodo list
1665       <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/885">thx</a>
1666       <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/890">thx</a>
1667       <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/909">thx</a>
1668       <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/919">thx</a>
1669 <ul>
1670 <li>¡ÖʬÎà¡×¤ÎÍ×˾¤Ï¤Ä¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¤±¤É, º£Æü¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ëµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ç
1671         ¤ª»î¤·. Àµ¼°µ¡Ç½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï̤Äê.</li>
1672 <li><p>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤³¤¦½ñ¤¯¤È, ¡Öfoo¡×¡Öbar¡×¡Öbaz¡×¤ò´Þ¤à todo ¤ò
1673         Ê¬Îष¤Æɽ¼¨</p>
1674 <pre>%here%(howm-menu-categorized-reminder ("foo" "bar" "baz"))</pre>
1675 <ul>
1676 <li>¤Á¤Ê¤ß¤Ë, %here% ¤Ç¤Ï¥¯¥ª¡¼¥È¤ÏÉÔÍפǤ¹</li>
1677 </ul></li>
1678 <li><p>¤µ¤é¤Ë, ³Æ¹Ô¤Î¡Öfoo¡×¡Öbar¡×¡Öbaz¡×¤ò¾Ã¤·¤¿¤±¤ì¤Ð</p>
1679 <pre>%here%(howm-menu-categorized-reminder ("foo" "bar" "baz") nil t)</pre></li>
1680 <li><p>¡Ömisc.¡×¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð</p>
1681 <pre>%here%(howm-menu-categorized-reminder ("foo" "bar" "baz") nil nil t)</pre></li>
1682 </ul></li>
1683 <li><p>°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÆâÍƤκ¸¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨.
1684       ¤Á¤Ê¤ß¤Ë½¾Íè¤Î¤Ï, ¡Ö¥Þ¥Ã¥ÁÆâÍƤΤ«¤ï¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨¡×.
1685       <a href="http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2006/000025.html">thx</a> &gt; Highfly ¤µ¤ó</p>
1686 <pre>(setq howm-view-list-title-type 2) ;; ¥Þ¥Ã¥ÁÆâÍƤκ¸¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨
1687 (setq howm-view-summary-format "") ;; ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¾Ã¤·¤¿¤±¤ì¤Ð</pre></li>
1688 <li>C-c , M ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Æ¥á¥â¤ò³«¤¯¡×
1689       <a href="http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2005/000010.html">thx</a> &gt; Eduardo Ochs ¤µ¤ó</li>
1690 </ul></li>
1691 <li>1.3.7
1692 <ul>
1693 <li><p>°ìÍ÷»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦Ê¬³ä¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÀßÄê.
1694       <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/507">thx</a></p>
1695 <pre>(setq riffle-keep-window t)
1696 (setq riffle-window-initializer nil)</pre>
1697 <ul>
1698 <li>ÆâÍƥХåե¡¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó.</li>
1699 <li>¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ¡¤­Âæ. º£¸åÊѹ¹¤Î²ÄǽÀ­¤¢¤ê.</li>
1700 </ul></li>
1701 <li>M-x howm-list-active-todo ¤Ç, ¸½ºßÍ­¸ú¤Ê(¡áÀøÉúÃæ¤Ç¤Ê¤¤) todo ¤Î¤ß¤ò°ìÍ÷.
1702       <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/129-131n">thx</a>
1703 <ul>
1704 <li>¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, M-x howm-list-sleeping-todo ¤Ç, ÀøÉúÃæ¤Î todo ¤Î¤ß¤ò°ìÍ÷.</li>
1705 <li>¤È¤ê¤¢¤¨¤º´Ø¿ô¤À¤±»îºî. ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î°Æ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤.</li>
1706 <li>¤Á¤Ê¤ß¤Ë, ¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÀøÉúÃæ todo ¤ò¾Ã¤¹¤Ë¤Ï,
1707         M-x customize-variable RET howm-menu-todo-priority RET ¤Ç
1708         ¡ÖHide sleeping reminders¡×¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.</li>
1709 </ul></li>
1710 <li><p>¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë.
1711       <a href="http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2006/000020.html">thx</a> &gt; Mielke-san (peter at exegenix.com),
1712       <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">thx</a></p>
1713 <pre>;; emacs ¾å¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë.
1714 ;; (¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¼«ÂΤÏÊѹ¹¤·¤Ê¤¤)
1715 (add-hook 'howm-mode-hook 'howm-mode-set-buffer-name)
1716 (add-hook 'after-save-hook 'howm-mode-set-buffer-name)</pre>
1717 <ul>
1718 <li><p>¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤Û¤²¡×¤Î¥á¥â¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò¡Ö=¤Û¤²¡×¤Ë
1719         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/333">thx</a></p>
1720 <pre>;; ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ AAA ¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò =AAA ¤Ë.
1721 ;; ²¼¤Î howm-mode-set-buffer-name ¤òÀßÄꤷ¤¿¾å¤Ç¡Ä
1722 (setq howm-buffer-name-format "=%s")</pre></li>
1723 <li>ËÜÅö¤Ï howm ¤ÈÆÈΩ¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤±¤É,
1724         ¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º.</li>
1725 </ul></li>
1726 </ul></li>
1727 <li>1.3.8
1728 <ul>
1729 <li>M-x howm-extend-deadlines ¤Ç,
1730       »ØÄêÆü¤ò²á¤®¤¿¡ºÀÚ(!)¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ìÄêÆü¿ô¸å¤Ø±ä´ü.
1731       <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/671">thx</a>
1732 <ul>
1733 <li>»ÅÍͤ⥤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤â¤Þ¤À᤭Âæ.</li>
1734 <li>¥á¥â¤ò¾¡¼ê¤Ë½ñ¤­¤«¤¨¤ë´í¸±¤ÊÁàºî¤Ê¤Î¤Ç, ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é!</li>
1735 </ul></li>
1736 </ul></li>
1737 <li>1.3.9
1738 <ul>
1739 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö%here%(howm-menu-search "[ÃÇ]ÊÒŪ" full t)¡×¤È½ñ¤±¤Ð,
1740       ¡ÖÃÇÊÒŪ¡×¤ò´Þ¤à¥á¥â¤ÎÆâÍÆÁ´ÂΤò¥á¥Ë¥å¡¼¤ËËä¤á¹þ¤ß.
1741       <a href="http://sourceforge.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2010/000097.html">thx</a>
1742       &gt; Morgan Veyret ¤µ¤ó (morgan.veyret at gmail.com).
1743 <ul>
1744 <li>ñ¤Ë "ÃÇÊÒŪ" ¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï, ¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¼«¿È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¾®ºÙ¹©</li>
1745 </ul></li>
1746 </ul></li>
1747 <li>1.4.2
1748 <ul>
1749 <li><p>°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë | ¥Þ¥Ã¥Á¹Ô¡×¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¤³¤ó¤Êɽ¼¨¤Ë.
1750       ¤³¤Î¤È¤­¥¿¥¤¥È¥ëÀèƬ¤Î¡Ö=¡×¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë.
1751       (experimental)
1752       <a href="http://sourceforge.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2012/000107.html">thx</a>
1753       <a href="http://sourceforge.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2012/000111.html">thx</a>
1754       &gt; Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)</p>
1755 <pre>¥¿¥¤¥È¥ë A|
1756 |¥Þ¥Ã¥Á¹Ô A1
1757 |¥Þ¥Ã¥Á¹Ô A2
1758 ¥¿¥¤¥È¥ë B|
1759 |¥Þ¥Ã¥Á¹Ô B1
1760 |¥Þ¥Ã¥Á¹Ô B2</pre>
1761 <ul>
1762 <li><p>ÀßÄê</p>
1763 <pre>(setq howm-view-list-title-type 2) ;; Show title before summary.
1764 (setq howm-view-summary-format "") ;; If you want to delete file names.
1765 (setq howm-entitle-items-style2-max-length 50)
1766 (setq howm-entitle-items-style2-format "%-0s|%s") ;; for title and summary
1767 (setq howm-entitle-items-style2-title-line t) ;; independent title line?</pre></li>
1768 <li>¤µ¤é¤Ë, M-x customize-variable RET howm-list-title RET ¤âÀßÄê¤ò</li>
1769 <li>À©¸Â: °ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Ç C-c , a (howm-list-all) ¤·¤¿¤È¤­¤Ï
1770         Âбþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤
1771 <ul>
1772 <li>¤½¤â¤½¤â¹Ô»Ø¸þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ÂÁõ¤¬ÌµÍýÌðÍý</li>
1773 <li>¤­¤Á¤ó¤Èľ¤¹¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¦. ¶¯¤¤¼ûÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä</li>
1774 </ul></li>
1775 </ul></li>
1776 </ul></li>
1777 </ul></li>
1778 <li>¡ÄÍúÎòÈ´¿è¡Ä (<a href="OLD.rd">&lt;URL:OLD.rd&gt;</a> »²¾È)
1779 <ul>
1780 <li>[2010-12-30] 1.3.9 Èù½¤Àµ</li>
1781 <li>[2009-12-31] 1.3.8 ²á¤®¤¿¡ºÀÚ¤ËÃ忧</li>
1782 <li>[2008-12-31] 1.3.7 ÆâÉô¥³¡¼¥ÉÀ°Íý (ÉûºîÍѤòʬΥ).
1783     howm-list-normalizer ¤«¤é howm-normalizer ¤Ø.</li>
1784 <li>[2008-05-31] 1.3.6 Ã忧¤ÎÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ</li>
1785 <li>[2007-12-09] 1.3.5 ²Æ»þ´Ö¤ÎÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ</li>
1786 <li>[2006-12-16] 1.3.4 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ</li>
1787 <li>[2005-08-02] 1.3.0 alias. M-x customize. ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨.</li>
1788 <li>[2005-05-02] 1.2.2 ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥ÉÀÚ¤êÎ¥¤·. gfunc.el</li>
1789 <li>[2004-08-24] 1.2 ÊÝα¡Ö~¡×¤Î¸ø¼°²½. howm.el, riffle.el</li>
1790 <li>[2004-05-06] 1.1.2 make test</li>
1791 <li>[2004-02-27] <a href="http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/">2ch howm ¥¹¥ì 2</a></li>
1792 <li>[2004-02-21] 1.1.1 ¡Ö±£¤·µ¡Ç½¡×À©ÅÙ¤òƳÆþ</li>
1793 <li>[2004-01-25] <a href="http://howm.sourceforge.jp/">sf.jp</a> ¤Ø°ÜÆ°</li>
1794 <li>[2005-01-08] <a href="http://www.unixuser.jp/magazine/2004/200402.html">UNIX USER 2004.2</a></li>
1795 <li>[2003-12-27] <a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi">howm wiki</a></li>
1796 <li>[2003-11-22] 1.1 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÊѹ¹
1797     (¥ê¥ó¥¯¡¦ÆüÉÕ¡¦¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°, °ì¥á¥â°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë, ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥á¥â¤Î°ì¼ï)</li>
1798 <li>[2003-10-27] 1.0.4.2 ½Å¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ. ¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ä</li>
1799 <li>[2003-10-02] 1.0.4 ³°Éô viewer, ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²á¾ê¶¯²½</li>
1800 <li>[2003-09-23] ¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÈǡפòƳÆþ</li>
1801 <li>[2003-09-18] 1.0.2 HTML ²½¥¹¥¯¥ê¥×¥È howm2</li>
1802 <li>[2003-09-17] <a href="http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/">2ch howm ¥¹¥ì</a></li>
1803 <li>[2003-09-17] 1.0 ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³¬Áز½</li>
1804 <li>[2003-09-16] 0.9.7.1 Wiki É÷¥ê¥ó¥¯ [[¤Û¤²]]</li>
1805 <li>[2003-09-14] 0.9.4.1 grep Ã¦µÑ</li>
1806 <li>[2003-09-09] 0.9 ruby Ã¦µÑ</li>
1807 <li>[2003-08-31] 0.8.5 ¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷</li>
1808 <li>[2003-06-03] 0.8.4 °Âľ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ hcal.rb</li>
1809 <li>[2002-11-03] 0.8 ¥á¥Ë¥å¡¼, ½ÜÅÙ½ç todo @[2003/09/20]+</li>
1810 <li>[2002-09-17] 0.7 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë, come-from ¥ê¥ó¥¯ &lt;&lt;</li>
1811 <li>[2002-09-14] 0.6 ¥ê¥ó¥¯ÇÑ»ß(¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¸¡º÷¡×)</li>
1812 <li>[2002-06-10] <a href="http://www1.neweb.ne.jp/wa/yamdas/column/technique/clonelist.html">ÆüËÜȯ¤Î wiki ¥¯¥í¡¼¥ó¥ê¥¹¥È</a></li>
1813 <li>[2002-05-29] 0.1 ¸ø³«</li>
1814 </ul></li>
1815 </ul>
1816 <h3><a name="label-19" id="label-19">¥¢¥É¥ì¥¹</a></h3><!-- RDLabel: "¥¢¥É¥ì¥¹" -->
1817 <ul>
1818 <li>ºÇ¿·ÈÇ: <a href="http://howm.sourceforge.jp/">&lt;URL:http://howm.sourceforge.jp/&gt;</a></li>
1819 <li>Ï¢ÍíÀè: email ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤</li>
1820 </ul>
1821
1822 </body>
1823 </html>