OSDN Git Service

add descriptions of snapshot version (melpa / git)
[howm/howm.git] / doc / OLD.rd
1 =begin
2 $Id: OLD.rd,v 1.18 2012-08-16 09:52:06 hira Exp $
3
4 * Ìܼ¡
5   * ((<¸Å¤¤¹¹¿·ÍúÎò>))
6   * ((<¸Å¤¤¹ðÃÎ>))
7   * ((<µìÈǤ«¤é¤Î°Ü¹Ô>))
8   * ((<¸Å¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºË¡>))
9   * ((<¸Å¤¤»²¹Í¥ê¥ó¥¯>))
10
11 = ¸Å¤¤¹¹¿·ÍúÎò
12
13 == 1.3.x
14
15 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.9.2 [2011-12-28]
16   * ¤³¤Þ¤´¤Þ fix (howm-1.3.9.2rc4 ¤ÈƱÆâÍƤǤ¹)
17     * mac ¤Ç grep »ÈÍÑ»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿
18       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/787-790n>))
19       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/898-901n>))
20       * grep ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ëÁ°¤Ë,
21         --exclude-dir ¤¬Ä̤뤫³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿.
22     * Â礭¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç°ìÍ÷ɽ¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤­¤Î;·×¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦Ê¬³ä¤ò½¤Àµ
23       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
24     * howm-vars.elc ¥í¡¼¥É»þ¤Î·Ù¹ð¡Öold-style backqoute detected!¡×¤ò²óÈò.
25       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
26
27 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.9.1 [2011-01-02]
28   * fix: emacs-24.0.50 ¤Ç¤Î¥¨¥é¡¼
29     (Symbol's function definition is void: make-local-hook).
30     thx > »³ËÜ ½¡¹¨ ¤µ¤ó (munepi at vinelinux.org)
31
32 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.9 [2010-12-30]
33   * Note
34     * ¤Û¤È¤ó¤ÉÊѹ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬, ¤Þ¤¿°ìǯ¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹.
35     * howm-test100702 ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï, ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎÈù½¤Àµ¤ä ext/tag2plan ¤Îºï½ü¤À¤±.
36     * ¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ºÑ¤ó¤À¤é, ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤òÊѤ¨¤Æ
37       ±£¤·µ¡Ç½¤ò¸ø¼°²½¤·¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò howm-1.4.0 ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëͽÄê¤Ç¤¹.
38   * fix
39     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é y ¥­¡¼(¤Þ¤¿¤Ï [ͽÄê] ¾å¤Ç RET)¤ÇͽÄêɽ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­,
40       ÆâÍƥХåե¡¤¬¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃ֤Υá¥â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿.
41       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/826>))
42     * ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¸Å¤¤²Õ½ê¤ò¼êľ¤·
43     * ¥á¥ó¥Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë(ext/tag2plan)¤òºï½ü
44
45 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.8 [2009-12-31]
46   * Note
47     * Â礭¤ÊÊѹ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬, °ìǯ¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹.
48     * howm-test090723 ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï, howm-excluded-dirs ¤Ë ".git" ¤ò
49       Äɲä·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹.
50   * Êѹ¹¡¦²þÎÉ
51     * ²á¤®¤¿¡ºÀÚ¤ËÃ忧
52       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/738>))
53     * _darcs/ ¤Ê¤É¤ò¸¡º÷Âоݳ°¤Ë (howm-excluded-dirs).
54       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/708n>))
55       * ¤¤¤Þ¤É¤­¤Î GNU grep ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¢­¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤È̵Â̤ʸ¡º÷¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹.
56           (setq howm-view-grep-option "-Hnr --exclude-dir=_darcs")
57       * ¤µ¤é¤Ë, *.txt ¤À¤±¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡Ä
58           (setq howm-view-grep-option "-Hnr --exclude-dir=_darcs --include=*.txt")
59     * ((<yagrep|URL:http://www.kt.rim.or.jp/~kbk/yagrep/index.html>)) ¤È¤Î
60       ¸ß´¹À­¤Î¤¿¤á, grep ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾ËöÈø¤Î / ¤òºï½ü.
61       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/685-686n>))
62     * ((<HidePrivateReminder|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))
63       ¤Î¤¿¤á¤ËÆâÉô¤ò¾¯¤·Áݽü.
64       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/731>))
65   * fix
66     * C-c , l (howm-list-recent)»þ¤Ë³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¥¨¥é¡¼.
67       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/733>))
68       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Windows>))
69       * howm-view-use-grep ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ëȯ¾É.
70         meadow ¤À¤È "Spawning child process: exec format error" ¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤.
71       * grep ¸Æ¤Ó½Ð¤·»þ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬ howm-command-length-limit °Ê¾å¤Ë
72         Ä¹¤¤¤È¤­¤Ïʬ³ä¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿.
73     * (setq howm-list-title t) ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é,
74       come-from ¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç RET ¤·¤¿¤È¤­¤â¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë.
75       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/762>))
76       * ¤â¤·°ÊÁ°¤ÎÆ°ºî¤¬¤è¤±¤ì¤Ð,
77         M-x customize-variable RET howm-list-title RET ¤·,
78         howm-keyword-search °Ê³°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
79     * ¥á¥â¤òÊݸ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿.
80       (howm-menu-expiry-hours ¤òÀµ¤ËÀßÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß³ºÅö)
81
82 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.7 [2008-12-31]
83   * Note
84     * ÆâÉôŪ¤Ê¥³¡¼¥ÉÀ°Íý¤È, ¤³¤Þ¤´¤Þ²þÎÉ¡¦½¤Àµ
85     * howm-1.3.6 (¤â¤·¤¯¤Ï howm-test080531) °ÊÁ°¤Ç
86       ÊÑ¿ô howm-list-normalizer ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï,
87       ¤½¤ÎÀßÄê¤ò»ß¤á, ÊÑ¿ô howm-normalizer ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
88       * ¼«Æ°Æɤߤ«¤¨¤â°ì±þ»î¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
89     * howm-1.3.7rc4 ¤È¤Û¤ÜƱ¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
90       * ÉÔËܰդˠ"Wrote ..." ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤òľ¤·¤Þ¤·¤¿
91   * Êѹ¹¡¦²þÎÉ
92     * Èó¸ß´¹¤ÊÊѹ¹
93       * µìÊÑ¿ô howm-list-normalizer ¤«¤é¿·ÊÑ¿ô howm-normalizer ¤Ø
94         * °Ü¹ÔÊýË¡
95           * M-x customize ¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é,
96             M-x customize-variable howm-list-normalizer RET ¤Ç
97             ¡ÖOff¡×¤òÀßÄꤷ,
98             M-x customize-variable howm-normalizer RET ¤Ç²þ¤á¤ÆÀßÄꤷ¤Ê¤ª¤¹
99           * .emacs Åù¤Ç (setq howm-list-normalizer 'howm-view-sort-by-¡û¡û)
100             ¤ÈÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é, ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤­¤«¤¨¤ë
101               (setq howm-normalizer 'howm-sort-items-by-¡û¡û)
102           * (setq howm-list-normalizer ¡Ä¤½¤ì°Ê³°¤Î²¿¤«¡Ä)
103             ¤ÈÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é,
104             * lisp ¤¬¤ï¤«¤ëÊý:
105               ¼¡¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë
106               * µìÊÑ¿ô: ¡Ö¸½ºß¤Î°ìÍ÷¤òʤ٤«¤¨¤Æɽ¼¨¤·Ä¾¤¹´Ø¿ô¡×¤ò»ØÄê
107               * ¿·ÊÑ¿ô: ¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤ËÂФ·, ¤½¤Îʤ٤«¤¨¤òÊÖ¤¹´Ø¿ô¡×¤ò»ØÄê
108             * lisp ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý:
109               ((<2ch UNIX ÈÄ howm ¥¹¥ì|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/l50>))
110               ¤«
111               ((<howm wiki ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¡×|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
112               ¤Ç¤´ÁêÃ̤ò
113         * ¤â¤·µìÊÑ¿ô¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡Ä
114           * Ã±½ã¤ËÆɤߤ«¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤é, ¿·ÊÑ¿ô¤ËÆɤߤ«¤¨¤Æ¿·½èÍý¤ò¼Â¹Ô
115           * Æɤߤ«¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é, µì½èÍý¤ò¼Â¹Ô (Èó¸úΨ)
116       * ¡Öº£Æü¤ÈÌÀÆü¤ÎÆüÉաפϠ[YYYY-MM-DD] ¤Ç¤Ê¤¯ YYYY-MM-DD ¤òÃ忧
117         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/691>))
118         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/275>))
119         * °ìÍ÷¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤â, ¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤ÐÃ忧
120         * Á°¤Î¤è¤¦¤ËÌᤷ¤¿¤±¤ì¤Ð¡Ä
121             ;; º£Æü¤ÈÌÀÆü¤ÎÆüÉÕ¤Ï, [YYYY-MM-DD] ¤Î·Á¼°¤À¤±Ã忧
122             (setq howm-highlight-date-regexp-format (regexp-quote "[%Y-%m-%d]"))
123     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡
124       * ¸¡º÷»þ¤ÎÆâÉôŪ¤Ê°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ºÆɽ¼¨¤òÍÞÀ©
125       * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤«¤é¤Î X (dired-x) »þ¤Ë, ¥«¡¼¥½¥ë¤òÂбþ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ØÃÖ¤¯
126         ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
127         > 797 ¤µ¤ó
128         * 1.3.2 ¤Î±£¤·µ¡Ç½¤ò¸ø¼°²½ & ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È²½.
129           ÊÑ¿ô howm-view-dired-keep-cursor ¤Ïºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿.
130       * howm-view-summary-previous-section ¤â¡Ö³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¹Ô¡×¤Ç
131         »ß¤Þ¤ë¤è¤¦Êѹ¹
132         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/360>))
133       * ÆâÍƥХåե¡¤Ç°ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï,
134         ¶èÀÚ¤êÀþ¡Ö====>>> xxx.txt¡×¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤.
135         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/314>))
136       * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¥½¡¼¥È´ð½à¤Ë summary-match-string ¤òÄɲÃ
137         * »ØÄꤷ¤¿Àµµ¬É½¸½¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Ê¸»úÎó¤Î½ç¤Ë¥½¡¼¥È
138           * Îã: ¡Ö2006-06-..¡×¤ò»ØÄꤹ¤ì¤Ð, 2006ǯ6·î¤Î¹àÌܤòÆüÉÕ½ç¤Ë
139         * ¤Á¤Ê¤ß¤Ë, summary-match ¤Ï, ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤ò¾å°Ì¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±
140           * ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤É¤¦¤·¤Î¾å²¼Èæ³Ó¤Ï¤·¤Ê¤¤
141     * ¥á¥Ë¥å¡¼
142       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %recent ¤ä %random ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë̾Íó¤ò·å¤½¤í¤¨.
143         ((<thx|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2007/000032.html>)) > Mielke-san (peter.mielke at gmail.com)
144         * ÊÑ¿ô howm-menu-list-format ¤Ï %recent ¤ª¤è¤Ó %random ÍѤË
145         * ¿·ÊÑ¿ô howm-menu-reminder-format ¤¬ %schedule ¤ª¤è¤Ó %todo ÍÑ
146       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %random% ¤Ç, Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¤Ï°ì¹àÌܤ·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
147         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/563-566n>))
148       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍËÆüɽµ­¤ò¥ê¥¹¥È¤Ç»ØÄꤹ¤ë¤è¤¦Êѹ¹.
149         ±Ñ¸ìɽµ­¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤â "Sun" Åù¤Ëľ¤·¤¿.
150         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/147>))
151           (setq howm-day-of-week-ja '("Æü" "·î" "²Ð" "¿å" "ÌÚ" "¶â" "ÅÚ"))
152           (setq howm-day-of-week-en '("Sun" "Mon" "Tue" "Wed" "Thu" "Fri" "Sat"))
153         * ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«, ¤ï¤¶¤ï¤¶Æȼ«¤ËÄêµÁ¤»¤º¤Ë
154           (format-time-string "%a") ·è¤áÂǤÁ¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤?
155       * ½é´ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲÃ.
156         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/144>))
157     * ¤¤¤í¤¤¤í
158       * howm-view-grep-option ¤ËÊ£¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë.
159         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/458>))
160           (setq howm-view-grep-option "-Hnr --include=*.txt") ;; *.txt ¤Î¤ß¸¡º÷
161         * Ã±½ã¤Ë split-string ¤·¤Æ¤ë¤À¤±.
162           ¤â¤Ã¤È¤Þ¤¸¤á¤Ê¤Î¤¬É¬Íפʤ餪ÃΤ餻¤¯¤À¤µ¤¤.
163       * Ã±¸ì¤ÎÅÓÃ椬¤¿¤Þ¤¿¤Þ come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë°ìÃפ·¤Æ¤â²¼Àþ¤ò°ú¤«¤Ê¤¤ÀßÄê.
164         ((<thx|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2007/000030.html>)) > Mielke-san (peter.mielke at gmail.com)
165           ;; ASCII Ê¸»ú¤Î¤ß¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï, Ã±¸ìÅÓÃæ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤â²¼Àþ¤ò°ú¤«¤Ê¤¤
166           (setq howm-check-word-break "^[[:ascii:]]+$")
167       * Í½Äêɽ, ToDo ¥ê¥¹¥È¤Ë¤âĶ²áÆü¿ô¤òɽ¼¨.
168         ((<thx|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2006/000028.html>)) > Mielke-san (peter.mielke at gmail.com)
169       * .howm-history ¤Þ¤ï¤ê¤ÎµóÆ°¤ò²þÁ±.
170         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/179>))
171         ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/193-194n>))
172         * ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡°ìÍ÷¤Ëɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
173         * "Wrote ..." ¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
174         * make test »þ¤Ë ~/.howm-history ¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤
175   * fix
176     * howm-menu-categorized-reminder ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¹àÌܤ¬¤¢¤Ã¤¿
177       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
178     * (setq howm-view-list-title-type 2) ¤Î¤È¤­ C-c , a ¤Ç¥¨¥é¡¼
179       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/552>))
180     * ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Ê¤¤¥á¥â¤¬ C-c , a ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
181     * howmoney ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿.
182       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/503>))
183       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/514>))
184     * Í½Äê¤ä todo ¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È¤­¤ËͽÄêɽ¤ä todo ¥ê¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¾ì¹ç.
185       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/494>))
186     * Í½Äêɽ¤ä todo ¥ê¥¹¥È¤Ç action-lock-mode ¤¬ÉÔËܰդ˥ȥ°¥ë.
187     * howm2, howmkara ¤Î -exclude ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç.
188       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>)) > dareka ¤µ¤ó
189     * ((<HidePrivateReminder|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))¤Ç C-c , t ¤¬¡ÖNo match¡×¤Ë
190       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>)) > taku ¤µ¤ó
191       * ¸ß´¹À­¤ò½¤Éü
192     * howm-occur ¤Ç°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¸¡º÷¸ì¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
193     * ¡Ö¡ã¡ã¡ã ¥Æ¥¹¥È ¡ã¡ã¡ã Test¡×¤Î¡ÖTest¡×¾å¤Ç RET ¤òᤤ¤Æ¤â¡Ö¥Æ¥¹¥È¡×¤¬
194       ¸¡º÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
195       * howm-keyword-case-fold-search ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤¬¤é¤ß
196     * C-c , l ¤Ç¤¤¤Á¤¤¤ÁÆüÉÕ¤òʹ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
197       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/340>))
198       * [2007-04-02] ¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥°
199     * ¸¡º÷·ë²Ì¤Î°ìÍ÷¤Ç¡Ö¡ã¡ã¡ã ¤Û¤²¡×¤¬ÀèƬ¤Ë¤³¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿
200       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/328>))
201       * (setq howm-list-title t) ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èȯ¾É
202       * remove-duplicates ¤Î»ÅÍͤò¤è¤¯ÃΤé¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤. ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿.
203     * (setq howm-list-title t) ¤À¤È°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ËÁ°²ó¤ÎÆâÍƤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°
204     * howm-view-contents-limit ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
205     * ÆüÉդǤιʤê¹þ¤ß·ë²Ì¤¬°ìÆüʬ¿¤¹¤®¤¿
206     * narrowing ´ØÏ¢¤ÎÉÔ¶ñ¹ç(widen È´¤±)
207       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/160-161n>))
208     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö%reminder¡×¤ÎÄì¤Ë, ²á¤®¤¿Í½Ä꤬ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿.
209       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/149>))
210     * ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤Î¡Ö> 2006-07-26-015606 | ¡Ä¡×¤Î¡Ö7¡×¾å¤Ç RET ¤ò᤯¤È¥¨¥é¡¼.
211       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>)) > na ¤µ¤ó
212       * ÊÑ¿ô howm-menu-list-regexp ¤ÎÄêµÁ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èľ¤·¤¿¤À¤±
213     * °Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎƱ̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬°ìÍ÷ɽ¼¨¤Çº®Æ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿.
214       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
215     * howm-view-split-horizontally ¤¬ t ¤Ç¤â nil ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤­¤ÎÆÃÊ̤ÊÆ°ºî¤òÇÑ»ß.
216       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/591>))
217       * howm-1.2 ¡Á 1.3.7rc2 ¤Ç²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬, ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·.
218         ¤­¤Ã¤Èï¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ^^;
219
220 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.6 [2008-05-31]
221   * fix: 2008-02-24 °Ê¹ß¤Î CVS Àèü emacs ¤Ç, Â¾¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÎÃ忧¤¬Íð¤ì¤ë.
222     ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/484-487n>))
223     * minor mode ¤¬ font-lock-keywords-only ¤òľ¤Ë¿¨¤ë¤Î¤Ï¹Ôµ·°­¤¤?
224     * howm-test20080514 ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È
225   * (howm-1.3.6rc1 ¤ÈÃæ¿È¤ÏƱ¤¸¤Ç¤¹)
226
227 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.5 [2007-12-09]
228   * fix: ²Æ»þ´ÖºÇ½ªÆü¤ËÅöÆü¤ÎͽÄ꤬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿.
229     ((<thx|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2007/000034.html>)) > Mielke-san (peter.mielke at gmail.com)
230     * howm-test071108 ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È
231   * fix: ½çÉÔƱ¤Ç¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
232     * Wanderlust ¤ä Navi2ch ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ,
233       ½ä²ó°Í¸¤Î°·¤¤Êý(require ¤Î½ñ¤­Êý)¤ò½¤Àµ
234     * howm-test07-05-18 ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È
235   * automake ¤ò 1.6 ¤«¤é 1.10 ¤Ë
236     * howm-test07-05-05 ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È
237     * automake-1.10 ¤Î elisp-comp ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
238   * (howm-1.3.5rc1 ¤ÈÃæ¿È¤ÏƱ¤¸¤Ç¤¹)
239
240 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.4 [2006-12-16]
241   * ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ
242     ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/207>))
243     * ²¿¤¬ÌäÂê?
244       * Emacs ¤Ë¤Ï, ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤È¤Ë¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô¤ò¼«Æ°ÀßÄꤹ¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹.
245         ¤³¤ì¤ò°­ÍѤ¹¤ë¤È, howm »ÈÍÑ»þ¤ËǤ°Õ¤ÎÌ¿Îá¤ò¼«Æ°¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹.
246         ((<ref|URL:https://www.codeblog.org/blog/ueno/20060118.html>))
247     * ¤É¤¦Ä¾¤·¤¿?
248       * howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë risky-local-variable Â°À­¤ò¥»¥Ã¥È¤·,
249         ¾å½Ò¤Î¼«Æ°ÀßÄê»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿.
250     * ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤/¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬?
251       * ¥½¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¤¬²Äǽ¤Ê¤é,
252         howm.el ¤ÎËöÈø¤Ë°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹.
253         ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Î¤·¤Ê¤ª¤·¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯.
254           ;; howm-1.2.2 °Ê¹ßÍÑ. howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë risky-local-variable Â°À­.
255           (mapcar (lambda (symbol) (put symbol 'risky-local-variable t))
256                   (howm-symbols))
257       * ¤½¤ì¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï .emacs ¤Ë°Ê²¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
258           (eval-after-load "howm"  ; ¢« autoload/load/require ¤Îµ­½Ò¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ
259             ;; howm-1.2.2 °Ê¹ßÍÑ. howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë risky-local-variable Â°À­.
260             '(mapcar (lambda (symbol) (put symbol 'risky-local-variable t))
261                      (howm-symbols)))
262       * ¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è, ½¤Àµ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤.
263         * emacs ¤òΩ¤Á¾å¤²Ä¾¤·, howm ¤òµ¯Æ°
264         * °Ê²¼¤ò *scratch* ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ËŽ¤ê, ÊĤ¸³ç¸Ì¤Î¸å¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ C-j ¤ò
265           ²¡¤¹
266             (get 'howm-version 'risky-local-variable)
267         * t ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð OK
268     * ¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È¤­¤Ï?
269       * °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¿ô¤´¤È¤Ë²ò¶Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
270           ;; Îã: ÊÑ¿ô howm-auto-narrow ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤È¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤òµö²Ä
271           (put 'howm-auto-narrow 'risky-local-variable nil)
272     * howm ¤Ë¸Â¤é¤º, ¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤ò°ìÀڻȤ¨¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï?
273       * .emacs ¤Ë°Ê²¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
274         ¤¿¤À¤· emacs ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ´°Á´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó.
275         ((<ref|URL:http://www.kmc.gr.jp/~tak/memo/emacs-local-variable.html>))
276           ;; ¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤ò¥ª¥Õ
277           (setq enable-local-variables nil)
278   * fix: CVS Àèü emacs ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Ë¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
279     ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/165-169n>))
280     * ½¤Àµ¤Ï, cheat-font-lock-20040624-format-p ¤ÎÄêµÁÃæ¤Î = ¤ò >= ¤Ëľ¤¹¤À¤±
281     * howm-test061015 ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥È
282
283 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.3 [2006-06-05]
284   * Note
285     * ºÇ¿·¤Î Emacs 22.0.50 (CVS HEAD) ¤Ë¤¿¤Ö¤óÂбþ
286       * Meadow 3.00-dev ¤ä Carbon Emacs ¤â¤³¤ì¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹.
287         ¤³¤ì¤é¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Î³«È¯ÈǺÇÀèü Emacs¡×
288         ¤òº£¸å¤âÄɤ¤Â³¤±¤ëÊý¤Ï, howm ¤â¥Æ¥¹¥ÈÈǤòÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
289     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¹½À®¤ò¾¯¡¹Êѹ¹
290       * make install °Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤.
291         ½é´ü¥á¥Ë¥å¡¼ 0000-00-00-000000.howm ¤Î¼êÆ°¥³¥Ô¡¼¤ÏÉÔÍפˤʤê¤Þ¤·¤¿.
292     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î todo °ìÍ÷¤Ç¤ÏÀøÉúÃæ¤Î¹àÌܤâ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çɽ¼¨
293       * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡Ö°ÂÁ´Â¦¡×¤ËÅݤ·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬Îɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦.
294         ¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ̤걣¤¹ÊýË¡¤Ï²¼¤Î¡ÖÊѹ¹¡×¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤.
295     * ¤½¤Î¾, grep ¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë½¤Àµ¤ä, ±£¤·µ¡Ç½¤Ê¤É
296       * ±£¤·µ¡Ç½¤Ç¤Ï, ¥á¥â¤È¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤¹¤ë M-x howm-remember ¤¬
297         ¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹.
298     * howm-1.3.3rc1 ¤ä howm-test060515 ¤ÈÃæ¿È¤ÏƱ¤¸
299       * meadow3 ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿.
300         ¡ÖÉÔ°ÂÄê¤Ê³«È¯ÈǡפȤ¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤â¤¦°ìÈ̤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä
301   * Êѹ¹¡¦²þÎÉ
302     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î todo °ìÍ÷¤Ç¤ÏÀøÉúÃæ¤Î¹àÌܤâ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Çɽ¼¨
303       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/75-77n>))
304       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/842-845n>))
305       * ±£¤·¤¿¤±¤ì¤Ð M-x customize-variable howm-menu-todo-priority
306     * grep »þ¤Îʸ»ú¥³¡¼¥ÉÀßÄê howm-process-coding-system ¤Ç,
307       ÆþÎϤȽÐÎϤËÊ̤ÎÃͤò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
308       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/96>))
309         ;; process (UTF-8)¢ª emacs
310         ;; emacs ¢ª(SJIS) process
311         (setq howm-process-coding-system '(utf-8-unix . sjis-unix))
312     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö> ¡Ä¡×¤Ç RET ¤·¤¿¤È¤­, ¡Ö¡Ä¡×¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯,
313       Âбþ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀܳ«¤¯
314       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/823>))
315     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¹½À®¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
316       * ¸À¸ì°Í¸¤ÎÊÑ¿ô¤ò howm-lang-{en,ja}.el ¤ØʬΥ
317       * configure ¤Î¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó --with-howmdir.
318         thx > Ëܾ±¤µ¤ó
319         * *.el ¤È *.elc ¤Ï¤³¤³¤Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë
320         * lispdir ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï, ¡Ä/site-lisp/howm ¤«¤é ¡Ä/site-lisp ¤ËÊѹ¹
321       * ½é´ü¥á¥Ë¥å¡¼¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëË¡¤òÊѹ¹
322         thx > Ëܾ±¤µ¤ó, Á¬Ã«¤µ¤ó
323         ((<ref|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/macemacsjp-users/2005-November/000756.html>))
324         ((<ref|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/macemacsjp-users/2005-November/000760.html>))
325         * ½¾Íè¤Ï, /usr/local/share/howm/{en,ja}/0000-00-00-000000.howm
326           ¤ËÃÖ¤¤¤Æ, Äê¿ô howm-{en,ja}-dir ¤Ç¤½¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê
327           * ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·Ëº¤ì¤äÁêÂХѥ¹¤Ë¤è¤ê, ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿
328           * ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç, 0000-00-00-000000.howm ¤Î¼êÆ°¥³¥Ô¡¼¤¬É¬Í×
329         * º£¸å¤Ï, howm-menu-{en,ja}.el
330           * howm ¤ò½é¤á¤Æ»È¤¦¤È¤­¤Î¤ß, Äê¿ô howm-menu-{en,ja} ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹
331             * ¥á¥â¥ê¤Ë¤«¤«¤¨¹þ¤à¤Î¤¬¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤Ê¤é,
332               ¡Ö»ÈÍѸå¤ËÃͤòÇË´þ¡×¤È¤¤¤¦¾®ºÙ¹©¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹.
333               ¤â¤·É¬ÍפÀ¤Ã¤¿¤é¤ªÃΤ餻¤¯¤À¤µ¤¤.
334               (º£¤É¤­¿ô¥­¥í¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ó¤Æ¸íº¹ÈÏ°Ï?)
335           * 0000-00-00-000000.howm ¤Î¼êÆ°¥³¥Ô¡¼¤Ï´°Á´¤ËÉÔÍפȤʤ俤Ĥâ¤ê
336           * ·ë¶É¤³¤ó¤Êή¤ì
337               ja/0000-00-00-000000.howm
338                       ¢­¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ëºî¼Ô¤¬À¸À® (¼ÂºÝ¤Ï howm-mkmenu.el ¤Ç¼«Æ°²½)
339               howm-menu-ja.el
340                       ¢­make install
341               $lispdir/howm/howm-menu-ja.elc
342                       ¢­howm ¤ò½é¤á¤Æ»È¤Ã¤¿¤È¤­¤À¤±Æɤ߹þ¤ó¤Ç¼«Æ°À¸À®
343               ~/howm/0000-00-00-000000.howm
344   * fix
345     * CVS Àèü emacs ¤Ç make ¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼
346       "Font-lock trying to use keywords before setting them up".
347       ((<thx|URL:http://tty0.exblog.jp/2944244>))
348       ((<thx|URL:http://d.hatena.ne.jp/yoshk/20060102>))
349       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/867>))
350       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/873-874n>))
351       ((<thx|URL:http://d.hatena.ne.jp/clock9/20060406/1144291193>))
352       ((<thx|URL:http://d.hatena.ne.jp/AllStarMoves/20060425/p3>))
353       ((<thx|URL:http://d.hatena.ne.jp/katase_n/20060519>))
354       ((<thx|URL:http://d.hatena.ne.jp/AllStarMoves/20060602/p4>))
355     * grep »þ¤Î howm-process-coding-system ¤Î½èÍý¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥Ð¥°
356       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/63-83n>))
357       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/94-95n>))
358     * migemo-client ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲûØÄê²Äǽ¤Ë
359       ((<thx|URL:http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/9>))
360         (setq howm-migemo-client-option '("-H" "::1"))
361       * howm-view-grep-option ¤¢¤¿¤ê¤È¤ÎÉÔÅý°ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç,
362         ¥³¥Þ¥ó¥É»ØÄê°ìÈ̤γÈÄ¥»ÅÍÍ°Æ(¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Æ¤À¤±). ¤ª¤ª¤²¤µ¤¹¤®?
363           nil  ;; ¢ª ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
364           "¥³¥Þ¥ó¥É̾"
365           ("¥³¥Þ¥ó¥É̾" "¥ª¥×¥·¥ç¥ó" ¡Ä "¥ª¥×¥·¥ç¥ó")
366           ´Ø¿ô̾  ;; ¢ª ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë elisp ¤Î´Ø¿ô¤ò¼Â¹Ô
367     * howm-kill-all ¤Ï .howm-keys ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤â¾Ã¤¹¤Ù¤­
368       ((<thx|URL:http://d.hatena.ne.jp/dasm/20060110>))
369     * howm-mode-off-hook ¤ÎÄêµÁ¤¬¤À¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿.
370       thx > Ãݼ¤µ¤ó
371     * ((<howmz.el|URL:http://noir.s7.xrea.com/archives/000136.html>))
372       ¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦.
373       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
374       > (TxT) ¤µ¤ó
375     * emacs20 ¤Ç M-x howm-bug-shot ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿.
376       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>))
377       > Æ¨Èò¤µ¤ó
378
379 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.2 [2005-11-04]
380   * Note
381     * ¼ç¤Ë, ¾®¤µ¤Ê¥Ð¥°½¤Àµ¤À¤±
382     * ¤¢¤È¤Ï±£¤·µ¡Ç½¤ò¾¯¡¹
383     * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ 1.3.2rc4 ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
384   * Êѹ¹
385     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [º£Æü] (C-c , , .) ¤Ç¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨.
386       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
387       > nobu ¤µ¤ó
388       * ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä
389         * M-x customize-variable RET howm-list-title RET
390         * howm-action-lock-date-search ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤º¤¹
391         * [Save for Future Sessions]
392   * fix
393     * xemacs ¤À¤È, ¥á¥Ë¥å¡¼Æâ¤Ç [2005-10-15] ¤Î¤è¤¦¤Ê
394       ÆüÉÕ¾å¤Ç¤Î RET ¤¬¥¨¥é¡¼
395       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/797-801n>))
396     * xemacs ¤À¤È, °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤«¤é¤Î X (dired-x) ¤¬¥¨¥é¡¼
397       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
398       > 797 ¤µ¤ó
399       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²¿ÅÙ¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò½¤Àµ
400     * howm-view.el ¤Ë (require 'riffle) ¤òÄɲÃ
401       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/782>))
402     * Makefile °Ê³°¤Î¼ê½ç¤Ç¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤È M-x howm-menu ¤¬¥¨¥é¡¼
403       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/789-791n>))
404       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BrokenMenu>))
405
406 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.1 [2005-08-17]
407   * xemacs ¤Ç¤ä¤±¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
408     (xemacs ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤«¤â)
409   * ´Ä¶­ÊÑ¿ô LC_ALL, LC_CTYPE, LANG ¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¤È¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
410     ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/780-781n>))
411   * ¤³¤Î README ¤Î ½¤Àµ
412     ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/779>))
413     * my-howm-next-hit ¤Î¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·
414     * howm-view-search-in-result-correctly ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤â,
415       date ¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì
416       * ÅöÌ̤ϻÅÍÍ. °ìÆü°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º.
417       * °ì·î°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦Á´¥á¥â°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤À¤ÈÌäÂê.
418       * ¡Ö»ØÄê·î¤Î¥á¥â°ìÍ÷¡×¤È¤«¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤è¤¦¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬,
419         ¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤ÏŤ¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÌò¤ËΩ¤¿¤Ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç, ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿.
420         ¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤.
421   * °ìÍ÷¤Ç, Á°¤ÈƱ¤¸Ì¾Á°¤â¤¤¤Á¤¤¤Áɽ¼¨
422     ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/779>))
423       (setq howm-view-summary-omit-same-name nil)
424   * ¤¢¤È¤Ï±£¤·µ¡Ç½¤ò¾¯¡¹
425   * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ 1.3.1rc1 ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
426
427 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.3.0 [2005-08-02]
428   * Note
429     * ÌܶÌ
430       * come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias
431       * M-x customize Âбþ ([Applications] ¢ª [Howm])
432         * ¤³¤Î README ¤Î((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))¤Ï¤¬¤µ¤¬¤µºï¤ê¤Þ¤·¤¿.
433       * ¸¡º÷ÍúÎò
434       * °ìÍ÷»þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨
435       * °ìÍ÷¤ËƱ¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¤¯¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Ê¤¤
436       * ¼«Æ°¿ìÊâ
437       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÇ¶á¤Î¥á¥â°ìÍ÷¡¦¥é¥ó¥À¥àÁªÂò°ìÍ÷
438       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë [ÍúÎò] [¿ìÊâ] [ÀßÄê] [»þ¢­] ¤òÄɲÃ
439         * ¤¹¤Ç¤Ë howm ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç,
440           make install ¤·¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë¤ÏÄɲ䵤ì¤Þ¤»¤ó.
441           ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤¹¤ë¤«,
442           ja/0000-00-00-000000.howm ¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
443     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿. Ìᤷ¤¿¤±¤ì¤Ð .emacs ¤Ê¤É¤Ë¢­¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
444         ;; ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤Ï¾ï»þ¥ª¥Õ
445         (setq howm-list-title nil)
446         ;; ¸¡º÷ÍúÎò
447         (setq howm-history-limit 0) ;; ¸¡º÷ÍúÎò¤òµ­Ï¿¤·¤Ê¤¤
448         (setq howm-history-unique nil)  ;; ¸¡º÷ÍúÎò¤«¤é½ÅÊ£¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤¤
449         ;; grep -E/-F ¤Ç¤Ê¤¯ egrep/fgrep
450         (setq howm-view-grep-command "egrep")
451         (setq howm-view-fgrep-command "fgrep")
452         (setq howm-view-grep-extended-option nil)
453         (setq howm-view-grep-fixed-option nil)
454         (setq howm-view-grep-file-stdin-option nil)  ;; ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï°ú¿ô¤ÇÅϤ¹
455         ;; howm-template ¤¬´Ø¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï, universal-argument ¤ò
456         ;; °ú¿ô¤Ë¤·¤Æ¤½¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ö
457         (setq howm-template-receive-buffer nil)
458         ;; °ìÍ÷¤«¤é RET ¤Ç³«¤¯¤È¤­, ÆâÍƥХåե¡¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤òÊݤ¿¤Ê¤¤
459         (setq howm-view-summary-keep-cursor nil)
460     * ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï, ¢­¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹.
461         ;; (±£¤·µ¡Ç½)
462         ;; °ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Î¤È¤­¤â, ¹Ê¤ê¹þ¤ßÅù¤ò
463         ;; ¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¥á¥âñ°Ì¤Ë.
464         ;; ¤¿¤À¤·, date ¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì¤Î¤Þ¤Þ.
465         (setq howm-view-search-in-result-correctly t)
466     * ÆâÉô¼ÂÁõ¤ÎÊѹ¹ (riffle.el)
467     * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ howm-1.3.0rc5 ¤ÈÃæ¿È¤ÏƱ¤¸¤Ç¤¹.
468   * »ÅÍÍÊѹ¹
469     * howm-template ¤ÎÃͤ¬´Ø¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï,
470       ¡Öuniversal-argument ¤È((*ľÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡*))¡×¤ò°ú¿ô¤Ë¤·¤Æ¤½¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ö
471       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
472       * »ÈÍÑÎã
473           ;; snap.el ¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤ë
474           (setq howm-template #'my-howm-template)
475           (defun my-howm-template (which buf) ;; C-u 3 C-c , c ¤Ê¤é which = 3
476             (let ((snap (with-current-buffer buf
477                           (or (snap-record-string) ""))))
478               (format "= %%title%%cursor\n%%date\n%s\n\n" snap)))
479       * ½¾Íè¤È¸ß´¹¤ËÌᤷ¤¿¤±¤ì¤Ð¡Ä
480           ;; howm-template ¤¬´Ø¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï, universal-argument ¤ò
481           ;; °ú¿ô¤Ë¤·¤Æ¤½¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ö
482           (setq howm-template-receive-buffer nil)
483     * ¥á¥Ë¥å¡¼Åù¤«¤é¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àľá¤­»þ, Ã¡¤­Àè¤Î¼«Æ°Êݸ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
484       * ¤¿¤È¤¨ howm-action-lock-forward-save-buffer ¤¬ non-nil ¤Ç¤â,
485         Ã¡¤­Á°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö³ºÅö¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬ modified¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï
486         Êݸ¤·¤Ê¤¤
487     * howm-todo-menu-types ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë "." ¤âÄɲÃ
488     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ÎÊѹ¹
489       * egrep/fgrep ¤Ç¤Ê¤¯ grep -E/-F ¤ÎÊý¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë.
490         ÊÑ¿ô howm-view-fgrep-command ¤Ï¾­ÍèÇѻߤ¹¤ë¤«¤â.
491         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/670>))
492       * grep ¤Ø¤Ïɸ½àÆþÎϤǥѥ¿¡¼¥ó¤òÅϤ¹
493       * {Á´|ºÇ¶á|Á°¸å}¥á¥â°ìÍ÷¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨
494   * ±£¤·µ¡Ç½¤Î¸ø¼°²½ (¢¥ ¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×)
495     * 1.1.1.* °ÊÁ°¤«¤é
496       * howm-view-before-open-hook
497       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î todo ¤Ë½ÜÅÙ¤òɽ¼¨²Ä
498         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/505>))
499           (setq howm-menu-todo-priority-format "(%8.1f)")
500       * ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑÊÑ¿ô howm-call-process-last-command
501       * (setq howm-message-time t) ¤¹¤ì¤Ð, ¸¡º÷Åù¤ËÍפ·¤¿»þ´Ö¤òɽ¼¨
502     * 1.2 ¤«¤é
503       * come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias ¢¥ ¢ª ((<¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦>))
504         ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CompoundComeFrom>))
505       * ¥á¥Ë¥å¡¼
506         * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö%recent¡×¤ä¡Ö%random¡× ¢¥
507           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/242>))
508           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/273>))
509         * ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤ËÊÑ¿ô¤ä´Ø¿ô¤ÎÃͤòɽ¼¨
510       * °ìÍ÷
511         * ¥½¡¼¥ÈË¡¤Ë¡Örandom¡×¤òÄɲÃ
512           ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OldMemo>))
513         * °ìÍ÷ɽ¼¨Áë¤Î¹Ô¿ôÀßÄê
514           ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
515           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/724>))
516             (setq howm-view-summary-window-size 10)
517         * ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò, µ¡Ç½¤´¤È¤ËÊѹ¹²Äǽ
518             (setq howm-list-title-regexp "^[*=] [^ ]")  ;; °ìÍ÷ɽ¼¨
519             (setq howm-menu-recent-regexp "^[*=] [^ ]")  ;; ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤Î %recent
520         * °ìÍ÷¤«¤é RET ¤Ç³«¤¯¤È¤­, ÆâÍƥХåե¡¤Î¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤òÊݤÄ
521             (setq howm-view-summary-keep-cursor t) ;; ¢« ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿
522           * ¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤·. ÉÔ¶ñ¹ç½Ð¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
523         * Ã±¸ì¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¸å¤Þ¤ï¤·
524             (setq howm-list-prefer-word t)
525           * ¡Öeuc¡×¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤é, ¡Öeuclid¡×¤ä¡Ötakeuchi¡×¤è¤ê¤â,
526             Ã±¸ì¡Öeuc¡×¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤ò¾å¤Ëɽ¼¨
527           * ¤¿¤À¤·, ¡Ö<<< euclid¡×¤Ï¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ø
528       * ¿·µ¬¥á¥â
529         * ¤¤¤Þ³«¤¤¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¿·µ¬¥á¥â¤òÄɲÃ: M-x howm-create-here
530           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/293>))
531         * ¿·µ¬¥á¥â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼êÆ°¤Ç¤Ä¤±¤ë: M-x howm-create-interactively
532           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/367>))
533           * ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? > 367 ¤µ¤ó
534       * M-x howm-narrow-to-memo, M-x howm-toggle-narrow
535         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/293>))
536         * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, M-x howm-toggle-narrow ¤Ç, ±£¤¹¡¦¸«¤»¤ë¤ò¥È¥°¥ë
537         * ¥á¥â¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¼«Æ°Åª¤Ë narrow ¤Ë
538           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/301>))
539           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/542>))
540             (add-hook 'howm-view-open-hook 'howm-auto-narrow)
541             (add-hook 'howm-create-hook 'howm-auto-narrow) ;; ÄɲÃ[2005-01-07]
542       * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î¡Öcancel¡×¤ò°ã¤¦¸ÀÍդ˥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
543         (thx > NARA Shinsuke ¤µ¤ó)
544           (setq howm-reminder-cancel-string "give up")
545     * 1.2.1 ¤«¤é
546       * M-x howm-history ¤Ç¸¡º÷ÍúÎò. ³ÆÍúÎò¤«¤é RET ¤ÇÈô¤Ù¤ë. ¢¥
547         * ((<RandomNote|URL:http://ninjinix.x0.com/rn/index.rb?AboutPage.txt>))
548           ¤ä
549           ((<namapo|URL:http://tiki.is.os-omicron.org/tiki.cgi?c=v&p=namapo>))
550           ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡Ä
551         * µ­Ï¿¤Ï, ¡Ö¸ÇÄêʸ»úÎ󸡺÷¡×¡Ö¹Ê¤ê¹þ¤ß¸¡º÷¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿
552           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/496>))
553         * Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¡×¤â¤·¤¿¤¤¤±¤É,
554           ¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬.
555         * 1.2.2 ¤«¤é¤ÏºÇÂçµ­Ï¿¿ô¤òÀßÄê²Ä
556         * 1.3.0 ¤«¤é¤Ï½ÅÊ£¤ò½üµî
557       * °ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Î¤È¤­, Á°¡¦¸å¡¦ºÇ½é¡¦ºÇ¸å¤Î¥á¥â¤Ø°ÜÆ°
558         (narrowing ¤â¹Íθ)
559         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/377>))
560         * M-x howm-previous-memo
561         * M-x howm-next-memo
562         * M-x howm-first-memo
563         * M-x howm-last-memo
564       * ¡û¡û¤Î¤È¤­¤À¤±¼«Æ° narrow.
565         ¤¿¤À¤·, ¡Ö>>> foo.howm¡×¤Ç foo.howm ¤ËÈô¤ó¤À¤È¤­¤Ï narrow ¤Ë¤·¤Ê¤¤.
566         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/377>))
567           ;; ¢­¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÆ°ºî¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀßÄêÉÔÍ×
568           (setq howm-auto-narrow
569                 ;; ¢­¤Ë½ñ¤¤¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤À¤± narrow
570                 '(howm-list-all howm-list-recent
571                   howm-list-grep howm-list-grep-fixed howm-list-migemo
572                   howm-list-related howm-list-around
573                   howm-keyword-search)) ;; ¤³¤ì¤Ï come-from ¥ê¥ó¥¯¡¦goto ¥ê¥ó¥¯
574       * C-c , T (howm-insert-dtime) ¢ª [2004-09-01 23:26] ¤È¤«µ­Æþ
575         ((<ref|URL:http://mibai.tec.u-ryukyu.ac.jp/~oshiro/Programs/elisp/get-date.el>))
576         ((<ref|URL:http://www.gentei.org/~yuuji/software/euc/instamp.el>))
577         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/399>))
578     * 1.2.2 ¤«¤é
579       * ¼«Æ°¿ìÊâ ¢¥
580       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö%here%(howm-menu-search "¤Û¤²")¡×¤È½ñ¤±¤Ð,
581         ¡Ö¤Û¤²¡×¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤òËä¤á¹þ¤ß ¢¥
582         (thx > Konstantin Levinski (kostya@pmail.ntu.edu.sg))
583         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/605>))
584       * ¿·µ¬¥á¥â¤Þ¤ï¤ê
585         * °ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Î¤È¤­, ¿·¤·¤¤¥á¥â¤ÏÀèƬ¤ËÄɲäȤ¹¤ëÀßÄê ¢¥
586           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/535>))
587             (setq howm-prepend t)
588         * ¡Ö¤Û¤²¡×¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ìÍ÷¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¿·µ¬¥á¥â¤òºî¤ë¤È, ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¤Û¤²¡×¤Ë
589           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/573>))
590             (setq howm-title-from-search t)
591         * ¥Æ¥­¥¹¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¿·µ¬¥á¥â¡× ¢ª ¤½¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¼«Æ°ÁÞÆþ
592           ((<thx|URL:http://hpcgi1.nifty.com/spen/index.cgi?ZaurusSL-C3000%2F%BD%E9%B4%FC%C0%DF%C4%EA%2Femacs%A4%BD%A4%CE%A3%B4#i0>))
593             ;; transient-mark-mode ¤Ç¤Ê¤¤¤È, ¤³¤ÎÀßÄê¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤ë
594             (setq howm-content-from-region t)
595         * howm-create-here ¤Ç, Í­Ìµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º¡Ö¸½¥«¡¼¥½¥ë¹Ô¤Ë¡×¿·µ¬¥á¥âºîÀ®
596           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/542>))
597             (setq howm-create-here-just t)
598       * °ìÍ÷¤«¤é¤Î¥½¡¼¥È´ð½à¤Ë numerical-name ¤òÄɲÃ
599       * ³«È¯ÍÑ
600         * C-u M-x howm-bug-report ¤Ç´ØÏ¢ÊÑ¿ô¤Î°ìÍ÷
601         * M-x howm-elp ¤Ç, ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é elp ¤Î½àÈ÷
602   * ¤½¤Î¾¤Î²þÎÉ
603     * M-x customize ¤ËÂбþ ([Applications] ¢ª [Howm])
604       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RoadMap>))
605       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/668>))
606     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ç, Æ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¤¯¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Ê¤¤
607       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/754>))
608       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¿§¤â¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿. ¤É¤Ê¤¿¤«¤â¤Ã¤È¤Þ¤·¤ÊÇÛ¿§¤ò¤¯¤À¤µ¤¤.
609         (M-x customize-group RET howm-faces RET ¤·¤Æ,
610         howm-view-name-face ¤È howm-view-empty-face)
611       * (»²¹Í) ´ØÏ¢¤¹¤ë´û¸µ¡Ç½
612         * TAB¡¦ALT-TAB ¢ª ¼¡¡¦Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø
613         * u ¢ª °ì¤Ä¤Î¥á¥â¤Ï°ì¹Ô¤À¤±¤Ë
614         * @ ¢ª Ï¢·ëɽ¼¨¤¹¤ì¤ÐƱ¤¸¥á¥â¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë
615     * °ìÍ÷¤Ç T ¢ª ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤ò¡Ö¥È¥°¥ë¡×
616       * 1.2.1 ¤Î±£¤·µ¡Ç½¤«¤é²þÎÉ
617         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/427>))
618     * ¥á¥Ë¥å¡¼Æâ¤Î°ìÍ÷¤Ç¤Ï, ¹ÔƬ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â RET ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×
619     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àľá¤­¤Ç¡ÖÎ×»þ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡×¤ò¼«Æ°¤ÇÊĤ¸¤ë
620       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/705>))
621         ;; Ã¡¤­Àè¤ò¼«Æ°¤ÇÊĤ¸¤ë. undo ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó.
622         (setq howm-action-lock-forward-kill-buffer t)
623     * howm-menu-lang ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï locale ¤ò¸«¤Æ·è¤á¤ë
624     * ext/howm2 ¤Ç¡Öcome-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
625       * ¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Ä¤±»Å»ö.
626         ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«, ¸µ¤¬¤ä¤Ã¤Ä¤±»Å»ö¤¹¤®¤Æ, ¤â¤¦²òÆɤǤ­¤º.
627   * ÆâÉô¼ÂÁõ
628     * cl ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¤Î´Ø¿ô¤ò howm-cl.el ¤ËʬΥ.
629       ¤¤¤Ä¤«µ¤¹ç¤¬¤Ï¤¤¤ì¤ÐÄÉÊü¤·¤è¤¦¡Ä
630     * make »þ¤Î·Ù¹ð¡Ö¡Ä not known to be defined¡×¤òÍÞÀ©
631       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1111816102/485>))
632     * riffle.el ¤Î»ÅÍͤòÊѹ¹(gfunc.el ¤ò»È¤¦). ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê.
633       ((<howmoney|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?howmoney>))
634       ¤â¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä
635   * ¥Ð¥°½¤Àµ
636     * Çò¹õµ¡¤Ç¥¨¥é¡¼
637       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/706>))
638       * ¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï, ²¼Àþ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ëȿžɽ¼¨¤·¤Æ,
639         ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾þ¤ê¤Ï¤Ê¤·
640     * %reminder ¤Î¶èÀÚ¤êÀþ¤¬¤º¤ì¤ë
641       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/703>))
642     * °ìÍ÷¤«¤é T ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­, Ìµ¥¿¥¤¥È¥ëʬ¤¬Â¿½Åɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
643       * make test ¤·¤Æ C-c , s top [RET] T ¤Çȯ¾É
644     * win ¤Ç¡Ö¡Ä\.foo\¡Ä¡×¤Ê¤É¤ò¸¡º÷ÂоݤȤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
645       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/746>))
646     * howm-message-time ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¡ÖNo match¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
647       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/751>))
648     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥ÀÆâ¤Ç come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë
649       ²¼Àþ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿.
650       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/732>))
651
652 == 1.2.x
653
654 * [2005-06-10] v1.2.4
655   * bug fix
656     * howm-search-path Æâ¤ÎͽÄꡦtodo ¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
657       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/685>))
658     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ëͽÄê¤ÎÈϰϤ¬°ìÆüû¤«¤«¤Ã¤¿
659     * xemacs ¤Ç, ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %recent ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ë
660       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
661     * ¥á¥Ë¥å¡¼¾å¤Ç C-c , r ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¹¹¿·¡×
662       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/696>))
663     * howm-menu-list-face ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¶õ¤Ë
664       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/697>))
665     * (require 'howm-mode) ¤·¤¿¤é cl Ì¤¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼
666       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/698>))
667       * howm-1.2 ¤«¤é¤Ï (require 'howm) ¤¬Àµ¼°.
668         ¡Öhowm-mode¡×¤ò require ¤ä autoload ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é,
669         ¡Öhowm¡×¤Ëľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
670     * ((<howmz|URL:http://noir.s7.xrea.com/archives/000136.html>))
671       ¤Ç¥¨¥é¡¼ (´Ø¿ô howm-view-sort-items ¤¬¤Ê¤¤)
672       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
673       > (TxT) ¤µ¤ó
674     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àľá¤­¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Êø¤ì¤ë
675       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/705>))
676       * ¤³¤ó¤ÊÀßÄê¤Çȯ¾É
677           (setq howm-menu-expiry-hours 2)
678           (setq howm-action-lock-forward-save-buffer t)
679     * POBox ¤Î RET (ÊÑ´¹³ÎÄê)¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
680       * ¼Â¤Ï POBox ¤Ë¸Â¤é¤ºÉÔËÜ°Õ¤ÊÆ°ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
681         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/711>))
682     * howm-message-time ¤¬¿¿¤Î¤È¤­¤Î½êÍ×»þ´Öɽ¼¨¤Ï 1 ÉÃ̤Ëþ¤â·×¬
683       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/709>))
684       * [2005-03-09] ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿(Íýͳ¼ºÇ°)¤Î¤òÌᤷ¤¿
685   * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ howm-1.2.4rc7 ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡Ä
686     * ext/howmkara, ext/hsplit.rb, doc/README.html ¤òÇÛÉÛ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲÃ
687
688 * [2005-05-07] v1.2.3
689   * bug fix
690     * C-c , s RET ¤Î¤è¤¦¤Ë¶õʸ»úÎó¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤È¤­¤Ï, Á´¥á¥â°ìÍ÷
691       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/668>))
692     * make ¤Ç¤Ê¤¯¼êÆ° byte-compile ¤·¤¿¤é(?), %reminder ¤Ç¥¨¥é¡¼
693       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/669>))
694   * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ howm-1.2.3rc1 [2005-05-06] ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉƱ¤¸¤Ç¤¹
695
696 * [2005-05-02] v1.2.2
697   * Note
698     * É½Ì̾å¤Û¤ÜÊѲ½¤Ê¤·. ÆâÉô¤Ë¼ê¤ò¤¤¤ì¤Æ³ÈÄ¥À­¤ò¹â¤á¤¿(¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥ÉÀÚ¤êÎ¥¤·).
699     * ¸å½Ò¤Î±£¤·µ¡Ç½¤Ï, ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À±£¤·
700       * µÍ¤á¤¬´Å¤¯¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é, ¤³¤Î¤Ø¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
701         * come-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias
702         * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö%reminder¡×¡Ö%recent¡×¡Ö%random¡×
703           ¡Ö%here%(howm-menu-search "¤Û¤²")¡×
704         * M-x howm-list-buffers, M-x howm-list-mark-ring
705         * M-x howm-random-walk
706     * µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ØŦ¤â¤¢¤ë¤±¤É, ¤É¤¦¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê¤»¤º, ¸«ÀÚ¤ê.
707       ºÆ¸½¤Ç¤­¤¿Êý¤Ï¤ªÃΤ餻¤¯¤À¤µ¤¤.
708       ((<ref|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/582>))
709     * ÅÓÃ椫¤é ChangeLog ¤ò¤Ä¤±¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç, ºÙ¤«¤¤Ä¾¤·¤Ï¤½¤Á¤é¤â»²¾È
710     * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ howm-1.2.2rc6 [2005-04-29]¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
711   * »ÅÍÍÊѹ¹ (¤¿¤¤¤¬¤¤±Æ¶Á¤Ê¤µ¤½¤¦)
712     * ÀßÄê howm-menu-top ¤È howm-menu-file ¤ÎÍ¥Àè½ç¤òµÕ¤Ë
713       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/648>))
714       * µì: howm-menu-top ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é, howm-menu-file ¤Ï̵»ë
715       * ¿·: howm-menu-file ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é, howm-menu-top ¤Ï̵»ë
716       * ¤Ê¤ª, ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï,
717         howm-menu-top ¤¬»ØÄêºÑ¤ß¤Ç howm-menu-file ¤¬Ìµ»ØÄê
718     * ¥È¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö<<< %menu%¡×¤òõ¤¹ºÝ¤Ï howm-search-path ¤ò̵»ë.
719       howm-directory ¤À¤±¸¡º÷.
720   * ²þÎÉ
721     * egrep, fgrep ¤¬¤Ê¤¤¤±¤É GNU grep ¤Ï¤¢¤ë, ¤È¤¤¤¦´Ä¶­(¥ê¥Ê¥¶¥¦?)¤ËÂбþ
722       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/621-625n>))
723       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
724     * contents ¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤â C-u ¤ËÂбþ (¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥â¤òÇÓ½ü)
725       ¢ª ((<±þÍÑÎã|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HidePrivateReminder>))
726       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/593>))
727     * todo ¥ê¥¹¥È¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %reminder ¤Ç¤â, ½ÜÅÙ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤éʸ»úÎó½ç¥½¡¼¥È
728       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/571>))
729     * ¤³¤Þ¤´¤Þ
730       * °ìÍ÷¤«¤é¡ÖT¡×¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤·¤¿¤È¤­, Ìµ¥¿¥¤¥È¥ëʬ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Þ¤ï¤¹
731       * ²¼Àþ°Ê³°¤Ç RET Ã¡¤¤¤¿¤È¤­¤Î½èÍý¤ò¼ã´³ÃúÇ«¤Ë
732       * ext/howmkara ¤Ç, ¼«¿È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÍÞÀ©.
733         ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë Home ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥Õ¥Ã¥¿¤ËÄɲÃ.
734       * ext/hcal.rb ¤Î [2004-12-25]@3 µ­Ë¡Âбþ
735       * ±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¼¼Â. ±Ñʸ index.html ¤Ë¹â®²½¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÀâÌÀ.
736       * É½¼¨ÍѥХåե¡¤Ë¤Ï (buffer-disable-undo)
737     * ³«È¯¼Ô¸þ¤±
738       * ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤ËÃå¼ê(howm-backend.el)
739         * ¤ª¤«¤²¤Ç, Æüì¥Õ¥©¥ë¥À¤äÆüì°ìÍ÷¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
740         * ÉÔ´°Á´¤À¤±¤É, »È¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤±¤¿½ê¤òľ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Å¥Æì¤Ç
741         * gfunc.el (°Âľ generic function)
742         * howm-view-call-process ¢ª howm-call-process Åù
743       * cheat-font-lock.el ¤òÂçÁݽü
744       * win ÍѤË, ¡Ömake test¡×ÁêÅö¤Î test.bat
745       * make test ¤Ï --no-site-file ¤Ë
746         * xemacs ¤À¤È -no-site-file ¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É, ÊüÃÖ
747       * howm-configuration-for-major-mode ¤ÎÎã(howm-misc.el ¤Î¥³¥á¥ó¥È)¤òÈù½¤Àµ
748         (defalias ÍÑ)
749   * bug fix
750     * ¸¡º÷¤¬¥á¥â¤ÎºÇ½ª¹Ô¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤­, Ï¢·ëɽ¼¨¤ÇÆó½Åɽ¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
751     * howm-view-use-grep ¤¬ non-nil ¤Î¤È¤­¥¨¥é¡¼
752       (howm-view-grep-file-stdin-option ¤¬ nil ¤À¤Èȯ¾É)
753     * howm-view-use-grep ¤¬ nil ¤Î¤È¤­, howm-excluded-file-regexp ¤Ë
754       ³ºÅö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
755       ((<thx|URL:http://www.bookshelf.jp/pukiwiki/pukiwiki.php?%BC%C1%CC%E4%BD%B8%2F42>))
756       * ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«, ¤â¤Ã¤Èº¬¸µ¤«¤éÂоݳ°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸«Ä¾¤·
757       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, howm-excluded-file-regexp ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë
758         (image-file-name-regexp) ÁêÅö¤òÄɲÃ
759     * 0123-45-6789 ¤ß¤¿¤ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë²¼Àþ¤ò°ú¤«¤Ê¤¤ (ÆüÉդȤߤʤ¹¾ò·ï¤ò¸·¤·¤¯)
760       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
761     * ¡Ö%¡×¤ò´Þ¤à message ¤Î¥¨¥é¡¼
762     * emacs20 ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤·¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¹¤ë¤È¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
763       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/541>))
764     * °ìÍ÷¡¦ÆâÍƥХåե¡¤«¤é¥á¥â¤ò³«¤¯ºÝ¤Î, narrowing ²ò½ü¤ÎȽÄê¥ß¥¹
765       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/532>))
766     * come-from µ­Ë¡¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼êÅö¤Æ
767       (thx > taku ¤µ¤ó)
768       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
769   * ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈǤΠbug fix (¾¶)
770     * >>> ~/hoge.ps ¤ä file://~/hoge.ps ¤ò RET ¤Ç³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼
771       (thx > Konstantin Levinski (kostya@pmail.ntu.edu.sg))
772       * ¤¿¤Ö¤ó [2005-01-07] ¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¥Ð¥°
773     * emacs21 ¤È 20 ¤È¤Ç, font-lock-fontify-{block|buffer} ¤ò»È¤¤¤ï¤±
774       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/416>))
775       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/533>))
776       * Íý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ, ¥¤¥ó¥Á¥­¼êÅö¤Ç¤¹
777       * °ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ä¹¤¯¤ÆÃ忧¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëÊý¤Ï,
778         emacs20 ¤Ç¤Ê¤¯ emacs21 ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹
779     * howm-list-all-title ¤¬ non-nil ¤Î¤È¤­ C-c , a ¤Îʤӽ礬µÕ
780       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/599-600n>))
781     * ¥á¥â¤ò³«¤¯¤Î¤¬°Û¾ï¤ËÃÙ¤¯
782       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/635-636n>))
783       ¡Ä Ä¾¤Ã¤¿¤Î¤«Ì¤³Îǧ
784     * Meadow 2.10 ¤Ç make ¤¬¥¨¥é¡¼¤Ë
785       (thx > taku ¤µ¤ó, ¡Ö¤â¡×¤µ¤ó)
786       ((<ref|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/638>))
787       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?MaxSpecpdlSize>))
788     * Meadow-1.15 ¤À¤È, image-file-name-regexps ¤¬Ì¤ÄêµÁ¤Ç¥¨¥é¡¼
789       (thx > Æ¨Èò¤µ¤ó)
790       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
791     * howm-directory ¤¬ ~/.howm ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥Ã¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤À¤È²¿¤â¸¡º÷¤µ¤ì¤º
792       (thx > taku ¤µ¤ó)
793       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
794
795 * [2004-12-11] v1.2.1
796   * Note
797     * É½¸þ¤­¤Ï, ¤Û¤È¤ó¤É bug fix ¤Î¤ß
798     * ±£¤·µ¡Ç½¤Ï, ¤Þ¤À±£¤·
799   * ²þÎÉ¡¦Êѹ¹
800     * Í½Äêɽ¤Ç, Æ±¤¸Æü¤ÎͽÄê¤Ïµ­½ÒÆâÍƤǥ½¡¼¥È
801       * ¡Ö[2004-11-04]@ 07:30 ¤Û¤²¤Û¤²¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë½ñ¤¤¤È¤±¤Ð, »þ¹ï½ç¤Ëʤ֤Ϥº
802         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/398>))
803       * ¡ÖƱ¤¸Æü¤Î¤Ï½ÅÍ×ÅÙ½ç¤Ç¥½¡¼¥È¡×¤Ã¤ÆÍ×˾¤â, ¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë?
804         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/433>))
805         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/442>))
806         ((<ref|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/445>))
807       * tag2plan ¤Ïľ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó.
808     * howm-template ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï howm-view-title-header ¤Ë±þ¤¸¤ë
809       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/498>))
810     * howm-view-contents-persistent ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤò nil ¤«¤é t ¤ËÊѹ¹
811       * ÆâÍƥХåե¡ *howmC* ¤«¤é RET ¤Ç³«¤¤¤Æ¤â, *howmS* ¤ä *howmC* ¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤
812     * ÊÑ¿ô howm-list-title ¤ÎÀßÄêÃͤˡÖhowm-keyword-search¡×¤òÄɲÃ
813   * Fix
814     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎͽÄêɽ¤Ç,
815       ¡Öhowm-menu-schedule-days-before ÆüÁ°¤«¤é howm-menu-schedule-days Æü¸å¤Þ¤Ç¡×
816       ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ö¡ÄÆüÁ°¤«¤é¡ÄÆü´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
817     * ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨»þ¤Ë, ¥¿¥¤¥È¥ëÍó¡Ö= ¡×¤¬¤Ê¤¤¥á¥â¤òµß½Ð
818       * ¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¥ª¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ
819         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/490-493n>))
820         ((<ref|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/503>))
821     * ((<±ü»³¤µ¤óÈÇ auto-save-buffers|URL:http://homepage3.nifty.com/oatu/emacs/misc.html#asb>))
822       ¤È¤ÎÊ»ÍѤÇ,
823       ¡Ö.howm-keys has changed since visited or saved. Save anyway?¡×
824       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/507-509n>))
825     * [2004-09-01 23:26]@ ¤È¤«¤ÎÅöÆüʬ¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
826       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/411>))
827       * É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±. ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó.
828         ¤³¤Î½ñ¼°¤òËܵ¤¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤«Ì¤Äê¤Ê¤Î¤Ç.
829     * meadow ¤Ç, [2004-08-08]! ¤Î¡Ö!¡×¤Ç RET Ã¡¤¯¤È¥¨¥é¡¼ 
830       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/384>))
831       * ºÆ¸½¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É, ²¿¤Ë¤»¤è¤³¤ì¤Çľ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È
832     * ¥á¥â¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë narrow ¤À¤È, ±£¤ì¤Æ¤ëÉôʬ¤Î½é´ü²½¤Ì¤±
833       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/377>))
834   * ÆâÉôÀ°Íý
835     * howm-list-migemo ¤¬Ä¾ÀÜ howm-view-search ¤òᤫ¤Ê¤¤¤è¤¦
836     * howm-set-mode-p ¤ò howm-set-mode ¤«¤éʬΥ
837       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/388>))
838       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SetMode>))
839     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î action-lock ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¸¤ê¤ä¤¹¤¯. Æ°ºî¤ÏÊѲ½¤Ê¤¤¤Ï¤º.
840       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo>))
841       * ÉûºîÍѤÇ, howm-reminder-regexp-XXX-pos ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤ¬¤Ò¤È¤Ä¤º¤ì¤¿
842   * ¤½¤Î¾
843     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÈÆâÍƥХåե¡¤ò¡Öo¡×¤Ç¹Ô¤­Íè
844       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/424>))
845       ¡Ä¤Ï, ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿. @ or 0 ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔÍפǤ¹¤è¤Í?
846
847 * [2004-08-24] v1.2
848   * Note
849     * ¥Ð¥°½¤Àµ (narrowing, CVS Àèü emacs ¤Ç¤ÎÃ忧)
850     * 1.1.1¡Á1.1.2 ¤Î±£¤·µ¡Ç½¤ò¸ø¼°²½ (todo Ä¾Ã¡¤­, ÊÝα¡Ö~¡×)
851     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¹½À®¤Î°ìÉôÊѹ¹ (howm.el, riffle.el) ¢ª ((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))
852     * ¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ²þÎÉ (file:// ¤Ç¤â³°Éô viewer)
853     * ±£¤·µ¡Ç½Äɲà(¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÇ¶á¡õ¥é¥ó¥À¥à°ìÍ÷)
854     * ¤Û¤ó¤È¤ÎÌ̤ܶϠcome-from ¤Î alias ¤Ê¤ó¤À¤±¤É, ¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï±£¤·µ¡Ç½
855     * ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ howm-1.2rc6 [2004-08-16]¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹
856   * ±£¤·µ¡Ç½¤Î¸ø¼°²½
857     * ÌܶÌ
858       * todo ¤Î¿··¿: ÊÝα¡Ö[2004-01-09]~100 ¤Û¤²¡×
859         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/497>))
860         ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Defer>))
861       * ¥á¥Ë¥å¡¼¡¦Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤«¤é, -+!@~. ¾å¤Ç RET ¤òľÀÜᤱ¤ë
862         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/506>))
863         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/568>))
864         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/580>))
865         ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RepeatedToDo>))
866         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/698>))
867         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/732>))
868     * ¾®²þ¤
869       * °ìÍ÷
870         * É½¼¨Àڤ꤫¤¨ (0,1,2,v ¥­¡¼)
871           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/826-827n>))
872         * T ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨, TAB¡¦M-TAB ¤Ç¼¡¡¦Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø
873           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/61>))
874           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/892>))
875         * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤ÎÆüÉդˤè¤ë¥½¡¼¥È¡¦¹Ê¤ê¹þ¤ß
876           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/694>))
877           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/726>))
878           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/742>))
879           * ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶ãÌ£¤·¤Æ°ìÈ̲½¤·¤¿¤¤µ¤¤â (ÀÖ»ú²Õ½ê¤Ç¥½¡¼¥È, ¤È¤«)
880         * ¹Ê¤ê¹þ¤ß´ð½à¤Ë Region, Around ¤òÄɲÃ
881         * ((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))»²¾È
882           * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ø¤Î¿§¤Ä¤±
883             ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/675>))
884           * ¡û¡û¤Î¤È¤­¤À¤±¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨
885             * howm-list-recent-title, howm-list-all-title ¤Ï¤½¤Î¤¦¤ÁÇѻߤÎͽÄê
886             * howm-list-title ¤Ë¤Ï´Ø¿ô¤â»ØÄê²Äǽ
887               ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/61>))
888           * C-x 1 ¸å¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤òʬ³ä¤·¤Ê¤¤
889             ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/747>))
890             ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/766>))
891       * ¸¡º÷
892         * foo ¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤é [[foo]] ¤ò¾å°Ì¤Ë
893           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/835>))
894           * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿. ¤¤¤ä¤Ê¤é (setq howm-list-prefer-wiki nil)
895           * [[¡Ä]] ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤é, howm-wiki-format ¤âÍ×ÀßÄê
896               (setq howm-wiki-format "((¡ã%s¡ä))")  ;; ((¡ã¡Ä¡ä)) ¤ËÊѹ¹¤·¤¿Îã
897         * howm ¤Ç foo ¤ò¸¡º÷¤·¤¿¸å¤Ï, C-s C-s ¤â foo ¤Î¸¡º÷¤Ë
898             (setq howm-view-update-search-ring t)
899         * ¸¡º÷¤Ë»È¤¦´Ø¿ô¤ò((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))
900           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/166-167n>))
901       * ¥á¥Ë¥å¡¼
902         * [º£Æü] [ºòÆü] ¤ò³ÈÄ¥
903           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/37>))
904           * °ì¥á¥â°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤È¤­¤Ï, ¤½¤ÎÆüÉÕʸ»úÎó¤ò¸¡º÷.
905             °ìÆü°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤È¤­¤Ï, ¤½¤ÎÆüÉդΥե¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯.
906           * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲä·¤Þ¤·¤¿
907           * ¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤½¤¦¤Ê
908             ((<Ê̲ò|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/39>))
909             ¤¬¤¹¤Ç¤Ë :-)
910         * ¥­¡¼ÀßÄê¤Ë C-i ¤È M-C-i ¤òÄɲÃ
911           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/909>))
912       * action-lock ¤Î((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))
913         * ¡Öfile://¡Ä¡×¤ä¡Öhttp://¡Ä¡×
914           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/945>))
915         * { } ¤ä {_} ¤òÊѹ¹¤·¤ä¤¹¤¯
916           ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/828>))
917           * {_} ¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È½ñ¼°¤ÈϢư¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ, ¾®ºÙ¹©¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿
918             * howm ¤Î load Á°¤Ë howm-dtime-format ¤À¤±ÀßÄꤹ¤ë¤È,
919               howm-template-date-format ¤â¤½¤ì¤Ë¤Ê¤ë
920             * {_} ¤Î½ñ¼°¤Ï howm Â¦¤Ç¾å½ñ¤­¤¹¤ë¤«¤é, ¢­¤Ï̵¸ú
921                 (setq action-lock-date-default '("{_}" "[%Y-%m-%d %H:%M]")) ;; Ã¡¤­Á°¸å
922             * howm-action-lock-done-date-format ¤Ê¤ó¤Æ
923               README ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥¦¥½. ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ^^;
924       * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À
925         * !+-~. ¤Î½ÜÅÙ¤Î((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))
926           ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/84>))
927   * ¤³¤Þ¤´¤Þ²þÎÉ
928     * file:// ¤Ç¤â²èÁüÅù¤Ï³°Éô viewer µ¯Æ°
929       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/309>))
930     * ÆüÉÕ·Á¼°¤Îľá¤­ (¥á¥Ë¥å¡¼¤ä todo °ìÍ÷¤«¤é)
931     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %schedule, %todo, %recent, %random ¤Î action-lock ¤òÅý°ì
932       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/264>))
933       * ¡Ö>¡×¤Ç RET Ã¡¤¯¤È¡Ö|¡×°Ê¹ß¤ò¸¡º÷
934       * ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
935         * ¿§¤ÎÊѹ¹
936             (set-face-foreground 'howm-menu-list-face "cyan")
937         * ½ñ¼°¤ÎÊѹ¹: ÊÑ¿ô¤ò¤¤¤¸¤ë ¢ª
938           howm-menu-list-format, howm-menu-list-regexp,
939           howm-menu-list-regexp-key-pos, howm-menu-list-regexp-action-pos,
940           howm-menu-list-regexp-face-pos
941         * ·ã¤·¤¤Êѹ¹(ÆüÍˤÏÀÖ, ¤Ê¤É): ´Ø¿ô¤ò¤¤¤¸¤ë ¢ª
942           howm-menu-list-format, howm-menu-list-rules,
943           howm-menu-font-lock-rules
944     * ¡ÖÆüÉÕ¾å¤Ç RET¡×¡Ö¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¾å¤Ç RET¡×¤·¤¿¤È¤­¤ÎÆ°ºî¤ò¾®¸­¤·¤¯
945       * °ìʸ»ú¥³¥Þ¥ó¥É ¢ª ¤¿¤À¤Á¤Ëȯư (¤½¤Î¸å¤Î RET ¤ÏÉÔÍ×)
946       * Â¿Ê¸»ú¥³¥Þ¥ó¥É ¢ª Â³¤±¤Æ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤«¤éÆþÎÏ
947     * °ìÍ÷¤«¤é C-u f ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡ÖReject¡×¤Èɽ¼¨
948     * Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤ËÍËÆü¤òɽ¼¨
949       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
950     * Ê¸½ñ¤Î¹¹¿·
951       * ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëË¡¤ÎÀâÌÀ¤Ï, make install ¤ÎÊý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë
952       * index-j.html ¤Ë²èÁü¤È UNIX USER µ­»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄɲÃ
953     * ¼ÂÁõ¡¦³«È¯
954       * ·ü°Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾Êѹ¹¤ò·è¹Ô
955         * howm-mode-mode.el ¢ª howm-mode.el
956         * howm-mode.el ¢ª howm.el
957         * ¾®ºÙ¹©¤Ç, ½¾Íè¤Î (require 'howm-mode) ¤Ç¤âÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë
958       * ¤Ñ¤é¤Ñ¤é°ìÍ÷ riffle.el ¤ò, howm-view.el ¤«¤éʬΥ
959         * »ÅÍÍÊѹ¹[2004-07-20]
960           * riffle-controller ¤Î insert-item ¢ª contents-item
961             * ÆâÍƤò¼«Ê¬¤Ç½ñ¤­½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯, ÆâÍƤòʸ»úÎó¤ÇÊÖ¤¹
962           * ¡Ösection¡×¤òÇÑ»ß
963       * howm-menu.el À°Íý
964         * ÆâÉô»ÅÍͤÎÊѹ¹ (howm-menu-display-rules ¤Þ¤ï¤ê)
965         * ÊÑ¿ô¡¦´Ø¿ô¤Îʤ٤«¤¨
966       * howm-bug-report ²þÎÉ
967         * emacs ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óɽ¼¨¤ò¾Ü¤·¤¯
968         * make ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤Ïɽ¼¨
969         * byte-compile, make, make test ¤Î̵ͭ¤âɽ¼¨
970       * howm2 ¤«¤é [[¡û¡û]] ¤Î½èÍý¤òºï½ü
971         * Âбþ¤¹¤ë <<< ¡û¡û ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç, ¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Þ¤«¤»¤ë
972       * hcal.rb, tag2plan ¤Î ruby ¥ª¥×¥·¥ç¥óµ­Ë¡¤Ê¤ª¤·
973         ((<thx|URL:http://arika.org/debian/howm_1.1.2.1-0+0.diff.gz>))
974   * Fix
975     * CVS Àèü emacs ¤Ç¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
976       ((<thx|URL:http://www.unix-fan.com/celt/blog/20040612.html>))
977       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/302>))
978     * ¥á¥â¤¬ narrow ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È, ¸¡º÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦±ÜÍ÷¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¦³«¤¤¤Æ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤
979       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/311>))
980       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/329>))
981     * ¡Ö>>> ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×¤Î¤È¤­¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤ò off
982       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/309>))
983     * >>> ¤«¤é²èÁü¤ò³«¤¤¤¿¤¢¤È, ¸µ¤È°ã¤¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿
984     * ¡Ö<<<¡×¾å¤Ç RET (´ØÏ¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷)¤òÀµ¤·¤¯. ·ãÃ٤ˠ;_;
985       * emacs ¤È grep ¤ÎÀµµ¬É½¸½¤Î°ã¤¤¤¬¤Þ¤¿¤â¥Í¥Ã¥¯
986       * ¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ÅÍͤÏ,
987         ¡Ö¤½¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò´Þ¤à¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î°ìÍ÷¡×
988     * Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò howm-directory ¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤È,
989       ½é²ó¤Î C-c , , ¤Ç¥¨¥é¡¼ (make install ¤·¤¿¾ì¹ç)
990     * howm-from-change-log ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
991       (thx > 'UCONN¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯'¤µ¤ó)
992     * howm-view-open-hook ¤¬ÆóÅٸƤФì¤Æ¤¿
993     * ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ, Á´¥á¥â°ìÍ÷¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÃê½Ð¡×¤¬Æó²ó¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤«¤â
994     * README ÄûÀµ (howm-title-header ¢ª howm-view-title-header)
995     * Meadow ÍѤΡ֥ɥ饤¥Ö̾¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¡×Âкö¤ò
996       Èù½¤Àµ(howm-normalize-file-name). µóÆ°¤ÏÊѲ½¤Ê¤¤¤Ï¤º.
997       ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?DriveLetter>))
998     * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤΥХ°(¾¶)
999       * ¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë %recent¡×¤ÇÂоݳ°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò˺¤ì¤Æ¤¿
1000         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/246>))
1001         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/247-248n>))
1002         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/255-257n>))
1003       * ((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ C-c , , ¤·¤¿»þ¤ËÆɤ߹þ¤à¡×¤ÎÀßÄêÈ´¤±
1004       * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤΥС¼¥¸¥ç¥óɽ¼¨¤¬, ¥æ¡¼¥¶¤¬ ./configure ¤·¤¿Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿.
1005       * emacs -nw ¤Ê¤È¤­, [2004-08-08]! ¤Î¡Ö!¡×¤Ç RET Ã¡¤¯¤È¥¨¥é¡¼
1006         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/354>))
1007       * ³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ÄÊ̤ˠbyte-compile ¤·¤¿¤È¤­¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
1008         ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
1009         * ¥Þ¥¯¥í¤¬¥Þ¥¯¥í°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿
1010           ¢ª ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤¤¤Ç»È¤¦¥Þ¥¯¥í¤Ï howm-common.el ¤ËÃÖ¤­,
1011           ³Æ howm-*.el ¤¬ÌÀ¼¨Åª¤Ë require
1012
1013 == 1.1.2.x
1014
1015 * [2004-05-09] v1.1.2.1 
1016   * fix: make test ¤¬¥¨¥é¡¼
1017     * ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¥ß¥¹¤Ç, ~/sample/ °Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÈ´¤±
1018
1019 * [2004-05-06] v1.1.2
1020   * Note
1021     * ÃæÅÓȾü¤À¤±¤É, ¤»¤Ã¤«¤¯¤·¤Ð¤é¤¯Êѹ¹¤Ê¤¤¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤È¤³¤¦¤«¤È.
1022       * 1.2 ¤Ï¤Þ¤ÀÀè. ¤Ç¤â 1.1.1.x ¤Ï¤â¤¦¥á¥ó¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤. ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Ë.
1023     * ¸ø¼°µ¡Ç½¤Ï 1.1.1.3 ¤«¤é¤¿¤¤¤·¤ÆÊѹ¹¤Ê¤·.
1024     * 1.1.2rc1 ¤«¤éÁ´¤¯Êѹ¹¤Ê¤·.
1025   * ±£¤·µ¡Ç½
1026     * alias »îºî, ¤½¤Î¾¾®²þ¤
1027   * Èù²þ¤
1028     * ¡Ö°ìÍ÷¤«¤é¤Î¹Ê¤ê¤³¤ß¸¡º÷¡×¤Î¥­¡¼Êѹ¹ (s ¢ª G)
1029       * s ¤Ï C-c , s ¤Î¾Êά·Á¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¿
1030         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/133-134n>))
1031     * ¡Ömake test¡×¤Ç¡ÖÁǤÎÀßÄê¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¡×
1032     * ¥á¥Ë¥å¡¼Ãæ¤Ç¤Î¡Ö%|¡×¤Ë¤è¤ëÉԲĻë¥È¥°¥ë¤ò¸ø¼°µ¡Ç½¤Ë
1033     * howm-view-real-grep ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤â¼õ¤±¤Ä¤±¤ë
1034         (setq howm-view-grep-file-stdin-option "-f -")
1035       * Æäˠlinux °Ê³°¤Ç grep »ÈÍѤÊÊý¤Ï, ¤³¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤ÆÉÔÅԹ礬½Ð¤Ê¤¤¤«,
1036         »î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹.
1037         ¸«¤¿ÌܤÎÆ°ºî¤Ï²¿¤âÊѤï¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä
1038       * ¡Öcome-from ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î alias¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÛÀФǤ¹
1039         ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CompoundComeFrom>))
1040   * fix
1041     * ¡Ö<<< foo {_}¡×¤Î¡Ö<<<¡×¤Ç RET Ã¡¤¤¤Æ¤â no match
1042       * grep »ÈÍÑ»þ¤Î¤ß? ({}¤¬Æüìʸ»ú)
1043       * ¤ä¤Ã¤Ä¤±½¤Àµ. º¬Ëܽ¤Àµ¤Ï¡ÖÊ£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó grep¡×¤¬¤Ç¤­¤Æ¤«¤é.
1044     * come-from ¥ê¥ó¥¯¡Öfoo¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æ¤â,
1045       ¡Ö<<< foo bar¡×¤ÎÊý¤¬¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê
1046       * come-from ½ñ¼°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¡Ö¹ÔËö¤Þ¤Ç¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤­¤Ï,
1047         ÊÑ¿ô howm-keyword-regexp-format ¤âÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
1048     * howm-keyword-case-fold-search ¤¬¿¿¤Ç¤â,
1049       Àµµ¬É½¸½¤ò downcase ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦½¤Àµ (\W ¤È¤«°ÕÌ£ÊѤï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é)
1050     * M-x howm-mode ¤Ç howm ¤ò off ¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÊݸ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼
1051     * hcal.rb ¤ÇÊÝαµ­¹æ¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ (* ¢ª ~)
1052
1053 == 1.1.1.x
1054
1055 * [2004-04-29] v1.1.1.3
1056   * fix: C-c , d RET ¤Çº£Æü¤ÎÆüÉÕ¤òÆþÎϤ·¤¿¤È¤­, ¾¡¼ê¤Ë°ìÍ÷¤ØÈô¤ó¤Ç¤¿
1057     (howm-insert-date-future ¤¬ nil ¤Î¤È¤­)
1058     * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, howm-insert-date-future ¤òÀßÄꤷ¤Æ
1059       ¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬È¯Æ°¤·¤¿¤È¤­¤Ï, ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1060   * v1.1.1.3rc1 [2004-04-14] ¤ÈÆâÍÆƱ¤¸
1061
1062 * [2004-04-01] v1.1.1.2
1063   * Note
1064     * 1.1.1.1 ¤«¤é¤Î bug fix °ìÅÀ¤Î¤ß
1065     * 1.1.1.2rc1 ¤«¤é¤ÎÊѹ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
1066   * fix: C-c , g foo ¤Ç Foo ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤ (grep ÉÔ»ÈÍÑ»þ)
1067     ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/88>))
1068     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎͽÄꡦtodo °ìÍ÷¤Î¡Ö>¡×¤Ç RET ¢ª no match
1069       ¤È¤¤¤¦¥Ð¥°¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ
1070       (howm-keyword-case-fold-search ÀßÄê»þ)
1071       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/96>))
1072       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/108>))
1073       thx > NARA Shinsuke ¤µ¤ó
1074
1075 * [2004-03-16] v1.1.1.1
1076   * Note
1077     * v1.1.1 ¤«¤é¤Î bug fix ÈǤǤ¹
1078     * ¡Ö±£¤·µ¡Ç½¡×¤â¾¯¡¹ÄɲÃ
1079   * Èù²þÎÉ
1080     * migemo-server ¤òÉÔÍפË
1081       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/899>))
1082       * grep »ÈÍѤʤé¤Þ¤ÀɬÍ×
1083         (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1084         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/909>))
1085     * howm-menu-mode-map ¤ò¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¥­¡¼ÄêµÁ²Äǽ¤Ë (buffer local ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤·¤¿)
1086       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/909>))
1087     * action-lock-set-rules ¤Ï¾¡¼ê¤Ë remove-duplicates
1088   * fix
1089     * (setq howm-list-title t) ¤·¤Æ¤â C-c , l ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤Ê¤¤
1090       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/924>))
1091     * ÆüÉÕÆþÎϤǠ01230 ¤¬ 20001230 ¤¸¤ã¤Ê¤¯ 1230 ¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¿
1092     * hcal.rb ¤Ç¤â ~ ¤Ï»ØÄêÆü¤Þ¤ÇÀøÉú¤¹¤ë¤è¤¦
1093     * ÆâÍƥХåե¡¤Î C-t, M-C-t ¢ª C-i, M-C-i
1094     * ¡Ö<<< [foo¡×¤Ç¡Ö[foo¡×¤ò᤯¤È¥¨¥é¡¼ (regexp-quote ¤·Ëº¤ì)
1095       * [2004-02-23] ¤Î½¤Àµ¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÇºÆ½¤Àµ
1096     * emacs20, meadow1.x(?) ¤Ç http:// ¤Ë²¼Àþ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
1097       (³ÈÄ¥Àµµ¬É½¸½ "[htp]\\{3,5\\}")
1098       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
1099     * grep ÉÔ»ÈÍÑ»þ, S ¢ª foo ¤Ç¡ÖFoo¡×¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤
1100       ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/51-54n>))
1101     * README ¤Î½¤Àµ
1102       * todo É½¼¨·ï¿ô¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºË¡¤òÄɵ­
1103         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/69>))
1104       * {_} ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºË¡¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ
1105         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/79-82n>))
1106
1107 * [2004-02-21] v1.1.1
1108   * Note
1109     * ÂçÎ̤Τ³¤Þ¤´¤Þ²þÎÉ
1110     * Ì̲ܶþ¤(ÊÝα, todo Ä¾Ã¡¤­, ¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É±ÜÍ÷)¤Ï,
1111       ¤Þ¤À¡Ö±£¤·µ¡Ç½¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç
1112     * v1.1.0.* ¤«¤é, ¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¹Ô¤Ç¤­¤ë¤Ä¤â¤ê. ½ñ¼°Êѹ¹¤Ê¤É¤Ê¤·.
1113     * v1.1.1rc3 ¤ÈÆâÍÆƱ¤¸
1114   * ¿·ÀßÄê (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1115     * todo ¤ò RET °ìȯ¤ÇºÑ¤Ë (howm-action-lock-reminder-done-default)
1116       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/698>))
1117     * ÆâÍƥХåե¡¤Ë¿§¤Ä¤± (howm-view-contents-font-lock-keywords)
1118       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/665>))
1119       * ¤Û¤ó¤È¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤È³ÈÄ¥»Ò¤«¤é¼«Æ°È½Äꤹ¤Ù¤­¤Ê¤ó¤À¤±¤É, ¤Ò¤È¤Þ¤º.
1120     * °ìÍ÷¤Î¥½¡¼¥È´ð½à (howm-list-normalizer)
1121       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/503>))
1122       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SortBy>))
1123     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎͽÄêɽ¤Îɽ¼¨ÈÏ°Ï (howm-menu-schedule-days-before)
1124       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
1125     * ÆüÉդο·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ëǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é̤Íè¤È²ò¼á (howm-insert-date-future)
1126       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/425>))
1127     * howm-template ¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë
1128       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?SwitchTemplate>))
1129       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReport>))
1130     * (setq howm-list-title t) ¤¹¤ì¤Ð, °ìÍ÷¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨
1131       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/288>))
1132       * howm-list-recent-title, howm-list-all-title ¤Ï undocumented ¤Ë.
1133         ¤½¤Î¤¦¤ÁÇѻߤΤĤâ¤ê.
1134     * Ã»½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎÀßÄê¤ò howm-abbreviate-file-name ¤Ë°ìËܲ½.
1135       ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë howm-keyword-to-kill-ring ¤âû½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ë.
1136     * ¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷¤ÎÃÖ¤­¾ì½ê (howm-keyword-file)
1137     * howm-create-file-hook ¤òÄɲÃ
1138     * ChangeLog ¥á¥â¤È¤ÎÊ»ÍÑ (¢ªCL-HOWM.ja.rd)
1139       (thx > 'UCONN¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯'¤µ¤ó)
1140   * ¿·¥³¥Þ¥ó¥É
1141     * C-c , s ¤Ç¸ÇÄêʸ»úÎ󸡺÷ howm-list-grep-fixed (C-u C-c , g ¤ÈƱ¤¸)
1142       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?KeyBinding>))
1143     * C-c , SPC ¤Ç howm ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È howm ¤Ç¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤È¤òÀÚ¤êÂؤ¨.
1144       howm ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¯.
1145       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea>))
1146       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ImplementedIdea>))
1147     * °ìÍ÷ɽ¼¨¡¦ÆâÍÆɽ¼¨¤Ç¤Ï n, p ¤Ç¤â¥«¡¼¥½¥ë¾å²¼
1148       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/473>))
1149     * ¡Öfile://¡Ä¡×¾å¤Ç C-u RET ¢ª find-file-other-window
1150       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/449>))
1151     * [º£Æü] [ºòÆü] ¤Þ¤ï¤ê (°ìÆü°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÛÄê)
1152       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/452>))
1153       * howm-open-today ¤Ï, ¿·µ¬ºîÀ®»þ¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÁÞÆþ
1154       * M-x howm-open-past ¤ÇºòÆü¤ò,
1155         C-u 3 M-x howm-open-past ¤Ç 3 ÆüÁ°¤ò³«¤¯ 
1156   * Êѹ¹
1157     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦ÆâÍƥХåե¡
1158       * °ìÁȤ·¤«ºî¤é¤Ê¤¤(ÉÔɾ¤Ê¤éÌᤷ¤Þ¤¹). ((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))¤â»²¾È.
1159       * q ¤·¤¿¤é, ¥Õ¥ì¡¼¥àʬ³ä¤ò¶¯À©²ò½ü
1160         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/359>))
1161         * ¡Ö¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÉüµ¢¡×¤Ï give up ¤Ç¤¹.
1162           ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤. »ä¤ÎÏӤȵ¤¹ç¤Ç¤Ï, º¬Ëܲò·è¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡Ä
1163           ((<ref|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/194>))
1164           ((<ref|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/415-416n>))
1165       * sort-by-date ¤ò¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¾å¡×¤ËÊѹ¹
1166       * °ìÍ÷ɽ¼¨¤«¤é @ ¤ÇÏ¢·ëɽ¼¨¤ËÀڤ꤫¤¨¤¿¤é, window ¤Îʬ³ä¤ò²ò½ü
1167       * Ï¢·ëɽ¼¨¤Ç, ³Æ¥á¥â¤ÎºÇ¸å¤Î¶õ¹Ô¤ò¾Ê¤¯
1168       * ¡Ö>>> ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×¤Ç RET¡ß2 ¤·¤¿¤é, window Ê¬³ä¾õÂÖ¤òÉü¸µ
1169     * ¥á¥Ë¥å¡¼
1170       * > ¤Ç RET ¢ª ³ºÅö¹Ô¤Øľ¥¸¥ã¥ó¥×
1171       * ¡ÖºÑ¤ß¡×¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
1172         ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
1173       * ÀøÉúÃæ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤ (howm-menu-todo-priority)
1174         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/620>))
1175       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¸Â¤ê, ¥á¥âÊݸ»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹¹¿·¤Ï¥ª¥Õ
1176       * schedule, todo Íó¤ËɽÂꡦ½ñ¼°ÀâÌÀ¤òÄɲÃ
1177         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/428-430n>))
1178         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/432>))
1179         * %sdays (ͽÄêɽ¤Îɽ¼¨Æü¿ô), %tnum (todo ¤Îɽ¼¨·ï¿ô)¤â
1180     * howm2
1181       * ¥á¥â°ìÍ÷¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨
1182         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/317>))
1183       * howm2 -r ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë°ìÍ÷¤òµÕ½ç¤Ë
1184         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/334>))
1185     * autoconf, automake ¤ËÃå¼ê
1186       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/304-307n>))
1187       * navi2ch ¤«¤éÃÑÃΤ餺¤Ë¥³¥Ô¡¼. ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤¤¸¤ë.
1188         * doc/releng.txt ¤è¤ê¥á¥â: tar.gz ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï (³«È¯¼ÔÍÑ)
1189             aclocal && autoconf && automake && make Makefiles && make dist elcdist
1190       * »²¹Í: ((<URL:http://shimaki-hp.hp.infoseek.co.jp/autoconf/book1.html>))
1191       * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀ褬 /usr/share/emacs/site-lisp/howm
1192         ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë
1193         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/324>))
1194       * make install ¤Ç doc, ext, en, ja ¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
1195         * ¼«Ê¬ÍÑ¥á¥â
1196             make maintainer-clean; aclocal && automake && autoconf && ./configure --prefix=/tmp/hoge --with-lispdir=/tmp/hoge/el && make && make install
1197       * ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë howm-directory ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°¤Çºî¤ë
1198         (make install ¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ß)
1199     * ¤½¤Î¾
1200       * auto-save-buffers ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é save »þ¤Î¼«Æ°½èÍý¤ò off ¤Ë
1201       * Ì¤Êݸ¤ÎÊÔ½¸¤â, ¸¡º÷¤äÆâÍÆɽ¼¨¤ËÈ¿±Ç
1202         (howm-view-use-grep ¤¬ nil ¤Î¤È¤­¤Ë¸Â¤ë)
1203         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/482>))
1204       * Wiki É÷¥ê¥ó¥¯ [[hoge]] ¤Ï hoge ¤Ë²¼Àþ (¡Ö<<< hoge¡×¤Î̵ͭ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º)
1205         (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1206         ((<thx|URL:http://tiki.is.os-omicron.org/tiki.cgi?c=v&p=howm>))
1207         ((<thx|URL:http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/win/1067394259/341-347n>))
1208         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/672-673n>))
1209         * ½¾Íè¤Ï¡Ö]]¡×¤À¤±¤Ë²¼Àþ.
1210           ¡ÖºîÀ®ºÑ¤ß¤«¤É¤¦¤«¤ò²¼Àþ¤Î¤Ä¤­Êý¤Ç¶èÊ̤Ǥ­¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦
1211           ¤È¤ó¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É, ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬Ê£¿ô.
1212       * ttp:// ¤ÎÎà¤â http:// ¤Ëľ¤·¤Æ¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ø
1213         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/676>))
1214         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/680>))
1215       * howm-toggle-search-other-dir ¤Ç, Í½Äêɽ¤ä todo ¥ê¥¹¥È¤Î¸¡º÷ÈϰϤâ³ÈÂç
1216         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/623>))
1217       * ((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))¤ÎÀâÌÀ¤Ë¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤òÄɲÃ
1218       * howm-reminder-tomorrow-face ¤ÎÇطʤòÃ㿧¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¤Ë
1219         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/805-807n>))
1220     * ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·
1221       * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹ (¢ª((<¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ>)))
1222       * howm-menu-action ¤Î°ú¿ô»ÅÍͤòÊѹ¹
1223       * copy-list ¢ª copy-sequence (cl ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¢ª built-in)
1224   * fix
1225     * URL ¤ÎÃê½Ð¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Þ¤·¤Ë
1226       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/672-673n>))
1227     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¤à¤À¤Ê½ñ¤­¤Ê¤ª¤·¤òÍÞÀ©
1228       * howm-list-normalize ¤«¤é¤à¤À¤Ë²¿ÅÙ¤â howm-view-summary ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ä
1229       * ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ò¤É¤¤¤È¤³¤À¤±½¤Àµ. ¤Þ¤À¤à¤À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë.
1230     * meadow ¸þ¤±¤Ë, ¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò̵»ë
1231       (howm-normalize-file-name)
1232       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?DriveLetter>))
1233     * ±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [String] ¤È [Regexp] ¤¬µÕ
1234     * xemacs canna Âкö
1235       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CannaReturnKey>))
1236     * split-horizontally ¤¬ t ¤Ê¤é C-x 1 ¸å¤â²£Ê¤٤Ë
1237       (((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/634>))
1238       > ¡³(¡­¡¼`)¥Î¤µ¤ó)
1239     * howm-menu-{schedule|todo} ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸,
1240       howm-view-call-process ¤ÎÌá¤êÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
1241       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/626>))
1242     * grep ÉÔ»ÈÍÑ»þ¤Î migemo ¸¡º÷ (howm-list-migemo)
1243       (thx > ¤ä¤Þ¤À¤¢¤­¤é¤µ¤ó akira@arika.org)
1244     * meadow 1.15 ¤Ç¾¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î font-lock ¤¬Ãí¼á¡¦Ê¸»úÎó¤Î¤ß¤Ë
1245       * font-lock-defaults ¤ÎÂç°èÃͤòÊѤ¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿
1246     * °ìÍ÷¤Ç ! (shell) ¤¬ xemacs ¤ä emacs20 ¤Ç¥¨¥é¡¼
1247       (replace-regexp-in-string ¤ä (buffer-size buf) ¤¬¤Ê¤¤)
1248       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Usage>))
1249     * xemacs ´ØÏ¢:
1250       thx > ((<³Þ¸¶¤µ¤ó|URL:http://www.nc.kyushu-u.ac.jp/~kasahara/diary/2004/01b.html>))
1251       ¡Ä¤³¤Ã¤½¤ê¸ÀµÚÊÖ¤· :p
1252       * ¡Ö(setq font-lock-verbose nil) ¤Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¡× (¢ª((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>)))
1253         * howm ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ç¤Ï¼«Æ°¤Ç¤³¤ì¤ò¡Ä¤È»î¤ß¤¿¤±¤É, ¤Ç¤­¤Æ¤Ê¤µ¤²
1254       * xemacs ¤Ç¤Î byte-compile
1255         * defvar ¤ò make-variable-buffer-local ¤è¤êÁ°¤Ë
1256           * action-locl.el:
1257             action-lock-rules,
1258             action-lock-original-font-lock-keywords,
1259             action-lock-original-return
1260           * howm-view.el:
1261             howm-view-name,
1262             howm-view-item-list,
1263             howm-view-summary-last-line,
1264             howm-view-contents-end
1265         * ¤Ä¤¤¤Ç¤ËËޥߥ¹¤â¿¿ôϪÄè
1266           (reference to free variable / bound but not referenced)
1267     * ¡Ö>>>¡×¤À¤±¤Î¹Ô¤«¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë¤«¤±¤Æ²¼Àþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¿
1268     * howm-menu.el ¤ò iso-2022-7bit ¤Ë (for Meadow)
1269       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
1270     * .gz, .jpg, .gif, .png ¤â¸¡º÷Âоݤ«¤é½ü³°
1271       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ImageCapture>))
1272     * ºÇ½ª¹Ô¤Ë²þ¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤È, ÆâÍÆɽ¼¨¤Ç¤½¤Î¹Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤
1273       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/471>))
1274     * °ì¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥á¥â¤Ç (setq howm-list-title t) ¤Ê¤È¤­,
1275       °ìÍ÷¤Ç¡ÖS ¢ª date¡×¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¥½¡¼¥È½ç¤¬Æþ¤ì¤«¤ï¤ë
1276       (thx > NAKANO Yasuhiro ¤µ¤ó <nkyasu@yahoo.co.jp>)
1277     * °ìÉô´Ä¶­¤Ç, global-font-lock ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
1278       (emacs-20.7.2 on Vine Linux 2.6, Meadow1.15 on WindowsXP Professional).
1279       (thx > NAKANO Yasuhiro ¤µ¤ó <nkyasu@yahoo.co.jp>)
1280     * °ìÍ÷ɽ¼¨¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾Íó¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÉý
1281       (thx > Jun Kuriyama ¤µ¤ó <kuriyama@imgsrc.co.jp>)
1282     * Jargon ¤Î¥ê¥ó¥¯ÀÚ¤ì
1283       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/420>))
1284     * ¥³¡¼¥Éźºï
1285       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/421>))
1286       * skip-one-link ¢ª action-lock-skip-one-link
1287       * *.el ¤ÎÀèƬ¡¦ËöÈø¤ËÄê·¿¥³¥á¥ó¥È
1288     * ((<mcomplete.el|URL:http://homepage1.nifty.com/bmonkey/emacs/elisp/mcomplete.el>))
1289       ¤È¤ÎÊ»ÍѤǥ¨¥é¡¼
1290       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/365>))
1291     * ¡Ö<<<¡×¤Ç RET ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤â howm-keyword-case-fold-search ¤òÈ¿±Ç
1292     * (setq howm-list-title t) ¤¹¤ë¤È, °ìÍ÷¤ÈÆâÍƤξ岼¤¬µÕž
1293       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/348>))
1294     * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò¤Û¤ÜÂ༣
1295     * howm-keyword-regexp-header-pos ¢ª howm-keyword-regexp-hilit-pos
1296     * howm2 ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç, ¥Õ¥¡¥¤¥ë #foo.bar ¤ä foo.bar~ ¤âÂоݳ°¤Ë
1297       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/316-317n>))
1298     * ruby 1.8 ·Ï¤Ç howm2 ¤¬¥¨¥é¡¼
1299       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/308-310n>))
1300       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/317-318n>))
1301     * ÌÀÇطʤऱ¤ÎÇÛ¿§
1302     * ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¾å¤Ë¤¢¤ë¤È
1303       C-c , K (howm-keyword-to-kill-ring) ¤Ë¼ºÇÔ
1304     * CVS Àèü emacs ¤À¤È on-the-fly ¤Ç¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
1305       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/268>))
1306     * °ìÍ÷¤Ç ! ¤Ë¤è¤ë shell command ¤Î½ÐÎϤ¬¤¹¤°¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
1307       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, ½ÐÎϤ¬¶õ¤Î¤È¤­¤Ï½ÐÎϥХåե¡¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1308       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, ¤³¤ì¤âû½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ë
1309     * Ï¢·ëɽ¼¨¤Ç TAB ¤òᤤ¤Æ¤«¤é RET Ã¡¤¯¤È¥¨¥é¡¼
1310     * CVS Àèü emacs ¤Ç, °ìÍ÷¡¦ÆâÍƥХåե¡¤Ë¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
1311       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/259>))
1312     * howm-search-other-dir ¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲÃ
1313       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/260>))
1314   * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤ«¤é¤ÎÊѹ¹ (¾¶)
1315     * fix: (setq howm-insert-date-future t) ¤Î¾õÂÖ¤Ç,
1316       [2004-01-23]¤Ë C-c , d ¤·¤Æ¡Ö215¡× ¢ª 2005 Ç¯¤Ë
1317       (howm-datestr-expand)
1318       * ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ 2003-12-27 ¡Á 2004-01-21 ¤Î¥Ð¥°
1319       * ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ 2005-01-23 ¤Ç½¤Àµ
1320     * yc Âкö¤ò½ÀÆð¤Ë ¢« ·ë¶ÉÇÑ»ß
1321       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
1322       * eval-after-load ¤À¤È (load "~/elisp/yc.el") ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç,
1323         defadvice ¤ËÊѹ¹
1324       * ¤Û¤ó¤È¤Ï, Æ±ÍͤΤ³¤È¤ò egg, anthy ¤Ë¤â¤ä¤ë¤Ù¤­
1325         (patch Ê罸. howm-misc.el »²¾È) ¢« ¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤á[2004-01-18]
1326     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï [2004-01-10]! Åù¤Ë²¼Àþ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ ¢« ¡Öľá¤­¡×¤È¤·¤ÆÉü³è
1327       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/506>))
1328     * fix: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½ÜÅÙ¤òɽ¼¨¤·¤¿¤é > ¤«¤éÈô¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1329       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
1330     * fix: anthy ¤È¤ÎÊ»ÍÑ ¢« ·ë¶ÉÇÑ»ß
1331       (thx > Jun Kuriyama ¤µ¤ó <kuriyama@imgsrc.co.jp>)
1332     * fix: index-j.html ¤«¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤º¤ì
1333       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/361>))
1334     * fix: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè
1335       /usr/local/share/doc/howm ¢ª /usr/local/share/howm/doc
1336     * fix: README ¤Î¥ß¥¹. Á´¥á¥â°ìÍ÷¤Ï C-c, l ¤¸¤ã¤Ê¤¯ C-c , a
1337       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/347>))
1338     * fix: ¥í¡¼¥É¸å¤Ë howm-keyword-file ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â,
1339       ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë¼«Æ°ºîÀ®
1340       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/270>))
1341     * fix: ((<yc.el|URL:http://www.ceres.dti.ne.jp/~knak/yc.html>))
1342       ¤Ç¡Ö³ÎÄê¡×¤Î RET ¥­¡¼¤ò howm ¤¬¿©¤¦
1343       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/274>))
1344       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/283-284n>))
1345     * C-c , d ¢ª d ¤ÇÆü»þ¤òÁÞÆþ ¢« ÇÑ»ß
1346       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/595>))
1347       ((<ref|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/597-598n>))
1348       * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë prompt ¤ËÍËÆü
1349     * ((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)) ¤Îµ­½Ò¥ß¥¹: howm-directory ¢ª howm-keyword-file
1350       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Comment>))
1351     * configure.in ¤Ë Meadow.exe ¤òÄɲÃ
1352       (((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?RoadMap>))
1353       > Meadow2»È¤¤¤µ¤ó)
1354   * ÇÑ»ß
1355     * canna, egg, yc, anthy ¤Î¸ÄÊÌÂкö
1356       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?WorkOn>))
1357       * ¤«¤ï¤ê¤Ë, action-lock-mode ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤òºÇ¼å¤Ë.
1358       * °ÊÁ°¤ÎÂкö¤ËÌ᤹¤Ë¤Ï,
1359           (setq action-lock-bury-minor-mode-p nil)
1360           (setq howm-ime-fix t)
1361     * C-u C-c , c (¿·µ¬¥á¥â¤Ë¡Ö>>> ¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤)¤È
1362       howm-template-use-file
1363     * howm-view-quit-to-nonhowm (°ìÍ÷¤Ç q ¢ª howm °Ê³°¤Î buffer ¤Ø)
1364     * howm-template-file-abbrev, howm-view-header-abbrev
1365       (howm-abbreviate-file-name ¤Ë°ìËܲ½)
1366
1367 == 1.1.0.x
1368
1369 * [2004-02-08] v1.1.0.4
1370   ¥Æ¥¹¥ÈÈǤ«¤é¤Î backport (thx > ³§ÍÍ ¡Ä¥Æ¥¹¥ÈÈÇ README »²¾È)
1371   * ÀøÉúÃæ¤Î¹àÌܤϥá¥Ë¥å¡¼¤Î todo ¥ê¥¹¥È¤Ëɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
1372   * C-c , s ¤Ç¸ÇÄêʸ»úÎ󸡺÷ howm-list-grep-fixed (C-u C-c , g ¤ÈƱ¤¸)
1373   * canna, egg, yc, anthy ¤Î¸ÄÊÌÂкö¤òÇÑ»ß. ¤«¤ï¤ê¤ËÈ´ËÜÂкö.
1374   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀßÄꤷ¤Ê¤¤¸Â¤ê, ¥á¥âÊݸ»þ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹¹¿·¤Ï¥ª¥Õ
1375   * auto-save-buffers ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é save »þ¤Î¼«Æ°½èÍý¤ò off ¤Ë
1376   * .jpg, .gif, .png ¤â¸¡º÷Âоݤ«¤é½ü³°
1377   * ¡Öxemacs ¤Ç¤Ï, (setq font-lock-verbose nil) ¤Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¡× (¢ª((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>)))
1378   * fix
1379     * xemacs canna Âкö
1380       ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?CannaReturnKey>))
1381     * ±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Î [String] ¤È [Regexp] ¤¬µÕ
1382     * howm-view-call-process ¤ÎÌá¤êÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
1383     * meadow 1.15 ¤Ç¾¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î font-lock ¤¬Ãí¼á¡¦Ê¸»úÎó¤Î¤ß¤Ë
1384     * °ìÍ÷¤Ç ! (shell) ¤¬ xemacs, emacs20 ¤Ç¥¨¥é¡¼
1385     * xemacs ¤Ç¤Î byte-compile
1386     * ¡Ö>>>¡×¤À¤±¤Î¹Ô¤«¤é¼¡¤Î¹Ô¤Ë¤«¤±¤Æ²¼Àþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¿
1387     * howm-menu.el ¤ò iso-2022-7bit ¤Ë (for Meadow)
1388     * CVS Àèü emacs ¤À¤È on-the-fly ¤Ç¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
1389       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/268>))
1390       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/501>))
1391     * ºÇ½ª¹Ô¤Ë²þ¹Ô¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç, ¤½¤Î¹Ô¤¬ÆâÍÆɽ¼¨¤Ë½Ð¤Ê¤¤
1392       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/482>))
1393 * [2003-12-31] v1.1.0.3
1394   * fix: °ìÉô´Ä¶­¤Ç, global-font-lock ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
1395     (emacs-20.7.2 on Vine Linux 2.6, Meadow1.15 on WindowsXP Professional).
1396     (thx > NAKANO Yasuhiro ¤µ¤ó <nkyasu@yahoo.co.jp>)
1397   * fix: °ìÍ÷ɽ¼¨¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾Íó¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÉý
1398     (thx > Jun Kuriyama ¤µ¤ó <kuriyama@imgsrc.co.jp>)
1399 * [2003-12-29] v1.1.0.2
1400   * fix: anthy ¤È¤ÎÊ»ÍÑ
1401     (thx > Jun Kuriyama ¤µ¤ó <kuriyama@imgsrc.co.jp>)
1402   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë schedule¡¦todo ¤ÎɽÂê¤ÈÀâÌÀ¤òÄɲÃ
1403     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/428-432n>))
1404 * [2003-12-27] v1.1.0.1
1405   * fix: Ï¢·ëɽ¼¨¤Ç TAB ¤òᤤ¤Æ¤«¤é RET Ã¡¤¯¤È¥¨¥é¡¼
1406   * fix: ÌÀÇطʤऱ¤ÎÇÛ¿§
1407   * fix: egg, yc, mcomplete ¤È¤ÎÊ»ÍÑ
1408   * fix: Jargon ¤Î¥ê¥ó¥¯ÀÚ¤ì
1409     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/420>))
1410 * [2003-11-22] v1.1
1411   * Note
1412     * Èó¸ß´¹¤ÊÊѹ¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦ÈÇ
1413     * ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç, ½¾Íè¤É¤ª¤ê¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê
1414     * ¡Ö((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))¡×¤Î°Ü¹ÔÎã¤ò»²¾È
1415   * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ñ¼°¤ÎÊѹ¹
1416     * ¥ê¥ó¥¯½ñ¼°¤ò <<, >> ¤«¤é <<<, >>> ¤ËÊѹ¹
1417       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/173>))
1418       * Âбþ¤·¤Æ, hcal.rb ¤Î¡Öº£Æü¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò <<<<##>>>> ¤ËÊѹ¹
1419     * 1 ¥á¥â 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë
1420     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°Êѹ¹ (¢ª((<¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À>)))
1421     * ÆüÉÕ½ñ¼°¤ò [2003/10/21] ¤«¤é [2003-10-21] ¤ËÊѹ¹
1422       ¢ª ((<»²¹Í|URL:http://www.kanzaki.com/docs/html/dtf.html>))
1423     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥á¥â¤ÈÅý¹ç
1424       * ¡Ö%¡û¡û%¡×¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤é, ¡Ö<<< %¡û¡û%¡×¤ò menu-mode ¤Ç³«¤¯
1425       * C-c , , ¤Ç¡Ö<<< %menu%¡×¤ò³«¤¯ (menu.howm ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯)
1426   * ²þÎÉ
1427     * <<< ¤Ç¤ÎÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤Î¶èÊÌ (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1428     * <<< ¤Ê¤É¤Ë¿§¤Ä¤±
1429       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/133>))
1430     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤òÄɲÃ
1431     * ÆüÉÕ·Á¼°¡Ö2003-10-30¡×¤Î action-lock ¤Ë¡Ö¤¯¤êÊÖ¤·¡×¤òÄɲÃ
1432       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/224>))
1433     * XEmacs, CVS Àèü Emacs, Carbon Emacs ¤ËÂбþ(?)
1434       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/209>))
1435       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/229>))
1436       * '¤ä'¤µ¤ó¤Î patch ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿
1437     * howm2
1438       * <<< ¤È >>> ¤¬¤«¤é¤à¾ì¹ç¤ò½¤Àµ. ·ãÃ٤ˤʤä¿ ;_;
1439       * Âоݥե¡¥¤¥ë¤òÁªÊ̲Äǽ¤Ë (-list)
1440       * ¥ª¥×¥·¥ç¥óÄɲà(-goto, -comefrom, -i)
1441     * ((<ChangeLog Memo ¤È¤ÎÊ»ÍÑ|URL:CL-HOWM.ja.rd>))
1442   * ¾®Êѹ¹
1443     * C-c , d ¤È C-c , D ¤òÆþ¤ì¤«¤¨
1444       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/174>))
1445     * ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëʬ³ä (howm-font-lock.el, howm-menu.el)
1446     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î major-mode ¤ò text-mode ¤Ë
1447       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/181>))
1448     * [Á°¸å] ¤Ë¥­¡¼³ä¤ê¤¢¤Æ (C-c , A)
1449     * ÆâÍÆɽ¼¨¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï /home/hoge/¡Ä ¤¸¤ã¤Ê¤¯ ~/¡Ä ¤Ë
1450       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/228-229n>))
1451     * ¿·µ¬¥á¥âºîÀ®Ä¾¸å¤Ë undo ¤¹¤ì¤Ð¡Ö>>> ¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò¾Ã¤»¤ë
1452       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/230-235n>))
1453   * ÈùÊѹ¹
1454     * face ¤òÊÑ¿ô¤Ç»ØÄê
1455     * howm-menu-lang ¤òÀßÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð, ¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ë¿ä¬
1456       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/121-123n>))
1457     * howm-menu-refresh-after-save, howm-refresh-after-save ¤òµ¯Æ°¸å¤âÊѹ¹²Ä¤Ë
1458     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î "...done" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¤Ã¤ÑÉü³è (schedule, todo ¤Î¥¹¥­¥ã¥ó»þ)
1459     * howm2 ¤Î index.html ¤Ç, ¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÀè¤Ë
1460     * ¥á¥Ë¥å¡¼Ã¦½Ð»þ¤Î bury-buffer ¤òÇÑ»ß.
1461     * howm-ignore-comefrom-same ¤òÇÑ»ß
1462     * ±£¤·µ¡Ç½: howm-view-{summary|contents}-persistent ¤Ë´Ø¿ô¤âÀßÄê²Äǽ
1463         ;; Îã: Í½Äêɽ¡¦todo ¥ê¥¹¥È¤äÁ´¥á¥â°ìÍ÷Åù¤À¤± persistent
1464         (setq howm-view-summary-persistent
1465               (lambda () (member howm-view-name '("{schedule}" "{todo}" ""))))
1466       * µ¤¤¬¤«¤ï¤ë²ÄǽÀ­¤¢¤ê
1467     * ÊÑ¿ô̾ howm-reminder-regexp-date-pos ¢ª ¡Ä-day-pos
1468     * howm-template-{file|date}-format ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤÏ
1469       howm-ref-header, howm-date-format ¤ò»²¾È¤¹¤ë
1470     * *.elc ¤â¸¡º÷Âоݳ°
1471     * ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È
1472       * ¡Ö((<Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?>))¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÄɲÃ
1473       * ¡Ö((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))¡×¤ËÀßÄêÎã¤òÄɲÃ
1474         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/174>))
1475       * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï ~/howm/ja/*.howm ¤¸¤ã¤Ê¤¯ ~/howm/*.howm
1476         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/122>))
1477       * ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥«¥é¡¼ÈǤË
1478       * goto, come-from ¤Î½ñ¼°Êѹ¹Îã¤ò RD É÷¤Ë
1479         (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1480         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/174>))
1481       * ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¥Ã¥Õ¥¡±£¤·¤ÎÊÌË¡¤ò¾Ò²ð (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1482       * ¼Â¤Ï¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¤¿
1483         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/167>))
1484       * <<< ¤¬ RD ¤Î include ¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë»Ý¤ÎÃí°Õ
1485         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/198-205n>))
1486         (¢ª((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>)))
1487       * ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÎã¤Ë¤ª¤Þ¤±¤òÄɲÃ
1488       * ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤Î°Ü¹ÔÎã¤Ë, GNU touch ¤Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¥í¡¼¥Æ¥¯ÈǤòÄɲÃ
1489         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/190>))
1490       * ((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>))¤Ë¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥á¥â°·¤¤¤·¤Ê¤¤¡×ÀßÄê¤òÌÀµ­
1491       * yen.el ¤Î¾Ò²ð (¢ª((<³°Éô¥Ä¡¼¥ë>)))
1492       * tag2plan ¤ÎÀâÌÀ¤ò½¤Àµ (-date_sep, ~/howm/*/*/*.howm)
1493       * ¡Ö»²¹Í¡×¤Ëä·ϡ¦Ä¶ä¤òÄɲÃ
1494   * fix
1495     * grep »ÈÍÑ»þ¤Ï¡Ö-hoge¡×¤¬¸¡º÷¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿
1496     * ÆâÍƥХåե¡¤Î font-lock (²¾½¤Àµ)
1497       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/128-136n>))
1498       * v1.0.4.1 ¤Î¥Ð¥°: ¸¡º÷ʸ»úÎó¤Î¿§
1499       * [2003-10-05] ¤Î¥Ð¥°: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¶èÀÚ¤ê¤Î¿§
1500     * °ìÍ÷¥¢¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÍ÷¥¤¤òɽ¼¨¤·¤¿¸å¤Ç q ¤·¤¿¤é, °ìÍ÷¥¢¤ËÌá¤ë
1501       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/149-150n>))
1502       * ¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥àʬ³ä¤òÉü¸µ¡×¤È¤ÎÀޤꤢ¤¤¤Ë¼«¿®¤Ê¤·.
1503         ¤â¤·ÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤¿¤é, ¢­¤Ç½¾ÍèÆ°ºî(¥¢¤ÎÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ËÌá¤ë)¤Ë.
1504           (setq howm-view-quit-to-nonhowm t)
1505     * [Á°¸å] ¤Î¼Â¹Ôľ¸å¤ÎÆâÍƥХåե¡
1506     * filter-by-date Åù¤Ç¡Ö2003 Ç¯ 9 ·î * Æü¤Þ¤Ç¡×¤ÈÆþÎϤ·¤¿¤é,
1507         ¡Ö2003 Ç¯ 9 ·î 31 Æü (= 10 ·î 2 Æü)¤Þ¤Ç¡×¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¿
1508       * ¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Ð¥°¤Þ¤ß¤ì¤À¤Ã¤¿[2003-10-26]
1509     * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÈÆâÍƥХåե¡¤Î°ÌÃÖ¤¬Æþ¤ì¤«¤ï¤ë¾É¾õ
1510       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/193>))
1511       * ºÆ¸½Ë¡: ÆâÍƥХåե¡¤ÎÊý¤Ë¥«¡¼¥½¥ëÃÖ¤¤¤Æ, g ¤Ç¸¡º÷ ¢ª q
1512     * ÆóÆü°Ê¾åµ¯Æ°¤·Â³¤±¤ë¤È, ¥á¥Ë¥å¡¼(ͽÄꡦtodo)¤ÎÅöÆü¤ÈÍâÆü¤Î¿§¤Ä¤±¤¬ÊÑ
1513     * mailcap.el ¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤Î >>> /etc
1514     * >>> ¤Î¸å¤Ë²¿¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï̵»ë¤¹¤Ù¤·
1515     * Àµµ¬É½¸½ [^¡Ä] ¤ò [^\r\n¡Ä] ¤Ë¤Ò¤È¤È¤ª¤êľ¤·
1516   * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤ«¤é¤ÎÊѹ¹¡¦fix
1517     * font-lock ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿. ¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ä
1518     * fix: xemacs ¤Ç font-lock ¤¬¸Ç¤Þ¤ë
1519       ((<ref|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/248-249n>))
1520     * ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤Ê¤·¡×
1521     * °Ü¹ÔÎã¤Îµì¥­¡¼ÀßÄ꤬, howm ¥í¡¼¥ÉÁ°¤Ç¤â¸å¤Ç¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
1522     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ (.howm-keys ¤Ë¡Ö%menu%¡×ÄɲÃ)
1523     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬±£¤·¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¤È¤­, ²¼Àþ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
1524     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î footer ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1525     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î %eval% ¤ä %call% ¤Ç¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¶¯À©Àڤ꤫¤¨
1526     * ÊÑ¿ô howm-menu-persistent ¤òÇÑ»ß
1527     * howm-reminder-today-face ¤¬Ì¤ÄêµÁ¤À¤Ã¤¿
1528     * {_} ¤Ç RET ¤·¤¿¤È¤­¤â, ÀßÄꤷ¤¿ÆüÉÕ½ñ¼°¤Ë
1529     * ¡Ö<<< http¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â http://¡Ä ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤òµ¯Æ°¤¹¤Ù¤·
1530     * howm2 ¤Ç URL ¤ò¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¿
1531       * howm2 -type=rd ¤Ç URL ¤ò¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ¤¿
1532     * [¹¹¿·] ¥Ü¥¿¥ó¤Ï¸µ¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ËÌá¤ë
1533     * ¡Ö>>> /foo/bar/¡×¤Î°ìÍ÷¸«½Ð¤·¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1534     * xemacs ¤Ç mailcap.el ¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤Î¥¨¥é¡¼²óÈò
1535       * howm-try-require ¤Î¼ÂÁõ¤ò¤¹¤Ã¤­¤ê
1536         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/219>))
1537     * ~/howm/CVS/* ¤¬¸¡º÷ÂоݤˤʤäƤ¤¤¿
1538     * howm-keyword-case-fold-search ¤òÀßÄꤷ¤¿¤é,
1539       ¥­¡¼¥ï¡¼¥ÉÊä´°¤Ç¤âÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò̵»ë
1540     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÊѹ¹ (¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤)
1541       * 20031030-202259.howm ¢ª 2003-10-30-202259.howm
1542       * ÊÑ´¹¼ê½ç
1543         * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë cd ¤·¤Æ,
1544             find . -name '*.howm' -print | ruby -ne '$_.chop!; d = File::dirname $_; f = File::basename($_).sub(/^(\d{4})(\d{2})(\d{2})/){|s| "#$1-#$2-#$3"}; puts %~mv #$_ #{File::expand_path f, d}~' > ~/howm_kuzu
1545         * ~/howm_kuzu ¤ÎÆâÍƤò³Îǧ¤·, ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð
1546             cat ~/howm_kuzu | /bin/sh
1547         * É¬Íפʤé, °Ü¹ÔÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²
1548     * C-u C-c , c ¤Ê¤é, ¿·µ¬¥á¥â¤Ë¡Ö>>> ¸µ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òÆþ¤ì¤º, ¥¿¥¤¥È¥ë¤â¶õÍó
1549       (ÊÑ¿ô howm-template-use-file ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º)
1550       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/230>))
1551       ¡Ä undocumented. ¤½¤Î¤¦¤ÁÇÑ»ßͽÄê.
1552     * ¤³¤Þ¤´¤Þ fix
1553       * >>> ¤Þ¤ï¤ê
1554         * ³°Éô viewer ¤¬¾ï¤Ë off ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1555         * howm-keyword-case-fold-search ¤òÀßÄꤷ¤¿¤È¤­¤Î >>> /etc/X11
1556       * ÆüÉÕ·Á¼°¡Ö2003-10-30¡×¤Î action-lock ¤«¤é¤Î search Âоݥե¡¥¤¥ë
1557       * <<< ¤ä >>> ¤Ç¶õÇò¤ò´Þ¤àʸ»úÎ󤬸¡º÷¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1558       * ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾ï¤Ë¶õÍó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1559       * howm-keyword-case-fold-search ¤òÀßÄꤷ¤¿¤é,
1560         >>> foo ¤Ç¤â¡Ö<<< FOO¡×¤ÏÀèƬ¤Ë¤¯¤ë¤Ù¤­
1561       * C-c , c ¤Ç¥¨¥é¡¼
1562         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/241-242n>))
1563
1564 == 1.0.x
1565
1566 * [2003-10-27] v1.0.4.2
1567   * fix: font-lock ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿. ¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ä
1568 * [2003-10-04] v1.0.4.1
1569   * fix: ¡ÖºÇ¶á¡×¤¬¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿
1570   * fix: sort-by-date ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¡Ö¿·¤·¤¤½ç¡×¤Ë (°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬?)
1571   * ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¿½ÅÄêµÁ¤Ë¤Ï·Ù¹ðɽ¼¨
1572     * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î "...done" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇÑ»ß
1573   * TUTORIAL.rd ¤Ë¡ÖÆüÉÕ¤òÆþ¤ì¤ë¡×ÄɲÃ
1574 * [2003-10-02] v1.0.4
1575   * >> ¤Ç³°Éô viewer (¢ª((<¥á¥â¤òÆɤ⤦>)),((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1576     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/54-57>))
1577     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/107-112n>))
1578     * ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤âÂбþ. ¡Ö>> /usr/src¡×¤È¤«.
1579   * ¥­¡¼³ä¤ê¤¢¤ÆÈù½¤Àµ
1580     * (°ìÍ÷¥â¡¼¥É) °ì¹Ô¥¹¥¯¥í¡¼¥ë: n,p ¢ª j,k
1581     * (¥á¥Ë¥å¡¼) ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë: SPC, BS
1582     * ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò kill-ring ¤Ø: C-c , k ¢ª C-c , K
1583       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/67>))
1584     * fix: contents-mode ¤Ç C-h ¤¬Ì¤ÀßÄê¤À¤Ã¤¿
1585   * howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î save »þ¤Ë, ²¼Àþ¤ò°ú¤­Ä¾¤·, ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¹¹¿·
1586     (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1587     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/98>))
1588   * ¸¡º÷Âоݥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÄɲà(¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1589     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/69-72n>))
1590   * ¥É¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸¡º÷¤·¤Ê¤¤
1591     (>> ¤ä howm-search-path ¤ÇÌÀ¼¨Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ì¤Ðõ¤¹)
1592     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/74>))
1593     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/86>))
1594   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²á¾ê¤Ë¶¯²½
1595     (¢ª((<URL:ja/menu_edit.howm>)))
1596     * HyperCard ¤ä Um4 ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿. ¤Û¤ó¤È¤ÏÊ̥ġ¼¥ë¤Ë¤¹¤Ù¤­.
1597   * ¸½¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò howm-mode ¤Çɽ¼¨(M-x howm-show-buffer-as-howm)
1598     ((<ref|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/71>))
1599     * ¼ûÍ×ÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤ÇÍͻҸ«
1600   * action-lock ¤Î "...Done" ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇÑ»ß
1601   * fix
1602     * ¡Ö>> ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×¤¬ howm-excluded-file-regexp ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¸ú¤¯¤è¤¦¤Ë
1603     * call-process ¤Ç STDERR ¤Ï¼Î¤Æ¤ë
1604     * action-lock ¤ÎÀâÌÀ¤Ë file://¡Ä ¤òÄɲÃ
1605     * À£Á°¤Î window Ê¬³ä¾õ¶·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º, °ìÍ÷¤ò¾å, ÆâÍƤò²¼¤Ëɽ¼¨
1606       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/90>))
1607     * sort ¤ä filter ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï, ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÉôʬ¤ò½üµî
1608     * howm-menu-refresh ¤ò M-x ¤ä¥­¡¼³ä¤ê¤¢¤Æ¤«¤é¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë
1609     * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤΥХ°
1610       * °ìÍ÷ɽ¼¨¤·¤¿Ä¾¸å¤ÏÆâÍƤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤
1611         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/59-64n>))
1612       * Wiki É÷ link [[¡û¡û]] ¤¬¥¨¥é¡¼
1613       * [¥á¥Ë¥å¡¼¹¹¿·] ¤¬¥¨¥é¡¼
1614         ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/95>))
1615       * >> ¤Ç³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÀèƬ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
1616   * ¡Ö»²¹Í¡×¤òÀ°Íý
1617   * °Ê²¼¤â¼ÂÁõºÑ¤ß¤À¤±¤É, v1.1 ¤Þ¤Ç¿²¤«¤¹¤Ä¤â¤ê
1618     * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°Êѹ¹
1619     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥á¥â¤ÎÅý¹ç
1620 * [2003-09-23] È¿¾Ê¤·¤Æ¥Æ¥¹¥ÈÈǤòʬΥ
1621   * Æó·ÏÅý¥á¥ó¥Æ¤¹¤ëǽÎϤϤʤ¤¤Î¤Ç¡Ä
1622     * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈǤÏÊüÃÖ
1623     * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤϱóθ¤Ê¤¯¹¹¿·
1624     * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤι¹¿·¤¬Íî¤ÁÃ夤¤¿¤é,
1625       ¤½¤Î¾õÂ֤˥С¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Ä¤±¤Æ, ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈǤäƤ³¤È¤Ë¤¹¤ë
1626 * [2003/09/23] v1.0.3.4
1627   * ÆüÉÕ·Á¼° [2003/09/21] ¤Î action-lock ¤ò³ÈÄ¥ (¢ª((<¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦>)))
1628     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/49-51n>))
1629   * fix: howm2 ¤Î¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¤òÁêÂХѥ¹¤Ë
1630   * fix: template ¤Þ¤ï¤ê
1631     * Á°¤Î¥á¥â¤È¤Î´Ö¤Ë¶õ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë
1632       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/53>))
1633     * ¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹ cursol ¢ª cursor
1634     * ¿·¥á¥â template ¤Î %xxx ÃÖ¤­¤«¤¨¤¬, Á°¤Î¥á¥â¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿
1635   * fix: ¡Ö¼¡(Á°)¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ø¡×¤ò½¤Àµ
1636   * fix: canna Âкö¤ò, ¥í¡¼¥É½ç½ø¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍ­¸ú¤Ë
1637 * [2003/09/21] v1.0.2.3
1638   * fix: ½é¤á¤Æµ¯Æ°¤·¤¿¤È¤­¤Ë ~/.howm-keys ¤òºîÀ®
1639   * fix: canna Âкö
1640     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/45>))
1641 * [2003/09/20] v1.0.2.2
1642   * HTML ²½¥¹¥¯¥ê¥×¥È howm2 ¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤¬¤ê (¢ª((<³°Éô¥Ä¡¼¥ë>)))
1643   * fix: ¡Ö!¡×¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤¬ÊÑ
1644 * [2003/09/18] v1.0.2
1645   * HTML ²½¥¹¥¯¥ê¥×¥È howm2 ¤Î»îºî (¢ª((<³°Éô¥Ä¡¼¥ë>)))
1646     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/35>))
1647   * Ì¤Êݸ¤À¤í¤¦¤È°ÑºÙ¹½¤ï¤º, howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶¯À©ºï½ü¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
1648     (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1649     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/36>))
1650   * ¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ Emacs-Lisp ¹ÖºÂ¡×¤Î URL ¤ò½¤Àµ.
1651     ¤¤¤Þ howm ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎËܤΤª¤«¤²¤Ç¤¹.
1652 * [2003/09/17] v1.0.1
1653   * °ìÍ÷¥â¡¼¥É¤Ç¡Ö!¡× ¢ª shell ¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô (¢ª((<¥á¥â¤òÆɤ⤦>)))
1654     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/501>))
1655     * Dired-X ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É, ÉÔɾ¤Ê¤Î¤Ç
1656     * lisper ¤¿¤ë¼Ô, Í×µá»ÅÍͤξå¤ò¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È :-p
1657 * [2003/09/17] v1.0.0.1
1658   * Dired-X ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇÄã¸Â¤ÎÀâÌÀ
1659   * fix: Dired-X ¤ÎÂоݥХåե¡¤òÄûÀµ
1660 * [2003/09/17] v1.0
1661   * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³¬Áز½: ~/howm/ǯ/·î/ǯ_·î_Æü.howm
1662     * ¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤â»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
1663         (setq howm-file-name-format "%Y/%m/%Y_%m_%d.howm")
1664     * °Ü¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï, ((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))¤Î¡ÖÃí°Õ¡×
1665
1666 == 0.9.x
1667
1668 * [2003/09/16] v0.9.9
1669   * ¥á¥Ë¥å¡¼ (¢ª((<¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦>)))
1670     * Á°¸å¤Î¥á¥â¤Î°ìÍ÷
1671     * ÀâÌÀ¤òÊä­
1672       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/494>))
1673   * °ìÍ÷¥â¡¼¥É¤Ç¡ÖX¡× ¢ª Dired-X ¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ëÁàºî
1674     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/496>))
1675   * howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¹
1676     * fix: window ¤Î¾õÂÖ¤òÉü¸µ
1677       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/497>))
1678     * ¤É¤ó¤Ê¥â¡¼¥É¤Ç¤â C-c , Q ¤¬¸ú¤¯
1679       ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/498>))
1680 * [2003/09/16] v0.9.8.3
1681   * fix: ¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¤Ç¥¨¥é¡¼
1682     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/490>))
1683     * pure elisp ÈǤΤȤ­
1684     * ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­
1685   * menu.howm ¤ò°ìÍ÷¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ÊýË¡ (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1686     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/491>))
1687 * [2003/09/16] v0.9.8.2
1688   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤·¤ÆÊÔ½¸¤ò¿ä¾© (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1689     * Æ±º­¤Î ja/menu.howm ¤ò ~/howm/ ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
1690   * ((<URL:TUTORIAL.ja.rd>))
1691   * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÊѹ¹ (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1692     * grep »È¤ï¤Ê¤¤ (¥Ð¥°½Ð¤·´üÂÔ)
1693     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¥ª¥Õ
1694     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯ºÝ, °ìÍ÷¤ò»Ä¤¹
1695   * ³Ú¤·¤¤Ï¢µÙ¤Ç¤·¤¿ :-)
1696 * [2003/09/16] v0.9.7.1
1697   * Wiki É÷¥ê¥ó¥¯ [[¤Û¤²]] (¢ª((<¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦>)))
1698   * ¡Ö<<¡×¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó᤯¤È¡Ö´ØÏ¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ (¢ª((<¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦>)))
1699   * ¸Å¤¤¹¹¿·µ­Ï¿¤È°Ü¹ÔÎã¤ò°ÜÆ° (¢ª((<URL:OLD.rd>)))
1700   * howm-ignore-comefrom-same ¤ò undocumented ¤Ë. ¤½¤Î¤¦¤ÁÇÑ»ß?
1701   * fix: ÍËÆüɽ¼¨¤Ë¤â¸À¸ìÀßÄê¤òÈ¿±Ç
1702 * [2003/09/15] v0.9.6
1703   * ¡Ön¡×¤È¡Öp¡×¤Ç°ì¹Ôñ°Ì¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë
1704     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/485>))
1705 * [2003/09/15] v0.9.5
1706   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë [Á´¾Ã] (howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¹)
1707     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/481>))
1708 * [2003/09/14] v0.9.4.2
1709   * fix: ¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¤¬Î¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿
1710     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/475>))
1711   * fix: ¡Ö¥«¡¼¥½¥ë¤òÂбþ¥«¥é¥à¤Ø¡×¤ÎÈù½¤Àµ(¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ÔƬ¤Ø)
1712 * [2003/09/14] v0.9.4.1
1713   * grep Ã¦µÑ¤Î»î¤ß (¢ª((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>)))
1714     * ¥á¥â¤¬ÂçÎ̤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤ ;_;
1715   * fix: ¡ÖWrong type argument: window-configuration-p, nil¡×
1716   * °ìÍ÷¥â¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­, ¥«¡¼¥½¥ë¤òÂбþ¥«¥é¥à¤Ø:
1717     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/472>))¤Ë¸þ¤±¤Æ
1718 * [2003/09/13] v0.9.3
1719   * °ìÍ÷¥â¡¼¥É¤«¤éÈ´¤±¤ëºÝ, window ¤Î¾õÂÖ¤òÉü¸µ
1720     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/450>))
1721   * C-u RET ¤Ç°ìÍ÷¤ò»Ä¤¹ (¢ª((<¥á¥â¤òÆɤ⤦>)))
1722     * howm-view-summary-persistent (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1723   * howm-view-kill-buffer, howm-view-delete-other-windows ¤òÇÑ»ß
1724 * [2003/09/12] v0.9.2.1
1725   * fix: come-from ¥ê¥ó¥¯¤òºÇĹ°ìÃפË
1726   * fix: ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/447>))
1727     * howm-view-kill-buffer ¤ÎÀâÌÀµÕ¤À¤Ã¤¿
1728     * ¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷ɽ¼¨¤ÎºÝ, ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·°ìÍ÷¤¬Î¢¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿
1729   * howm-ignore-comefrom-same (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1730   * ¤Ê¤ó¤«ÉÔɾ¤Ê¤Î¤Ç, ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò HTML ²½
1731 * [2003/09/10] v0.9.1
1732   * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò±Ñ¸ì¤Ë
1733     * .emacs ¤Ë°Ê²¼¤ò½ñ¤±¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÆüËܸì¤Ë
1734         (setq howm-menu-lang 'ja)
1735     * hcal.rb ¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥Èµ­¹æ¤Ï ASCII Ê¸»ú¤Ë
1736 * [2003/09/09] v0.9
1737   * ruby, find Ã¦µÑ. elisp ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë®¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä
1738   * howm-view-kill-buffer ¤ÎÀâÌÀ (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1739   * ext/easy-mmode.el ¤ÎƱº­¤òÇѻߠ(°ÕÌ£¤Ê¤µ¤²)
1740
1741 == 0.8.x
1742
1743 * [2003/08/31] v0.8.5
1744   * ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ìÍ÷ɽ¼¨ (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1745     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/398>))
1746   * °ìÍ÷¥â¡¼¥É¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¥â¡¼¥É¤Ç¡Ö?¡×¤ò²¡¤¹¤È¥Ø¥ë¥×
1747   * ¡Ö»²¹Í¡×¤Ë vim ÈǤòÄɲÃ
1748 * [2003/06/03] v0.8.4
1749   * °Âľ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ hcal.rb (htodo.rb ¤ò²þ̾¡¦³ÈÄ¥)
1750   * Í½Äêɽ¤ËºÑ¹àÌܤâɽ¼¨ (¢ª((<¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º>)))
1751   * ¡Ö»²¹Í¡×¤Ë wikilog ¤òÄɲÃ
1752 * [2003/05/11] v0.8.3
1753   * fix: howm-excluded-file-regexp ¤¬ menu, schedule, todo ¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿
1754     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1050963280/126>))
1755   * README
1756     * maxima ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ
1757     * M-x howm-create ¢ª M-x howm-menu
1758 * [2003/03/19] v0.8.2
1759   * ³°Éô¥Ä¡¼¥ë¤Ë htodo.rb ÄɲÃ
1760   * fix: todo °ìÍ÷¤Ç, ºÑ¹àÌÜ(@[2003/03/19]. ¤Ê¤É)¤âÆüÉÕ½ç¤Ëʤ֤褦
1761 * [2003/02/20] v0.8.1.1
1762   * fix: ¡Ö@[2003/02/14] 501¼¼¡×¤Î laziness ¤¬ 501 ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
1763   * fix: ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö.#foobar.baz¡×¤ò¸¡º÷Âоݳ°¤Ë
1764 * [2002/12/14] v0.8.1
1765   * howm-congrats-hook
1766   * ¥É¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¸¡º÷Âоݤˠ(howm-excluded-file-regexp ¤«¤éºï½ü)
1767     * ¡Ö>> ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×´ØÏ¢¤ò¤Þ¤¸¤á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê½èÃÖ
1768 * [2002/11/03] v0.8
1769   * ¥á¥Ë¥å¡¼
1770   * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À
1771     * ½¾Íè¤Î¡Ö@[2002/10/21] !!¡×¤Ê¤É¤ÏÇÑ»ß
1772   * ¥í¡¼¥Þ»ú¸¡º÷ (migemo)
1773     * Éտ路¤Æ, grep ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò egrep ¤ËÊѹ¹
1774   * ¤½¤Î¾¤¤¤í¤¤¤í
1775     * action-lock ¤ÎÄɲÃÎã (namazu ¤ò»È¤¤, Message-ID ¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ò¸¡º÷)
1776     * action-lock ¤Î¡Ö̤½èÍý¡×¤ò {___} ¤«¤é {_} ¤ËÊѹ¹
1777     * [2002/10/18] ¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÉÕ·Á¼°¤â¥ê¥ó¥¯¤Ë
1778     * howm-view-summary ¤Î°ì¹Ôɽ¼¨¤Ç, ÀèƬ¶õÇò¤Ïºï½ü
1779     * howm-view-split-horizontally
1780     * howm-insert-date
1781     * ÊÑ¿ô howm-view-summary-format ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹
1782       (½Äʬ³ä¤Ê¤é todo °ìÍ÷¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨¤Ê¤·, ¤Î¤ä¤Ã¤Ä¤±¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á)
1783     * °ìÍ÷¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤ò°ìöÇѻߠ(Ê£»¨¤Ê³ä¤ËÌò¤¿¤¿¤º)
1784     * °ìÉô¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥ÉÊѹ¹
1785   * fix: ¡Öº£Æü¤Î¥á¥â¡×¾å¤Ç C-c , c ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ïά
1786
1787 == 0.7.x
1788
1789 * [2002/09/30] v0.7.6.1
1790   * howm-view-kill-buffer ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯, ¥¿¥°°ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤À¤±¤Ï»Ä¤¹(¤ä¤Ã¤Ä¤±)
1791   * fix: case-fold-search ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Î, grep / grep -i ¤ÎȽÄê
1792 * [2002/09/26] v0.7.5
1793   * ¸¡º÷¤ÇÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¤è¤¦Êѹ¹
1794 * [2002/09/24] v0.7.4
1795   * fix: ¸¡º÷¤Ç no match ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­, Á°¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¿§¤Ê¤É¤¬ÊѤË
1796     (font-lock-keywords-only ¤ÎÂç°èÃͤò¸í¤Ã¤ÆÊѹ¹)
1797 * [2002/09/20] v0.7.3
1798   * action-lock-no-browser
1799   * fix: @ ¤Ç°ìÍ÷ɽ¼¨¤ÈÏ¢·ëɽ¼¨¤È¤òÀڤ꤫¤¨¤¿¤È¤­¥«¡¼¥½¥ë°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤Ì¤è¤¦
1800   * fix: ¥Þ¡¼¥¯¤òÀßÄꤻ¤º howm-create ¤·¤Æ¤â¥¨¥é¡¼½Ð¤Ì¤è¤¦
1801 * [2002/09/19] v0.7.2
1802   * °ìÍ÷¤Ç summry Ì¤¥¹¥­¥ã¥ó¤ÎÉôʬ¤Ë¤Ï¡Ötype 'p'¡×¤Èɽ¼¨
1803   * fix: .howm-keys ¤Ø¤Î½ÅÊ£ÅÐÏ¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
1804   * fix: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Ï°ìÍ÷Âоݳ°¤Ë (Îã: CVS/)
1805 * [2002/09/18] v0.7.1
1806   * http:// ¤Ç web browser µ¯Æ°
1807   * fix: ¡Ö¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò kill-ring ¤Ø¡×¢ª¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò kill-ring ¤Ø¡×(̤¤Ãæ)
1808 * [2002/09/17] v0.7
1809   * 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
1810   * ¥¿¥¤¥È¥ë = ¤È come-from ¥ê¥ó¥¯ << ¤È¤òʬΥ
1811   * ºÇ¶á¤Î¥á¥â¤Î°ìÍ÷ (¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤âÊѹ¹)
1812   * ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò kill-ring ¤Ø (C-u C-c , k)
1813   * ¡Ö>> ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡× (file://¡Ä ¤È ((<URL:¡Ä>)) ¤â»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë)
1814   * ÍѸìÊѹ¹: ÌÀ¼¨¡¦°Å¼¨ ¢ª goto¡¦come-from
1815   * Á´¥á¥â°ìÍ÷¤Ë¤â¥Ø¥Ã¥À
1816   * fix: ¸Å¤¤ ruby-mode.el ¤ò»È¤¦¤ÈÁ´¥á¥â°ìÍ÷¤ËÊѤʿ§¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±½¤Àµ
1817
1818 == 0.6.x
1819
1820 * [2002/09/14] v0.6 Á´Ì̽ñ¤­¤Ê¤ª¤·
1821   * ¡Ö¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÇÑ»ß. ¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸¡º÷¤Ç¤¢¤ë.
1822   * ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¥½¡¼¥È¡¦¹Ê¤ê¤³¤ß¡¦Ï¢·ëɽ¼¨
1823   * ¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷¥Õ¥¡¥¤¥ë(~/.howm-keys)¤ò¤·¤Ö¤·¤ÖƳÆþ
1824     * °Å¼¨¥ê¥ó¥¯¤Î½ñ¼°¤ò²ÄÊѤˤ¹¤ë¤¿¤á
1825       * emacs, grep, ruby ¤ÎÀµµ¬É½¸½¤Î°ã¤¤¤ËǺ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é,
1826         °Å¼¨¥ê¥ó¥¯Àë¸À¤Î¥¹¥­¥ã¥ó(Àµµ¬É½¸½¸¡º÷!)¤Ï emacs Æâ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤¿¤¤
1827       * Á´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Å¼¨¥ê¥ó¥¯Àë¸À¤ò emacs ¤Ç¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï
1828         ¤µ¤¹¤¬¤ËÃÙ¤½¤¦
1829     * µÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ, ²¿¤«¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤ó¤Ó¤Ë
1830       ¤½¤Î¸¡º÷¸ì¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¤È¤â
1831   * shell ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ (¡Ä¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê)
1832   * ¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ»Ø¸þ¤ÏÇÑ»ß
1833     * ¤«¤ï¤ê¤Ë, ³Æ¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤ò 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ, Ï¢·ëɽ¼¨
1834   * migemo ¸¡º÷¤¬Ì¤¼ÂÁõ
1835   * ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï̵ͭ¤ò¸À¤ï¤µ¤º¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë
1836
1837 == 0.5.x °ÊÁ°
1838
1839 * [2002/06/26] v0.5.3 (¥ê¥ê¡¼¥¹¤»¤º[2002/09/12])
1840   * ¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ°ìÍ÷¤ÎÆü»þ¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1841 * [2002/06/25] v0.5.2
1842   * migemo ¸¡º÷¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1843   * describe-mode ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ´ØÏ¢¤Î¥­¡¼ÀßÄê¤âµ­½Ò
1844   * rd-memo ¤È¤ÎÊ»ÍÑÀßÄêÎã
1845 * [2002/06/24] v0.5.1
1846   * ¥«¡¼¥½¥ë¤¬¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤ÎÀèƬ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ
1847   * ¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤ò¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤­ howm-create-title ¤¬¸ú¤¯¤è¤¦
1848 * [2002/06/23] v0.5
1849   * ¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ»Ø¸þ¤È»þ·ÏÎó¥á¥â (»îÍÑÃæ)
1850   * howm-default-directory
1851   * howm-menu ¤òÇѻߤ·, ÉáÄ̤ˠkeymap ¤ò»ÈÍÑ
1852   * ¸½Âê̾¤ò kill ring ¤Ø
1853   * popview-mode ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¤È, ¸«¤Æ¤¤¤¿²Õ½ê¤Ë¥«¡¼¥½¥ë°ÜÆ°
1854   * grep ¤Ç¤ÏÂê̾¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¹Ô¤òɽ¼¨
1855   * ¤½¤Î¾, Èù½¤Àµ
1856     * migemo-client --type=egrep ¤òÌÀ¼¨
1857     * popview-mode ¤Î post-command-hook ¤Ï buffer-local ¤Ë
1858     * popview-mode ¤Î update Í×ÉÔÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï, ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯°ÌÃÖ¤Ç
1859     * popview-mode ¤Ï 'popview ¤Ç¤Ê¤¯ 'popview-mode ¤ò provide
1860     * howm-create-file ¤ËÊä´°
1861 * [2002/06/06] v0.4.2
1862   * migemo
1863   * grep ¢ª egrep
1864   * Âê̾¤ÎÊä´°ÆþÎÏ
1865   * tag2plan ¤Ç¡Ö@[2002/06/06] foo¡×¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
1866 * [2002/06/05] v0.4.1
1867   * grep ¤Ë -i
1868   * ¶õÇò¹Ô¤ÏÂê̾¤È¤ß¤Ê¤µ¤Ê¤¤
1869   * howm ¥³¥Þ¥ó¥É¤âÂê̾½ñ¼°¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¡Ö°ì¹ÔÌܡפË
1870 * [2002/06/03] v0.4 Âê̾½ñ¼°¤òÊѹ¹ (¡Ö= Âê̾¡×¢ª °ì¹ÔÌÜ)
1871 * [2002/06/03] v0.3.2 ¥Ç¥Ð¥Ã¥°(1¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ£¿ô¥¿¥°)
1872 * [2002/06/02] v0.3.1
1873   * ³Æ°ìÍ÷¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òÊ̤Ë
1874   * tag °ìÍ÷¤Ïº£Æü¤ÎÆüÉդ˥«¡¼¥½¥ë°ÜÆ°
1875   * ¿·µ¬ºîÀ®»þ, Âê̾¤¬¶õ¤Ê¤éÂê̾½ñ¼°¼«ÂÎ("= ")¤ò¾Êά
1876   * howm -pipe
1877   * w3mmenu
1878 * [2002/06/02] v0.3
1879   * ¥³¥Þ¥ó¥ÉÄɲà(¼¡/Á°¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ø, tag, ¹Ê¤ê¤³¤ß¸¡º÷, ¿·µ¬, Ê£À½)
1880   * tag2plan
1881   * popview-mode ¤ËºÇÄã¸Â¥É¥­¥å¥á¥ó¥È
1882   * ¤½¤Î¾, Èù½¤Àµ
1883 * [2002/05/30] v0.2 ¥³¥Þ¥ó¥ÉÄɲà(refresh, »²¾ÈÀè/¸µ°ìÍ÷, Á´Âê̾°ìÍ÷, ¸¡º÷)
1884 * [2002/05/29] v0.1 ¸ø³«
1885
1886 = ¸Å¤¤¹ðÃÎ
1887
1888 * ²Æ»þ´Ö¤Î¥Ð¥° 2007-11-09
1889   * howm-1.3.5 ¤Î¹¹¿·µ­Ï¿¤ò»²¾È
1890
1891 * ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£½¤Àµ 2006-12-16
1892   * howm-1.3.4 ¤Î¹¹¿·µ­Ï¿¤ò»²¾È
1893
1894 * ¥Æ¥¹¥ÈÈǤ˥Х°:
1895   [2003-12-27]¡Á[2004-01-21]¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈǤÇ
1896   (setq howm-insert-date-future t)
1897   ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç,
1898   ¡Ö̤Íè¤ÎÆüÉÕ¤òÆþÎϤ·¤¿¤Î¤Ë, ¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ìÃÊ̤Íè¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
1899   ¤È¤¤¤¦¥Ð¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿. ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó.
1900   * Í½Äꡦtodo ¤Î°ìÍ÷¤Ç, Ç¯·î¤Ë¤Þ¤Á¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
1901     (ÆäË, ¡Ö2004 Ç¯¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬ 2005 Ç¯¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)
1902   * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈǤ«¡¢[2004-01-22]°Ê¹ß¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈǤˠupdate ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
1903
1904 = µìÈǤ«¤é¤Î°Ü¹Ô
1905 (ɬ¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é!)
1906
1907 == v1.0.x ¤«¤é¤Î°Ü¹ÔÎã
1908
1909 * .emacs ¤Î½¤Àµ ¢ª ((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))
1910   * ¡Ö<<< ¤ÇÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¡×¤òÀßÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï,
1911     ¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷¤òºî¤êľ¤·¤Æ½ÅÊ£¤ò¾Ã¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
1912 * ¿·ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç
1913   * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°Êѹ¹
1914       @[2003/09/25]! ¢ª [2003/09/25]!
1915       @[2003/09/25]  ¢ª [2003/09/25]-
1916       [2003/09/25]!  ¢ª [2003/09/25]:!
1917       [2003/09/25]   ¢ª [2003/09/25]
1918     * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë cd ¤·¤Æ,
1919         find . -name '*.howm' -print | xargs -n 1 ruby -p -i.bak -e '$_.gsub!(%r~(@?)(\[[0-9]+/[0-9]+/[0-9]+\])([-+@!.]?)~){|s| if ($1 == %~~ && $3 == %~~); s; else; $2 + ($1 == %~@~ ? %~~ : %~:~) + ($3 == %~~ ? %~-~ : $3); end}'
1920     * ³Îǧ¸å, *.bak ¤ò¼Î¤Æ¤ë
1921   * ÆüÉդνñ¼°Êѹ¹
1922       [2003/10/21] ¢ª [2003-10-21]
1923     * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë cd ¤·¤Æ,
1924         find . -name '*.howm' -print | xargs -n 1 ruby -p -i.bak -e '$_.gsub!(%r!(\D)(\d{4}/\d{2}/\d{2})(\D)!){|s| $1 + ($2.tr "/", "-") + $3}'
1925     * ³Îǧ¸å, *.bak ¤ò¼Î¤Æ¤ë
1926   * ¥ê¥ó¥¯¤Î½ñ¼°Êѹ¹ (<<, >> ¤ò <<<, >>> ¤Ë)
1927     * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë cd ¤·¤Æ,
1928         find . -name '*.howm' -print | xargs -n 1 ruby -p -i.bak -e '$_.sub!(/(<<|>>).*/){|s| $1[0,1] + s}'
1929     * ³Îǧ¸å, *.bak ¤ò¼Î¤Æ¤ë
1930   * ¤ä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð, ¥á¥â¤ò²þ̾¤·¤Æ¤â¤è¤¤
1931       2003_10_18.howm ¢ª 2003-10-18-000000.howm
1932     * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë cd ¤·¤Æ,
1933         find . -name '*.howm' -print | ruby -ne '$_.chop!; d = File::dirname $_; f = File::basename($_).tr("_", "-").sub(/[.][^.]+$/){|s| "-000000" + s}; puts %~mv #$_ #{File::expand_path f, d}~' > ~/howm_kuzu
1934     * ~/howm_kuzu ¤ÎÆâÍƤò³Îǧ¤·, ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð
1935         cat ~/howm_kuzu | /bin/sh
1936   * ¹¹¿·½ç¤È̾Á°½ç¤¬°ìÃפ¹¤ë¤è¤¦, ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²
1937     * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë cd ¤·¤Æ,
1938       * GNU touch ¤Î¾ì¹ç
1939           find . -name '*.howm' -print | sort -r | ruby -ne 'puts %~touch -d "#{ARGF.lineno} min ago" #$_~' > ~/howm_kuzu
1940       * ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç
1941           find . -name '*.howm' -print | sort | ruby -ne '$_.chop!; puts %~sleep 1; touch #$_~' > ~/howm_kuzu
1942     * ~/howm_kuzu ¤ÎÆâÍƤò³Îǧ¤·, ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð
1943         cat ~/howm_kuzu | /bin/sh
1944   * ¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤µ¤·¤«¤¨ (ja/* ¤Î¥³¥Ô¡¼) ¢ª ((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))
1945     * µì¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¼Î¤Æ¤ë
1946 * µìÂÎÀ©¤ò´Ó¤¯¾ì¹ç: .emacs (howm ¥í¡¼¥É¤è¤êÁ°)¤Ë
1947     (setq howm-ref-header ">>") ; goto ¥ê¥ó¥¯
1948     (setq howm-keyword-header "<<") ; come-from ¥ê¥ó¥¯
1949     (setq howm-reminder-old-format t) ; ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°Êѹ¹¤ò¤·¤Ê¤¤
1950     (setq howm-date-separator "/") ; ÆüÉդϠ2003/10/21 ¤Î·Á¼°
1951     (setq howm-menu-keyword-regexp nil) ; ¡Ö%¡û¡û%¡×¤ò menu-mode ¤Ë¤·¤Ê¤¤
1952     (setq howm-menu-top nil) ; C-c , , ¤Ç¡Ö<< %menu%¡×¤ò³«¤«¤Ê¤¤
1953     (setq howm-menu-file "menu.howm") ; C-c , , ¤Ç menu.howm ¤ò³«¤¯
1954     (setq howm-use-color nil) ; << ¤Ê¤É¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤
1955     (setq howm-menu-name-format " *howmM:%s*") ; ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï±£¤· buffer
1956     (setq howm-abbreviate-file-name nil) ; ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽµ­¤Ï full path
1957     ;; µì¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê
1958     (setq howm-file-name-format "%Y/%m/%Y_%m_%d.howm") ; 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë
1959     (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.howm$" . fundamental-mode))
1960     (setq howm-default-key-table
1961       '(
1962         ;; ("key"  func list-mode-p global-p)
1963         ("r" howm-initialize-buffer)         
1964         ("l" howm-list-recent t t)
1965         ("a" howm-list-all t t)
1966         ("g" howm-list-grep t t)
1967         ("m" howm-list-migemo t t)
1968         ("t" howm-list-todo t t)
1969         ("y" howm-list-schedule t t)
1970         ("c" howm-create t t)
1971         ("," howm-menu t t)
1972         ("d" howm-dup)                       
1973         ("i" howm-insert-keyword)              
1974         ("D" howm-insert-date)                       
1975         ("K" howm-keyword-to-kill-ring t t)        
1976         ("n" action-lock-goto-next-link)            
1977         ("p" action-lock-goto-previous-link)        
1978         ("Q" howm-kill-all t t)
1979         ))
1980     (when (featurep 'howm-mode) (howm-set-keymap))
1981   * Æ±º­¥Ä¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ï, ¼¡¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë
1982     * howm2 -comefrom='<<' -goto='>>'
1983     * hcal.rb -format=old -date_sep=/
1984     * tag2plan -format=old -date_sep=/
1985
1986 == v0.8.x, v0.9.x ¤«¤é¤Î°Ü¹ÔÎã
1987
1988 * ¥á¥â¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î³¬Áز½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ä
1989   * ¿·ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô
1990     * ²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤.
1991     * ¤ä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð, ~/howm/2003/09/ ¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æµì¥á¥â¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¤è¤¤
1992   * µìÂÎÀ©¤ò´Ó¤¯: .emacs ¤Ë
1993       (setq howm-file-name-format "%Y_%m_%d.howm")
1994
1995 == v0.7.x ¤«¤é¤Î°Ü¹ÔÎã
1996
1997 * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°Êѹ¹¤Ëȼ¤¤, ¼¡¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ç¥á¥â¤òÊÑ´¹
1998   * ÊÑ´¹¥¹¥¯¥ê¥×¥È (~/kuzu.rb ¤È¤¹¤ë)
1999       $d = '@\\[[0-9 :/]+\\]'
2000       $_.gsub!(/(#$d) *!!!/){|s| "#$1! ¡ú¡ú"}
2001       $_.gsub!(/(#$d) *!!/){|s| "#$1! ¡ú"}
2002       $_.gsub!(/(#$d) *!/){|s| "#$1!"}
2003       $_.gsub!(/(#$d) *@@@/){|s| "#$1@ ¡ú¡ú"}
2004       $_.gsub!(/(#$d) *@@/){|s| "#$1@ ¡ú"}
2005       $_.gsub!(/(#$d) *@/){|s| "#$1@"}
2006       $_.gsub!(/(#$d) *~~~/){|s| "#$1+ ¡ú¡ú"}
2007       $_.gsub!(/(#$d) *~~/){|s| "#$1+ ¡ú"}
2008       $_.gsub!(/(#$d) *~/){|s| "#$1+"}
2009       END {
2010         STDERR.print '.'
2011         sleep 1
2012       }
2013   * ÊÑ´¹¼ê½ç
2014       cd ~/howm
2015       ls *.howm | xargs -n 1 ruby -p -i.bak ~/kuzu.rb
2016       (³Îǧ¸å, *.bak ¤ò¼Î¤Æ¤ë)
2017
2018 == v0.6 °ÊÁ°¤«¤é¤Î°Ü¹ÔÎã
2019
2020 * come-from ¤Î½ñ¼°Êѹ¹¤Ëȼ¤¤, °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥â¤òÊÑ´¹
2021     cd ~/howm
2022     ruby -p -i.bak -e '$_.sub! /^= /, "= << "; $_.sub! /^= << link$/, "= link"' *.howm
2023     (³Îǧ¸å, *.bak ¤ò¼Î¤Æ¤ë)
2024   * rd-memo ¤È¤Î¸ß´¹À­¤Î¤¿¤á¤Ë, ¡Ö= link¡×¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
2025 * ¤µ¤é¤Ë, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤âÊѹ¹
2026   * ¿·Êý¼°¤Ë°Ü¤¹¾ì¹ç
2027     * ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ, ¡Öcat ¢þ¢þ ¢þ¢þ > ¢þ¢þ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Þ¥ó¥ÉÎó¤òºîÀ®
2028         cd ~/howm
2029         ruby -e 'h=Hash::new []; ARGV.each{|f| f=~/^([0-9]+)-[0-9]+.*/ and h[$1] = h[$1] + [f]}; h.keys.sort.each{|k| puts "cat #{h[k].sort.join %! !} > #{k =~ /(....)(..)(..)/; %!#$1_#$2_#$3.howm!} && sleep 1"}' *.howm > howm_kuzu
2030       * sleep 1 ¤Ï, ¥Õ¥¡¥¤¥ë¹¹¿·»þ¹ï½ç¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Èʤ֤褦¤Ë
2031     * howm_kuzu ¤ÎÆâÍƤò³Îǧ¤·, ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð
2032         cat howm_kuzu | /bin/sh
2033         (³Îǧ¸å, 200*-*.howm ¤ò¼Î¤Æ¤ë)
2034   * µìÊý¼°¤ò´Ó¤¯¾ì¹ç: ~/.emacs ¤Ë
2035       (setq howm-file-name-format "%Y%m%d-%H%M%S.howm") ;; 1 ¥á¥â 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë
2036       (setq howm-file-name-format "%Y%m%d-000000.howm") ;; 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë
2037
2038 = ¸Å¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºË¡
2039
2040 == v1.2.3 ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º [2005-05-08]
2041
2042 ~/.emacs (~/.emacs.el ¤«¤â)¤Ë, °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯
2043
2044 * ¿§
2045   * <<< ¤Ê¤É¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤
2046       (setq howm-use-color nil)
2047   * ¿§¤«¤¨: howm ¤Î¥í¡¼¥É¤è¤ê¸å¤Ë
2048       (set-face-foreground 'howm-mode-keyword-face "red") ;; <<<
2049       (set-face-foreground 'howm-mode-ref-face "magenta") ;; >>>
2050       (set-face-background 'howm-mode-wiki-face "green") ;; [[]] ¤ÎÇØ·Ê
2051       (set-face-background 'howm-mode-title-face "yellow") ;; = ¤ÎÇØ·Ê
2052       (set-face-foreground 'action-lock-face "blue") ;; ²¼Àþʸ»ú
2053       (set-face-underline 'action-lock-face t) ;; ²¼Àþ¤Ïʸ»ú¤ÈƱ¿§ (Emacs 21)
2054       (set-face-underline 'action-lock-face "dark cyan") ;; ²¼Àþ (Emacs 21)
2055       (set-face-foreground 'howm-menu-key-face "orange") ;; ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î shortcut
2056     * ¿§Ì¾¤Ï M-x list-colors-display »²¾È
2057   * ÆâÍƥХåե¡¤Ë rd-mode ¤Ê¿§¤ò¤Ä¤±¤ë
2058       ;; rd-mode.el ¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç
2059       (setq howm-view-contents-font-lock-keywords rd-font-lock-keywords)
2060
2061 * ÊØÍø¥­¡¼
2062   * ¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¡×¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼, ¡ÖCtrl-¥«¥¿¥«¥Ê¡×¤Ç¿·µ¬¥á¥â
2063       (define-key global-map [katakana] 'howm-menu)
2064       (define-key global-map [(control katakana)] 'howm-create)
2065   * [tab]([alt]-[tab])¤Ç¼¡(Á°)¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë°ÜÆ°
2066       (define-key howm-mode-map [tab] 'action-lock-goto-next-link)
2067       (define-key howm-mode-map [(meta tab)] 'action-lock-goto-previous-link)
2068     * ËÜÍè¤Î tab ¤Ï C-i ¤Ç
2069
2070 * Êݸ¾ì½ê
2071   * ¥á¥â¤ò ~/memo/ ¤ËÃÖ¤¯
2072       (setq howm-directory "~/memo/")
2073   * ¥á¥âÃÖ¤­¾ì/ǯ/ǯ·îÆü-»þʬÉÃ.howm ¤Ë
2074       (setq howm-file-name-format "%Y/%Y%m%d-%H%M%S.howm")
2075     * ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¼«ÂΤËǯ·îÆü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È, filter-by-date ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤
2076   * 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë (¥á¥âÃÖ¤­¾ì/ǯ/·î/ǯ_·î_Æü.howm ¤Ë)
2077       (setq howm-file-name-format "%Y/%m/%Y_%m_%d.howm")
2078     * ÉÔ´°Á´¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹. ²æËý¤Ç¤­¤ë¿Í¤À¤±¤É¤¦¤¾
2079       * ¥á¥âñ°Ì¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤­½èÍý¤Î°ìÉô¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ëñ°Ì¤Ë
2080         (¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨, ¹¹¿·½ç°ìÍ÷, ÆâÍƤǤιʤꤳ¤ß, uniq)
2081     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø
2082       * [º£Æü] ¢ª º£Æü¤Î¥á¥â
2083       * [ºòÆü] ¢ª ºòÆü¤Î¥á¥â
2084   * ¥­¡¼¥ï¡¼¥É°ìÍ÷¤ò ~/howm/.howm-keys ¤ËÃÖ¤¯
2085       (setq howm-keyword-file "~/howm/.howm-keys") ;; ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ~/.howm-keys
2086     * ¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð, °ã¤¦¥Þ¥·¥ó¤Ç¤â ~/howm/ °Ê²¼¤Î¥³¥Ô¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤à.
2087     * ¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é, mv ~/.howm-keys ~/howm/ ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤«,
2088       ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë(¢ª((<¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë>))).
2089     * ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È: ¸¡º÷¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë? (Âδ¶¤Ç¤­¤ë¤Û¤É¤«¤Ï, ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÉÔÌÀ)
2090
2091 * °ìÍ÷
2092   * ¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¤òɽ¼¨
2093       (setq howm-list-title t)
2094     * ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¤­¤Ç¤â, ¥¿¥¤¥È¥ëÍó¡Ö= ¡×¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦
2095       (Âкö¤Ï¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä)
2096     * ¡û¡û¤Î¤È¤­¤À¤±¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨
2097         (setq howm-list-title
2098               ;; ¢­¤Ë½ñ¤¤¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤À¤±¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨
2099               '(howm-list-all howm-list-recent
2100                 howm-list-grep howm-list-grep-fixed howm-list-migemo
2101                 howm-list-related howm-list-around
2102                 howm-keyword-search)) ;; ¤³¤ì¤Ï come-from ¥ê¥ó¥¯¡¦goto ¥ê¥ó¥¯
2103     * ´Ø¿ô¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ
2104         (setq howm-list-title (lambda () ¡Ä))
2105   * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÈÆâÍƥХåե¡¤ò²£¤Ëʤ٤ë
2106       (setq howm-view-split-horizontally t)
2107     * ²£¤Ëʤ٤뤱¤É, °ìö C-x 1 ¤·¤¿¸å¤Ï½Ä¤ËʤÖ
2108         (setq howm-view-split-horizontally 'hoge) ;; t, nil °Ê³°¤ò»ØÄê
2109       * Ã¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤Ïºï½ü [2008-10-07]
2110   * [return] ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯ºÝ, °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¾Ã¤¹.
2111     C-u ¤·¤Æ [return] ¤À¤È, °ìÍ÷¤ò»Ä¤¹.
2112       (setq howm-view-summary-persistent nil)
2113   * °ìÍ÷¤Ç¡Ö!¡×¤·¤¿¤È¤­¤Î½é´ü¥³¥Þ¥ó¥É¤òÊѹ¹
2114       (setq howm-view-summary-shell-last-file "_FILE_")
2115       (setq howm-view-summary-shell-hist
2116         '("mv _FILE_ ~/gomi" "touch _FILE_" "ls -l _FILE_"))
2117     * ½é´ü¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡Ömv ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ ~/gomi¡×
2118     * M-p ²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È, ¡Ötouch ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×¤ä¡Öls -l ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡×
2119   * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦ÆâÍƥХåե¡¤ò¸¡º÷¤´¤È¤Ë¸ÄÊ̤˺î¤ë
2120       (setq howm-view-summary-name "*howmS:%s*")
2121       (setq howm-view-contents-name "*howmC:%s*")
2122   * °ìÍ÷¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÆüÉÕ½ç¤Ë
2123       (setq howm-list-normalizer 'howm-view-sort-by-reverse-date)
2124   * C-x 1 ¸å¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤òʬ³ä¤·¤Ê¤¤ (SPC ¤ÇºÆʬ³ä)
2125       (setq howm-view-keep-one-window t)
2126   * °ìÍ÷¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î¿§¤Ä¤±Îã
2127       (setq howm-view-summary-font-lock-keywords '(("^2003" . 'highlight)))
2128   * foo ¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤â [[foo]] ¤ò¾å°Ì¤Ë¤·¤Ê¤¤
2129       (setq howm-list-prefer-wiki nil)
2130
2131 * ¥á¥Ë¥å¡¼
2132   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÊѹ¹
2133     * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤Æ [menu ÊÔ½¸] ¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó ¢ª ¼«Í³¤ËÊÔ½¸
2134     * ¤è¤¯³«¤¯¥á¥â¤Ø¤Î goto ¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ÐÊØÍø¤«¤È
2135   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎËöÈø¤Ë¡ÖR[menu ¹¹¿·] E[menu ÊÔ½¸]¡×¤ò¤Ä¤±¤ë
2136       (setq howm-menu-footer "\n-- \n%\"R\"[menu ¹¹¿·] %\"E\"[menu ÊÔ½¸]")
2137   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï±£¤·¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë
2138       (setq howm-menu-name-format " *howmM:%s*")
2139     * ¢¨ Emacs Æ¦Ãμ±
2140       * ¶õÇò¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤Ï, C-x b ¤ä C-x C-b ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤
2141       * ¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï, C-x b C-q SPC SPC
2142   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥á¥â°·¤¤¤·¤Ê¤¤ (¥á¥â°ìÍ÷¡¦¸¡º÷¤ÎÂоݳ°¤Ë)
2143       ;; mv ~/howm/0000-00-00-000000.howm ~/hoge/fuga/menu.howm ¤·¤È¤¤¤Æ¡Ä
2144       (setq howm-menu-file "~/hoge/fuga/menu.howm")
2145   * Í½Äêɽ¤Îɽ¼¨ÈÏ°Ï
2146       (setq howm-menu-schedule-days-before 2)  ;; ¡ûÆüÁ°¤«¤é
2147       (setq howm-menu-schedule-days 7)  ;; ¡ûÆü¸å¤Þ¤Ç
2148   * todo ¤Îɽ¼¨·ï¿ô
2149       (setq howm-menu-todo-num 50)
2150
2151 * ¤â¤Ã¤È·Ú¤¯ (cf. ((<ÉÙ¹ëŪ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°|URL:http://pitecan.com/fugo.html>)))
2152   * ¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ»ØÄê
2153       (setq howm-menu-file "0000-00-00-000000.howm")
2154   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò 2 »þ´Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å
2155       (setq howm-menu-expiry-hours 2)
2156     * ¤«¤ï¤ê¤Ë, ¥á¥âÊݸ»þ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë(¤«¤Ê¤ê½Å¤¤).
2157       ¤½¤ì¤â»ß¤á¤ë¤Ê¤é
2158         (setq howm-menu-refresh-after-save nil)
2159   * ¥»¡¼¥Ö¸å¤Î²¼Àþ°ú¤­Ä¾¤·¤ò¤·¤Ê¤¤
2160       (setq howm-refresh-after-save nil)
2161   * °ìÍ÷¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëɽ¼¨¤òÍÞÀ©
2162       ;; ¡ÖºÇ¶á¤Î¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÁ°¸å¤Î¡×¥á¥â°ìÍ÷»þ¤Ë¸Â¤ë
2163       (setq howm-list-title '(howm-list-recent howm-list-around))
2164       ;; °ìÀÚɽ¼¨¤»¤º
2165       ;(setq howm-list-title 'nil)
2166   * ¸¡º÷¤Ë grep ¤ò»È¤¦
2167       (setq howm-view-use-grep t)
2168     * ¤³¤Î¾ì¹ç, ¥í¡¼¥Þ»ú¸¡º÷¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï migemo-server ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¢¤ê
2169     * GNU grep ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤«¤â. -H ¤È¤« -r ¤È¤« -e ¤È¤«¡Ä
2170     * grep ¥³¥Þ¥ó¥É̾¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä
2171         (setq howm-view-grep-command "egrep")
2172         (setq howm-view-fgrep-command "fgrep")
2173     * egrep, fgrep ¤¬¤Ê¤¤¤±¤É GNU grep ¤Ï¤¢¤ë, ¤È¤¤¤¦´Ä¶­(¥ê¥Ê¥¶¥¦?)¤Ê¤é¡Ä
2174         (setq howm-view-grep-command "grep")
2175         (setq howm-view-fgrep-command "grep")
2176         (setq howm-view-grep-extended-option "-E")
2177         (setq howm-view-grep-fixed-option "-F")
2178
2179 * ³°Éô viewer
2180   * ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾(Àµµ¬É½¸½)¤È viewer ¤ÎÂбþ¤ò»ØÄê (~/.mailcap ¤è¤êÍ¥À褷¤Þ¤¹)
2181       (setq howm-view-external-viewer-assoc
2182             '(
2183               ("[.]\\(jpg\\|gif\\|png\\)$" . "display %s")
2184               ("[.]dvi$" . "xdvi %s")
2185              ))
2186   * ¡Ö³°Éô viewer ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ mime-type¡×¤Î»ØÄê (Àµµ¬É½¸½)
2187       (setq howm-view-open-by-myself '("text/.*" "application/emacs-lisp"))
2188   * ~/.mime-types ¤ä ~/.mailcap ¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¤
2189       (setq howm-view-use-mailcap nil)
2190     * ¤³¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â, ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î load ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»²¾È¤·¤Þ¤»¤ó
2191       * emacs-21.2.1 ÉÕ°¤Î gnus/mailcap ¤Ë°Í¸
2192       * ¸Å¤¤ FLIM ¤Ï conflict?
2193
2194 * ¸¡º÷
2195   * ¥É¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âõ¤¹
2196       (setq howm-excluded-file-regexp
2197             "^[.][.]\\|[~#]$\\|\\.bak$\\|/CVS/")
2198   * Âоݥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎÄɲÃ
2199     * Á´Ê¸¸¡º÷¤Î¤È¤­, ¥á¥â¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ØÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤âºÆµ¢Åª¤Ëõ¤¹
2200         (setq howm-search-path '("~/Mail" "~/News"))
2201         (setq howm-search-other-dir t) ;; ²¼µ­¤Î¥È¥°¥ë¤Î½é´üÃÍ (t ¤« nil)
2202     * M-x howm-toggle-search-other-dir ¤Ç,
2203       ¾åµ­¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¥È¥°¥ë
2204       * ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤·¤¿¤±¤ì¤Ð³Æ¼«¤Ç (¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹ÌϺ÷Ãæ¤Ë¤Ä¤­¡Ä)
2205   * ¸¡º÷¤Ë»È¤¦´Ø¿ô¤ò¤¹¤ê¤«¤¨
2206       ;; t ¤Ê¤é grep ¥³¥Þ¥ó¥É, nil ¤Ê¤é¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î elisp ´Ø¿ô¤ò»ÈÍÑ.
2207       ;; ¤³¤ì°Ê³°¤Ê¤é, »ØÄꤷ¤¿´Ø¿ô¤ò»ÈÍÑ.
2208       (setq howm-view-use-grep #'my-grep-function)
2209       (defun my-grep-function (str file-list
2210                                    &optional fixed-p force-case-fold)
2211         "STR ¤ò FILE-LIST (¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥ê¥¹¥È)¤«¤é¸¡º÷.
2212       Ìá¤êÃͤÏ, ((¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ ¹ÔÈֹ根ÔÆâÍÆ) (¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ ¹ÔÈֹ根ÔÆâÍÆ) ¡Ä)
2213       ¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥È.
2214       FIXED-P ¤¬¿¿¤Ê¤éʸ»úÎó STR ¤ò, µ¶¤Ê¤éÀµµ¬É½¸½ STR ¤ò¸¡º÷¤¹¤ë.
2215       STR ¤¬Âçʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤­¤ä, ´Þ¤ó¤Ç¤â FORCE-CASE-FOLD ¤¬¿¿¤Î¤È¤­¤Ï,
2216       Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤Î°ã¤¤¤ò̵»ë¤¹¤ë."
2217         ¡Ä)
2218   * howm ¤Ç foo ¤ò¸¡º÷¤·¤¿¸å¤Ï, C-s C-s ¤â foo ¤Î¸¡º÷¤Ë
2219       (setq howm-view-update-search-ring t)
2220     * Àµµ¬É½¸½¤Ï C-u C-s C-s ¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ
2221
2222 * Ì¤Êݸ¤À¤í¤¦¤È°ÑºÙ¹½¤ï¤º, howm-mode ¤Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶¯À©ºï½ü¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É
2223   (¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó. »È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤.)
2224   * C-u C-c , Q
2225   * ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½ñ¤¯¤Ê¤é [¶¯À©Á´¾Ã]
2226   * ÊªÁû¤Ê¤Î¤Ç, ¢­¤ò½ñ¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤È̵¸ú
2227       (setq howm-kill-all-enable-force t)
2228
2229 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊѹ¹Îã
2230   * ¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë
2231       Subject: ¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¤Ë»þ·×¤òɽ¼¨ ¢«Ä¾Á°¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ
2232       Date: Thu, 12 Sep 2002 15:45:59 +0900
2233       In-Reply-To: </home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl> ¢«Ä¾Á°¥Õ¥¡¥¤¥ë
2234       
2235       ¢£ ¢« ¥«¡¼¥½¥ë
2236     * ~/.emacs ¤Ë
2237         (setq howm-template "Subject: %title\nDate: %date\n%file\n%cursor")
2238         (setq howm-template-date-format "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z")
2239         (setq howm-template-file-format "In-Reply-To: <%s>\n")
2240   * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊ£¿ô»ØÄê
2241       ;; C-u 2 C-c , c ¢ª 2 ÈÖÌܤΥƥó¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¿·µ¬¥á¥â
2242       ;; ¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é C-u 2 c ¤Ç¤âƱÍÍ
2243       (setq howm-template
2244             '("= %title%cursor\n%date %file\n\n" "%date: %title%cursor"))
2245     * ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë, howm-template ¤ÎÃͤ¬´Ø¿ô¤Ê¤é
2246       ¡Öuniversal-argument ¤ò°ú¿ô¤Ë¤·¤Æ¤½¤¤¤Ä¤ò¸Æ¤Ö¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â»Å¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿
2247
2248 * ½ñ¼°¤ÎÊѹ¹Îã (howm-*.el ¤Î load ¤è¤êÁ°¤Ë)
2249   * ¥¿¥¤¥È¥ë(¥á¥â¶èÀÚ¤ê) @@@ ¡Ä
2250       (setq howm-view-title-header "@@@")
2251   * goto ¥ê¥ó¥¯ ==>¡Ä, come-from ¥ê¥ó¥¯ <==¡Ä
2252       (setq howm-ref-header "==>")
2253       (setq howm-keyword-header "<==")
2254   * goto ¥ê¥ó¥¯ ((¡ã¡Ä¡ä)), come-from ¥ê¥ó¥¯ ((¡§¡Ä¡§))
2255       ;; ¡ã¡ä¡§¤ÏȾ³Ñ¤Ëľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
2256       (setq howm-ref-regexp "((¡ã\\([^¡ä\r\n]+\\)¡ä))")
2257       (setq howm-ref-regexp-pos 1)
2258       (setq howm-keyword-format "((¡§%s¡§))")
2259       (setq howm-keyword-regexp "\\(((¡§\\)\\([^¡§\r\n]+\\)¡§))")
2260       (setq howm-keyword-regexp-hilit-pos 1) ;; ¡Ö´ØÏ¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×ÍÑ
2261       (setq howm-keyword-regexp-pos 2)
2262       (setq howm-keyword-regexp-format "%s") ;; M-x describe-variable »²¾È
2263   * wiki É÷¥ê¥ó¥¯ [[hoge]] ¤Î²¼Àþ¤ò¡Ö]]¡×¤À¤±¤Ë
2264     * ¡Ö<<< hoge¡×¤ÎºîÀ®¸å¤Ï, ¡Öhoge¡×¤Ë¤â²¼Àþ
2265         (setq howm-wiki-regexp "\\[\\[\\([^]\r\n]+\\)\\(\\]\\]\\)")
2266         (setq howm-wiki-regexp-hilit-pos 2)
2267         (setq howm-wiki-regexp-pos 1)
2268
2269 * ¤³¤Þ¤´¤Þ
2270   * <<< ¤ÇÂçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤
2271       (setq howm-keyword-case-fold-search t)
2272   * ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é, ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
2273       (setq howm-insert-date-future t)
2274     * ¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Î¤ß¤Ç¤¹. ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤¿¤È¤­¤ÎÆ°ºî¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê.
2275   * ¡Öhttp://¡×¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó²¡¤·¤¿¤é, URL ¤ò kill-ring ¤Ø
2276       (setq action-lock-no-browser t)
2277
2278 * Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷
2279   * ºÑ¹àÌܤòɽ¼¨¤·¤Ê¤¤
2280       (setq howm-schedule-types "[!@]")  ;; Í½Äêɽ
2281       (setq howm-todo-types "[-+~!]")  ;; todo °ìÍ÷
2282   * ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àµ­¹æ(!+-~@.)¤«¤é RET °ìȯ¤Ç¡ÖºÑ¡×¤Ë
2283       (setq howm-action-lock-reminder-done-default "")
2284     * ¤³¤Î¾ì¹ç, C-u RET ¤Ç½¾Íè¤ÎÆ°ºî (¥­¥ã¥ó¥»¥ë, µ­¹æÊѹ¹, ¡Ä)
2285   * Í½Äêɽ¡¦todo °ìÍ÷¤«¤é¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àµ­¹æ¾å¤ÇľÀÜ RET ¤·¤¿¤È¤­,
2286     Ã¡¤«¤ìÀè¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¼«Æ° save
2287       (setq howm-action-lock-forward-save-buffer t)
2288     * ¡Ö¼«Æ° save¡×¤ËÄñ¹³¤Ê¤¤Êý¤À¤±¤É¤¦¤¾
2289     * ¼êÆ°¤Ç C-x s (̤Êݸ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¿¤Á¤ò save)¤Ê¤ê¤¹¤ëÊý¤¬ÀµÆ»¤«¤È
2290   * ÊÝα¤ÎÉâÄÀÈÏ°Ï
2291       (setq howm-todo-priority-defer-init -14)  ;; ½é´üÃÍ = ²¼¸Â
2292       (setq howm-todo-priority-defer-peak 0) ;; ¾å¸Â
2293   * !+-~. ¤Î½ÜÅ٤Υ«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
2294     * Îã: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç, ¡ÖÀøÉúÃæ¤ÏÈóɽ¼¨¡×¡ÖºÑ¤Ïɽ¼¨¡×
2295         (setq howm-menu-todo-priority -50000)
2296         (setq howm-todo-priority-done-bottom -44444)
2297     * howm-todo-priority-normal-bottom Åù. ¥½¡¼¥¹(howm-reminder.el)»²¾È.
2298
2299 * action-lock
2300   * { } (¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á)¤ÎÊѹ¹
2301       ;; howm ¤Î load Á°¤Ë
2302       (setq action-lock-switch-default '("{ }" "{*}" "{-}")) ;; ²¿¸Ä¤Ç¤â
2303   * {_} (̤½èÍý)¤ÎÊѹ¹
2304       (setq howm-dtime-format "[%a %b %d %H:%M:%S %Y]") ;; {_}
2305       (setq howm-template-date-format "[%Y-%m-%d %H:%M]") ;; ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
2306   * ¡Öfile://¡Ä¡×¤ä¡Öhttp://¡Ä¡×¤ÎÊѹ¹ (¤Þ¤·¤ÊÀßÄêÊ罸)
2307     ((<thx|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/945>))
2308       ;; howm (Àµ³Î¤Ë¤Ï action-lock.el) ¤Î¥í¡¼¥É¤è¤êÁ°¤Ë.
2309       ;; ¡¦file://¡Ä
2310       (setq action-lock-open-regexp
2311             "\\<file://\\(localhost\\)?\\([-!@#$%^&*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9.,;]*[-!@#$%^&*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9]+\\)\\>")
2312       (setq action-lock-open-regexp-pos 2) ;; 2 ¸ÄÌܤΡÖ\\(¡Ä\\)¡×¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë̾
2313       ;; ¡¦http://¡Ä
2314       (setq action-lock-browse-regexp
2315             "\\<\\([htp]\\{3,5\\}s?\\|ftp\\)://\\([-!@#$%^&*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9.,;]*[-!@#$%^&*()_+|=:~/?a-zA-Z0-9]+\\)\\>"
2316       (setq action-lock-browse-regexp-pos 0) ;; ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Á´ÂΤ¬ URL
2317   * action-lock ÄɲÃÎã:
2318     ¡ÖMessage-ID: ¡Ä¡×¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó²¡¤·¤¿¤é, ³ºÅö¥á¡¼¥ë¤ò namazu ¤Ç¸¡º÷
2319       ;; howm ¤ò load ¤·¤¿¸å¤Ë
2320       (defun my-howm-search-message-id (id)
2321         (message "Searching...")
2322         (let* ((query (format "+message-id:%s" id))
2323                (args `("-l" "-n" "1" ,query "/home/hoge/NMZ/Mail"))
2324                (found (car (howm-call-process "namazu" args))))
2325           (if found
2326               (progn
2327                 (find-file found)
2328                 (re-search-forward "^$" nil t)
2329                 (message "Done."))
2330             (message "No match."))))
2331       (setq action-lock-default-rules
2332             (cons (action-lock-general 'my-howm-search-message-id
2333                                        "Message-[Ii][Dd]: \\(.*\\)$"
2334                                        1)
2335                   action-lock-default-rules))
2336
2337 * ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë, ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤Î export ¤â¹¹¿· (¢ª((<³°Éô¥Ä¡¼¥ë>)))
2338     (defun my-howm-menu-hook ()
2339       (shell-command "tag2plan ~/howm/*/*/*.howm > ~/.dayplan_tag &")
2340       (switch-to-buffer howm-menu-name))
2341     (add-hook 'howm-menu-hook 'my-howm-menu-hook)
2342
2343 * ((<RD|URL:http://www2.pos.to/~tosh/ruby/rdtool/ja/>))¤ò»È¤¦¾ì¹ç:
2344   ((<"¹ÔƬ¤Î * ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¤Î³«ÊĤ¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë"|URL:http://pc.2ch.net/test/read.cgi/unix/1063800495/237-238n>))
2345
2346 * ¤ª¤Þ¤±
2347     (setq howm-congrats-format
2348           '(
2349             "%s¥­¥¿¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(¡¬¢Ï¡¬)¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬!!!!"
2350             "(¡¦¢Ï¡¦) %s!"
2351             "¡Ê¡ë§¥¡ë)%s¡©"
2352             "¡Ê¡¡¡­_¡µ`¡Ë¡ã¡¡%s"
2353             ;; ¡Ä°Ê²¼Î¬¡Ä
2354             ))
2355
2356 * ¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¸¤ë¤Ë¤Ï, *.el ËÁƬ¤ò»²¾È
2357
2358 = ¸Å¤¤»²¹Í¥ê¥ó¥¯
2359
2360 * ((<Wiki|URL:http://c2.com/cgi/wiki>)):
2361   web ¤Çï¤Ç¤âÊÔ½¸¡Ü¤ª¼ê·Ú¥ê¥ó¥¯¡Ü¤ª¼ê·Ú¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
2362   * ((<WikiModeDiscussion|URL:http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl/WikiModeDiscussion>))
2363     (EmacsWiki): Emacs ¤Ç¤Î Wiki
2364   * ((<RWiki-mode|URL:http://pub.cozmixng.org/~the-rwiki/rw-cgi.rb?cmd=view;name=rwiki-mode>))
2365     (RWiki): RWiki ¤ò Emacs ¤«¤é»È¤¦°Æ
2366   * ((<QP-Wiki|URL:http://pitecan.com/UnixMagazine/>))
2367     (Áý°æ½ÓÇ·¤µ¤ó): PDA ¤Ç Wiki
2368   * ((<HashedWiki|URL:http://www.google.com/search?q=hashedwiki>))
2369     (SHIMADA Keiki ¤µ¤ó): ¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ»Ø¸þ Wiki
2370   * ((<ishinao ¤µ¤ó¤Î³Æ¼ï¥Ä¡¼¥ë|URL:http://ishinao.net/>)):
2371     Wiki ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢ËþºÜ
2372   * ((<¡ÖÆüËÜȯ¤Î wiki ¥¯¥í¡¼¥ó¥ê¥¹¥È¡×|URL:http://www.yamdas.org/column/technique/clonelist.html>))
2373     ((<¡Ö2¡×|URL:http://www.yamdas.org/column/technique/clonelist2.html>))
2374     (yomoyomo ¤µ¤ó)
2375 * HyperCard: card ·¿ database Åª visual script ¸À¸ì´Ä¶­???
2376   * ((<¡ÖHyperCard¡×|URL:http://www.hyuki.com/yukiwiki/wiki.cgi?HyperCard>))
2377     (YukiWiki)
2378   * ((<¡ÖHyperCard¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ­¡×|URL:http://web.archive.org/web/20040111061953/http://mwave.sppd.ne.jp/wiki/pukiwiki.php?%5b%5bHyperCard%A4%CE%A5%EA%A5%A2%A5%EB%A5%BF%A5%A4%A5%E0%C0%AD%5d%5d>))
2379     (SsPukiWiki)
2380   * ((<¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡×|URL:http://www.kanzaki.com/hc/MacUser.html>))
2381     (¿ÀºêÀµ±Ñ¤µ¤ó)
2382 * ¥á¥â¤È¤ê´Ä¶­
2383   * Ê¬Îऻ¤º, »þ´Ö½ç¤ÈÁ´Ê¸¸¡º÷¤Ç´ÉÍý
2384     * ((<Q-Pocket|URL:http://pitecan.com/UnixMagazine/>))
2385       (Áý°æ½ÓÇ·¤µ¤ó):
2386       PDA ÈǤâ
2387     * ChangeLog ¥á¥â
2388       * ((<¡ÖUnix¤Î¥á¥âµ»½Ñ¡×|URL:http://namazu.org/~satoru/unimag/1/>))
2389         (¹âÎÓů¤µ¤ó)
2390       * ((<¡Ö»ä¤Î ChangeLog ¥á¥â³èÍÑË¡¡×|URL:http://nais.to/~yto/doc/zb/0016.html>))
2391         (»³²¼Ã£Íº¤µ¤ó)
2392       * ((<¡ÖChangeLog ¥á¥â¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×|URL:http://pop-club.hp.infoseek.co.jp/emacs/changelog.html>))
2393         (°ÂÂðÀµÇ·¤µ¤ó)
2394   * ((<ä·ϡ¦Ä¶äÂ|URL:http://www.google.com/search?q=%E2%C0%8Cn+%92%B4%96%AA>))
2395     (syo ¤µ¤ó): ChangeLog + Ìܼ¡¡¦Ê¤٤«¤¨¡¦hyper link ¤Ã¤Æ´¶¤¸?
2396   * ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯
2397     * ((<»æ 2001|URL:http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se120325.html>))
2398       (ÍìÀ¾°ì¼þ¤µ¤ó): ÄêÈÖ
2399     * ((<WeBoX|URL:http://webox.sakura.ne.jp/software/webox/>))
2400       (Ãæ¼Áï»Ë¤µ¤ó): ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤é¤·¤¤
2401   * ¤½¤Î¾¤Î Emacs Íѥġ¼¥ë
2402     * ((<notes-mode|URL:http://www.isi.edu/~johnh/SOFTWARE/NOTES_MODE/>))
2403       (John Heidemann ¤µ¤ó):
2404       link ¤ÎÊØÍø¤µ¤òÃΤê¤Þ¤·¤¿
2405       * ((<notes-mode ¤È memo-mode ¤ÎÈæ³ÓÏÀ|URL:http://mibai.tec.u-ryukyu.ac.jp/~oshiro/Programs/others/compare-notes-and-memo-mode.html>))
2406         (À¾Ëܹ§»Ö¤µ¤ó)
2407     * ((<memoma|URL:http://web.archive.org/web/20040803170229/http://www.jaist.ac.jp/~tetsu/memoma/memoma.html>))
2408       (¸¶ÅÄů¼£¤µ¤ó): MH ·Á¼° ¢ª ¥á¡¼¥ë¥ê¡¼¥À¤Ç¤âÆɤá¤ë
2409     * ((<Um4|URL:http://www.d4.dion.ne.jp/~usuda/emacs/index.html>))
2410       (±±ÅÄÂó»Ë¤µ¤ó): ¤¤¤í¤¤¤íÊݸ¥á¥Ë¥å¡¼
2411     * rd-memo
2412       (ÀÛºî. ³«È¯½ªÎ» ¢ª ((<tar.gz|URL:http://howm.sourceforge.jp/a/rd-memo.tar.gz>)))
2413       * ((<¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´Ä¶­¤Ç¤Î¥á¥â¡×|URL:http://pub.cozmixng.org/~the-rwiki/rw-cgi.rb?cmd=view;name=%A5%B3%A5%F3%A5%D4%A5%E5%A1%BC%A5%BF%B4%C4%B6%AD%A4%C7%A4%CE%A5%E1%A5%E2>))
2414         (Tosh¤µ¤ó): Wiki ¤ËÃíÌܤ·¤¿¤­¤Ã¤«¤±
2415   * howm ´ØÏ¢
2416     * °Ü¿¢
2417       * ((<howm-mode.vim|URL:http://sworddancer.funkyboy.jp/howm_vim/>))
2418         (¼·Åç¸ù°ì¤µ¤ó)
2419         ((<¡Ü¦Á|URL:http://www.google.com/search?q=vim+howm+%82%AD%82%D3%82%F1>)): vim ÈÇ
2420       * ((<howm-wrap|URL:http://homepage3.nifty.com/~ko-ji/>))
2421         (kimura ¤µ¤ó)¤È
2422         ((<howm-helper|URL:http://www.geocities.co.jp/Milano-Cat/2067/howm-init.html>))
2423         (deecay ¤µ¤ó): xyzzy ÈÇ
2424       * ((<howm.mac|URL:http://mrm.seesaa.net/category/789739.html>))
2425         (Mr.M ¤µ¤ó)
2426         ((<¡Ü¦Á|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?HideMaru>)): ½¨´ÝÈÇ
2427     * ÉâÄÀ¼° todo ¥ê¥¹¥È
2428       * ((<wikilog|URL:http://web.archive.org/web/20040308005605/http://koten.hypermart.net/wikilog_rc01.l>))
2429         (Gonza ¤µ¤ó): xyzzy ¥¨¥Ç¥£¥¿ÍѤÎ, Wiki + ChangeLog ¥á¥â
2430         ¢ª ((<·Ð°Þ|URL:http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/win/1053880433/n29-36>))
2431       * ((<howm¼°TODO´ÉÍýWEB¥¢¥×¥ê|URL:http://web.archive.org/web/20060128122538/http://www.lyricfathom.com/pukiwiki/pukiwiki.php?howm%BC%B0TODO%B4%C9%CD%FDWEB%A5%A2%A5%D7%A5%EA>))
2432         (°¾À¤ó): PHP ¤Ç¤Î¼ÂÁõ
2433       * ((<wema|URL:http://wema.sourceforge.jp/>))
2434         (¤Õ¤·¤Ï¤é¤«¤ó¤µ¤ó): ÉÕäµ¥Ù¡¼¥¹¤Î Wiki Åª¤Ê¤â¤Î.
2435         ÉÕäµ¼«ÂΤ¬¾å²¼¤Ë°ÜÆ°. Ã¦Ë¹.
2436       * ((<LesserWiki|URL:http://lesserwiki.org/>))
2437         (yatsu¤µ¤ó): Ajax ¤Ê Wiki
2438       * ((<Whem|URL:http://www.n314.com/whem/?action=ExecLogin&mail=guest>))
2439         (Nishimura¤µ¤ó): WebÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥á¥â¥Ä¡¼¥ë. goto/come-from ¥ê¥ó¥¯¤¢¤ê.
2440 * ¤ªµ¤¤Ë¤¤¤ê
2441   * ((<memo-mode|URL:http://mibai.tec.u-ryukyu.ac.jp/~oshiro/Programs/>))
2442     (OSHIRO Naoki ¤µ¤ó): ²Õ¾ò½ñ¤­»Ù±ç. ¤Ù¤¿¤Ü¤ì.
2443   * ((<get-date|URL:http://mibai.tec.u-ryukyu.ac.jp/~oshiro/Programs/>))
2444     (OSHIRO Naoki ¤µ¤ó): º£Æü¤ÎÆüÉÕ¤òÈ¿¼ÍŪ¤ËÆþÎÏ. ¤Ù¤¿¤Ü¤ì.
2445   * ((<migemo|URL:http://migemo.namazu.org/>))
2446     (¹âÎÓů¤µ¤ó): ¥í¡¼¥Þ»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÆüËܸì¤â¸¡º÷. °¦ÍÑ.
2447   * ((<rdtool|URL:http://www.google.com/search?q=rdtool>))
2448     (Tosh¤µ¤ó): ¤³¤Î README ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È. °¦ÍÑ.
2449   * ((<elscreen|URL:http://www.morishima.net/~naoto/j/software/elscreen/>))
2450     (Naoto Morishima¤µ¤ó): GNU screen ¤Î Emacs ÈÇ. °¦ÍÑ.
2451
2452 =end