OSDN Git Service

コミュニティページを整理。 / Rearrange community page.
[hengband/web.git] / src / md / history.txt
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">\r
2 \r
3 <HTML>\r
4 \r
5         <HEAD>\r
6                 <LINK rev=made href="mailto:hengband-dev@lists.sourceforge.jp">\r
7                 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=EUC-JP">\r
8                 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hengband.css">\r
9                 <TITLE>ÊѶòÈÚÅÜ ¸ø¼°WEB</TITLE>\r
10         </HEAD>\r
11 \r
12         <BODY>\r
13 \r
14                 <div id="wrapper">\r
15 \r
16                         <div id="header">\r
17 \r
18                                 <table class="title">\r
19                                         <tr>\r
20                                                 <td>\r
21                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
22                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
23                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
24                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
25                                                 </td>\r
26 \r
27                                                 <td rowspan="2">\r
28                                                         <img src="hengband_title.png" alt="ÊѶòÈÚÅÜ Hengband">\r
29                                                 </td>\r
30 \r
31                                                 <td>\r
32                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
33                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
34                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
35                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
36                                                 </td>\r
37 \r
38                                         </tr>\r
39                                         <tr>\r
40                                                 <td>\r
41                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
42                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
43                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
44                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
45                                                 </td>\r
46 \r
47                                                 <td>\r
48                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
49                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
50                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
51                                                         <img src="tama.gif" alt="tama" width=33 height=47>\r
52                                                 </td>\r
53 \r
54                                         </tr>\r
55 \r
56                                 </table class="title">\r
57 \r
58                         </div>\r
59 \r
60                         <div class="main_menu_bar">\r
61                                 <table class="main_menu_bar">\r
62                                         <tr>\r
63                                                 <td class="main_menu"><a href="index.html">¥È¥Ã¥×</a></td>\r
64                                                 <td class="main_menu"><a href="download.html">¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É</a></td>\r
65                                                 <td class="main_menu"><a href="score.html">¥¹¥³¥¢</a></td>\r
66                                                 <td class="main_menu"><a href="lists.html">¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£</a></td>\r
67                                         </tr>\r
68                                         <tr>\r
69                                                 <td class="main_menu"><a href="history.html">¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÍúÎò</a></td>\r
70                                                 <td class="main_menu"><a href="link.html">´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯</a></td>\r
71                                                 <td class="main_menu"><a href="jlicense.txt">Ãøºî¸¢É½µ­</a></td>\r
72                                                 <td class="main_menu"><a href="en/index.html">English page</a></td>\r
73                                         </tr>\r
74                                 </table>\r
75                         </div>\r
76 <!--- Templete Header --->\r
77 \r
78 \r
79                         <div class="content">\r
80 \r
81 \r
82 <h2>¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÍúÎò</h2>\r
83 \r
84 <div class="section">\r
85 \r
86 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/04b304f338242e4cefcbd3fc4dc752a85da02435">2014/04/02¡Á2016/06/07 Ver. 2.2.0 (°ÂÄêÈÇ)</a></h3>\r
87 <ul>\r
88 <li>¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
89 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/52405daa8dcabe41a5023abefa1b38bbda98e5a9">have_nightmare()¤Î½àÈ÷½èÍý¤òƱ´Ø¿ô¤Ë´Þ¤á¡¢°ú¿ô¤òºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
90 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dd2aac9854263399ce524d8292e51b7efe1c6199">have_nightmare() ´Ø¿ô¤Î½èÍý¤ò sanity_blast() ½èÍý¤Ë¥Þ¡¼¥¸¡£(Deskull)</a></li>\r
91 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/75f8c452397e02e8c741e9a7128548a082aa73b6">energy_use¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô¤òplayer_type¹½Â¤ÂΤËÊÔÆþ¡£(Deskull)</a></li>\r
92 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/27de05a592329171386f6159eab8e53b1f0d73f4">px, py¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô¤òplayer_type¹½Â¤ÂΤËÊÔÆþ¡£(Deskull)</a></li>\r
93 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ea7ff1902d6c932d53b506443b627345f8a7dcbf">name¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô¤òplayer_type¹½Â¤ÂΤËÊÔÆþ¡£(Deskull)</a></li>\r
94 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3a5ea0d7a623fecf1d388d3f51dcfc3307c6e3c9">½¤¹ÔÁΤÈÏ£µ¤½Ñ»Õ¤Î½é´ü½ê»ýÉʤ«¤éÆð³×¤è¤í¤¤¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÌô¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
95 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/34af69c46c319a9590241ced069435681a3dcdeb">¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Î½¸ÃæÅ٤˴ؤ¹¤ëÌ¿ÃæΨ·×»»¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
96 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/366f562c958e26b4a0561d2be6d4fabec405f601">#37226 ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ëµ¯Æ°Ä¾¸å¤Ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î·Ð¸³ÃͺƷ׻»¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
97 </ul></li>\r
98 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
99 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f001c60e09b3e5ce4c2b5e9043bfa783a1a1dd39">¥Ü¥ë¥¬Çî»Î¡Ù¤ËCAN_SPEAKÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
100 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/aca16f482627b25c76d9adacfaa7c4f6d4b10f81">¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö»ç¤×¤è¡×Äɲá£(Deskull)</a></li>\r
101 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/80923f5f762c0da8e34eefe38fb980606f36f31f">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°³Ø½¬¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÈ¿¼Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Í·â¤Ï¹Ô¤¦¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
102 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4726bb5fb93ae4d04a59d38353c19785d29baa9d">¥Þ¥¤¥ó¥É¥ï¡¼¥à¤Î±Ñ̾¥ß¥¹¥¹¥Ú¥ë¤ò½¤Àµ¡£ (Deskull)</a></li>\r
103 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ae925b6a861d24befaae89ff0aa23a6b47990550">r_info¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È»ØÄêÎó¤ò»î¸³¼ÂÁõ(Deskull)</a></li>\r
104 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/236f38c5a67efac5ae0cf4e1038013b940766352">monster_death()´Ø¿ôÃæ¤Î¸ÇÄꥢ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¥É¥í¥Ã¥×»ØÄê¤ò¡¢r_info.txt¤Ø°Ü´É¡£³Æ³ÎΨ¤ËÊѲ½¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤Ï¤º¡ËÀè¤ÎÊÑ¿ô·¿»ØÄê¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
105 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/186424b2aff81406a4f2cd329af4cf8b245bdfec">r_info¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Êɾ²Á½¤ÀµÎ¨¤Î»ØÄêÎó(V:)¤òÄɲÃ(Deskull)</a></li>\r
106 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/88b409fcb2e6dae1b05b111c72dce4f80c04df44">battle_monsters()´Ø¿ôÃæ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼ï²ËèÇÜΨ½¤Àµ¤ò¡¢r_info.txt¤Ø°Ü´É¡£³ÆÃͤ˼㴳¤ÎÊѲ½¤¢¤ê¡£(Deskull)</a></li>\r
107 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f9fc1c3d568b529a93a79f7faaa852860ab8d313">¡ØÈ·¥Ý¥Ã¥Ý¡Ù¤ÎÆÃÀ­½¤Àµ(Deskull)</a></li>\r
108 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd5656da939ef51bcec39af9f1736d873f2a3266">¶õµ´¤Î°À­¤òÁ±Îɤ«¤é¼Ù°­¤ËÊѹ¹¡£(Deskull)</a></li>\r
109 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/049fa0064d11a8d2a4073fb77a203d8cc8012f62">¥é¥Ã¥È¡¦¥ª¥¦¥¬¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
110 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëʸ¾Ï¤Î¹½À®¡¢É½¸½¤ÎÅý°ì¡£<ul>\r
111 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/80d1d7b6c51cd5f5365dbc7659044df970f867fb">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò½¤ÀµÃæ(Deskull)</a></li>\r
112 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3f7524e384442d9a2f4c18e34d89397928b55f53">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ(Deskull)</a></li>\r
113 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8d20e00384ef74d816a448f8cc573788956d4d1a">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ#19322(Deskull)</a></li>\r
114 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4a375777f6d187383b3ee80da228d4450a34e17e">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ#19322(Deskull)</a></li>\r
115 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/563245b32347632ce4cafba00587f129e3536dbd">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ#19322(Deskull)</a></li>\r
116 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8add210abf48f7bac9eb52ec25142258fba5bf74">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ#19322(Deskull)</a></li>\r
117 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/414f3410c27dd26fc358e8b416954b81cc8f3170">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ#19322(Deskull)</a></li>\r
118 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e9b21af3a33d082f93cd6679c1399cf42d5a8000">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò¤µ¤é¤Ë½¤ÀµÃæ#19322(Deskull)</a></li>\r
119 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/467cea12490ec84223573ddd43625d7dcf65e4d9">¥Á¥±¥Ã¥È #19322 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤È a_info.txt ¤ò½¤Àµ´°Î»¡£(Deskull)</a></li>\r
120 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/598bcc39fcd4a935dce67e3f7308519bf4b927e4">¥Á¥±¥Ã¥È #35039 ¤Ë½¾¤¤ r_info.txt ¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
121 </ul></li>\r
122 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4b093f37251fd8012d2f25c0cc0893a5f4c50351">Ãá½ø¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ËFEMALE¤òÉղá£(Deskull)</a></li>\r
123 </ul></li>\r
124 <li>¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
125 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/29738a07b58217e0d4c3dfc857ffc329ca83cad1">ÌðÃƤΥ¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëΨɽ¼¨¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
126 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8215716d073db3e7ad2efce0bd16eed45717b92b">make_artifact_special()Æâ¤Î°ìÉô¸½ºß³¬¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤¿À¸À®È½Äê¤ò¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÀ¸À®³¬¤Ëľ¤¹¡£(Deskull)</a></li>\r
127 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9bcb54f8ae982107e961e2d8229ca292c11afd9a">object_desc()Æâ¤Î calc_crit_ratio_shot() ¸Æ¤Ó½Ð¤·¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
128 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bf3562737ea5c7bb69f6b1393d903d3aea8272cd">¶ãÍ·»í¿Í¤Î¸Å¤¤¾ë¤ÎÊó½·¤ò¥í¥Ó¥ó¥È¥ó¤Î¥Ï¡¼¥×¤ËÊѹ¹¡£¥Ï¡¼¥×¤Ç¼Í·â¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
129 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/049b6be420ad6358d55a1d5f8280735aae0efbda">k_info.txt¤Î½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
130 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c6fe8d2ca260dfebfda47ae57a85975e7e3f6df5">½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿ÁõÈ÷¤ÏŨ¤«¤é¤Î¼ö¤¤¹¶·â¤Ë¤è¤ë¼ö¤¤¸ú²Ì¤ò¾ï¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£(Deskull)</a><ul>\r
131 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/388bdde126e96326ade522d6ba7759a7c643d5c3">ľÁ°¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥ß¥¹½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
132 </ul></li>\r
133 </ul></li>\r
134 <li>³¹¤ä»ÜÀߤ˴ؤ¹¤ë½¤Àµ<ul>\r
135 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bd7f73c15417d7a5f31fcb9d8fe9638e9e25e152">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ®µ»¾ì¤Î»ë³¦³°¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
136 </ul></li>\r
137 <li>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
138 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e6f9db5e8ef00b0cd96d3a3f7ebbf567ae6cb883">music.cfg¤Ë²òÀ⥳¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a><ul>\r
139 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7bb9e727b41956462d4599af1aec30393af86088">music.cfg¤Ë¤µ¤é¤Ë²òÀ⥳¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
140 </ul></li>\r
141 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a8fdecc5a53e49d9ed96ce1c0d3af06df7913d33">Windows8°Ê¹ß¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎTerm_fresh()½¤Àµ¡£(shimitei»á¤Î¥×¥ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È)</a></li>\r
142 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b7a3f603ba0d56e6f6128e5a018046cf6efdc708">Hengband.INIÆâ¤ËÊݸ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ëÉý¡¢¹â¤µ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
143 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dfcc96ec73d461f9c59f61c274d7c4be5aec0508">SUPERHURT°À­¤Î¹¶·â¤òHURT¤È¶èÊ̤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹¶·â¤¹¤ë¡×¤«¤é¡Ö¶¯ÎϤ˹¶·â¤¹¤ë¡×¤Ë½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
144 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f12235c11dcd100d067af9166560c6a98117510d">Ʊ¤¸¾ò·ï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â²»³Ú¤òºÆÅÙÆɤ߹þ¤ßľ¤¹½èÍý¤È¡¢²»³Ú¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤â¼ã´³½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
145 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f40efa8ae377888ccc78b00abd57f251f243e412">Windows8°Ê¹ß¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Èµ¯Æ°»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤Î½¤Àµ¡£(shimitei)</a></li>\r
146 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1cc2d765f1c08eb7f879d7d8da9db89f65759047">½±·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ(ambush)¡¢Ä̾說¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿»þ(quest_clear)¡¢ºÇ½ª¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿»þ(final_quest_clear)¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë£Â£Ç£ÍÊѹ¹½èÍý¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
147 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f5a93bb1a93a30c6e80c786355ebaaae8eaf7a0f">°ìÉô¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥´¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¼«Æ°½¦¤¤ÀßÄê¤ò½¤Àµ(Deskull)</a></li>\r
148 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/653d8976ecfd907669425dd405ef613db7458fc3">¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥â¡¼¥É¥³¥Þ¥ó¥É¤Î 'q' ¶¯À©¥¯¥¨¥¹¥ÈãÀ®¤òºÆ¼ÂÁõ¡£(Deskull)</a></li>\r
149 </ul></li>\r
150 <li>¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°Á´ÈÌ<ul>\r
151 <li>blg.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
152 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/324311933d7e9f5affb2fb451e1952ba34376f8d">bldg.c¤Î¹½Â¤ÂÎ¥á¥ó¥Ð¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
153 </ul></li>\r
154 <li>cmd4.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
155 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ccc507850aae72ef2f47ca56ea691c7d76486506">cmd4.c ¤ÎÆüµ­½èÍý¤È¡¢É½¼¨¥­¥ã¥é¥¯¥¿Êѹ¹½èÍý¤Î´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
156 </ul></li>\r
157 <li>japanese.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
158 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd6ea8b3e020f6e04220534897e6e0ce75cb7ddc">japanese.c¤Î´Ø¿ô¤ËDoxygenÍÑ¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¡£(Deskull)</a></li>\r
159 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/10e6b339820a660128ed6c6197c5710924446a28">japanese.c¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
160 </ul></li>\r
161 <li>load.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
162 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/274047d714b89bda4b069372ace7f762817f1ab5">load.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
163 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5484ff7cc7e6c04127944a50055857202415e952">load.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
164 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b1d3c72c000b026e546bf92540a6903f0b2676c0">load.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
165 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fb6651c00e88997f651f88b12ba1c175b77c10ab">load.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
166 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/12072682110c9372de5745d77d38e5ba768b58df">load.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
167 </ul></li>\r
168 <li>monster2.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
169 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1a8741fd3c41a00c7cb099cafc0e8a848c9f484e">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
170 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/33e8f9a543b258f2ad83c402410e1a1af13f4e07">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
171 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4c7ef83725e64d941ba08a73f5872d5e1f134b9c">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
172 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0e4817b4e3a98f89090fe9d0c4d7092bdc859e99">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
173 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/51dd92836dd69d713e70a0878634eea71020d386">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
174 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3e275690d01ecc6caf88dd824afc791d9f54bbf8">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
175 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/39df08379bbffb2da8bf514e2712728d1704be5f">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
176 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9f1dedcf2584ab94806a3e717eb4c74dc4acd138">monster2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
177 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c42931c936e88a72cfd68975bb9f3c101b94d6ae">monster2.c¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
178 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/21aa188b32d97d4035eaf8267b65cfd3aa8d3770">monster2.c¤Î #define ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
179 </ul></li>\r
180 <li>object2.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
181 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/93689fe9b71542ec8294bed60247963968649173">object_mention()¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë @note ¤òÉղá£(Deskull)</a></li>\r
182 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ec636d676784f5affaa61cdc2257e3804d2d7ee3">make_artifact_special()¤Î½èÍý¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò Doxygen ¸þ¤±¤Ë¾ÜºÙ²½¡£(Deskull)</a></li>\r
183 </ul></li>\r
184 <li>readdib.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
185 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9a3590359d542e322208400afd1833951d1977fa">readdib.c¤ÎÁ´´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
186 </ul></li>\r
187 <li>report.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
188 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c0855c590809b3fe02e9c10a7c07dfef559f1315">report.c¤Ë #define ¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
189 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b36d6ed7185df30e7267c4b614450d8384933185">report.c¤Ë´Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
190 </ul></li>\r
191 <li>rooms.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
192 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6f91f87d7cd23303cc1d30b019ebe388c0cf32fb">generate_rooms()¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÄɲÃ(Deskull)</a></li>\r
193 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/46b38f45115bbb7665c2edf154d33d412a5c6ccd">Ãϲ¼³¹À¸À®½èÍý¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
194 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/156c45423ed70fbe5dc50d1b361e6e003e30cda9">ÄÌÏ©¤Î³Æ½èÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë³ÎΨÊÑ¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
195 </ul></li>\r
196 <li>save.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
197 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/684b5d15a57aeba689ce541e169abad47f9edbe4">save.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
198 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b586fe984c2b3d4906272d0f1511ada365166d65">save.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
199 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d927e32a19974927be1c7707c9b23d1c5f4863c8">save.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
200 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a24978428fb26508d1f931f0fde27cf141071f5c">save.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
201 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d79cc29fd43e27b9173d442ca803fdf36bcda8c8">save.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
202 </ul></li>\r
203 <li>score.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
204 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/32f236d941d7f32504423abd6dafd65c0b761fa3">scores.c¤Î´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
205 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b421f074caf0cefb0ba1cd06b2b4d9545883fd48">scores.c¤Î´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
206 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7354b082e36e1a5ff967368719e2cdf36bde4d91">scores.c¤Î´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
207 </ul></li>\r
208 <li>spells1.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
209 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b84910bf5aa45f9b2e34bc3c002c91e769ab07bc">spells1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
210 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/896b255b337f89529ba2dd4f3370ee557e9e4272">spells1.c¤Îproject´Ø¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
211 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2a3d4bd7d420c2747ba65fe9226c5a44b76621d6">spells1.c¤Ë´Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
212 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e033230dbc4f50e530b20e9ae207a5368ca2197a">spells1.c¤ÎÊÑ¿ô¤ÈdefineÄêµÁ¤Ë¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
213 </ul></li>\r
214 <li>spells2.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
215 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/70666ff45f436a889172be394ac79aabc086d431">spells2.c¤Ë´Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
216 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1f802d998bb40fb3a178cc13d36d800a9f44ed2c">spells2.c¤Ë´Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
217 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/89e225407e894b2ee8f42196b450a5cc5ce3319f">spells2.c¤Î´¶ÃνèÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
218 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/54f8e038011f781490518d2220c278040a5a907e">spells2.c¤Î¥Ð¥Õ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
219 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/945acea8954c7b846b8e68630725ffb2332d345b">spells2.c¤ÎËõ»¦¤ä¡öÇ˲õ¡ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
220 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/426f7fb5f2224ce1f337140f5fb552552393e0ea">spells2.c¤ÎÃÏ·Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
221 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2fc1071fd2cef6a88ebb49788dc942fbb4d45b4d">spells2.c¤ÎÃÏ·Á·×»»¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
222 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c0d974f3ca4c6fcd6fc5d7cc1c4f72a5ad372cb2">spells2.c¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô°ú¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
223 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/17ce1992d9ae3babce1a147be2eb03de89edac17">spells2.c¤Î¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
224 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a7959832def88ee12a5e985873728597225c36ef">spells2.c¤Î±ó³Ö½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
225 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/42fa2f85cc523cca89442b0933e680d8c92bb8ef">spells2.c¤ÎÆüì¤ÊËâË¡¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
226 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f072a7acbaa75897b439d42b5cc9fab377a46599">spells2.c¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËºîÍѤ¹¤ë¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
227 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/18c229128c84e1d191138dfaf3bb1981620a5f89">spells2.c¤ÎÃÏ·ÁÊѲ½½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
228 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0879352c29b262406bc30f12713fd49f399a0931">spells2.c¤Î¥é¥ó¥À¥à¤Ê¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
229 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dbe7a1c215c55bf9dbd8bb45db15efda480e2e39">spells2.c¤Î¾å°Ì¾¤´­¼öʸ¤Ë´Ø¤·¤¿´Ø¿ô¤ØDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
230 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/505dee9beb2a31cce7186c1f4016c1693fda3ae8">spells2.c¤Î¼öʸ¸ú²Ì¤Ë´Ø·¸¤·¤¿´Ø¿ô¤Ø¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
231 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7392b325e9fb1810c2f72f92952780380218ffe7">spells2.c¤Î¤½¤Î¾ºÙ¤«¤Ê½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
232 </ul></li>\r
233 <li>spells3.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
234 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f574f4c42d61f1e6bb37371ef75c44c92476b078">spells3.c¤Î¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿ô¤ØDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
235 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d656fa339feaecb2f21efaaee88e68901e2a00c4">spells3.c¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲõڤӽ¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
236 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d58d0a1f7a46d72b0384962b4ed7547a77a36e43">spells3.c¤Î¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È½èÍý¤Ë´Ø¤·¤ÆDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
237 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4703c05a7a8f0994e2d95299284c4f74a6d796f9">spells3.cÆâ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ä¾õÂÖ°Û¾ï½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
238 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8660f1d9a1f2560c891a0a14def870d2d7f24053">spells3.c¤ÎËâË¡¸ú²Ì¤Ëȼ¤¦ÃÏ·ÁÊѲ½½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
239 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/14d65cfd6a70251cec2265bb77ba343e43025b60">spells3.c¤Î²ò¼ö½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
240 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2fb7a7a9d2ae1c003a31f79a29faaff26c2e3e89">spells3.c¤ÎÁõÈ÷¶¯²½½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
241 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/28526e35fac16022cf2c2d9aa7eb964eb6f03cd3">spells3.c¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à´ÕÄê½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
242 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f08db6a798c259b022434b91f650e43b8dc819e3">spells3.c¤ÎËâÆ»¶ñ½¼Å¶½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
243 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/046d5fa8b4bfb3303d33b40f93dd0e26d0383bc4">spells3.c¤ÎÁõÈ÷ÆÃÀ­ÉÕÍ¿½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
244 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/47ccb36fb88bcfe678159872fb78181e3f131fa5">spells3.c¤ÎÌôÇË»¤Ëȼ¤¦¸ú²Ì¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
245 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/366b955054d8c73e33d0bc84e87a9094597eee63">spells3.c¤Î¼öʸ¾ÃÈñMP¤È½ÏÎýÅÙ¾õÂÖ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
246 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3f171bd2d4d62393239f77f407a00eb8c088bc0f">spells3.c¤Î¼öʸ¼ºÇÔΨ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
247 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d01a919e4611664034c9a753543b62872ccf5f39">spells3.c¤Î¼öʸ¾ðÊóɽ¼¨½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
248 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4f99d696b4a1b168ea0029ea8549c96e52e4b5f1">spells3.c¤Î½ê»ýÉÊ»½ý¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
249 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5f3bcf23982fb29ac139bfa86b26e174c121230e">spells3.c¤ÎÁõÈ÷ÉÊÎô²½½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
250 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/472d157a8a1f6bc64216f2ea11c889a5e9023a9d">spells3.c¤ÎÁõÈ÷Éʼö¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
251 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/57b1ae13023288aceb5d112de2b514ed16c9d0c7">spells3.c¤ÎÊѿȽèÍý¤ä¥Ü¥ë¥È¥Ö¥é¥ó¥È½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
252 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/11d98a63659f8aaff6a2f8f7a6e5ab11f3ebb9c0">spells3.c¤Î¤½¤Î¾¤ÎºÙ¤«¤Ê½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
253 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2c895d90fac44aec61f75dfa7e8810fb71064049">massacre() ´Ø¿ô¤Î̤»ÈÍÑ°ú¿ô¤òºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
254 </ul></li>\r
255 <li>spells4.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
256 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0e644ac5d7d2595639768dd534d6f495cdb2ac67">spell4.c¤Î¥Ø¥Ã¥ÀÉô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
257 </ul></li>\r
258 <li>streams.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
259 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a3bc45329a95d70171a5904e74dcf5dc9c18568f">streams.c¤ÎÁ´´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
260 </ul></li>\r
261 <li>tables.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
262 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/76fabee209912dc4ed86e64fe933ff9cc93a4d71">tables.c¤ÎÊÑ¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
263 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6ea7ab3e4b886eab6b95ccaf9011ecac09305021">tables.c¤Î¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÑ¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
264 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/eaf9d58d6f8057874ab3931b5439bf9819375ead">tables.c¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
265 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/54a46a7bebab3d67c279d9cdfbdc193c5c96c80c">tables.c¤ÎËâË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
266 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8365e0ef458bf2ea5dc22e6ec517235b77e1ac90">tables.c¤Î̿̾¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
267 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ac8d3e626e1b492979988b6e6fa91531fe6d401a">tables.c¤Î¤½¤Î¾ºÙ¤«¤Ê̿̾¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
268 </ul></li>\r
269 <li>variable.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
270 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2e120766c7f42110c1cc66ea91996fc255e15c99">¥³¥Þ¥ó¥É¥Þ¥¯¥í¤Î´ÉÍýÊÑ¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
271 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8cb23cdf84723596d7a45613f4aa3bb9260b2276">¼«Æ°½¦¤¤/Ç˲õÀßÄê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¹½Â¤ÂΤäÊÑ¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÉղá£(Deskull)</a></li>\r
272 </ul></li>\r
273 <li>wizard2.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
274 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0afc8afebb578cad2c0968a76e8d6c6c915c968e">wizard2.c¤Î¥Ø¥Ã¥À¤È°ìÉô´Ø¿ô¤Ë¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
275 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/efc40a69f7a3b1c4379d5aacacf89594eb1b12fa">wizard2.c¤Î³Æ´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃÃæ¡£(Deskull)</a></li>\r
276 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e1f969cb8f8cad2d12508edfa6b5452b2af2c22c">wizard2.c¤Î¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£wizard2.c ¤Î³Æ´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤ËÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
277 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/70102b028dcf15d630adb2b1b68cb9bb78da54d5">wizard2.c ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥àÀ¸À®½èÍý´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
278 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/69c95360d19ebabd7b827bf1e8d686f42ebd604b">wizard2.c ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥àÀ¸À®¥Æ¥¹¥È´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
279 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f1bf5901b99893d7ce556a55ae29fb9f98b4943f">wizard2.c ¤Î¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥³¥Þ¥ó¥É´Ø¿ô¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
280 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ac3a2caba68421e1980d13ad8048e90ad59ffa9b">wizard2.c Æâ¤Î¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½èÍý¤¹¤ë´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
281 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7aee3d3b64e5ddb3741631e5c2b82e940079cc0f">wizard2.c ¤Î¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥³¥Þ¥ó¥ÉÍÑ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾¤´­½èÍý¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
282 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/78fb8fd01180c5dd4ced01b8527f175c7bd608ca">wizard2.c ¤Î»Ä¤Ã¤¿´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
283 </ul></li>\r
284 <li>xtra1.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
285 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2505ff180ef6013f1eb2b555ac793bc3932fedbd">xtra1.c¤Î¥Ø¥Ã¥À¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
286 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e3b937b9fc715400ac6f037720cc871bfeb9ba0c">xtra1.c¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹É½¼¨´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
287 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4cf28a61aeeccd8dc21647a7cb778df953e23da6">xtra1.c¤Î²¼Éô¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹É½¼¨´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
288 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/513e8c710db900838839a1a1b6cc28a8d85b2200">xtra1.c¤Î½ÐÎÏ´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
289 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/972974285e09821fd1eac0b36feb3651d1a3f829">xtra1.c¤ÎÊ̤Îɽ¼¨´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
290 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/670266b74e8e47c72cd9dc435df0c5ebc36667b5">xtra1.c¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹É½¼¨½èÍý¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
291 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/eb22b418f74570e9ca6e4d916a84e7fe11c1cadf">¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨´Ø¿ô¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÉղᣠ(Deskull)</a></li>\r
292 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c2debe55fe5b74e8604e5d496282bcb0dd61405e">»Ä¤ê¤Îxtra1.c¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨´Ø¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
293 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a931413af48c2fc2ae054ad809c6b050b078a507">xtra1.c ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹»»½Ð´Ø¿ô¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÉղᣠ(Deskull)</a></li>\r
294 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/24f9b4b6b126741cc8f233e2269f9972ee869d81">Doxygen½èÍýÆâ¤ÇȯÀ¸¤·¤¿·Ù¹ð¤Ë½¾¤¤¥¿¥°¤ò½¤Àµ¡£ (Deskull)</a></li>\r
295 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/19f0f87f6507d97cf97e1c3f572896ab89ed5fe1">xtra1.c ¤Î½ÅÎÌÀ©¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍý¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
296 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8bf6e90c3470bffdac279cd61676afd758cb030b">xtra1.c ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ç½ÎÏÃ͹¹¿·¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
297 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a02c3a95443b2d46b880671a2e0c8a6f1db5e254">xtra1.c Æâ¤Î¥²¡¼¥à¾ðÊ󹹿·½èÍý´Ø¿ô¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
298 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/05cf6d7a6297bd1ce7f315907774e6de389f3051">xtra1.c Æâ¤Î»Ä¤ê´Ø¿ôÁ´¤Æ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
299 </ul></li>\r
300 <li>¥Ø¥Ã¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
301 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/14fb0840726a860cb440106a6e77b602216d516e">angband.h¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
302 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7cf7dc8e976c58f0951d6a4d85b0cc540ee7738b">externs.h¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
303 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d9c488c764cd81ef341bd07d374fb4c636cc8769">readdib.h¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
304 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a17a497511edb1b689f9741bd4ea3a058e8e5938">generate.h¤Î³ÎΨÍ×ÁÇÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
305 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4d1813574c93e910b75057f8edf61cb3609ae0ac">types.h¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼Éô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
306 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/04aa687c904878f42745fd7000e5c69e7e138221">Æ®µ»¾ì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¹½Â¤ÂΤˠDoxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a><ul>\r
307 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/15c6d7e7264d26a3ab6766ae3dd44506246e7af1">object_kind¹½Â¤ÂΤËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
308 </ul></li>\r
309 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/efa2de531880e6669a7d88d2d0fe7f8b1740d8ba">defines.hÆâ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
310 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/62594bfe3f8df16c03f64471868be53586308f76">defines.hÆâ¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÂ礭¤µÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
311 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4cab01a59e6809c50727dc46e2b4e1d3905da0b8">defines.hÆâ¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊóÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
312 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/afbffdd40557d63feaa6cd10f87707f5b5a5a6a8">denines.hÆâ¤ÎŹ¤ä»ÜÀߤ˴ؤ¹¤ëÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
313 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b8512bcb3c34678efbfaadf432ca0e137f7745b9">defines.hÆâ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÂ¥À®Í×ÁǤ˴ؤ¹¤ëÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
314 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5da5176d9d87a8a7232ec6b7f32fcea87870701b">defines.hÆâ¤Î¥«¥ª¥¹¥Ñ¥È¥í¥óÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
315 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d18f829fc6f7fae5933c9e2458f4d9d73feadde9">defines.hÆâ¤Îȯư·¿ÆÍÁ³ÊÑ°ÛÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
316 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cf3bba9da823d13314e094e5af2ccbb970c5a633">defines.hÆâ¤Î¾ï»þ·¿ÆÍÁ³ÊÑ°ÛÄêµÁ(¥°¥ë¡¼¥×1)¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
317 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e22e93abcbaa433911473310e301d1957bd3c5da">defines.hÆâ¤Î¾ï»þ·¿ÆÍÁ³ÊÑ°ÛÄêµÁ(¥°¥ë¡¼¥×2)¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
318 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a6069e40c720c9bd6dc5b602e9b0d7575f94cbd6">defines.hÆâ¤Î¿¦¶ÈǽÎϤÎÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
319 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d8e9047848ca1c995aefab3980fc1556b229f063">defines.hÆâ¤Î¸÷¸»¤È»ë³¦ÈÏ°ÏÇÛÎóÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
320 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ae68587b8e8f69484e36f0f3315899c57113b32a">defines.hÆâ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÆüì¤Ê¹¶·âËɸæ¸ú²Ì¤ÎÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
321 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/95a92d56fab81ed8b39e5301acedf0160b3c5ee8">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£defines.h¤Î¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÄêµÁ¤Ë·Ù¹ðÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
322 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/01bb8afba622cc4aad3f4d14fbbc67c08ac16c92">grid.h¤Î¥Þ¥¯¥í°ú¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
323 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ac5d3f6e8f87ba85f4f8c1206a384754b84bc023">Doxygen¾å¤Î¥·¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
324 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3b21bb4759ec554a892b1e404783d7f068913d2a">³Æ¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥ÀÉô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
325 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/941c0c82923e8a8a681f874a006cdadb9c160427">defines.h¤Î¾¤´­½èÍý¥¿¥¤¥×¤ÎÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a><ul>\r
326 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/78812085c9a5633ddb41a93a3853f5e5fa8a0b9a">¾¤´­¥¿¥¤¥×¤ÎÄêµÁ¥³¥á¥ó¥È¤Ë½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
327 </ul></li>\r
328 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1f063e8b3251cc5ec40df2962202e2cd4612a929">defines.hÆâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à²¾´ÕÄê¤ÎÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
329 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1c8f04d2737606cf45d2f2386b825ea864e2a1c7">defines.hÆâ¤ÎÈ¢¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
330 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ec8d67c445fbbe6f290ef693fb0eb2c0118a5aaa">defines.hÆâ¤Î¸Å¤¤¥¨¥´Éð´ïÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
331 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/574eee960a7f9ed9da943149605710a62566e590">defines.hÆâ¤Î²Ã®¤ä³Æ½èÍý¤ÎÄê¿ôÃͤËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
332 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cbf8f51945f995ac521e7b82c30e72cc4ed52563">defines.hÆâ¤Î¤½¤Î¾ºÙ¤«¤ÊÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
333 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2e2295efd0094f7e537382b37bf46ee1cd4a105c">RBM_* ¤Ë¤è¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹¶·â¼ïÎàÄêµÁ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
334 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c8376194689da92f12b5d71e0d053a8d7a57c6d7">RBE_* ¤Ë¤è¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹¶·â¸ú²Ì¤ËÄêµÁ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
335 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0f623718ca979059ba6a6b736bcaa18922cf6663">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÆÃÀ­ RF1_* ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
336 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/302ac604ac6c5ee6d32d3099f371682171a535a2">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÆÃÀ­ RF2_* ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
337 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8fd77939306227c6be8735b9b287f5ed2174283d">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÆÃÀ­ RF3_* ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
338 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6b2aae8b6a2220f34ebda2b752b7043a81eb27f2">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÆÃÀ­ RF4_* ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
339 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/92e962079210d93798b93f189642b669290f5b79">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÆÃÀ­ RF5_* ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
340 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/36a9ddc09e625ae7ae9522c24798686ddb16b732">defines.h Ãæ¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÄêµÁ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
341 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cbc246d628acf6aea409fca82560888a0942a906">defines.h¤Î°ìÉôÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
342 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e1280450c9f3e577584918962188278f0c81bcbf">¸¡¾Ú¤òºÑ¤Þ¤»¤¿±ó³Ö¹¶·âÆÃÀ­¥Õ¥é¥°¤Î°ìÉô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
343 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9327a1f7bf0eb787a6e5a7c25bb7a0b283d6acd9">PROJECT_WHO_*¤ÎÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
344 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/61822ccadf2c5c3ff6e863530f9a70f030d59d13">̤»ÈÍÑÄê¿ô SV_ROD_MIN_DIRECTION ¤Îºï½ü¡£SV_FOOD_MIN_FOOD¡¡¤È¡¡SV_CHEST_* ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ²Ã(Deskull)</a></li>\r
345 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e7326610d17f1b5c22cea21cba21fda5a670be52">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥µ¥Ö¥Õ¥é¥°·²(SM_*)¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
346 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6d6690db4134a4c065cbfa69abbd86987d9fac79">ºÆÉÁ²è¥Õ¥é¥°(PR_*)ÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
347 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cd8a1076c3f4fcbd473ae363366ab82dcc50a583">¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÉÁ²è¥Õ¥é¥°(PW_*)ÄêµÁ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
348 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9f9b5effae5fa0baa6cde4102235063cb92faea1">PN_*, PU_*, USE_* ¥Õ¥é¥°¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ(Deskull)</a></li>\r
349 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/87e94f20aa344be4a593f596a02d1ddfc29fd36e">KAMAE_*, KATA_*, ACTION_* ¥Õ¥é¥°¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
350 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/87dee0907ea669516abbc125ddebb2eba194c9e8">¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ÔÆ°½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥é¥°¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
351 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d3968d043b44a3b638846c6140ac4c360197f279">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿¼ÁØÀ¸À®¤Ë´Ø¤¹¤ëÄê¿ô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
352 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8edf2ce2bb444fd7a85f2d91eccceb0597cd5c01">FF_* ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
353 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a3faf8710dd8f5f901ac1ffe08d03adf1de8dcba">h-define.h¤Î¥Ø¥Ã¥ÀÉô¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
354 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/87722f4925a336d55615770138f6efe7fe38bc71">h-type.h¤Î¥Ø¥Ã¥ÀÉô¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
355 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d59a8ced7b6da01869781cdec19dcd66acf4586f">h-type.h¤ÎÊÑ¿ô·¿ÄêµÁ¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
356 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/906036d924e8e9ac1e1f8735960d8a170f9b4323">mindtips.h ¤Ø¤Î Doxygen ¥³¥á¥ó¥ÈÄɲ䪤è¤Ó xtra1.c ¤Î Doxygen ¥³¥á¥ó¥È·Ù¹ð½¤Àµ¡£ (Deskull)</a></li>\r
357 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f9e6c5b97dda7b2cccfb838d91817152620b5e6c">Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤Î·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (Deskull)</a></li>\r
358 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6ad70ae319e2845daed038ff526c68709657b4e2">rooms.h ¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼µÚ¤ÓÃÓ¡¢Éô²°¥¿¥¤¥×¤ÎÄêµÁ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
359 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/457c27ad8a40534c2494a6a5fc85604ec3610fca">init.h ¤Ë Doxygen ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲõڤӠartifact_type ¤Ë Doxygen ¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
360 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4066fe675a9c98b7776770557c9e2a7568b75ef5">z-config.h¤Î°ìÉô¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËDoxygenÆüËܸ쥳¥á¥ó¥È¤òÉղá£(Deskull)</a></li>\r
361 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd5656da939ef51bcec39af9f1736d873f2a3266">monster_race¹½Â¤ÂΤÎDoxygen¸þ¤±¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
362 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b19848c20d6a76f1bf07805dae1d107b4e5f01b0">feature_state¹½Â¤ÂΤËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÀßÄê¡£feature_type¤Î¥³¥á¥ó¥È¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
363 </ul></li>\r
364 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/397f079a4abe8204f46ec71881aa0a73d2f222e8">DoxygenÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½¤Àµ¡£ (Deskull)</a></li>\r
365 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/689bec313716f629c4b671a2dfdcafc367b806e7">Doxygen¤Î·Ù¹ð¤òÄÙ¤·¤Ä¤ÄÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
366 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/348cf377f283a04c40dd6a66638651817cb5d1a6">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
367 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c03298e40d5cb0602cb78300faef82e7ea83c91e">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
368 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2a38a1a8a8c0243b67e49ee08dd68595f5190772">¼öʸ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
369 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e6248367204f95dea48a21e3874f5d608c803aa8">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
370 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4be21e6c94fa96f841facad688430090a58495f4">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
371 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ec9b95230ef0a58307983daf9d09bcb358e5b6c6">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
372 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1b5d020e0914d648415356d7f25294c42d0450b6">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
373 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4ce81850002b4f8db9aeb9810f9f784f089f8849">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
374 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c9a8ef8117384e3283ac87e2d7d722293dec3733">Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎDoxygen¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(Deskull)</a></li>\r
375 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3812165157b73ca44483dc9fc16c06db5f4a4420">̤»ÈÍÑ¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô¤Îºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
376 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4eefd550b7a62abe7a4e4b9de8814c1ecb42ce7a">̤½é´ü²½ÊÑ¿ô¤Î·Ù¹ð½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
377 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0791abf57c228f3b03530b64edfba69651d95583">°ìÉôŨ¥¹¥Ú¥ëÍÑ´Ø¿ô¤Î̤»ÈÍÑ°ú¿ô¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
378 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b2096a39f802be06c8ae9b79c6a7c468df27f3bf">̤»ÈÍÑ¥í¡¼¥«¥ëÊÑ¿ô¤Îºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
379 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/80dc7d090a79e563df6c5a146e97674f23482641">°ú¤­Â³¤­¤Î·Ù¹ð½üµî(Deskull)</a></li>\r
380 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f4c36c35d58c07c45ed6ef004a40df912e05ed67">ALLOW_TEMPLATE ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò°ìÉôÏÂÌõ¡£(Deskull)</a></li>\r
381 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5867f465623dfaf3d3ded27dc17f9ebe7c4d8ab5">calc_crit_ratio_shot() ¤«¤é̤»ÈÍÑ°ú¿ô¤òºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
382 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8ff9976be1f2915942847e16b73d46bcafa62a99">GF_INERTIA ¤¬ Windows7 Multitouch API ¤Î¤¿¤á¤Ëñ¸ì½ÅÊ£¤¹¤ëÌäÂê¤ò "GF_INERTIAL" ¤È¤·¤Æ°ì»þŪ¤Ë²ò·è¡£(Deskull)</a></li>\r
383 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/02877e19f3197f304547c321362e058f880a38b4">¥¯¥¨¥¹¥È¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëDoxygen¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
384 </ul></li>\r
385 <li>¤½¤Î¾ľÀÜ¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤½¤Àµ<ul>\r
386 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/03b1cb82ee9a6f297f853d6b98d0b4072f28139f">VC++2010¸þ¤±¤ÎRelease¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£ (Deskull)</a></li>\r
387 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/319e33e4c2d8185b60df4318233784043b04887f">Äɲ䷤Ƥ·¤Þ¤Ã¤¿Í¾·×¤Ê°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
388 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ae654f2d866c03b44392695b8d5dd28c9756d2b0">VC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·Ù¹ð¥ì¥Ù¥ë¤ò4¤Ë°Ü¹Ô¡¢¤¿¤À¤·W4127¤Ï̵¸ú²½¡£(Deskull)</a></li>\r
389 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fa8072bb9871321438f011a6fb56167200510286">Doxygen/HTML¥É¥­¥å¥á¥ó¥ÈÍѤÎÆȼ«CSS¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
390 <li>¤Û¤Ü¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÔ²Äǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å¤¤´Ä¶­¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Îºï½ü¡£<ul>\r
391 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c005e224c56033aa8e7d1f115af9338240e23b48">#define AMIGA ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
392 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c5b275baffe8546fa0f5ac51ccad5524dfd4e1cf">#define USE_286 ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
393 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/09559ee42e85129426a803035b7d2fe74cca78e4">#define MSDOS ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
394 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/12fe03dd8b1d704d36d1b4eefa707e06fc701e84">SYS_III, SYS_V, ATARI ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
395 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f9fc1c3d568b529a93a79f7faaa852860ab8d313">SYS_III, SYS_V, ATARI, SUNOS ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
396 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/827f9301429ad31255ae5bf6d8ac9264a1cd48bb">VM ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
397 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/85d94035ab0001147772f88b9bffcae5e02f5f8d">USE_VME,USE_AMI,USE_LSL,USE_SLA,USE_EMX ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò½üµî¡£(Deskull)</a></li>\r
398 </ul></li>\r
399 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/02eb40f96eae6efccb05278ee823ba9f2f1f0868">¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¹½Â¤ÂΡÊplayer_type¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î̾Á°¤ò°·¤¦Íͤˤʤꡢ»àË´¤«¤é¤Î°ú·Ñ»þÅù¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¹½Â¤ÂΤò¥¼¥í½é´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ì¾¤¬¶õÍó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¹½Â¤ÂΤνé´ü²½½èÍý¤Ç¤Ï̾Á°¤ò½ü¤¤¤Æ½é´ü²½¤ò¹Ô¤¦¡£(shimitei)</a></li>\r
400 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b24770c5107775beb32f69e5e9750ad0554b29ba">¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß½èÍýÃæ¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£(shimitei)</a></li>\r
401 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5d4d798cbdf13ee79a85acc71df2a0d87b7a3759">VC2015¤Ç¤Ïtmpnam´Ø¿ô¤Ï¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢VC2015°Ê¹ß¤Ç¤Ïtmpnam´Ø¿ô¤ÎÌá¤êÃͤò²Ã¹©¤»¤º¤Ë°·¤¦¡£(shimitei)</a></li>\r
402 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/282e4a9bfa060e4a03c77a82c0ce8bac8a468838">¥Þ¡¼¥¸»þ¤ËȯÀ¸¤·¤¿²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
403 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/06798152e472df846c3080646405a2d68445b649">birth.c¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òLF¤Ç¾å¤²Ä¾¤·¡£ / reupdate newline code of birth.c to LF(Deskull)</a></li>\r
404 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/612e2b30229760f067829437a8cc665cee0286d8">fprintf¤Î°ú¿ô¤Î¿ô¤ÎÉÔ°ìÃפò½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
405 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5eed1ccbf63c61cd7ba3e0cb8e10cbaf4fe0ea3c">ÇÛÎó¥µ¥¤¥º¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤ò½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
406 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/727efa50d689006760d17542ea77c3cfc98759b5">¥Á¥±¥Ã¥È #35138 ¤è¤êMac/Linux´Ä¶­¤ÇĶǽÎÏÅù¤Î²òÀ⤬ʸ»ú²½¤±¤¹¤ë·ï¤ò½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
407 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a444cbaa706bba0fa10ce364cd8b41bc5a5b5a5c">VC++2010¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë English-Debug ¥Ó¥ë¥É¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
408 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bec03651ec3966b407c2c3f05e924c83e73d0f23">UTF-8²½¤Ëȼ¤Ã¤¿±Ñ¸ìÈǤΥХ°¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
409 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1069b5b1bd3558b86e7949571af81ff5b1a743d0">¥¹¥³¥¢¥µ¡¼¥ÐžÁ÷»þ¤Îassert¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
410 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ef980bce450b0bebd4cc3367646433e11ec42637">ÆüËܸìÈÇ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Î¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
411 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9a129fade18aa51426faf32fab48e25713d9e9ca">#25917 LinuxÈÇÂбþ¥í¥±¡¼¥ë¤òUTF-8¤ËÊѹ¹(Deskull)</a></li>\r
412 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1c3943e693ea76cd1c000222c4d4f55b1f2644d1">Visual Studio 2015 ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
413 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/52410dd58264287f5e90b10aed27b84a0ff44da6">VS2008¤ÈVS2010¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
414 </ul></li>\r
415 </ul>\r
416 \r
417 </div>\r
418 \r
419 \r
420 <div class="section">\r
421 \r
422 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7734f40f353796b9584d0922fb87fcba8ebc8f4e">2013/07/23¡Á2014/04/02 Ver. 2.1.5 (³«È¯ÈÇ)</a></h3>\r
423 <ul>\r
424 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
425 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3ac62f0e81c5b3f9ee89fd425d6b6cf7f76c2ee8">¥Ü¥ë¥¬Çî»Î¤Î®ÅÙ¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
426 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/17b4d8ebe463912d4d13d865993e918131f5acc3">¥°¥¦¥£¥ó¤Î¹õµ³»Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÀßÄê¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
427 </ul></li>\r
428 <li>¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
429 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/375d08281f284aa0358abb847929a53be3534dbf">Àï²µ½÷¥ß¥ê¥à¤Î´í¤Ê¤¤¿åÃå¤Ë´Ø¤¹¤ëpval¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
430 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d3a6e70463b261bbf210842b765e2749d940600b">¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ø¥×¥é¥°¡ÙÄɲá£(deskull)</a></li>\r
431 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a4badae3b228b89cda8941ecf893443381d6df37">¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ø¥í¥Ó¥ó¥È¥ó¤Î¥Ï¡¼¥×¡Ù¤òÄɲÃ(deskull)</a></li>\r
432 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d3a6e70463b261bbf210842b765e2749d940600b">¡Ø¥×¥é¥°¡ÙÄɲá£(deskull)</a></li>\r
433 </ul></li>\r
434 <li>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·¡£<ul>\r
435 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/647fe5deed700a0a90b25564bb20839bdf24314c">ÃÃÌê»Õ¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥À¥ó¥×¤Ë½ÐÎϤ¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
436 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2fbcd4472581b0e3c233895a59e71b05b4996ff1">¥é¥¤¥Õ¥ì¡¼¥È¤ÈǽÎϤ賦Ãͤ¬¼«¸ÊʬÀϤÇȽÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¥À¥ó¥×¤Ë½ÐÎϤµ¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
437 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4e8d1af37d0fe6d4148e59bfd45bf908c7bc12e0">¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥â¡¼¥É»þ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ®µ»¾ì¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë»ÅÍͤòÄɲá£(deskull)</a></li>\r
438 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/704a82ae515796c17d3fe1a052ae0ba08a7bb119">¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥â¡¼¥É»þ¡¢¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤òÀ¸À®¤·¤¿»þ¤Î¾ðÊó¤ò¤è¤êʬ¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²þÁ±¤·¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
439 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cf2e82c004c829573f7e10c91a6c1d0181ca40d8">¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥³¥Þ¥ó¥É'S'¤ÇSPECIAL(¾ï¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È)¤òÀ¸À®¤¹¤ë½èÍý¤ò¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
440 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f5ef2743755d65cb49e2ad144a2c094ce62652b6">¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥³¥Þ¥ó¥É'o'¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³¬ÁØËèÀ¸À®Î¨¤Îɽ¼¨¤òÄ´À°¤·¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
441 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7cc16ab6f7e99647ac0947a0823041a33d9693f7">¿·¥¿¥¤¥ë¼ÂÁõ½àÈ÷(deskull)</a><ul>\r
442 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/aee8af371ca4c0f292bb814f8d26f7486f57f88b">¿·¥¿¥¤¥ë¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤Îpref¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ°Íý¡£(deskull)</a></li>\r
443 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d80c368e37d953c3ab4ab820570e221ca6d1f6e1">¿·¥¿¥¤¥ë¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ³ÈÄ¥ (¥¿¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤È¥»¥ë¥µ¥¤¥º¤òÀÚ¤êʬ¤±¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(Deskull)</a></li>\r
444 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/563f7493b50aa1163a39c8fcba170dbaf80acef7">°ìÉô¼ÂÁõ¤òº¹¤·Ìᤷ¡£(Deskull)</a></li>\r
445 </ul></li>\r
446 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1e16b0fb1915f8b2a5cbac6c29f84b5a6fedfac9">À¸Ì¿Îϵۼý¤È·Ð¸³Ã͵ۼý¤ò¤Ï¤Ã¤­¤êÊ̤â¤Î¤ÈÌÀµ­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a><ul>\r
447 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a750c100743f2c3aa521cf85865e904db3968558">¥¢¥¤¥Æ¥à¥Õ¥é¥°¤ÎHOLD_LIFE¤òHOLD_EXP¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£(Habu)</a></li>\r
448 </ul></li>\r
449 <li>BGMºÆÀ¸µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ<ul>\r
450 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a231a67b51ba3ce5a3f8c1a5c25f6985f6c072f8">BGMºÆÀ¸µ¡Ç½¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¡¢load_music_prefs()¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
451 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5cf6ca5270a038b22e1be4a45434f6320f23ed02">BGMºÆÀ¸µ¡Ç½¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¡¢init_music()¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
452 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/111708a7bef48407a81e2adfefea8e0d170634ce">BGMºÆÀ¸µ¡Ç½¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¡¢main-win.c¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
453 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/da1b2a1c66bdf87c51864af7b179e9e668a2defc">Term_xtra_win_music()¤òÄɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¤ËÀßÄê¹àÌܤòÄɲá£(deskull)</a></li>\r
454 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3f13248dbcb93b546da2b33c066248f98d410be9">BGMºÆÀ¸¤ÎºÙ¤«¤¤½ê¤ò¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
455 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/edf74c0344a2c1a6d1c2fef765980610ccb86f38">BGMºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎMCI¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
456 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fa25af4a97fac4ec9009ce981eb9287643270aa6">MCI¤ÇBGM¤¬¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
457 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/819a654121f8716e29ecde95f94a0c5f952e9cc0">BGM¤ÎÄêµÁÀßÄê¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
458 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/21d7ff1f095838757629baed430424d2dbdbfacd">¤µ¤é¤ËBGM¤ÎÄêµÁÀßÄê¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
459 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8ecdafcc16b6042cb18f83a6f56c27e2f99b3063">BGM¤Î»ØÄ굡ǽ¤ò¼ÂÁõÅÓÃæ¡£(deskull)</a></li>\r
460 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b39d086ef36dca659566ee3f29828c51c6ae0c76">¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¹ÓÌî¤Ç¤Î½±·â»þ¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Î»ØÄê¹àÌܤòÄɲá£(deskull)</a></li>\r
461 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/40fdd1fab804d33fecd049f8ea172aef5cb8d5f8">BGM»ØÄê¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
462 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/32a709ca3fd2b02b9292d6de7d2db320a758841f">ÊÑ¿ô·¿¤Î»ØÄê¥ß¥¹½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
463 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/659f592e4904dc1b31a103a2f9dd554acd575f9a">³¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇBGM¤¬ÊѲ½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£(deskull)</a></li>\r
464 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f6c2551cf48201cd3bed21c2d07cabe0662a27d0">¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¡¢³¹¤Î¸ÄÊÌBGM¤ò»ØÄê²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£(Deskull)</a></li>\r
465 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6a092f59dfaedb5ca48df62b485be7f4bd363ccc">µ¡Ç½³ÈÄ¥¤È¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(Deskull)</a></li>\r
466 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/48f2f2d1de26c8179134cb93c485630a5ba60d69">Term_xtra_win_music()¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¡£(Deskull)</a></li>\r
467 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ec159919842c24519e50b6dd06209823c739970e">select_floor_music()¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
468 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f0c2e7d5da4721473b8c1c8e351ee4d5de1e39eb">¥¯¥¨¥¹¥È»þ¤ÎBGMÁªÂòµ¡Ç½¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
469 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bf5634697b45c2b416819e1e2ac89e14e42a6a7a">¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥é¡¼¤ämusic.cfg¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
470 </ul></li>\r
471 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/943727f946d7f010e1ed54b1ea24372bf8855ec3">ËâÆ»¶ñµÛ¼ý¤Î¸ú²Ì¤ò¤è¤êʬ¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤òľ¤·¤¿¡£(dis-)</a><ul>\r
472 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4e43262394dd86efb0b193196a48e99c94bdfdcb">¤µ¤é¤ËÌÀµ­¤ò¿Ê¤á¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
473 </ul></li>\r
474 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fbb479cad4b45941daf7d90e2eacc2833cf06743">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¼Í·â°ÒÎϤÎɽ¼¨µ¡Ç½¤ò°ìÉôÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
475 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2b0beaed4731927dfec1d776a204c1214cfdc3de">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ËÁ´¤Æ¤Î¼öʸ¤Î°ÒÎÏɽ¼¨µ¡Ç½¤òÄɲá£(dis-)</a><ul>\r
476 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bf19c7d1ce106056870114c718a7a4b5a2e02d7c">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ÎµóÆ°¤òÊѹ¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏËâË¡/¥Ö¥ì¥¹¤Î¹¶·âÎϤòÈóɽ¼¨¤Ë¡£¥¹¥­¥ã¥ó¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Þ¤¿¤Ï½½Ê¬¿ô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅݤ¹¤³¤È¤ÇºÇÂçHP¡¢AC¡¢ËâË¡/¥Ö¥ì¥¹¤Î¹¶·âÎϤòɽ¼¨¡£ (dis-)</a></li>\r
477 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8549e73c3ed39a750508713ba221befc5c4932ce">¼Í·â°ÒÎϤÎɽ¼¨¤â¥Ö¥ì¥¹Åù¤ÈƱ¾ò·ï¤ËÊѹ¹ (dis-)</a></li>\r
478 </ul></li>\r
479 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/999d5cf7ce1b78177ee475b16cc8820196e870d6">mon_spell_damage()¤ÇËâË¡¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤é·×»»¤·»×¤¤½Ð¤Ëɽ¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
480 </ul></li>\r
481 <li>¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·¡£<ul>\r
482 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2e1d964e3b97e7f91cf071307e90bdac64d8cc5a">½é´ü¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÊ󽷤ʤɤòÄ´À°¡£(dis-)</a></li>\r
483 </ul></li>\r
484 <li>¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°Á´ÈÌ<ul>\r
485 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9269570b56af5bc54e1665fc549465d78e2f84f7">Doxygen¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
486 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e9166fe5d249f483aaa58b661b477845c6d6c584">¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉÊѹ¹¤Ëȼ¤¦Ê¸»ú²½¤±¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¡£(deskull)</a></li>\r
487 <li>artifact.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
488 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/93636b2cbe02e5dfef427bf5d4867f32b3ae595c">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲ᣽ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¯¥í¤òºï½ü¡£(deskull)</a></li>\r
489 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1aff6d6a6cf70eddb2d8fc4d4693f67fe1e8b5c6">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲ䷤Ĥġ¢define.h¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¥Ð¥¤¥¢¥¹ÄêµÁ¤Ë¤â²òÀâÄɲá£(deskull)</a></li>\r
490 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/48bb46a26f46b1b4b06391db405d82243b9fbff5">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£DoxygenÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËEXTRACT_STATIC¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
491 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cbdb841aceb20a72c4875855ed96e7ce844c2b48">artifact.c¤Î¥³¥á¥ó¥È½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
492 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cb048c4c0521f13e1b45a79942b53070ee5a06a8">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
493 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3a25557d3348c93215ef173930df782ff329b125">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
494 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/62bfd292cf0e86aa42f9783b1e095e1f4238d17d">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
495 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/17b300a4a9d91f618575cde78363663970421ead">artifact.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
496 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2cd8294c8c032907a1f63af7b57df4bde91789c4">artifact.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
497 </ul></li>\r
498 <li>avater.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
499 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/683f47608b80def401e261179f84851829692194">¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£avatar.c(Deskull)</a></li>\r
500 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/03de61fbf9696f94712ef9df430cac24988041f7">¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£avatar.c(Deskull)</a></li>\r
501 </ul></li>\r
502 <li>bldg.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
503 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/336ab4bb50c21a1694e68dd91c0bb9dd349fcbe7">bldg.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
504 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/09eaca24db28f6182de334fe46267a485812ff58">bldg.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
505 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/36f3ab0db9072f46a886238ce35bad98dd302b70">bldg.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
506 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e2cbb58e9eb27d15371a8111b0d79ba9c6abf31f">bldg.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
507 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/913effe3ee4de1c17652f318c93b5ddbd21d5bde">bldg.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
508 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cd1c1b2c68141e4f7a305f67f3ec8c8ebd39ec36">bldg.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
509 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3bb5d070a18d901c2a7f32d9092da77a9b153742">bldg.c.¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
510 </ul></li>\r
511 <li>birth.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
512 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6c0ec2e96531ae8d0151f57e823db780099b6b30">birth.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
513 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4b93d1af71856a7d024bb4ebc07ff2aa89a2e074">birth.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
514 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/adea3fec6336422493853e7b652916f58a121d39">birth.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
515 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/343e98b34c123510006d13c7aa5c2b70be965762">birth.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
516 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3bb5d070a18d901c2a7f32d9092da77a9b153742">birth.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
517 </ul></li>\r
518 <li>cave.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
519 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8dc9399200e47a6effd6eb3fbf4d799ac8eb8f81">cave.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠFix typo(Deskull)</a></li>\r
520 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e4b9625e4885d03f703159e9aff71ed03095c7b6">cave.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
521 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3852103d1989babf9c6a0faa0d0737c39bd36e9f">cave.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
522 </ul></li>\r
523 <li>cmd1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
524 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b5541c761ba8289ae2a0a9f7ffa77113ecbcdac9">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
525 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/90692b56a19e60d44a8641d457696dc1d2fc7ca6">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
526 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cf0120ee05165fe24556d9a6cf42d410d666667f">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
527 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cf15f39a937009e91afe3e77ec5adcd32f8f7014">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
528 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/00b607607209d81c7e7f16c4e9bca6925c60a831">cmd1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
529 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/19d959581c6ed4390b654b02793a6da0069c6c1a">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
530 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a2e8e2f03b9fdd700df5a812cef7d93bdd87febe">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
531 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/75f07d8e5d7dcb1ea331d28865c1b93beb9f84e6">cmd1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
532 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/968676a15619bc678180d1a9c88a249434a5f04e">cmd1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
533 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4b1993baf06d4ab941e76375223d4497ca2d8d49">cmd1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
534 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/149cf1968b9797f7dfb6dda7075637d1d38680cd">cmd1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
535 </ul></li>\r
536 <li>cmd2.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
537 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bfe144a9516efbef9aabd7f32d289d84df889b9e">cmd2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
538 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/398a99e8da39911b3dc68f303c250d3760092356">cmd2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
539 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/57eab8fa6d5ed9c88ca6362d701a2d176ba34cef">cmd2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
540 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1d94d86af949b1d0f693d89032cd56012f7e3645">cmd2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
541 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/37e674e92319bbb6576f82046a694d62a7efee15">cmd2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
542 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1dbf9c74d4f7a63d3ddce004d297d3df3a85efda">cmd2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
543 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/149cf1968b9797f7dfb6dda7075637d1d38680cd">cmd2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
544 </ul></li>\r
545 <li>cmd3.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
546 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4f50f7e6bbf369522f89b0cfca3afe0a21daa325">cmd3.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
547 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4a4baadf489cadeb49378c0059a3db1cd8c951a0">cmd3.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
548 </ul></li>\r
549 <li>cmd4.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
550 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f3054ded43cd51cb6d9219b5d52ecd0a81d3bdcd">cmd4.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
551 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/537434161e6f7ac4e869dd766ba22145714a365f">cmd4.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
552 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e0a19d730736e199b16c04efecc1886af68c4860">cmd4.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
553 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f5511037f4cbb11bc31848669a83d669fab78a7f">cmd4.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
554 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/85184cce34a56ae74748856635f66eb2d01989a0">cmd4.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
555 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/038aded504d454bea4d7d8cbbd4e0de2814fd6ee">cmd4.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
556 </ul></li>\r
557 <li>cmd5.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
558 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/de32d37f06290e6b219d16716a73ee0bced28c20">cmd5.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
559 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e5a1c3f8b53d2f9d37c4dd9ac94948afaa146c23">cmd5.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
560 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/16a5c0eb75b579b68cb7c4cf06d859c0057a9236">cmd5.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
561 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/082748b3ef3ac19622e9186def08f7be05bf8a53">cmd5.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
562 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/038aded504d454bea4d7d8cbbd4e0de2814fd6ee">cmd5.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
563 </ul></li>\r
564 <li>cmd6.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
565 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8237c9bfa6f57b2e1afbade2af51b5bba601fa97">cmd6.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
566 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b6f6947ea246f9793028c721a652deb6d5981f3b">cmd6.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
567 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e82139f72b6898b92d8716b7607d3f28655239e0">cmd6.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
568 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8002742d89ac923027501cd0914476ab0580044e">cmd6.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
569 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a717cd695f13b50c00397b244dd67c57dd5ee611">cmd6.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
570 </ul></li>\r
571 <li>do-spell.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
572 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c1dbd0dbbac7fff191e172541c78212ca8d4de4f">do-spell.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
573 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/48ffa395c0518d1e6cf21ffe85ad2c85421e5341">do-spell.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
574 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/55f6b4f62919314efd10466f7701cd256c584279">do-spell.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
575 </ul></li>\r
576 <li>dungeon.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
577 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fa0a42e949e187fb567ae74023b2cef82df25a9a">dungeon.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
578 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/63f8f8e13ad92c1e9e9945cfe055d35dbecf21e9">dungeon.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
579 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/da1bd442c95b0c7fce84755bdccd9b0f9e5c359d">dungeon.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
580 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/652463ed6180c60c2b0918fe2061fb7e66d92131">dungeon.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
581 </ul></li>\r
582 <li>effects.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
583 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a01730a8efea778acc59a0dff7bd2d94a156cd10">effects.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
584 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/83ccac3e9c4f7e8b125321ce651b9296d78ea19c">effects.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
585 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e6e65c8d674013cedeff770149ec02a7006f6d4f">effects.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
586 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4d375c78d1564af95f6905ffe9432a5224711086">effects.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
587 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0fe9533c61f051d73fc48d433bc84d445b5a860e">effects.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
588 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2e26c087a71303501d2b37084551cebd6b77a43b">effects.c.¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
589 </ul></li>\r
590 <li>files.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
591 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0bdba8b43bf8bd89d4b9b0a644318d2fe35c15a2">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
592 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f29912b7aa8b25d9b69614e974f7940ab7bccfef">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
593 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d457130dbbeb4418106b4325574dc12e948fb3d0">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
594 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4f179a213b407b94ea9027e1d867374db988c083">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
595 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/54297b4292fe1d35ca59ac7d648a721d5f77f9bc">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
596 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1e2879755b93caf632c2c07e703bbc23189ef6ce">files.c¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÊĤ¸¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
597 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1e10c9cd3b5eb8f276f71e523872c13caf6ac10f">files.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
598 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/981fd727f0dbe4744d45e3cca478d4303ed46720">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
599 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dd1c2718d68fb0e1870eea7363388bf2bad70b27">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
600 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/91c67381714906e3bc80cc318c82c090f9d14ae6">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
601 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6c4b3629ae6f8adc34edd7a41ecce2b240476887">files.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
602 </ul></li>\r
603 <li>flavor.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
604 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a26edea35d35ff6bacebb84f44a2dc82866f5078">flavor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
605 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/185ce151e6e256ae3a6f7a194a144b30cec4e2a2">flavor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
606 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0350a26d659df03e1fe63a69c8168e26b57a9367">flavor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
607 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e11ce43e14569be38fc7c4dfa63aa3c156d3d76a">flavor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
608 </ul></li>\r
609 <li>floor.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
610 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/16b87cdabef56e2ef2fbc592d988ad3b56cc7802">floor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
611 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8a84637ef2a5587a9f4927dcf12eeef6213b9ed0">floor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
612 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4ee20d7527bcfefbb55c75b944e3a5c7cf3a4aa1">floor.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
613 </ul></li>\r
614 <li>generate.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
615 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ec6cabdca77c00cb3dcecf7eab9825b2e30497c2">generate.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
616 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/da1a79c87d94643a24b75d976ebbc479e00390e4">generate.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
617 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/813f25d79a9bddfaaeea7c3d34d2e80d5875b807">generate.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
618 </ul></li>\r
619 <li>grid.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
620 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ed0cc95488909a7aa8f35e0e14d32ef9ba8dbe35">grid.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
621 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b6b05cb5bb4ce5a3740708a0eab2c18e3d1a491c">grid.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
622 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1c179dc8b6cb54add153a70dfee1c480986f12e8">grid.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
623 </ul></li>\r
624 <li>hex.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
625 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e2419c9a78da98887a9501c6646d1da049dff975">hex.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
626 </ul></li>\r
627 <li>hissatsu.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
628 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/df1e83b9817496729807cbdcafbd157e10a1fe98">hissatsu.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
629 </ul></li>\r
630 <li>init1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
631 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6c4b3629ae6f8adc34edd7a41ecce2b240476887">init1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
632 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c567362ced8561d2f5c185c588ca46bab44db636">init1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
633 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/030fed5a9330ef724cb0db559a94db5f8384bffc">init1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
634 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4329b08437027a6b6ebfc2f73761d45db40e1fd7">init1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
635 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/962f124f2a80263fb8307a12ad904fa5bfb11830">init1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
636 </ul></li>\r
637 <li>init2.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
638 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7a3f10bf4cbde3c657394ef88bd6054fb81af770">init2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
639 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/872db2a01fbe8331133a39194a27d495f2347232">init2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
640 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/19ebe994eb31da95051d1ceab8fd914c57c851d3">init2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
641 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/202fae8aad2e556a707102404d71c325c5d54ff1">init2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
642 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5412338ea03b7b523fdbc8fa8615fe6c91f8c3f5">init2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
643 </ul></li>\r
644 <li>japanese.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
645 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/64da9763ac00803b05305286b3f0b1904e4048b1">japanese.c¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¸í¤ê¤ò½¤Àµ¡£(Habu)</a></li>\r
646 </ul></li>\r
647 <li>mane.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
648 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/15d15321fcedace3056d743b8eca4b48cd6b5733">mane.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
649 </ul></li>\r
650 <li>melee1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
651 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9c68b8577d265ce994bebf6cbc1d602e69db1d7b">melee1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
652 </ul></li>\r
653 <li>melee2.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
654 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e6a1cdfb321ce74693a8f34a1c730b386feb65fa">melee2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
655 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/66af6d87ebe8d0598fca7fca259d95bd479e01b2">melee2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
656 </ul></li>\r
657 <li>mind.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
658 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4b237f07c185239abea0776f3200f4b6eb78d2e1">mind.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
659 </ul></li>\r
660 <li>monster1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
661 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8124db03ab74d8508d3b14cbae2dae830b7e7af9">monster1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
662 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7614c811094aa6ad3267c404f012ef8ca546ec2f">monster1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
663 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9a81d04c85427088f8dcbf83e0d90974ced28252">monster1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(Deskull)</a></li>\r
664 </ul></li>\r
665 <li>mspells1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
666 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/61bd78a55f3bbb3e33fe9440a69aedc5c60347d0">mspells1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
667 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f0bb440ed7cadd715c59a9e3194e2635862999dd">mspells1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
668 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/52554e968c47c7572512bc2ca579585a71d80919">mspells1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
669 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cfb8ed0908d72ee120fc2ceced376b718600238b">mspells1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
670 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6d4402ec7cf1273e7fe0600f7a83dceb32b4187e">mspells1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
671 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5c4ee92b88e0caf687a4d456641c3cc8eab55b5e">RF6_TELE_AWAY()¤Î°ú¿ô·¿¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½¤Àµ¡£(Deskull)</a><ul>\r
672 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9869d1ddf53c86e870bc46710e71482047ea3cee">´Ø¿ô¤ÎÊý¤òľ¤·¤¿¾å¤Çº¹¤·Ìᤷ¡£(dis-)</a></li>\r
673 </ul></li>\r
674 </ul></li>\r
675 <li>mspells2.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
676 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6f747ddda1eb5875fef305058e88c50510dd5377">mspells2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
677 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bd89e548756cb74596ac06e9c02d9ed7d86b4ae2">mspells2.c¤Î¥³¥á¥ó¥È¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
678 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ca2910ba31e95630909f89197b93028ee77b6ef6">mspells2.c¤Î°ìÉô#ifdef JP¥Þ¥¯¥í¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
679 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2b51d5785e5e7c8ab1a3ea343c7218ed70431357">mspells2.c¤Îmake_attack_spell()¼þÊÕ¤Î#ifdef JP¥Þ¥¯¥í¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
680 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b97850172b2c52eef42ca997b56d9198ed0165b9">mspells2.c¤Îmake_attack_spell()¤«¤é¥Ö¥ì¥¹´ØÏ¢½èÍý¤òʬΥ¡£(dis-)</a></li>\r
681 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f74bda11bcc1c354121e3c96360d366856694f3e">mspells2.c¤Îmake_attack_spell()¤«¤é¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢½èÍý¤òʬΥ¡£(dis-)</a></li>\r
682 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e9fa94e5c5b305e2625f9da77b132e52b95b7c3d">mspells2.c¤Îmake_attack_spell()¤«¤é¥Ü¥ë¥È¡õ¥Ö¥ì¥¹´ØÏ¢½èÍý¤òʬΥ¡£(dis-)</a></li>\r
683 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9afd9957baa0206de08f4a71603032cef91efc3d">mspells2.c¤Î°ìÉô#ifdef JP¥Þ¥¯¥í¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
684 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/937817b64787d73d005b539b6e52d2520871e1af">mspells2.c¤Î°ìÉôswitch½èÍý¤òʬΥ¡£(dis-)</a></li>\r
685 </ul></li>\r
686 <li>mspells3.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
687 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7f97b606d653a38b01c3c70560a4a76260218736">mspell3.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
688 </ul></li>\r
689 <li>mspells4.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
690 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e2c6cc0222cf069401acc454449ac9f9aa0d605e">mspells4.c¤Î´Ø¿ô°ú¿ô¤ò´Êά²½(dis-)</a></li>\r
691 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f8720d14b8635d82cc53f6d5eb36560442c9b56d">mspells4.c¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Â¦³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë°ú¿ô¤òºï½ü¡£(dis-)</a></li>\r
692 </ul></li>\r
693 <li>mutation.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
694 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b409505eced7f30faf23ccb9311334843c6d12fa">mutation.¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
695 </ul></li>\r
696 <li>obj_kind.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
697 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3940ad73818a221b42fe4643f48a3724532f73b7">obj_kind.c.¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
698 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5829cefc1e07f78c62a02d54b716821d15c5412b">obj_kind.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
699 </ul></li>\r
700 <li>object1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
701 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3efaaa214eddde2e98ca81234d535afcab847aa0">object1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
702 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/da6b623c3c074859065dbcd5b172e37ad80b8649">object1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
703 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/888f223eec7c22c65c20261e82b738a327916d54">object1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
704 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f17c20e94c348cb17bf66ee1fe509e3053a7e9fd">object1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
705 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e9c28ecd4cea92267656e2e7ecdce5432aa38349">object1.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
706 </ul></li>\r
707 <li>object2.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
708 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/71650fe0ba219f9d6c603e24e2865536d24db6ae">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
709 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/93edeca9a4b29b830d96253c1a1dcf2bb57f2b18">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
710 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bc07595c299b87184ca842d076b8040060ba1737">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
711 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b256a371127a8df23fb340e640e30d857e611ec0">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
712 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9335cd6bdf8bb9c6772267378bcf922c691d023a">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
713 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/127856bc652daeabbbc16df6db0a55ca501196e6">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
714 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6530caea7bc3536d122aae4b995c0c1d5cc88fc4">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
715 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1f6e00ad207e073756efa4b880af3fab0d8d22e1">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
716 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/614dd7188d5b8c21b2356d5c4862c03347e26cc6">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
717 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/08056ead8c197e5169dc7fbf3a8d4982f224cf43">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
718 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2271fe3a6752f5250cef62740ac88816cd8421f9">object2.c¤ÎDoxygen·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£ (deskull)</a></li>\r
719 </ul></li>\r
720 <li>rooms.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
721 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ad1bdb532901c5d88fba88bdc7fa4df05ad75824">rooms.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
722 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/00adc74374dfb0e3a915a221bc736373a008d6b2">rooms.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
723 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/463a2c3c5b91ca403d42fb07edb9a85774201c5f">rooms.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
724 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d1cdb9bff84df0cdd194eb8d03ef56be3c096b05">rooms.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
725 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd808a2bfa431a520e46319c980f37244bf5d293">rooms.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
726 </ul></li>\r
727 <li>racial.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
728 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e41a0ded0bf5b6f3bf0751fd83bbb6c9ce504055">racial.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
729 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/03527f0b17a6bd95c579a3444bd911a3399a70ad">racial.c.¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
730 </ul></li>\r
731 <li>spells1.c¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
732 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6e5f7f9ab0e3d5ea35d031dbe99c4b61b1db004b">spells1.c¤Îifdef macro¤òÀ°Íý¡£(dis-)</a></li>\r
733 </ul></li>\r
734 <li>snipe.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
735 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a129a85b76812b68e4796dcff94ef24f215372ec">snipe.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
736 </ul></li>\r
737 <li>store.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
738 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e7b8a663bae24de047f492c7044ee0d37d364389">store.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
739 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/93034cb33c502f057f30aa5c2ae9c5bf6f4335e2">store.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
740 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/08f34ecf64239e7339a3cf97d759884094507a46">store.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
741 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/13f1cc16153f192ad8e6ffb759a752a308af20f0">store.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
742 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8f0766a1345477548e2d938a56c78203bd3ce4a1">store.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
743 </ul></li>\r
744 <li>wild.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
745 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b19938c4af7df4c9da9bf0d6602edaecf4a63620">wild.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
746 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3e4285aae9bcd500ce2bb8b3f341b5a15720b0c5">wild.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
747 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d62797fc11d90aa01113b614a2babca17da15989">wild.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
748 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0cdfaff7d7145a07d4cc41527905395c90fcfabd">wild.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
749 </ul></li>\r
750 <li>wizard1.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
751 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e8d1d5b0c171c9474bf8ce6a7ead791dfa7c5e50">wizard1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
752 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3282fda0dae1d7daf63897bb9d847c36f55d5290">wizard1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
753 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e6a678cc819f7725362866c8ce1d11d60d278704">wizard1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
754 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0b5fb6b63d7440c45ce7fcac68a629c424dcc19e">wizard1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
755 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/47cc6434b91d6a05bdfa62a639d22577a9d2bf73">wizard1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
756 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/036d0c5b1f62efe0a734fbbd83110999b85e4c99">wizard1.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥È½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
757 </ul></li>\r
758 <li>xtra2.c¤È´ØÏ¢¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£<ul>\r
759 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/97ab6f4a33ee4c38b0e68f793eae338f098da18c">xtra2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
760 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ab5cbc410257998735757c7147e3a9c86d010610">xtra2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
761 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/48fa1ef8c4acb9254ee301fc7c8e1e5413573054">xtra2.c¤ËDoxygen¥³¥á¥ó¥ÈÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
762 </ul></li>\r
763 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0c6a0769c58101645145ae4667f37efe2eae0789">¥½¡¼¥¹¥Ø¥Ã¥ÀÉô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£(cmd*.c) (deskull)</a></li>\r
764 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/06b64bcec0d7267b23ff00c410c429c358cc6125">¥½¡¼¥¹¥Ø¥Ã¥ÀÉô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£(autopick.c/chuukei.c/defines.h)(deskull)</a></li>\r
765 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7a035538e2d6ab745f360a601e41f1819219e348">Doxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
766 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/72b74769c852234ba3372188d95cbeadb90e7693">Doxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
767 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e24a5f85424cdb4c9a76fb25396d85824876eff4">Doxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
768 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6be6cc8bba76d85be55044b1f18c81ab1c87d957">Doxygen·Ù¹ð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
769 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/852a4fd33e2c379ff10e6eb45cd167faa2e8850d">Doxygen¤ËGraphviz¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÄê¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
770 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/16c4ee47757e8e5f2a2fe44a911809a1421e515e">¥³¥á¥ó¥È¤Îtypo¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
771 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4f04f416a417cdb69b3f331aa5c219ff816744ec">roff_aux()Ãæ¤Î#ifdef¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a><ul>\r
772 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c805b7afd44a18742ec1371a660a63447b8b5038">roff_aux()¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
773 </ul></li>\r
774 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b41d80058d66e301e08ba28c3bd52cb67c380172">jverb()¤Î¤Ò¤É¤¤if-elseɾ²Á¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Þ¤È¤áľ¤·¤¿¡£(Habu)</a></li>\r
775 <li>ŨƱ»Î¤Î¥À¥á¡¼¥¸½èÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£<ul>\r
776 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e89222886abd9b8f52ad04621b96fb785b4323b2">ŨƱ»Î¤Î¥Ö¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍý¤òmonst_breath_monst()¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
777 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/621a5e9f40127e72e5779fe6bfcd0a1afcd63ae7">monst_beam_monst¤Èmonst_bolt_monst¤òÅý¹ç¤·¤Æ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
778 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b6432097d17afc51de4af3be2df2b2712034c77d">monst_spell_monstÃæ¤Î¥Ö¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍý¤òʬΥ¡£(dis-)</a></li>\r
779 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ddb881790a6cb6a97a118bb7e3a9b53d6ccdbb3c">monst_spell_monstÃæ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¼öʸ¤Î½èÍý¤òʬΥ¡£(dis-)</a></li>\r
780 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a018507fe4e8226d860ab260205eb95204918d92">monst_spell_monst¤ò¤µ¤é¤Ëʬ²ò¤·¤ÆÀ°Íý¡£(dis-)</a></li>\r
781 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3be94aee9b82cf61ba500a11a8d290dd21944902">monst_spell_monst¤Î¾¤´­½èÍý¤òʬΥ¡£ (dis-)</a></li>\r
782 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a2f45615770eb5161ab2fe3070d220a87a5b9ae5">¾åµ­¤ÎʬΥ¤Ë¤è¤êÄɲ䵤줿´Ø¿ô¤Î²òÀ⥳¥á¥ó¥È¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
783 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/316d30d402d899081a1383ff202ba9d5caa73c15">cast_learned_spellÃæ¤Îmonspell_damage¤ò¶¦Í­¡£(dis-)</a><ul>\r
784 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/506f2771e71ebbe15a8eefc3f2d4958fd8a6fb1e">¾åµ­¤Ë´Ø¤¹¤ëtypo¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
785 </ul></li>\r
786 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1237893d11c284e2413716b9fdbd2867899ffc96">ÀÄËâƳ»Õ¤Î¼öʸ°ÒÎϤ˴ؤ¹¤ë½èÍý¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
787 </ul></li>\r
788 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e3e36ea4d9f81b651cc98fb26f0233bae98d510d">RF6_SPECIAL, RF6_TELE*¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
789 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3116f77b04c8c90e2201836617c7b9ce2ef65907">ifdef JP ¥Þ¥¯¥í¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a><ul>\r
790 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/15ba2993c4f24b100736a98cd4c2d9c911878241">´ØÏ¢¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
791 </ul></li>\r
792 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fcf59715243a1e865e743addf66a88a823b717d6">¤µ¤é¤Ë ifdef JP ¥Þ¥¯¥í¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
793 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/65b2277c8d8b67bca6258eebd5b549241a58eb0a">¤µ¤é¤Ë ifdef JP ¥Þ¥¯¥í¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a><ul>\r
794 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/86a35cfca24abeeacfea1fb88d23b0493bd6a2f0">Á°½Ò¤Ëȼ¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥Ð¥°¤·¤¿±Ñ¸ìÈÇ»þ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
795 </ul></li>\r
796 </ul></li>\r
797 <li>Íð¿ô²þÁ±½èÃÖ<ul>\r
798 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/77da9072e18661e3c59c150739ee1c0b161fc224">¿¿¤Î°ìÍÍʬÉÛ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬Éۤdzä¤Ã¤¿Í¾¤ê¤ò»ÈÍѤ¹¤ëÊýË¡¤«¤éʬÉۤǥ¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÈϰϤò³ä¤ê»»¤¹¤ëÊýË¡¤ËÊѹ¹¡£(Habu)</a></li>\r
799 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e9c18ffdb70c8227f3e4d84cbfafc62ef136368f">¥²¡¼¥à¤Ë´Ø·¸¤·¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ç¤ÎÍð¿ô¤Î¾ÃÈñ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(Habu)</a></li>\r
800 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5c8f6af07740f650f0bf05d144267db86a43bbb4">RNG¤Î½é´ü¥·¡¼¥É¤Ë /dev/urandom ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Habu)</a></li>\r
801 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/506146ca1093a8a4f05c3867cff9fc0ca9dd5a93">WindowsÈǤÎÍð¿ô½é´ü²½¤ËCryptGenRandom()¤òÍѤ¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(Habu)</a></li>\r
802 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/33f8da74abb275b8bf7df0ed7a2e3cd5bd19338d">'RNG-improve'¤«¤é¤Î¥Þ¡¼¥¸¡£(Habu)</a></li>\r
803 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f222ea9d1e09bcecad16a312e822688d3120307d">°ì»þ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Î»ÅÍͤËÂå¤ï¤êRand_state¤Ç½é´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(Habu)</a></li>\r
804 </ul></li>\r
805 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/be4ca7538bd670181bb416935fc503e905b04dac">¥¹¥³¥¢¥µ¡¼¥Ð°ÜÆ°¤ËÂбþ¡£(dis-)</a></li>\r
806 <li>¤½¤Î¾ľÀÜ¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤½¤Àµ<ul>\r
807 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c60500286b9979eb0f3bee217af7ec1ba4e11cdb">ʸ»ú¥³¡¼¥É½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
808 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/916f3f86d182633de530196754c898edddad26c6">ʸ»ú¥³¡¼¥É½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
809 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6ab2a63c654f0dac144165aba0f3bbe04495934d">WindowsÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¥í¥±¡¼¥ë¤òÀßÄê¡£isspace()´Ø¿ô¤òiswspace()¤ËÆþ¤ìÂؤ¨¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
810 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5d89b77482b95e13f3e6f1520741ad60435894d5">.gitignore¥Õ¥¡¥¤¥ëÄɲá£(habu)</a><ul>\r
811 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b7dbc20de45dfeec9d3a83f567cecc80a6881e12">.gitignore¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½¤Àµ¡£(Habu)</a></li>\r
812 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/900a40d6ce13c446eaac138da3031c25af556987">.gitignore¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÅÙ½¤Àµ¡£(Habu)</a></li>\r
813 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/049f8953f90f431c59c6a5bee5c0224f55d737e0">.gitignore¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤Þ¤¿½¤Àµ¡£(Habu)</a></li>\r
814 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c43e0ca9313908189375b7196a735e54c186454f">.gitignore¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲá£(Habu)</a></li>\r
815 </ul></li>\r
816 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/47661e2d669d081dd6ce67c87dbf14840b628830">¥é¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥É¥³¡¼¥É½¤Àµ¡£(Habu)</a></li>\r
817 <li>¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ°Íý<ul>\r
818 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/15d63311b2344e685fe52ea61ef98049be819848">mspell4.c¤òVC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲá£mspells1.c, mspells4.c¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
819 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1a05bd97d4d3be4abc370868b690d11e58ff4f1c">Makefile.am¤Ëmspells4.c¤Î»ØÄê¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
820 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c813e10184ad63352c8681d2bbe4c1e20f8fb372">Makefile.bcc¤Ëmspells4.c¤Î»ØÄê¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
821 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/159780f24c84cfec4d450de35fb5105760924356">¤½¤Î¾¤Î¥á¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ëmspells4.c¤Î»ØÄê¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
822 </ul></li>\r
823 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/71d88197f03d90715c97c539c6b3df93715f2d09">¥Ø¥Ã¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë'wctype.h'¤òÄɲá£(Habu)</a></li>\r
824 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c8de6a9318cfba346784f1197d35e3fb2dc50522">¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹É½¼¨½èÍý¤Î;·×¤Ê°ú¿ô¤òºï½ü¡£(Habu)</a></li>\r
825 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/82054e941ff04fdc49c5bdaaaf7818f4087bf012">ʸ»ú¥³¡¼¥É¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
826 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/61bf3f92d95816c3fbe2786778ffde50c3814d97">¸í¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü¡£¥¿¥¤¥ë¼ÂÁõ¤Î³ÈÄ¥¡£(Deskull)</a></li>\r
827 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5b056aad4cc5688068d021d7b60561ee8190f0c8">¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß»þ¤Ëʸ»ú¥³¡¼¥É¤òŬÀڤʤâ¤Î¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
828 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6be94b743ecfd7d14feca82d3f1792dd02527720">¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î²ÄǽÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë½¤Àµ¤È¡¢ÊÑ´¹¼ºÇÔ»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨Äɲà(Habu)</a></li>\r
829 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f383c36f86cb0a275beeca1d7a1cb51ae36d0688">utf8_to_sys¤ËUNIXÍѤΠUTF-8 -&gt; EUC-JP ÊÑ´¹¤ò¼ÂÁõ (Habu)</a></li>\r
830 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ea33afaf949d4fe7b1bee1edb7006925db7c2ce8">¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É°Ê³°¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òUTF-8¤ËÊÑ´¹ (Habu)</a></li>\r
831 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c7b2453c02694e8bb0588d7688fe66b64972558a">¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÎUTF-8²½¡£ VS¤ÏBOMÉÕ¤­¤·¤«Àµ¾ï¤Ë³«¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇBOMÉÕ¤­¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¡£ (Habu)</a></li>\r
832 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/280c1a4a93ea000372fdafdd529653f71b0c791f">angband.rc¤ò¥·¥Õ¥ÈJIS¤ËÊÑ´¹ (Habu)</a></li>\r
833 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6ff8a041d62bb25d0ec6454a00a6f70926862b54">"-"¤ÎÇܳÑɽ¼¨ÊÑ´¹¤ò¥Ï¥¤¥Õ¥ó¢ª¥À¥Ã¥·¥å¤Ë½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
834 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/82faa301e14cd1817e4776cb9393e412ee9d47e7">gcc¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë--exec-charset=EUC-JP¤¬Éղ䵤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
835 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/49ff86f074f384f9a7cf95a79230bc9c7a255120">guess_convert_to_system_encoding¤òJP¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤ß¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
836 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8ad29ed6cb953f5f4bc7d1ed368db9f92104fd92">LinuxÈÇ»þ¡¢glibc¤Ëiconv´Ø¿ô¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ä¶­¤ò¹Íθ¤·¡¢libiconv¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï gcc¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë-liconv¤¬Éղ䵤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(Habu)</a></li>\r
837 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c5a2ea5345943a29edd05f4ee09c312c2e579a8c">VS¤ÎDebug¥â¡¼¥É¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ðɽ¼¨Åù¤Ç2¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ÎÊÒ³ä¤ì¤òisprint()¤ËÅϤ·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ú¿ôÈϰϤÎassertion¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢2¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê¤òisprint()¤è¤êÀè¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢2¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Ê¤éisprint()¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(Habu)</a></li>\r
838 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4974b2ad64797a84c91c2af0f5c53bdee552c97b">Á´³Ñ¥À¥Ã¥·¥å¡¢ÇÈ¥À¥Ã¥·¥å¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤òÅý°ì (Habu)</a></li>\r
839 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d975bd067da900e51d02e0159bce8d49ae2e1dcc">iconv¤ËÅϤ¹Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤òEUC-JP-MS¤ËÊѹ¹ (Habu)</a></li>\r
840 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/eaecfec55c7d0b370f84b1a613dbb7bd44e533b0">ascii_to_zenkaku¤ÎÁ´³Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹µ­¹æ¤òŬÀڤʤâ¤Î¤Ë½¤Àµ (Habu)</a></li>\r
841 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2b36bcf991c429f13870e3f6fd73031885a5fb20">Windows¤ÇÊÑ´¹ÉÔ²Äǽ¤ÊÁ´³Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹(U+2212)¤òÊÑ´¹²Äǽ¤Êʸ»ú¤ËÄ´À° (Habu)</a></li>\r
842 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d70ddc843f8ff8688bc398fabb9360e6b0e23944">¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ËNKF¤ò»ÈÍѤ·¤Æʸ»ú¥³¡¼¥É¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿ (Habu)</a></li>\r
843 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/43161bd5c790aebc81a40a6f2801a9ab2db7d3d1">LinuxÈÇmktemp¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËËöÈø¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
844 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd4e6db6456229f5196e3a5e3658d4eb1123068a">¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îºï½ü¡£(Habu)</a></li>\r
845 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9ba79c9f5c865b35f28d4c960bd50ac662766fcd">¤¯¤½¤Ã¤¿¤ì¤ÊVisual Studio¤ÎBOM¤ò½¤Àµ¡£(Habu)</a></li>\r
846 </ul></li>\r
847 </ul>\r
848 </div>\r
849 \r
850 \r
851 <div class="section">\r
852 \r
853 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d991448fc4855b756f37be360dc1f02cd759fff6">2013/04/20¡Á2013/07/14 Ver. 2.1.4 (³«È¯ÈÇ)</a></h3>\r
854 \r
855 <ul>\r
856 <li>¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
857 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a4a89dff3392571f3e24e23dd7a0cf9cd6fc6e37">¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(Ticket #30717) (habu)</a></li>\r
858 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b11e7986b469117e489fc4764791f4419a95784c">õº÷¤ò¹Ô¤¦»þ¤Ë¼ö½Ñ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
859 </ul></li>\r
860 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
861 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/08e570618d0874a8e7bb9d3336bc8316d695de93">¥¸¥å¥é¥ë¤ÎËⲦÄɲá£(deskull)</a></li>\r
862 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4eb377c131a51b581c6ee948298352aa23fa9311">¥Ü¥ë¥¬Çî»ÎÄɲᣠ(deskull)</a></li>\r
863 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bdcd4ea17aa7eacb29bcff4ac89df4200cb288eb">¥Ï¥¤=¥¨¥ë¥Õ¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
864 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bdcd4ea17aa7eacb29bcff4ac89df4200cb288eb">¥°¥¦¥£¥ó¤Î¹õµ³»Î¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
865 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0e3288dca39320a7ccf690cafa7600afc03c41c6">¥ª¡¼¥é¥ó¥È¤Î¸ø»ÈÄɲá£(deskull)</a></li>\r
866 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/701d396d4e5b2a10f541ea551e990bf951f28abf">·î¸÷ij¤òÄɲá£(deskull)</a><ul>\r
867 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3ae269b477fc26af45921d5a39e1f6c8da6d5409">·î¸÷ij¤òÄ´À°¡£(deskull)</a></li>\r
868 </ul></li>\r
869 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3ae269b477fc26af45921d5a39e1f6c8da6d5409">¥³¡¼¥¦¥£¥ó¤Î½Æ»Î¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
870 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e04ba0bf06d3c7400b80e0b9be98468f55f8221c">¥¹¥Ê¥¬¡Ø¥à¥º¥¬¥Ã¥·¥å¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
871 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3df3fbf0cddfa3a0261f325aea6866a9552243a7">Ç»Èø̵ÁСشäËܸ״ã¡ÙÄɲá£(deskull)</a></li>\r
872 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3df3fbf0cddfa3a0261f325aea6866a9552243a7">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»àË´¥»¥ê¥ÕÄɲá£(deskull)</a></li>\r
873 <li>¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥É¥é¥´¥ó·Ï<ul>\r
874 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d4cb017b2bf3a03ddd7d5def401db9f5fd3048ad">¥ä¥ó¥°¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥É¥é¥´¥ó¤òÄɲá£(deskull)</a><ul>\r
875 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7744c68adce892e7fef8198acfbd3d1985df01bf">Typo½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
876 </ul></li>\r
877 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c2bb1bb8ae713010a91783b2094e3fd17f176798">¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥É¥é¥´¥ó¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
878 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a20ccfe250523889a3a14a2f7cb04d1748ecaa05">¸ÅÂ奯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥É¥é¥´¥ó¤òÄɲᢥ¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥É¥é¥´¥ó¤Î¿Ê²½´Ø·¸¤òÄɲᣴäËܸ״㾡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
879 </ul></li>\r
880 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b2581de0fb2b3ccf9d2bbd9b7a17ab43a11b5880">¹ÃÎڤΥ¥à¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
881 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸å³<ul>\r
882 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d2ea138de2b52a57b73ea75b0d0145abfdf618d3">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾ðÊó¤ò¸å³¾ðÊó¤òÄɲäǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¼ÂºÝ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¼ÂÁõ¤Ï¤Þ¤À)(deskull)</a></li>\r
883 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/07736bb1241f4efba6aa2a5ac1aae0afdf896f05">¸å³¤Î¸ú²Ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
884 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/802072ac349e9063121092bec4f3446dc91aa573">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸å³¾ðÊó¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
885 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f7834bdf3c8e8ab9e3240b20b87a259408634038">¾å¤Î¼ÂÁõ¤Ëȼ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
886 </ul></li>\r
887 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cee5e8f2f28a7b602659f2de6aa1df5cdf7f8fbd">ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¤ÎÄ´À°¡¢»ÂÅ´·õ¤ò100%¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
888 </ul></li>\r
889 <li>¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
890 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7b3555120bc7aa39984334f436c2a7114a07739f">¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥­¥é¡¼¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a><ul>\r
891 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/457f985f6f5df4aa4b885a919d269ef810be3b30">¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥­¥é¡¼¡Ù¤òÄ´À°¡£(deskull)</a></li>\r
892 </ul></li>\r
893 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/549b378e55f4d3eb1c212ae24553c8cd6c69dbb2">¡Ø±¿Ì¿¤Î¥ª¡¼¥Ö¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
894 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b5b01e76aa04124f400fbed6f1d3b13eda32f391">Àï²µ½÷¥ß¥ê¥à¤Î´í¤Ê¤¤¿åÃå¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
895 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/51c43194568d51930baab1477be15711facb8921">¡Øé¬é¯ÛùÊÜ¿Ï¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
896 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/48678322342c5276877e71dbf28a97a52ebc120c">³»¤Ë¿·¥¨¥´¡Ø¥¦¥ë¥¯¤Î¡Á¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
897 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3c26f0ccd00f36abaf409dc18fad7aec0def05bb">¡Ø¸×»¦¼·Ä®Ç°Ê©¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
898 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/775f639390e1546c1c451e4db4b7f04fb7282f99">¿ÈÂå¤ï¤ê¥·¥ó¥·¥¢¤Î¹Å³×˹»Ò¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
899 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3651a469f094c42c1fcb56a1f5dd4f12b26d9797">ñÆȸµÁÇ¥¨¥´¤òºï½ü¡£(dis-)</a></li>\r
900 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3651a469f094c42c1fcb56a1f5dd4f12b26d9797">¥É¥ï¡¼¥Õ¥¨¥´¤ò´ðËÜAC+5¡¢+Âѵס¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¸µÁÇÂÑÀ­¤Ë½¤Àµ¡£(dis-)</a><ul>\r
901 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/214cab5f3f64a0501f4ec4d6fe6609729e0d5023">¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¾å¤Î¥é¥ó¥À¥à+Âѵפòºï½ü¡£(dis-)</a></li>\r
902 </ul></li>\r
903 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3651a469f094c42c1fcb56a1f5dd4f12b26d9797">¥ª¥í¥°¥¨¥´¤òÄɲᢻ¦Ù¤½¤Àµ¤Ë¡¢+ÏÓÎÏ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¸µÁÇÂÑÀ­¤òÆÀ¤ë¡£(dis-)</a><ul>\r
904 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/da8e1132f1bc5855718b5da0ad9ac17c7db04ee3">¥ª¥í¥°¥¨¥´¤ËSHOW_MODS¥Õ¥é¥°Äɲá£(iks)</a></li>\r
905 </ul></li>\r
906 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3651a469f094c42c1fcb56a1f5dd4f12b26d9797">¥¦¥ë¥¯¥¨¥´¤Î»¦Ù¤½¤Àµ¤ò¼ã´³²¼Êý½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
907 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/512ddb8fae51e4331f708772d363be5519a40509">·Ú³»¤Î¥É¥ë¥¤¥É¥¨¥´¤òÄɲá£+¸­¤µ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¸µÁÇÂÑÀ­¡¢ÄɲÃÂÑÀ­¤ò»ý¤Ä¡£(dis-)</a></li>\r
908 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8a0475b1c4d0b62cbc79f274f763f007d2060f28">Éð´ï¥¨¥´¤Î¥¹¥ì¥¤¤È¡ö¥¹¥ì¥¤¡ö¤ò½¤Àµ¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥ì¥¤¤òñÂΤǻý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥´¤Ï½¾Íè¤Î¡ö¥¹¥ì¥¤¡ö¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢¡ö¥¹¥ì¥¤¡ö¤Î¥¨¥´¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çŪ¤Ë¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
909 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e4789bde97c287e93a7d0ab309d8feae6d21b858">¸µÁÇ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥´¤Ï100¤Î°ÒÎϤò»ý¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤È¸µÁÇÂÑÀ­¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±ê¤Î»ØÎؤʤɤȸú²Ì¤ÏÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(dis-)</a></li>\r
910 <li>ÍÅÅᥨ¥´¤È°­Ë⥨¥´<ul>\r
911 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5747d7ecc2d756ed9643dced32b020823c8aa1a0">Xangband¤ò»²¹Í¤ËÍÅÅᥨ¥´¤È°­Ë⥨¥´¤òÄɲá£Ã±ÂÎ¥¹¥ì¥¤¤Î¥¨¥´¤òÄ´À°¡£(dis-)</a></li>\r
912 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0f58df1b2f2e1412b1e79eabec728b5c41c92ef0">ÍÅÅᥨ¥´¤Ï·õ¼ïÊ̤ÎÉð´ï¤Ë¤À¤±Éղ䵤ì¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
913 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3df123256e57aefda1790fde25b16c96c8190399">°­Ë⥨¥´ÍѤËHP¤ÈMP¡¢·Ð¸³ÃͤòµÛ¼ý¤¹¤ëÁõÈ÷Éʤι±µ×¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
914 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/67a5a32944f12de9a30808919a49f08c5c5ffbfa">°­Ëâ¤Î³»¥¨¥´¤òÄɲᢼö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬½¤Àµ¤¬Â礭¤¤¡£(dis-)</a></li>\r
915 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9759ad592f3beb8c6a3f39a73213dbd52dae5913">ÍÅÅᥨ¥´¤«É¬¤º¿Í´Ö¥¹¥ì¥¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
916 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8c269bce318e5179aa5c6586c406841e3ffcd877">°­Ë⥨¥´¤ÎÉð´ï¡¢³»¤¬1/5¤Î³ÎΨ¤Ç¥Ç¡¼¥â¥ó¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¥Õ¥é¥°¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
917 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/044a427181e1de8797628dc84deac9444e7d4c1a">³õ¤Ë°­Ë⥨¥´¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
918 </ul></li>\r
919 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a199014c186b3cc393736fe24199422a6a5852f9">³»¥¨¥´¤Î¥ì¥¢ÅÙ¤òÄ´À°¡£(dis-)</a></li>\r
920 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4965aefbef2c23911d7fbaf45195102c4d944800">½â¤Ë¹â¤¤AC¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¼é¤ê¥¨¥´¤òÄɲᢥ¯¥í¡¼¥¯¤Î¼é¤ê¥¨¥´¤¬ºÇÄã+15¤ÎAC¤¬ÊݾڤǤ­¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
921 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ca2fb231524fde7d4ff982283a2be88e83067ab4">½â¤Ë¥É¥ï¡¼¥Õ¥¨¥´¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
922 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c41f970cd9e46e68b48a85f5d622dd7af72fdaa0">¹âÀºÅÙ¥¨¥´¤ÏÌ¿Ã潤Àµ¡ä¥À¥á¡¼¥¸½¤Àµ¡¢¹â®ÅÙ¥¨¥´¤Ï¥À¥á¡¼¥¸½¤Àµ¡äÌ¿Ã潤Àµ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¡£(dis-)</a></li>\r
923 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1d08a82c51aefbd0f90748bb9d1abf1d1363c29a">¥â¥ë¥°¥ë¤Î³»¥¨¥´¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
924 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f945ae4792cf2228d1a3569698dbaf89a61a93b3">POWERFUL¥Õ¥é¥°¤ò¥¨¥´¤ËÄɲ᣼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬pval¤ÎÎɤ¤ÁõÈ÷¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Î¤¬´Êñ¤Ë¤Ê¤ë¡£(dis-)</a></li>\r
925 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4275b2dad76f7e20dde05e6e0c3b95854613ea66">¸µÁÇ¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥´¤Îȯư¤ò¥Ü¡¼¥ë(°ÒÎÏ100)¤Î¤ß¤ËÊѹ¹¤·°ì»þÂÑÀ­¤Ïºï½ü¡£Âå¤ï¤ê¤Ë½â¤Îȯư¤Ë¸µÁÇ°ì»þÂÑÀ­¤òÄɲä·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
926 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/98a791870fa33dac82e87048a2e6309f5273c8dd">ƬÉô¥¨¥´¤ÎÃÎǽ¡¢¸­ÌÀ¡¢ÈþËƤòÃÎÀ­¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»Åý¹ç¡£ÌµÃΡ¢¶òÆß¡¢½¹°­¤òÆ»²½»Õ¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»Åý¹ç¡£(dis-)</a></li>\r
927 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/827b58461e81870e2d93e290078b8e9e0649d580">ƬÉô¥¨¥´¤Ë¼é¤ê¤òÄɲ᣹⤤AC½¤Àµ¤Î¤ß¤ò»ý¤Ä¡£(dis-)</a></li>\r
928 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c3c33596a5559a3e9b26f0d01c9a815c197628fd">¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î³»¥¨¥´¤«¤é¸µÁǤ˽ý¤Ä¤«¤Ê¤¤ÆÃÀ­¤òºï½ü¡£(dis-)</a></li>\r
929 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b167f36f52adbf1dd3fe08b524a73469c5893b8d">¥«¥¿¥Ê¡Ø¸×»¦¼·ÃúÇ°Ê©¡Ù¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
930 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8d20a47659f40963a3d73f11d5804526ec27b2ae">´§¤Î¥¨¥´¤Ë¥Ð¥·¥ê¥¹¥¯¤òÄɲÃ(dis-)</a></li>\r
931 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5d855f9daedb3f5d56dfac726fed9a6e2848da1d">³õ/´§¤ÎȯưÍѤ˥ƥì¥Ý¡¼¥È¤È¥é¥¤¥È¡¦¥¨¥ê¥¢¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
932 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/37e5791ae15918da809b2fea4819c60b38200412">¼ö½Ñ¤ÎËâË¡½ñ¤Î±Ñ̾¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
933 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cf5ee77872c3ee199b26176052f2e0ff26ca8444">ïÆÀ¤Î´¬Êª¤È¡öïÆÀ¡ö¤Î´¬Êª¤Î¥¿¥¤¥ëÀßÄê¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
934 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/66f747321d6a287768c3839002e25a02bd24a534">´§¤ËÂÀ¸Å¤Î¼ö¤ï¤·¤¤¥¨¥´¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
935 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a407cfc2c3cb770e641a5bc7e74665c4bb544b07">ÂÀ¸Å¤Î¼ö¤ï¤·¤¤¥¨¥´¤Ë¸µÁǤǽý¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
936 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/eb77497749cd93f3b0a4317409c8ccedfc887324">ÁõÈ÷Éʤθ÷¸»¥Õ¥é¥°¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
937 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3225669fb25d23e33bee517fe83009e2b62227df">³õ¤Î¸÷¥¨¥´¤¬£³¡Á£¶¥Þ¥¹¤Î±Êµ×¸÷¸»¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
938 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/812f4b0cc662f96413962df7c80e6181da745fa9">¥¢¥¤¥Æ¥à¥Õ¥é¥°¤Ë¹±µ×Ū¤Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£TR_CALL_ANIMAL/TR_CALL_DEMON/TR_CALL_DRAGON/TR_CALL_UNDEAD/TR_COWARDICE/TR_LOW_MELEE/TR_LOW_AC/TR_LOW_MAGIC/TR_FAST_DIGEST/TR_SLOW_REGEN (dis-)</a></li>\r
939 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0d42fcbb73748ff0e3a8d36c2b958aadd1eb2d78">ÁõÈ÷Éʤαʵ׸÷¸»È¾·Â¤Î·×»»¤Ë¥Ð¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
940 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8046dcb5833b055c4cec0521599c7cca2a79bdb4">¥é¥ó¥À¥à¤Ê¼ö¤¤¤òÁý¤ä¤¹ÁªÂò»è¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¼ö¤¤¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
941 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dfc0eb720fabf06bf4ae326a736297448467f637">ºÇ¶á¿·¤·¤¯Äɲä·¤¿¼ö¤¤¥Õ¥é¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²ÁÃͤ䥨¥Ã¥»¥ó¥¹Î̤˥ڥʥë¥Æ¥£¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
942 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f81111e394f7b9772af71152b79836f3175af560">¥¯¥í¡¼¥¯¤Ë¥Ê¥º¥°¥ë¥¨¥´¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
943 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/36625c87edb2dd4de73f9912bd1cb132d626f615">³»¥¨¥´¤Î¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½¤Àµ¡£¥â¥ë¥°¥ë¤Î³»¥¨¥´¤¬Äɲäǻý¤ÄÆÃÀ­¤Î³ÎΨ¤òÄ´À°¡£(dis-)</a></li>\r
944 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a769774f3e8f5d5291c74b16d1abe325c1786217">ÃÃÌê»Õ¤¬±Êµ×¸÷¸»¤ò¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈµÛ¼ý½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÍÍÄɲá£(iks)</a></li>\r
945 </ul></li>\r
946 <li>¥À¥ó¥¸¥ç¥ó/¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
947 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f9e0daf8b79c82c8de8e82bdbe6cd9f9c6cb7dfd">Å´¹ö¤Î¥é¥ó¥À¥à¥¯¥¨¥¹¥ÈÌÜɸ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥ó¥À¥à¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎãÀ®»þ´Ö¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
948 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/25ba63e1e7e53f807291aa07d893fc5256468c9e">¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¤òãÀ®»þ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ê¤¯Ã£À®»þ´Ö¤Ç¥½¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
949 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7e6bc47280cde8369e20573c5ce855007eb247cf">do_cmd_knowledge_quests_aux()¤Îɽ¼¨Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤òû¤¯¤·¤¿¡£ (dis-)</a></li>\r
950 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7e65ac90413e08ede4ecc1d1a96fe831d6f6d695">¥¯¥¨¥¹¥È¡ØÅã¡Ù¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅþã»þ´Ö¤òÀµ¤·¤¯µ­Ï¿¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
951 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/06e5d5c6359cd70c8fa4091701cc9c194ad038b9">Ãϲ¼³¹¤Î±Êµ×Êɤ¬¥È¥ó¥Í¥ëÀ¸À®»þ¤ËÊø¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
952 </ul></li>\r
953 <li>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
954 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7acf01bd294960f353d70ec6fd37c4c7e058c4d7">¼öʸ¤Î»ÈÍѤò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎMPɽ¼¨¤òºÆÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
955 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cbb7e65c5455020c21fd9bf8316a95a883ae4633">¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎãÀ®»þ´Ö¤ò¥À¥ó¥×½ÐÎϤ¹¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
956 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/87b332b75d38b879be3f8d8d2e376cd73fad8fdb">¥Æ¥ì¥­¥·¥Í¥¹¤Î°ÜÆ°²Äǽ½ÅÎÌɽµ­¤¬ÆüËܸì¤À¤È¼ÂºÝ¤Î1/10¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
957 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/035da9520fa899185dc371bb8fd46fe242966486">È¿¼Í¸ú²Ì¤Îɽµ­¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë½¤Àµ¡£¡ÖÌð¤ä¥Ü¥ë¥È¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë¡£¡×¢ª¡ÖÌð¤Î¼öʸ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¡£¡×(dis-)</a></li>\r
958 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/de0c0a9beb2cca0a43e21971386491d783394f46">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬±Ë¤²¤ë¡¢Èô¤Ù¤ë¡¢¿åÀ³¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤Ëµ­½ÒÄɲᣤµ¤é¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
959 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/eb913e5521e7c5f9c3fde629dd903091fa3b4de7">"C"¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÆÃÀ­°ìÍ÷ɽ¼¨»þ¤ËÆÃÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Çʸ»ú¿§¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë½èÍý¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
960 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/56fb4767513c484367e19eeaf8cabee84cd9b478">¸÷¸»¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à¹ï¤ß¤ËÄɲá£(iks)</a></li>\r
961 </ul></li>\r
962 <li>¤½¤Î¾ľÀÜ¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤½¤Àµ<ul>\r
963 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/47da7a64d5a171e0f8a486cca4a4a5b7267717ab">°ìÉô¤Î·¿¤òchar * ¤«¤é cptr (aka const char*)¤ËÊѹ¹¡£(habu)</a></li>\r
964 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/26cea385f66de3c7486af474bce1fbb5a414fc9f">ÊÑ¿ô¤ÎÉÔÍפʺÆÄêµÁ¤òºï½ü¡£(habu)</a></li>\r
965 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cfce70cf94ae1847bb217745427f18e522fa2212">brainf**k¤á¤¤¤Æ¤Ò¤É¤¤¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤È¥«¥Ã¥³¤ÎÂбþ¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
966 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c5801af1148f1015922ee693c7339f8f7f84f198">C++¤ÎͽÌó¸ì¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦ÊÑ¿ô̾¤Ê¤É¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
967 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d788f09fdd2800bca29f74e590728fc27d7fd154">¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¤ò¥Ý¥¤¥ó¥¿¤Ç»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
968 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/04b81db7927666a6abd9d258ab8e688a7d670817">do_cmd_knowledge_quests_completed()´Ø¿ô¤Èdo_cmd_knowledge_quests_failed functions()´Ø¿ô¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥° (habu)</a></li>\r
969 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/042398a286e0717bfa3b4b7c08b2957d23e47c68">ÊÑ¿ôÀë¸À¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀèƬ¤ËÊѹ¹ (Ticket #31211) (habu)</a></li>\r
970 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2e497e3f08c876542030b38f94dc43d7487ce895">compare_weapon_aux()¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ (dis-)</a></li>\r
971 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cb99590b70c24e8bf867a292190b8338ec4ebf09">shimitei»á¤«¤é´ó¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥ºÈǤÎÊ£¿ôµ¯Æ°ËɻߥѥåÁ¤òŬÍÑ¡£ #31234 (dis-)</a></li>\r
972 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f6586f74ed9b84a4a2b03baa3940b59e808f6720">ÊĤ¸¤¿¸å¤Î¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥ê¥µ¥¤¥º¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£#31239 (habu)</a></li>\r
973 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/52cf2aa925c00e45d0ddf8eee956eb1af5f29b2d">¶¸Àï»Î¤Î¡Ö³§»¦¤·¡×½èÍý¤òÆÈΩ¤·¤¿´Ø¿ô¤Ë¤·¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
974 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d9da4a011bef1959f9ecfc1fac28442a15231f01">choose_cursed_obj_name()´Ø¿ôÆâ¤ÎÊÑ¿ôÄêµÁ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀèƬ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
975 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fde5f70b94d3818e1d3025bed0ff881832c6da52">a_m_aux2()¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£ (dis-)</a></li>\r
976 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bbcb92d7522565f5e8d866090b260d2e1bca7894">do_cmd_pet_dismiss()¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£ (dis-)</a></li>\r
977 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bf228f5e9e2a3ec0a5d2651dcc8fe72b02633351">self_knowledge()Ãæ¤Î#ifdef¥Þ¥¯¥í¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
978 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b68036598d03552c14e58b0fbb7dea247596b575">self_knowledge()Ãæ¤Î#ifdef¥Þ¥¯¥í¤ò¤µ¤é¤Ë¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
979 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/71dc8fba2f9a4613fee3c06316fd644a1da38995">mutations.c¤Î#ifdef¥Þ¥¯¥í¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
980 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/724856c0084891466efea3ea4ad14d4b29c0be41">TR_FLAG_SIZE¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
981 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b62dff2cc7ca875ab325ff042d31a45a40811ce3">¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îart_flags[4]¤¬Àµ¤·¤¯¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ËÊݸ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
982 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7ce576353e3aa5676b437171d7d05cd0d6369558">¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥é¥°ÇÛÎó¤Î³ÎÊݤ¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
983 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8b524ac54a188e5b18f38649d902f273dcaa575b">¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îart_flag¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
984 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e1f91f096ca61bb2d2ab789dde192decf385c1e5">¥¢¥¤¥Æ¥à¼ö¤¤¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¾¤´­¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
985 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3c6bd969d0476541899f182e0ab57b4337a301a5">°Å°ÇȾ·Â¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a><ul>\r
986 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8141a1e5a7f36fc09f31f75dc6dd45a75e03682a">typo½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
987 </ul></li>\r
988 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e8e837c582193b25eb4be5187fd1cafcb0d2d99f">¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸÷¸»È¾·Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
989 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a8cb690cc27ff45caa6882b55930732d8b0364ec">¸÷¸»»ÅÍÍÄɲäΤ¿¤á¤Ëartifact.spo¤Î¥À¥ó¥×»þ¤Ë¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
990 </ul></li>\r
991 </ul>\r
992 \r
993 </div class="section">\r
994 \r
995 <div class="section">\r
996 \r
997 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0eeef24b94869da86b1b13fe16b8c4f3bc0173b2">2013/02/12¡Á2013/04/14 Ver. 2.1.3 (³«È¯ÈÇ)</a></h3>\r
998 \r
999 <ul>\r
1000 <li>¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1001 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/58a7d419a85e47f77e0fa2b7764e37f691b91f9e">²Î¤ä¼ö½Ñ¤Î°Ý»ý¸ú²Ì¤Ë¹ÔÆ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò100¾ÃÈñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a><ul>\r
1002 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7c2a13a32a702408f62e58b83056ac9f988302de">Åö³º¤Î¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁõ¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1003 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1479cb6fb4340ae935b377d78a4af053c55c16ef">¤µ¤é¤ËÅö³º¤Î¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·Ê¬´ô½èÍý¤òZang´ð½à¤Ç¤Ê¤¯Heng´ð½à¤Ëľ¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1004 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6f4a69964af4d215ef4953a341d141c7016eb036">¼ÂÁõ¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Çº¹¤·Ìᤷ¡£(dis-)</a></li>\r
1005 </ul></li>\r
1006 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f620e1b963c4a8d89028f6981ea550145393f686">ɬ»¦µ»¤ÎÇÜΨ·×»»¤òtot_dam_aux´Ø¿ô¤«¤éhissatsu.c¤Îmult_hissatsu()¤ËÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1007 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cf80ba532ef2841e6d3429d5980ff088e3954bd7">search()¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Îõº÷½èÍý¤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(habu)</a></li>\r
1008 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/027b930ba92f70d900812eef60a6c3d0b72120fb">¼ö½Ñ»ÈÍÑ»þ¤Î·Ð¸³ÃÍÁý²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1009 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1e842d47aef480bb02e2da43d1cd7d30322afd65">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±¤ë¥ª¡¼¥é¥À¥á¡¼¥¸¤Î½èÍý¤òÅý¹ç¡£(habu)</a></li>\r
1010 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fe7f166633dd4c832131edfc3d157ef8c9925dc2">¹â½¸ÃæÅ٤ˤè¤ë¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÌ¿ÃæΨ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1011 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7f232cba7a4c7a6c4282bc2133d5ac9ce196bbf2">¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÇòʼÂÇ·â¤ò¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÈƱÄøÅ٤˾åÊý½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1012 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e6b9119f9c7fd59893133a5a9eff306b42f31d9e">calc_expect_crit()¤Î¥À¥á¡¼¥¸´üÂÔÃÍ·×»»¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1013 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b8b591744000a75518ab36baa936b18c0fb24e30">ÃƤΥÀ¥á¡¼¥¸´üÂÔÃÍ·×»»¤Ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëÍ×ÁǤò¹Íθ¡£(dis-)</a></li>\r
1014 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/afdca80fa54c9402be04f57589a70e29d75dbcd6">µÝ¤ÎÌ¿Ã潤Àµ¤¬¹â¤¤¤È¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëΨ¤â¾å¤¬¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1015 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1490990e8eaa75af62eae49de52c76efe2fc58d3">¼Í·â¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë·×»»¤ò¡¢¼ï²¡¢¿¦¶È¡¢À­³Ê¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄ´À°¡£(dis-)</a></li>\r
1016 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/54facace929e172feabe50f4b973efe056f30d61">¼Í·â¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë·×»»¤òñ½ã²½¡£(dis-)</a></li>\r
1017 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8534633df2a1d5c6d1234b31726e8834ead47297">¿¦¶È/¼ï²/À­³Ê¤Ë¤è¤ëÂÇ·âÌ¿Ã潤Àµ¤òÈ¿±Ç¡£(dis-)</a></li>\r
1018 </ul></li>\r
1019 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1020 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/18b4635c30177bffacafc36e772730750b9c652e">¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¡Ø¸¦¡Ù¤ÎÂæ»ì¤òÄɲà(iks)</a></li>\r
1021 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/39f62b9c9a37a5c32b927509832b19bf4dfd2368">¥À¥á¡¼¥¸·×»»Ãæ¤Ë»²¾È¤¹¤ë¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È·×»»»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿¤òvoid*¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëchar*¤ËÊѤ¨¤¿¡£(habu)</a></li>\r
1022 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/636920464facc4422d6b39ed641b9c8571a970be">¤½¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È·×»»»þ¤Î¤Ò¤É¤¤¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1023 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b5e208734929adba91f545b32813ff99bd9074a5">³Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Î߷פɤì¤À¤±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤òÊݸ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a><ul>\r
1024 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9c3545e756dbf1b752dd833400aaf6eb90be780b">µÙ·Æ/¼Í·â¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¹¥«¥à²Ô¤®¤ÇÆÀ¤ë·Ð¸³ÃͤòÎß·×¥À¥á¡¼¥¸¤Ç±þ¤¸¤Æ¸º¾¯¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¤·¤¿¡£ºÇÂçHPʬºï¤ëËè¤Ë9/10¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£(dis-)</a></li>\r
1025 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/935464e78f35119ad32a3d768689bb9c8a053a94">dealt_damage¤Î¥í¡¼¥É½èÍý¤ò16¥Ó¥Ã¥È¤«¤é32¥Ó¥Ã¥È¤Ë½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1026 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e58a850145858521a863d3900cb90a8be14607a9">Á°½Ò¤Îtypo½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1027 </ul></li>\r
1028 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9c3b651473d771728ec4d6451e77090c720a566e">KILL_EXP¥Õ¥é¥°(»¦¤µ¤Ê¤¤¤È·Ð¸³Ãͤ¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤)¥Õ¥é¥°¤ÏɬÍפʤ¤¤ÈȽÃǤ·ºï½ü¡£(dis-)</a></li>\r
1029 </ul></li>\r
1030 <li>¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1031 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fcd037c6541e681cf05f7fc886115f39baba3ed6">¾¾ÌÀ¤òÅꤲ¤¿»þ¤Ë¡¢Ç³ÎÁ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¹¥ì¥¤¡¢¾Æ´þ¡¢¤è¤ê¥À¥á¡¼¥¸¥À¥¤¥¹¤¬Â礭¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¶¯²½¤·¤¿¡£(iks)</a><ul>\r
1032 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9723225bd9eb1b63c33024a9405765c21d63d030">¾¾ÌÀ¤òÅꤲ¤¿»þ¤Î¥À¥¤¥¹¤òÈùÄ´À°¡£(iks)</a></li>\r
1033 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/234279c16c65d798f80a0ace388f42b02d3e5804">¾¾ÌÀ¤òÅꤲ¤¿¾ì¹ç¤Ë¼÷Ì¿¤¬Éé¤ÎÃͤò¼è¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1034 </ul></li>\r
1035 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/74a0e63e64e538c8362759ff9b4aff5ad108198d">³Æ¼ï¥¹¥ì¥¤¡¢¸µÁÇ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇÜΨ·×»»¤ò¹½Â¤ÂΥơ¼¥Ö¥ë¤ò»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦À°Íý¡£(habu)</a></li>\r
1036 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/db1d3a70a3966c767f72c98af67285373c8b5bc0">Á±ÎÉ¥¹¥ì¥¤¤ÈÁ±ÎÉ¡ö¥¹¥ì¥¤¡ö¤òËܼÂÁõ¡£(habu)</a></li>\r
1037 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/17d8880e884fbfb760ada7824be5d8c91c8e7fbf">¥¹¥ì¥¤·×»»¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(habu)</a></li>\r
1038 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bf2b6d7ea59008e2ab5565eec8058db0eaafb361">¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÎÌð¤ä¥Ü¥ë¥È¤¬´ÓÄÌÃƤΥ롼¥È¾å¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤ÆÌ¿Ãæ¡¢´ÓÄ̤·¤¿»þ¾ÃÌǤ¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£Ìð¤ä¥Ü¥ë¥È¤¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÅö¤¿¤ëÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Ç½¸ÃæÅÙ0°Ê¾å¤Î»þ¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1039 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cd87a5757f8e4542d0a46fd43bcacad0d96b92b6">¹â®ÅÙ¥¨¥´¤Î¡Ü½¤Àµ´ðËÜÃͤò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1040 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/283b7cbf76f775ffac4bdda2772b056398b07156">¶¯Îϼͤȶ¯Â®¼Í¥¨¥´¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1041 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0ffc2e70fd0f984ef5a3ab1582a2a5602228458d">¸Å¤¤¾ë¤ÎÊó½·¤ò¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÍ¿°ì¤ÎµÝ¡¢¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Ï̾¼Í¼ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Æ¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ë½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1042 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/de368861260b69bb69d6f70670087271f05b4c9f">¹â®Å٤ȹâÀºÅ٤Υ¨¥´µÝ¤ò¼ã´³¼åÂβ½¡£(dis-)</a></li>\r
1043 </ul></li>\r
1044 <li>¥À¥ó¥¸¥ç¥ó/¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1045 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4c1a6c7f571b1ba707fbc5f5dd0d35b6e3b275b4">¥¯¥¨¥¹¥È¡ØÊõʪ¸Ë¡Ù¤Ç¡¢ÌÜŪ¤ÎÉð´ï¤¬¥À¥¤¥¹¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°½¦¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a><ul>\r
1046 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3936499a63304bb381ea8da7633a51ab90167d26">¥¯¥¨¥¹¥È¡ØÊõʪ¸Ë¡Ù¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¼åÂβ½¡£(dis-)</a></li>\r
1047 </ul></li>\r
1048 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f4b35fdd0afde1d7d6da821e92595f056ed0806d">¥¯¥¨¥¹¥È¡Ø¥Æ¥ó¥°¤È¥Ç¥¹¥½¡¼¥É¡Ù¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÀèÁªÂòÉԲĶè°è¤ò³ÈÂ礷¡¢ºÇ½é¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1049 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d4c22ad2492db99d16fbcf2068d78922166c252a">QUEST_TYPE_FIND_EXIT·¿¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÌÜŪµ­½Ò¤ò¡Öõº÷¤¹¤ë¡×¤«¤é¡Ö½Ð¸ý¤ËÅþ㤹¤ë¡×¤È¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1050 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/02e318147cdf701af36371a67bfc2a86311afeec">¥¯¥¨¥¹¥ÈãÀ®½èÍý¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(habu)</a></li>\r
1051 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8055f10ac0152459d171e0c14449f6d9e57bd214">ÆþÌç¼Ô¸þ¤±¥¯¥¨¥¹¥È¡Ø¤â¤Î¸À¤¨¤Ì¾Ú¿Í¡Ù¤ò¿·µ¬¼ÂÁõ¡£(dis-)</a><ul>\r
1052 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1f3fc9631025a34c9299ccd2a96e83e97a0f6ebe">¡Ø¤â¤Î¸À¤¨¤Ì¾Ú¿Í¡Ù¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1053 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/633a13ddd23264d04f3c022cba4b54700ee8f1dc">¡Ø¤â¤Î¸À¤¨¤Ì¾Ú¿Í¡Ù¤ÎÈ¢¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£ (dis-)</a></li>\r
1054 </ul></li>\r
1055 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2c7015e6391068fcf7859545360c6c4a21bf285f">generate_rooms()¤Î½¤Àµ¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬ºÇÄã2Éô²°¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(deskull)</a></li>\r
1056 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2bfa27c086eace9b682a1f49b01c4d61e09542eb">¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤Î³¹À¸À®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1057 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5903e1f1464ed204a2ca6893cadca55cf1286a46">CAVE_KNOWN¥Õ¥é¥°¤ÎÀßÄꤵ¤ì¤ë¾ò·ï¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1058 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/58333a41a58433239f802bec5681e021ef4765ca">¿åËפ·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÍøÍѤòÁÛÄꤷ¤Æ¡¢*Ç˲õ*¸å¤ÎÃÏ·Á¤¬Àõ¤¤¿åÃϤˤʤë³Æ¼ïÃÏ·Á¤ò¼ÂÁõ¡£(dis-)</a></li>\r
1059 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/967496e8a6aec2ffb499cbef435380919654be3d">hit_trap()´Ø¿ô¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(habu)</a></li>\r
1060 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4ed1ea50f41ee3bc7b5b8bd29d2cbd58196c0071">¸Å¤¤¾ë¤Î¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÊó½·¤ò¡Ø»â»Ò»¦¤·¡Ù¤Ë¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1061 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8a9b86810e05fd5fc5096544fa7676cf8794cef2">lite_town»þ¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤â¸Å¤¤¾ë¤ÎÊó½·¤òÈ¿±Ç¡£(dis-)</a></li>\r
1062 </ul></li>\r
1063 <li>³¹/»ÜÀߤ˴ؤ¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1064 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/79e7c99812793ba00475d6887a735a3bc7a1ce85">¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÊó½·¤òÊѹ¹¡¢¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎËâË¡ËÀ¤òËõ»¦¤Î´¬Êª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1065 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b7b7d85db7ca7f96f1347b7fa66b8310d6cf4b13">¡ØÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡Ù¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë·×»»¤Îtypo¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1066 </ul></li>\r
1067 <li>¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1068 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e221b8de583a1b5fb07d6c18c596af012da3029a">¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥ºÈÇ:²èÌ̳°¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1069 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/67f09cb5eefad32996a2d247d8462d075ff7ffdc">¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥ºÈÇ:¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î½é´ü°ÌÃÖ¤òload_prefs_aux()¤Ë¤ÆÌÀµ­¡£ (dis-)</a></li>\r
1070 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0b9a63a3bcabde921ecd7879dcbe886160f66538">gcu¤Ègetch¤Î¤¿¤á¡¢Term_fresh()¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Õ½ê¤òTerm_fresh()¤Ë½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1071 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ddd8d8775dcef033fcc21ce9ac3c8af378b88ab1">main-gcu.c¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥¹¥±¡¼¥×ÆþÎϤδü´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥í¤Î¥­¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¦¥§¥¤¥È¤òû¤¯¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1072 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/41a6671bd06d19965183fdf4b142fe519131aeb0">main-gcuÆâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ëlibncursesw¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£(habu)</a></li>\r
1073 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ea1c8cbe10c2df4a110380c291f7509db40228b6">main-gcuÆâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥±¡¼¥ëÀßÄê´Ø¿ô¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤òÄɲá£(habu)</a></li>\r
1074 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5e3b33c89a50c29ce529d3772ab8c6854901ee49">main-gcu.cÆâ¤Î¿§ÀßÄê¤òÈùÄ´À°(habu)</a></li>\r
1075 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cbcba614f669fb39052f3ab8b2c4689199d3891e">main-gcu¤Îinkey_special()Æâ¤ËÆü쥭¡¼¤Î»ØÄê¤òÄɲá£(habu)</a></li>\r
1076 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7cbc6854bb0c285d5163fefa63315e64a90700cb">¼Í·âÉð´ï¤Î°ìȯ»ö¤Î»ÈÍÑ¥¿¡¼¥ó¤òɽ¼¨¡£(dis-)</a></li>\r
1077 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0179426740b1ed3459b4d53600e19ad713ff5fbf">¡ØÌðÃƤΥÀ¥á¡¼¥¸¤ÎÀâÌÀ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡Ù¡Ø²ñ¿´¤ò¹Íθ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÌðÃƤΥÀ¥á¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1078 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f631d286ed7fa15b79ba4b2d0ac632545c5a3a2c">¡ØÌðÃƤβñ¿´È¯À¸Î¨¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1079 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f884ee2ee1b7020abc0d8c025144d29271f4e54e">̤´ÕÄê¤ÎµÝ¤Ç¤ÏÌ¿Ãæ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤òɽ¼¨¥À¥á¡¼¥¸´üÂÔÃͤ˴ޤޤʤ¤¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1080 <li>¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É<ul>\r
1081 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b0257c3910a1101e9b9db5d66f294d653719fdb0">¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î°ÜÆ°¤ò»ß¤á¤ë¤«»ß¤á¤Ê¤¤¤«¤Î¥Õ¥é¥°¤ò´Ø¿ô¤Î2ÈÖÌܤΰú¿ô¤Ë½¼¤Æ¤ë¤è¤¦¼ÂÁõ½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1082 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0a00f2f67afaa77ab45bedd98efe05cde3a7f0bf">¾åµ­¤Î¼ÂºÝ¤Ë»ß¤á¤ë½èÍý¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1083 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/371374ac9e5ec9321a0597541ae26cb35ce28bd2">¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿»þ¤Ë´ûÃΤΥޥ¹¤À¤±¤òÄ̲᤹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1084 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7681424794a7729300f8f0725548c168843abf60">¸÷¤Ã¤Æ¤Ê¤¤°Å¤¤¥Þ¥¹¤Ï̤ÃΤÎÃÏ·Á¤È¤·¤Æ°·¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£(habu)</a></li>\r
1085 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1386492c45cc9c5887066dfa3157941e778d7194">¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¥È¥é¥Ã¥×¡¢ÍÏ´ä¡¢¿åÃϤòÈò¤±¤ë¤è¤¦²þÁ±¡£(iks)</a></li>\r
1086 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/87f96e3eba6292e9bd238eef0cd461b7b827f671">Ìܤ˸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¥È¥é¥Ù¥ë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(habu)</a></li>\r
1087 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fc7c28b7e8a77bd9d9debfe3519dd6a41af1fc28">¥È¥é¥Ù¥ë¤Î°ÜÆ°Êý¸þ¸õÊä¤ò¡¢¿âľ¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤òÍ¥À褹¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1088 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/56d5ffa545448014bad74630a086bef31e574c82">¹ÓÌî¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬Ç¤°Õ¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1089 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ca8e0d6d1d0fea1f6e09a899e016561b6bbd079e">¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÈù½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1090 </ul></li>\r
1091 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6daf8e34ad87b5b01a637d0c2efd4596b52ca696">¥Ú¥Ã¥È¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ð¥°½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1092 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d29aa850678309873ee1a11688c2d8592cd913be">¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ÎÂÑÀ­Åù¤Îɽ¼¨²èÌ̤ÎÊѹ¹ (habu)</a></li>\r
1093 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dd94a4b734413305e38e0f140b567bfc3d632e47">tgt_pt()¡Ê¼¡¸µ¤ÎÈâ¡Ë¤Î¥µ¡¼¥ÁÂоݤ˳¬Ãʤò²Ã¤¨¤ë¡£(habu)</a></li>\r
1094 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ffca5d53cafbb483fc98e3c9700b7a5226d126fb">"C"¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÂǷ⹶·â/¼Í·â¹¶·â¤¬¼ÂºÝ¤ÏÌ¿Ã潤Àµ°û¤ß¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë´ÑÅÀ¤«¤éÂÇ·âÌ¿Ãæ/¼Í·âÌ¿Ãæ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£(dis-)</a></li>\r
1095 </ul></li>\r
1096 <li>Íð¿ôÀ¸À®´ï¤Î²þÎÉ<ul>\r
1097 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d545844a946883550d8ed5d75c24b7f4637c975f">Íð¿ô¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òXorshift¤Ë»î¸³Åª¤ËÊѹ¹¡£(habu)</a></li>\r
1098 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9a61791fb3267d05ac929c32d2dad9b8e5a07981">µìÍè¤ÎÀþ·Á¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºï½ü¡£(habu)</a></li>\r
1099 </ul></li>\r
1100 <li>¤½¤Î¾ľÀÜ¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤½¤Àµ<ul>\r
1101 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d536c72afa05822fb2354ff5e828dd03593b5241">ÊÑ¿ô¤Î·¿½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1102 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/05f1273162b63fc83ddf42e8d48bbb3af2a96a49">¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤Î¤¿¤á¤Îplog´Ø¿ô¤òºï½ü(iks)</a></li>\r
1103 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ef790d0804b6a55ce946914454ad6addfe377df1">ËâË¡Îΰè´Ê°×²òÀâʸ»úÎó¤Î·¿Êѹ¹(iks)</a></li>\r
1104 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/882170201699e6f4b6df149d31e1becd3cbf0415">gcc¤Î·Ù¹ð¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1105 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/07a7b103ff02881c6aebe066bf59707d6be75d59">±½¤Î½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¤Î¹¹¿·(habu)</a></li>\r
1106 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/378114b9724a186b77c4955a57d738dd6a52e96f">UNIXÆâ¤Ç¥½¥±¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤ë½èÍý¤òWindows¤È¶¦Ä̲½¡£(habu)</a></li>\r
1107 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/96d1569d8a15d2d976f3815342fe4a9e13defbd1">fd_copy()´Ø¿ô¤¬ÊÖ¤êÃͤËÀ®ÈݤΥ³¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¤è¤¦½¤Àµ¡£(¼ÂºÝ¤ÎÍøÍѤ½¤Î¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À)(habu)</a></li>\r
1108 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/071c0e79869b0953c754ab8a19e8e5b5a0d72bc4">gcc(-Wall¥ª¥×¥·¥ç¥ó)¤ÇÊÖ¤¹·Ù¹ð¤òÁ´¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡£(habu)</a></li>\r
1109 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/06f31d15893845d8d01b910821376146b95f822a">¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»»þ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£vasprintf¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à°Í¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¡£(habu)</a></li>\r
1110 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8afe21fc2e4e6b53663de9860db84f8f01f046a1">atoffset¥Þ¥¯¥í¤òÄêµÁ¡£(habu)</a><ul>\r
1111 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4fafaec882843852717b7010b25f224ebc159737">°ìÉô½èÍý¤Ëatoffset¥Þ¥¯¥í¤ò±¿ÍÑ¡£(habu)</a></li>\r
1112 </ul></li>\r
1113 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a52153c8e2b9e62daf19d61b4fa3fe94487ab44c">¥ª¥×¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(dis-)</a></li>\r
1114 </ul></li>\r
1115 </ul>\r
1116 \r
1117 </div class="section">\r
1118 <div class="section">\r
1119 \r
1120 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6211077d4bda48920a8243abfaecb2474ff56bf6">2012/12/08¡Á2013/02/11 Ver. 2.1.2 (³«È¯ÈÇ)</a></h3>\r
1121 \r
1122 <ul>\r
1123 <li>¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1124 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a6ff2a43ef6446d63730373c9bfb5c41dec1e1ca">³¬Ãʤξº¹ß¤Ç¤â¹ÔÆ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1125 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c99aed90da3adf5eff79d421e458bd2b48e81c32">¼«¸ÊÊÑÍÆ»þ¤Î¼ï²Êѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³Ãͽ¤Àµ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êѹ¹ÀèÀ©¸Â¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤òƧ¤Þ¤¨¡¢¸½¾õ»ÅÍͤò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅö³º¥Ð¥°¤Î²Õ½ê¤òºï½ü¡£(Deskull)</a></li>\r
1126 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3cbdc28d04dde05643227fd33c602d36d92bc8a1">¥Ñ¥Í¥ë¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òËâË¡¤Î¼ÍÄøÆâ¤Î¸Â¤ê»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1127 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/aaf16a3e24787f5858391a60f164f040b9feb509">¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î­¸µ¤ÎÈ¢¤Î²òÊü¤ä¥È¥é¥Ã¥×²ò½ü¤¬È¢¤ä¥È¥é¥Ã¥×¤¬Î٤ˤ¢¤ë»þ¤Ç¤â²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1128 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/51943d5f6e8202e7082f9ab4dd68521885687c81">¹ÓÌ¤é¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤Îµ¢´Ô¤Î¾Û¤Î´¬Êª¤ÎµóÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1129 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/752bd48a4bbbd949bee4dde407be8b1959c5f013">'C'¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥À¥á¡¼¥¸´üÂÔÃͤ˥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ò·×»»¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1130 <li>ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¡£<ul>\r
1131 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fcf3e52e551751d1920fc3853124031b28fdfdd5">ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤ÎËâÆ»¶ñ¼«Á³½¼Å¶Â®ÅÙ¤¬ÃÎÎϤ˰͸¤·¤ÆºÇÂç2Çܤˤʤë¤Ê¤ë¤è¤¦¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1132 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c2871de461a0948a360cfe886c1897de9f267ae4">ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Î¿·¥ì¥¤¥·¥ã¥ë¡Ø¶¯ÎÏȯư¡Ù¤òÄɲá£(habu)</a></li>\r
1133 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8d1ca0d1a2fde4fd2de55f1c2be481645aca6b22">¡Ø¶¯ÎÏȯư¡Ù¤ÎÍøÍѲÄǽ¾ò·ï¤òËâË¡¤ÈƱÍͤËÀßÄê¡£(habu)</a></li>\r
1134 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/54971a39278e39bfe3cdcff060bdfc91783c5237">ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Î¥í¥Ã¥É¤Î»ÈÍѲó¿ô®ÅÙ¤¬µÞ®²á¤®¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1135 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f3f82e939e0ac4806b8db90e9d7bf897f91eef99">¥í¥Ã¥É¤Î²óÉü®ÅÙ·×»»¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤òº¹¤·Ìᤷ (dis-)</a></li>\r
1136 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b1150cc1d96178162ac64d5d3ea420c956d90412">ËâÎÏÉü³è¤ÎÌô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ó¸­¼Ô¤Î¾ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµóÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄɲÃ(ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Î¾ì¹ç1/3²ó¿ô¤¬²óÉü¤¹¤ë·ï)(dis-)</a></li>\r
1137 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/841907c2e51c11a0e8bce65f072ec4a1cb92a647">¥Á¥±¥Ã¥È#19143¤Ë±þ¤¸¤ÆËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Î¡Ö¼öʸ¤ÎÀâÌÀ¡×¤ÎÁàºîÀ­¤ò²þÁ±¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1138 </ul></li>\r
1139 </ul></li>\r
1140 <li>¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1141 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/500899d38def136c1c96ab8d28ab12c0a03c7b2f">POWERFUL¥Õ¥é¥°¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸µÁǥܡ¼¥ë¹¶·â¤¬¡¢ËâÎϤÎÍò¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤ËÈϰ϶¯²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1142 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bc1fdb1ca8f46611ba75519dd4be336be6da26cf">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÇ·â¸ú²Ì¤Î¼ïÊ̤ˡ¢¿·¤·¤¯ÃÙÆߤÈÛ¯Û°¸ú²Ì¤òÄɲä·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1143 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/13afb7808fa4f19d78d5d828b1c8df3ac24d01cc">ÃÙÆßÂÇ·â¸ú²Ì¤ÎÃÙ±äÉé²Ù¥¿¡¼¥óÎ̤ò¸º¤é¤·¤¿(iks)</a></li>\r
1144 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f5d6507eb9c47bacd68656505bb26c2930df3f2f">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ø¥³¥«¥È¥ê¥¹¡Ù¤òÄɲÃ(iks)</a><ul>\r
1145 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f8111cfbf7ef4987b4c9e700a9a3c949bdb93143">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ø¥³¥«¥È¥ê¥¹¡Ù¤ÎÂÇ·â¥À¥¤¥¹¤ò½¤Àµ(iks)</a></li>\r
1146 </ul></li>\r
1147 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f3128a125c1650af9ae105cbf380277c2e33083b">SMAC/SMAXͳÍè¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼3¼ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥ï¡¼¥à¡×¡Ö¥¢¥¤¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¡×¡Ö¥Á¥í¥ó¡¦¥í¡¼¥«¥¹¥È¡×ÄɲÃ(iks)</a></li>\r
1148 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e25aede6b2aff44314c383f0a78fe72d0a6815c3">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö»°¾å»³¤Î¡ØÂç¥à¥«¥Ç¡Ù¡×ÄɲÃ(iks)</a><ul>\r
1149 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/765dcf9297d9e38a63a35ecd755d6dc3db2cd80a">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö»°¾å»³¤Î¡ØÂç¥à¥«¥Ç¡Ù¡×Ä´À°(iks)</a></li>\r
1150 </ul></li>\r
1151 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/31328cb9bf4dbe86029a2b6ec1a8bf47b3ac4c7e">ÂçÎ̤ΥڥåȤΰݻý¥³¥¹¥È·×»»¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£ (dis-)</a></li>\r
1152 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d581b7a9a54359e3ba3c20e89138c575c950b897">¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËWILD_SHORE¥Õ¥é¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¿åÊÕ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¼ÂÁõ¡£(dis-)</a></li>\r
1153 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f2b869a3dc5b31e9c86a67d31a093b4950382cff">GF_ARROW°À­¤Î¥Ü¥ë¥È¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤âÈ¿¼Í¤Ç¤­¤Ê¤¯¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1154 </ul></li>\r
1155 <li>¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1156 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e30f0020190f531d53dc1ec239e127a147768351">ξ¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ù¡¼¥ó¤Î½ÅÎ̤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1157 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a4e9a8ed9e6bf2e3058df6594922cf69b7e31310">¥¨¥´Éð´ïÄêµÁ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥À¥¤¥¹¤¬É¬¤ºÂ礭¤¯¤Ê¤ëXTRA_DICE¥Õ¥é¥°¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1158 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a5d343c82233fec06eeea61ffc8ed9b98c56c960">¥¨¥´Éð´ï¤Î¡Ö¥â¥ë¥°¥ë¤Î¡×¤Ë¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£(iks)</a></li>\r
1159 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6eaa0a25105dbf7e63dade28188a4832d005afeb">¼å¤¤¼ö¤¤¡¢¶¯¤¤¼ö¤¤¤ò±Ê³Ū¤ËÁý¤ä¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¥Õ¥é¥°¤ò¼ÂÁõ(iks)</a></li>\r
1160 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e238f14eef130603c60ac2fe5eceb9ea21173084">ÅáÊÖ¤·¤Î½¼Å¶´ü´Ö¤òµ­½Ò¤ËÄɲÃ(habu)</a></li>\r
1161 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/55de93a98b91712ef0cb748627ba666def6b918c">¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îȯư¼ïÎà¤âk_info.txt¤Ëµ­½Ò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1162 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b33e9fad3b802f8121087895444677e6499674ad">¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥Èȯư¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ì¥¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ìÈǤ˥ߥ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1163 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd4584840cd918b579badfa9e76e90af9e38d914">ȯưÆâÍƤξܺٵ­½Ò¤òactivation_info¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Þ¤È¤áľ¤·¤¿¡£(habu)</a></li>\r
1164 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/021873e6a13948ba19919fa9fa1d17ebafef7137">¡Ø¥¨¥ê¥ê¥ë¡Ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÏ»¼ÜËÀ¤«¤éËâ½Ñ»Õ¤Î¾ó¤ËÊѹ¹¡¢¸­¼Ô¥¬¥ó¥À¥ë¥Õ¤ÎËâ½Ñ»Õ¤Î¾ó¤òÀ¸À®¾ò·ï¤òÄ´À°¡£</a></li>\r
1165 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8e957c9e7673af12f638ce3322f0b9436928bc79">¡Ø¥Ê¥ë=¥¤=¥Ð¥®¥ë¡Ù²¼Êý½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1166 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7e97c6789279ea748186b2c353d7d12224aa0666">¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ø¥Õ¥¹¥Ù¥ë¥¿¡Ù¤òÄɲá£(iks)</a></li>\r
1167 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2adee8c9f418268d3be53074bc9ee57eb7d4c32e">ȯư¤Î¼ïÎà¤ò*_info.txt¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ(iks)</a><ul>\r
1168 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/83ddbd710a776ef17838a4233e998017a2cc5076">a_info.txt¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Îȯư¤ò»ØÄꤹ¤ëU:¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£(iks)</a></li>\r
1169 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1c2f4258094f7edb4c3a131b60fcec852015f3b6">¤µ¤é¤Ê¤ë½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1170 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6a3720a0a1d5a23a4774bef037191669506701bd">¤µ¤é¤Ë³¤­¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1171 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f354d3a05681c3bf46875d6682330cd65a1231ac">¤µ¤é¤Ê¤ë³¤­¡£(iks)</a></li>\r
1172 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9898cb126155bd9c1b0956d4e555ec93825ae8a3">default½èÍý¤¬°­¤µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Çºï½ü¡£(iks)</a></li>\r
1173 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8fc6a1c0803e0eb0122c3275a9b2ebc67963d9c9">¸ÇÄꥢ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Þ¤Ç¤ÎÂбþʬ</a></li>\r
1174 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dea1751245b109c395a4de2eb238ed25fd53840e">U:¥Õ¥é¥°¤Ç¸ÇÄꥢ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Îȯư¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£</a></li>\r
1175 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ceff2214ac7829fb0ad4f08e49f10113d2803526">¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îȯư¼ïÊ̤ÎȽÄê»þ¡¢Ä̾ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âxtra2=0¤Ê¤é¤Ð¡¢act_idx¤òȯưID¤È¤·¤Æ»²¾È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1176 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8b319c38f7263d00d9a769cb3db81bd1beecc560">¥¢¥¤¥Æ¥à¥¨¥´¤Îȯư¤âe_info.txt¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1177 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9ca353c0ad527dd44bc87be972465db54553cea6">»ØÎØ¥¨¥´¤Îȯư¤âe_info.txt¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1178 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2b0fe2afb9fb4257543bbc273eac533e39e0642f">¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¥¨¥´¤Îȯư¤âe_info.txt¤Ç»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÂÁõ¡£È¯Æ°½èÍý¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸µÁÇÂÑÀ­¤òÀµ¤·¤¯Ä¾¤·¤¿(iks)</a></li>\r
1179 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5dec7cb768d796fd292e45155af55ce321bfee88">ȯư¤Î½¼Å¶´ü´Ö¤âactivation_info¤ÇÄêµÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÍÍÊѹ¹(habu)</a></li>\r
1180 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4054f623c19ce03251c26569479124f5a63f5e1c">activation_info¤Î¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1181 </ul></li>\r
1182 <li>¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°<ul>\r
1183 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7a96243db334c447282809ada25edfd267223049">³Æ¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ëÂÑÀ­¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àȯư¤ÎÀâÌÀÄɲá£(iks)</a></li>\r
1184 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/256629b2d74f9a38442bcb7edc132d030cfb2b4a">¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î´ð½à¥ì¥Ù¥ë¡¢²ÁÃÍÀßÄê¤òtable.c¤Ë¤Þ¤È¤áľ¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1185 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fd57e4525aafdc165ec93da042ec67f8d6616cf5">¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Îȯư½èÍý»þ¤Ë¥Ì¥ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£(habu)</a></li>\r
1186 </ul></li>\r
1187 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a2a8bc4097588608838975371cd03e2604950fd5">¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¡¦¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¥±¥¤¥ë¥á¥¤¥ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¡Ù¤òÄɲá£(iks)</a><ul>\r
1188 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/de4d4bd6573c1c07ad04f1a1e140166c67c85197">¡Ø¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¡Ù¤Î¥ì¥¢Î¨¤È½ÅÎ̤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1189 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5dc3ef530b2130cb721b215367a13837c7e30b0a">¡Ø¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¡Ù¤Î±Ñ¸ìÈÇ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1190 </ul></li>\r
1191 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f6b3a43c7ea1551cc5b1809e7396dceae5068cc6">¡Ø³úÈøÅá¡Ù¤È¡Ø¥°¥¢¥µ¥ó¥°¡Ù¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1192 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/583f1c914ebf1a4509a2bd5ffcb3ed7fc9a81f5f">¥¢¥¤¥Æ¥àȯư¤Î½¼Å¶´ü´Ö¤òÁ´ÂÎŪ¤Ëû¤¯¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1193 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1c2042399d3c46649772d667216553348195bbc8">¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îȯư½èÍýÁ´È̤ò¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£(habu)</a></li>\r
1194 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/59e7ccb1f0d3741e946f42669aa676f85e07129d">ÃÃÌê»Õ¤ÎÉÕÍ¿¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸µÁÇÂÑÀ­È¯Æ°¤ò¡¢Ä̾ï¤Îȯư½èÍý¤ÈÅý¹ç¤·¤¿¡£(habu)</a></li>\r
1195 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1a779c2e5776c128bf223aadbf326d0d9d7b80e3">ïÆÀ¤Î´¬Êª¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a><ul>\r
1196 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/da9572426d72b3397b5ace71bb195b7837e8404f">*ïÆÀ¤Î´¬Êª*¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1197 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0c3bd6cfbb81e951765a937195530042a52d968e">ïÆÀ¤Î´¬Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£ (iks)</a></li>\r
1198 </ul></li>\r
1199 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b4916fb64b26bcc0e66904d9fcce333ec79aa266">EASY_SPELL¤ÈDEC_MANA»ý¤Á¤Î¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¤âËâË¡»È¤¤¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥¦¤Ê¤ó¤È¤«¤µ¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¤ÆËâË¡»È¤¤¸þ¤±¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1200 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e501b2463ef71efc82becb89ee00eb9ac5407163">¡Ø¥Ñ¥¦¥¢¥Ë¥ó¥á¥ó¡Ù¤Ë+1¸­¤µ¤Ç¤Ê¤¯¡¢+1ÃÎÎϤòÄɲá£(iks)</a></li>\r
1201 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/697b8b533a72db128661cf1abf78ac48867c6b91">ÃÃÌê»Õ¤¬¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òµÛ¤¤¼è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«Æ°Ç˲õ¤Î½èÍý¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1202 <li>±½¤Î´¬Êª¤Ë´Ø¤¹¤ëÄɲûÅÍÍ<ul>\r
1203 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/353c3c2ea15e8d39b6f409715f91b50689c19b78">±½¤Î½èÍý¤Ë̤ÃΤξðÊó¤òÄɲ乤ë½èÍý¤òÄɲÃ(»ÃÄêŪ¤Ë)(iks)</a></li>\r
1204 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/76bdcb2fa16cd0c433a6e462338834ad3a403f67">±½¤Î½èÍý¾å¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¥Ó¥ë¥É·Ù¹ð¤ò½¤Àµ(iks)</a></li>\r
1205 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e414d6d97ad443da0f035072c4f9f012a27f450a">rumor_bind_name()´Ø¿ôÃæ¤Î¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯Âкö(iks)</a></li>\r
1206 </ul></li>\r
1207 </ul></li>\r
1208 <li>¥À¥ó¥¸¥ç¥ó/¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1209 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d325f1529d9b8662add63886c586d86985ea7990">¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËARCADE¥Õ¥é¥°¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÄ®¤¬¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë»ÅÍͤòÄɲᣡʸ½ºß¤ÏÅ´¹ö¤Ç¤Î¤ßŬÍÑ¡Ë(iks)</a></li>\r
1210 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/519dcbf4ab7cbfdd15bc46fced88dfef595fb564">¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃÏ·Á¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ½èÍý¤¬¤è¤ê¼«Á³¤é¤·¤¯¥¸¥°¥¶¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£(deskull)</a></li>\r
1211 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f326dea8cab857dad14fdac2b2c3f80eacbfc055">lite_town»þ¤Î¥¯¥¨¥¹¥ÈÊó½·¤òÊѹ¹(dis-)</a></li>\r
1212 <li>¥¯¥¨¥¹¥È¡ØÊõʪ¸Ë¡Ù¤ÎÂçÉý²þÊÑ<ul>\r
1213 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5ee619e6127dda6329b62115b156fb29178e288f">INSTA_ART¥Õ¥é¥°¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤È¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥àÇÛÃÖ¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤âÇÛÃ֤Ǥ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1214 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a87ffc4524017ccdeab620a38e184777cd1bfa22">ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤òlib/edit/q*.txt¤Ç»ØÄê½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£QUEST_TYPEÊÑ¿ô¤¬d_info.txt¤«¤éÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£/¡ØÊõʪ¸Ë¡Ù¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤â½¤Àµ¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1215 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1aae31fb01b8a95ea8b24816d5ba1c6cbc55a791">¥é¥ó¥À¥à¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î¸õÊä¤òÄɲà(iks)</a></li>\r
1216 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ac174554da2d99df2fb5b4ace9e4de7ef90429d2">¥¯¥¨¥¹¥ÈÃæ¤Î̤´ÕÄê¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¾ðÊó¤Î°ìÉô¤¬±£¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(dis-)</a>"&gt;</li>\r
1217 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/04ca2126d7a1a50d9da12988b46fd2e9e4637339">¡Ø¤Ä¤é¤Ì¤­´Ý¡Ù¤«¤éQUESTITEM¥Õ¥é¥°¤ò½üµî¡¢¡Ø¥Ê¥ë=¥¤=¥Ð¥®¥ë¡Ù¤È¡Ø¥¨¥ê¥ê¥ë¡Ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊѤ¨¤Æ¶¯²½¡£</a></li>\r
1218 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4e513a9360c854c3fc919f896887e70ab79377a2">Êó½·¸õÊä¤òÄɲᣥ¨¥ë¥ß¥Ï¥Á¥§¥Ã¥È¤Î±Ñ̾¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1219 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5afb96f776cd1e2aa29bb11b535c5f7f54c0475b">Æüµ­¤Î¥¯¥¨¥¹¥È»þÌÜɸ¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÆþ¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÎϤò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1220 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/3331fb7944a934e3a1e61c3c56283b1bf0ca8f91">³ºÅö¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤«¤éQUESTITEM¥Õ¥é¥°¤ò³°¤¹½èÍý¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1221 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/af66b88f9c69728846609d4ecc2fbc066ce71f3d">flag¤Ègen_flags¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤¿¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£ (iks)</a></li>\r
1222 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b881966a89a268654597278beeccaeb6871ce8ab">type¤Èk_idx¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤¿¥ß¥¹¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1223 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e9b1e1c7ef05afe801bed381216e9a3d594b8bb9">Ũ¹½À®¤ÎÊѹ¹¤ÈÊó½·¸õÊä¤ÎÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1224 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2b829921798aa1921a7194e29a56b6cca96535d3">¥È¥é¥Ã¥×ÇÛÃÖ¤òÊѹ¹¡£(dis-)</a></li>\r
1225 </ul></li>\r
1226 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c888f5bce613587d9a4c162b8e87d2c4ed4c1fa7">¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÏήÀФ˶¯¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¡ØÊõʪ¸Ë¡Ù¤ÎÊó½·¸õÊ䤫¤é³°¤·¤¿¡£(dis-)</a><ul>\r
1227 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e4942811beb58a41caeddc65fd7283bedfb329d0">ºÙ¤«¤¤Ä´À°(dis-)</a></li>\r
1228 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2c9b995ca21b449826728e1e6d2df694699fbd89">¥¯¥¨¥¹¥È½é´ü²½½èÍý¤Î½¤Àµ¤Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥Ð¥°¤¬È¯À¸¡¢Åã¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Àµ¤·¤¯´°·ë¤·¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1229 </ul></li>\r
1230 </ul></li>\r
1231 <li>³¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹¿·<ul>\r
1232 <li>»ÜÀßµ¡Ç½¡ØÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡Ù¤Î½¤Àµ<ul>\r
1233 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/220adeb26951e668c9d991c5e59cbeacc86da8df">Éð´ï¾¢¤ÎÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë½èÍý¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1234 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a11e930db75cde2a2d732e3d0191426940aa4cd0">ÀÚ¤ìÌ£¤Î¸ú²Ì·×»»¤òÉð´ï¾¢¤ÎÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë½èÍý¤ËÄɲä·¤¿(dis-)</a></li>\r
1235 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/94079e52bcea7450ae4c78fdec30eac5761dc8b6">½ÅÎÌ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Î¸ú²Ì·×»»¤òÉð´ï¾¢¤ÎÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë½èÍý¤ËÄɲä·¤¿(dis-)</a></li>\r
1236 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/246510a0c22ef0a70291d80619d6c1f6aba9316f">Éð´ï¾¢·×»»¤Ë´Ý¤á¸íº¹¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤Ë¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1237 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b6acf430a4b7ef5a7044a2a7862cefecc5873e41">·×»»¥ß¥¹¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1238 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/88d2a1ff278d59c7af2ef3bf73e985fcb463c72d">ÄɲüÂÁõ¤Ëȼ¤¦¸í»ú½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1239 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2266a07aeb4ba0d29cb0a8b85a543e00b8f6d027">¤µ¤é¤Ë·×»»¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1240 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1e4b44eb3e0b8794e092c5744f213933a970b4cc">½ÅÎÌ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë·×»»¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1241 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7e82f209511e066ced93192af94c78ef1e3205af">»ÜÀߤΡØÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡Ù¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢2ÈÖÌܤÎÉð´ï¤ò1ÈÖÌܤÎÉð´ï¤ÈƱ¤¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç1¼ïÎà¤ÎÀ­Ç½¤À¤±¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò²Äǽ¤Ë¤·¡¢ÈñÍѤ¬È¾Ê¬¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1242 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9256dcd5ec3a4edab824085d2227904bc89510b0">¡ØÉð´ï¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹»þ¡¢±¦¼ê¤ÎÉð´ï¤ò¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈæ³ÓÂоݤȤ·¤Æɽ¼¨¤·¤¿»þ¡¢º¸¼ê¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éð´ï¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1243 </ul></li>\r
1244 <li>¿·»ÜÀßµ¡Ç½¡Ø²õ¤ì¤¿Éð´ï¤Î½¤Éü¡Ù<ul>\r
1245 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5dd054d42aa5e29f5758cf18941a886028e21f65">²õ¤ì¤¿Éð´ï¤ò³¹¤ÎÉð´ï¾¢¤Ç½¤Éü¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1246 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/83e8abdce1edaeb94fa3b5d764b279c31d610f77">²õ¤ì¤¿Éð´ï¤Î½¤Éü»þ¤Ë¡¢½¤Éü¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ðÊó¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëɽ¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1247 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4332e4539f567f34a1f5ce3938264917b1776989">²õ¤ì¤¿Éð´ï¤Î½¤Éü»þ¤Ë¡¢²õ¤ì¤¿·õ¤Ï4/5¤ÇTV_SWORD(·õ¤Î·ÏÅý)¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦½¤Àµ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆÃÀ­¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤è¤¦¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1248 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/347e990dfaf95ed2b2c73847dc0313a47845a773">²õ¤ì¤¿Éð´ï¤Î½¤Éü»þ¤Ë¥À¥¤¥¹¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬ÉéÃͤλþ¤Ë¤â+¤µ¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1249 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6486080dc85ebee6917c7a954dd01905ed1988e0">²õ¤ì¤¿Éð´ï¤Î½¤Éü»þ¤Ë¡¢Äɲù¶·â¤È¥À¥¤¥¹¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¼ÂÁõ¡£(iks)</a></li>\r
1250 </ul></li>\r
1251 <li>Æ®µ»¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ<ul>\r
1252 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c4eca4127f6e4a89fb979b3381ca1b5562140237">Æ®µ»¾ì¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¼êÈÖ¤¬²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÀᄀ¤Ë¤¹¤ë½èÍý¤ò¼ÂÁõ¡£ (deskull)</a></li>\r
1253 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d5adc2da14a19d7c1f76d15fad9e86bf5cb9a27e">ŨÀ¸À®¼ºÇԤˤè¤ëÆ®µ»¾ì¥Ð¥°¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎȽÄê¤òÄɲá£(deskull)</a></li>\r
1254 </ul></li>\r
1255 </ul></li>\r
1256 <li>¤½¤Î¾¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¾å¤ËľÀܱƶÁ¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¹¹¿·<ul>\r
1257 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/0760885283efb982ee638b90fc37ea91b7d4f9e8">jmagic.txt¤Î¸í»ú½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1258 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9321d31f17c1726d1a0e526980ee15619a0c449d">ʸ»ú¥³¡¼¥É½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1259 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8ec899bfb474d74c5f45ef49a2d9ed8f5d1703b5">¼«¸ÊʬÀÏ»þ¤ÎÆüËܸì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1260 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bff46bbff9a46e8148eb3b92c0ad56befc173964">¾¦¿Í¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÀ°Íý´°Î»¡£(Deskull)</a></li>\r
1261 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e60391b291a7c13f693f0f8025d1667b6ecbb8f1">Artifact.spo¤Î½ÐÎϤ˥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÎÌð¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1262 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f067aa884b40d574bf5ffce483a887e737b4dd91">¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨µ¡Ç½¤Ë»ë³¦Æâ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°ìÍ÷¤òÄɲá£(dis-)</a></li>\r
1263 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ced3508b955556a38279326548ade8fd7936c172">¥¿¡¼¥²¥Ã¥È/¸«¤ë¥³¥Þ¥ó¥É»þ¤Î;·×¤ÊÉÁ²è½èÍý¤òºï½ü(dis-)</a></li>\r
1264 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9c1801d6ea73198cdb37f9dd97217a1282fa4ec6">X11¤Î¥«¡¼¥½¥ë¤¬¥´¥ß¤ò»Ä¤¹½èÍý¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1265 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4d4205d06061546446821e6b96ab5cfa7956cbe9">configure.in¤òconfigure.ac¤Ë²þ̾¤·¤Ä¤Ä½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1266 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4a09840444809699446bd3f12b5305e42f0616f9">°ìÉô¥Õ¥é¥°ÊÑ¿ô¤Î·¿¤òunsigned¤Ë½¤Àµ(habu)</a></li>\r
1267 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5f195b8597646eb100e36dbeff452cee778b0582">°ìÉô¤ËÀµ¤·¤¤·¿¥­¥ã¥¹¥È¤òÄɲÃ(dis-)</a></li>\r
1268 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/24bc6fa93df7626009a484aa06d18d1473746815">¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î°ìÉô¤Ë±Ñʸ¥Æ¥­¥¹¥È¤òÄɲá£(iks)</a></li>\r
1269 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/dd464292da71006598bd7c603e5038dbca5b4b33">add_esp_weak()¤ò½ñ¤­Ä¾¤·¡£(habu)</a></li>\r
1270 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/25274d7233d8ff36a37aa11d260019d0faa02959">gcc¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ËÂбþ¡£(habu)</a></li>\r
1271 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/355b25d8837fad346cd8f64f1c836d6be22f4653&quot;&gt;">¥¯¥¨¥¹¥È̾¤òq_info.txt¤«¤éÆɤ߹þ¤àÆä˥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊ󤬰ìÉô½é´ü²½¤µ¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ(iks)</a></li>\r
1272 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e3cec383f5bec3f8e43798e274aa9012dea36fd1">¸À¸ìÁªÂò¥Þ¥¯¥í¤òÄɲà(habu)</a></li>\r
1273 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/c334fa92dab3a888fa698b06e9893ae46bdd2ae3">±Ñ¸ìÈǤα½É½¼¨½èÍý¤ËÊÑ¿ô̾¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1274 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/37e207260774f520c77b3f3481160d07e38fd4db">Äê¿ô¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÑ¿ôÄêµÁ¤Ëconst¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿(habu)</a></li>\r
1275 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/61000425bf155ae9dbb44a2f87eb8e8d950a9009">load_sound_pref()¤Ë¶õ¤Î¥­¡¼¤ò»²¾È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(iks)</a></li>\r
1276 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5ce947e035ef46be121aec51ee1081734a4f9f3e">tables.c¤ÎÍð¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥ó¥È¤ò½¤Àµ¡£(habu)</a></li>\r
1277 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/fa4881b519094f431c5734095cf65ffe810d8cc0">¥Á¥±¥Ã¥È#19322¤Ë±þ¤¸¤Æ»×¤¤½Ðʸ¤Î¹½À®¤ò¾¯¡¹¹Ô¤Ã¤¿¡£(iks)</a></li>\r
1278 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b821914f6669e03a5bf272a907683a4c8a7f810e">¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤«¤òȽÄꤹ¤ëobject_is_random_artifact()´Ø¿ô¤òÄɲÃ(habu)</a></li>\r
1279 </ul></li>\r
1280 </ul>\r
1281 \r
1282 </div class="section">\r
1283 <div class="section">\r
1284 \r
1285 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/8b07d5ccf920aff05f16fe2791a3e84d6e07f0ff">2012/11/10¡Á2012/12/07 Ver. 2.1.1(³«È¯ÈÇ) </a></h3>\r
1286 \r
1287 <ul>\r
1288 <li>¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¾å¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¹¹¿·<ul>\r
1289 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b817696cf5183715ff7e93b7ee111e586021aa7c">¥æ¥Ë¡¼¥¯´¶ÃΤò¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼å¤¤ESPÉղäÎÁªÂò»è¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ó¥×¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë»ÅÍͤòÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
1290 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b2ff1cb7c4b88fc8aeae2a83e1da30b290dfe928">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò1·ïÄɲᣤ½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Æ®µ»¾ì¤ÎÁê¼ê¥ê¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1291 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6fff81d35fc850c5bda23afe6e156c73cd015bd0">¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Î¸ÇÄꥢ¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÀ¸À®½èÍý¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1292 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5cf15a682d7377bfa5b3e98f4a1c7a01ae74b2d0">¥È¥é¥Ù¥ëµ¡Ç½»ÈÍѸå¤Ë̵Áۤη¿¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë½èÍý¤òÄɲÃ(dis-)</a></li>\r
1293 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/a4b117f8098e97cad8d0ee308b073e0f2716c3f7">ȬÊý¼ê΢·õ¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥í¥Ã¥ÈȽÄê¤ò½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1294 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e4ede688bf98e63d46110d113b411e3ecb96905f">¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÅã¡×¤ò¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤ò¹â¤¯¡¢°ìÅÙ¤­¤ê¤ÎÄ©Àï¤Ë½¤Àµ¤·¡¢Êó½·¤òÂÐÆǤλØÎؤËÊѹ¹¡£(dis-)</a></li>\r
1295 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/6fdd3df4410b792723ca4f6e9f566ca8b627594b">Áý¿£¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò1024ɤ°Ê¾å»¦½ý¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1296 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/9f0664e6727093888d23b9a9cc216ecc47ce739c">¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÅã¡×¤ËÆǤò»ý¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1297 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ba6f7a59052ec508ac71cfd4098ecc756fbc787d">¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥í¥°¥ë¥¹»È¤¤¡×¤ÎÇÛÃÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼Á¤ò¾å¤²¡¢Êó½·¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¾ó¤ËÊѹ¹¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1298 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/96029c115d1711a5245d9518e7c9ab86f654af32">¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÍ©Îî²°ÉߡפÎÊó½·¤ò¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤Î¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¤Ë´¹¤¨¡¢Æñ°×ÅÙ¤ò¼ã´³¾å¤²¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1299 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cdc78db3415c6360272901026083c39488dcf1c0">¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¼«¿È¤È½Ð¤¯¤ï¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1300 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/cfd1541a4984bea6918980c94e3f87126201ae38">¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÊó½·¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£(dis-)</a></li>\r
1301 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d4c867387fedcd5f2c1af9943405e97b6cecd0c9">¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¸Å¤¤¾ë¡×¤ÎÊó½·¤ò½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1302 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f3fb197aaa62c544f8ad8078e60811488b6c9ae2">¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÅã¡×¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¼¡¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë³¤¯¤è¤¦½¤Àµ¡£(dis-)</a></li>\r
1303 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d1cbc22e17ddba0e8bf652607cf5220e43244d53">¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¸Ð¤Îƶ·¢¡×¤òÂ礭¤¯Êѹ¹¡£</a></li>\r
1304 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/19e3f81a70a20a075e7bdd36a9acfefe3796bfb0">¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È·×5·ïÄɲÃ(Deskull/dis-)</a></li>\r
1305 </ul></li>\r
1306 <li>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼ÂÁõ¾å¤Î¤ß¤Î¹¹¿·<ul>\r
1307 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/d35ce4aec281386ea3e96c7e2ae6d6b115637566">fprintf(fp, buf) ¤ò fputs(buf, fp) ¤Ë½¤Àµ¡£¤³¤ì¤Ïgcc¤Îwarning¤Ë¤è¤êȯ¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢buf¤Ë%¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë(habu)</a></li>\r
1308 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7c06338af3dddbc53cd17655e891f4a4169117f5">ÇÛÎó¤ËÂФ·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÍפÊNULL¥Á¥§¥Ã¥¯¤òºï½ü(habu)</a></li>\r
1309 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/bf739225194e25f4e123f962e18f9fc397f23f3e">½ñ¼°¤òlong int¤Ë»ØÄê(habu)</a></li>\r
1310 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/00e6c734f66a6ebe115a7e174375823711115899">tag_type¹½Â¤ÂΤ˴ؤ¹¤ë½¤Àµ¡£pointer¥á¥ó¥Ð¤ËÂФ¹¤ë°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê(void*)¤Ø¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£tag_type¹½Â¤ÂΤÎswap´Ø¿ô¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¥á¥ó¥Ð¤½¤ì¤¾¤ì¤òÆþ¤ìÂؤ¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹½Â¤ÂΤò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ìÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ(habu)</a></li>\r
1311 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/82565983d582ea28268eaa16a9d90527e488c318">autoconf¤«¤é--enable-c99¤òºï½ü¤·¡¢stdint.h¤Î̵ͭ¤ÇȽÄꤹ¤ë¤è¤¦Êѹ¹(habu)</a></li>\r
1312 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/aa35144d144bfb65110221b57a879e66b828d670">message_pain()´Ø¿ô¤òÀ°Íý¡£(Deskull)</a></li>\r
1313 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/e45478ed318064d4209ae4eaaa87405035916ee3">table.c ¤ÎŹÊÞ¾ðÊóÀ°Íý¡£(Deskull)</a></li>\r
1314 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5d91b0fc111eb8e29ad8a262b66d983099eb11e5">VC++2008µÚ¤Ó2010¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲá£(Deskull)</a></li>\r
1315 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/1923fd7eb17dc5c662c0f1b0817c83634d104d38">¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ë¿¦¶È¤òÊѤ¨¤ëµ¡Ç½¤òÄɲáʤ¿¤À¤·¡¢ËâË¡Îΰè¤ÎºÆÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ºÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡Ë(Deskull)</a></li>\r
1316 </ul></li>\r
1317 </ul>\r
1318 \r
1319 </div>\r
1320 \r
1321 <div class="section">\r
1322 \r
1323 <h3><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7dc7b1c023471b46b64072130877df5aa6b0fe57">2012/04/29¡Á2012/11/09 Ver. 2.1.0 (³«È¯ÈÇ) </a></h3>\r
1324 \r
1325 <ul>\r
1326 <li>¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¾å¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¹¹¿·<ul>\r
1327 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/2a1c12e1820a72760b80ea7efc26d5a89f2d758f">¥É¥é¥¦¥°¥ë¥¤¥ó¡¢¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¡¢¥«¥ë¥Ï¥í¥¹¤ÎÂÇ·â¥À¥¤¥¹¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1328 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/5c2705fe9a0f12c5b07eff3df9e5685c9f014445">¥¢¥Ö¥Û¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¸¶Åµ¤Ë¤Î¤Ã¤È¤êJ¤«¤éj¤Ë½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1329 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/26bf3dac9af41a56908c9fd50c59acdc884806ca">do_cmd_cast()»þ¤ÎMP¾ÃÈñ¤ò¼ÂºÝ¤Î±Æ¶Á½èÍý¤è¤êÁ°¤ËÃÖ¤­¡¢¥«¥Þ¥¤¥¿¥Á¤Ê¤É¤ÇÍýÎϹ¶·â¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎMPÉÔ­½èÍý¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1330 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/4c7ac6eeee33d7d5cdaf7d2d3315e8e1d84602bb">dungeon_turn¤Î²á¾ê·Ð²á¤Ë¤è¤ë¡¢NASTY_MONSTERȯÀ¸Î¨¤È³¬Áؾ徺¤òÍ­¸ú¤Ê·Á¤Ë¼ÂÁõ¤·Ä¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ã´³Ä´À°¡£(Deskull)</a></li>\r
1331 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/f15d8139a9a3dc7760aab7bec243eeeef525c70a">¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¸À®³¬ÁØ¥Ö¡¼¥¹¥È»Ø¸þ¤¬£²½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¼Â¼Á°­Ì´¥â¡¼¥É»þ°Ê³°¤Î¿¼ÁØÀ¸À®³ÎΨ¤¬Çܡܤµ¤é¤ËÄã³ÎΨ¤Ç£²½Å¥Ö¡¼¥¹¥È¤«¤«¤ë²ÄǽÀ­¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò½¤Àµ¡£DEFINE¾å¤ÇÌÀµ­¤·¤¿À¸À®³ÎΨ¤ò¼Â¼ÁÇܤˤ·¡¢¥Ö¡¼¥¹¥È¤Î¸Â³¦Ãͤò¼ã´³¾å¤²¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸µ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤Ä¡¢Ä¾´¶Åª¤Ëʬ¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ëľ¤·¤¿¡£(Deskull)</a></li>\r
1332 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/26280f252025a95dc50284d4defa51ca19da27ee">¼öʸ¤Î´¬Êª¤Î¸ú²Ì¤¬¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤â°ìÉôÉղ䵤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1333 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/7dc7b1c023471b46b64072130877df5aa6b0fe57">¿·µ¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£²·ïÄɲá£(deskull)</a></li>\r
1334 </ul></li>\r
1335 <li>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼ÂÁõ¾å¤Î¤ß¤Î¹¹¿·<ul>\r
1336 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/30a6f24a8450636cb705ad54861ee8390a3db8cc">s16b/s32b/u16b/u32b¤ÎtypedefÄêµÁ¤ò--enable-c99Âбþ¸þ¤±¤Ë½¤Àµ(dis-)</a></li>\r
1337 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/ed42707d8df16e914f16c8a93704b477cbdcd01a">Àè¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤À¤ÈC99¤Ë´°Á´Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤¬Âбþ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡ÖC99¡×¤Ç°Ï¤Ã¤Æ°ÊÁ°¤ÎtypedefÀë¸À¤âº¹¤·Ìᤷ¤¿¡£(Deskull)</a></li>\r
1338 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/04e46eae696f1c3b3efb0c732fb7f7c0dbaf5b9b">msg_formatʸ¤Î½¤Àµ¡£(Deskull)</a></li>\r
1339 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/70787b78a91e0e00ecf064dd0e4c2da9da8c4817">¤µ¤é¤Ë --enable-c99 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎtypedefÄ´À°(dis-)</a></li>\r
1340 <li><a href="https://osdn.net/projects/hengband/scm/git/hengband/commits/b87eb07f1d5fe0bc3923868e2609b966a9c68a44">¥«¥¸¥Î¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾å¤Ç¶â³Û¤òɽ¼¨¤¹¤ë½èÍýÀµ¤·¤¤·¿¥­¥ã¥¹¥È¤ò¤«¤±¤¿(dis-)</a></li>\r
1341 </ul></li>\r
1342 </ul>\r
1343 \r
1344 </div>\r
1345 \r
1346 \r
1347 <h3><a href="">2012/4/27 Ver. 2.0.0 (ºÇ¿·ÈÇ)</a></h3>\r
1348 \r
1349 <blockquote><pre>\r
1350 \r
1351  ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎʤÙÊý¤È²æ¤¬²È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊѹ¹¤È½¤Àµ¡£\r
1352  ¥Ú¥Ã¥È°Ý»ý·×»»½èÍý¤ÎÅý¹ç¡£\r
1353  ¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾¤´­¤Ç, ¾¤´­¤Ë±þ¤¸¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¬Â­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎËä¤á¹ç¤ï¤»¾¤´­¤Î»ÅÍͤòÊѹ¹¡£\r
1354  ¥Ú¥Ã¥È¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÊѿȤ·¤Æ¤â¿Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È̾Á°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£\r
1355  ´ÕÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊѹ¹¤È½¤Àµ¡£\r
1356  ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à½¦¤¤/Ç˲õ¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¡£\r
1357  ÀÚ¤êÎö¤­¤ÎÂç³ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊѹ¹¡£\r
1358  ¥·¥ó¥À¥ê¥óÌäòÍ¿¤¨¤ë¥³¡¼¥É¤òXAngband¤è¤ê°Ü¿¢¡£\r
1359  ¥¯¥¨¥¹¥È "¸Ð¤Îƶ·¢" ¤òºï½ü¡£\r
1360  ¼«Æ°½¦¤¤¤Î³Æ¼ïÀâÌÀ¤ò½¤Àµ¡£\r
1361  »à¤ÎÂç³ù¤Ë SLAY_HUMAN ¤òÄɲá£ÌîÈÚ¿Í¡¢½Ã¿Í¤âÄ·¤ÍÊ֤ꥹ¥ì¥¤¤ÎÂоݤˤ·¤¿¡£\r
1362  cast_meteor() ¤ò¡¢ÊɤÎÃæ¤Ë¤Ïð¨ÀФò¾¤´­¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1363  teleport·Ï¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1364  ÌµÁл°ÃʤÎÅÓÃæ¤ÇÊɤˤ֤Ĥ«¤ëÅù¤·¤ÆÃæÃǤ·¤¿»þ¡¢MP¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1365  ÆǿˤòÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ïɬ¤º¹¶·â²ó¿ô¤ò1¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(Íð¤ìÀã·î²Ö¤ÇÁý¤¨¤Ê¤¤)\r
1366  ÌµÁл°Ãʤλþ¤ÏÆǿˤÎÌ¿ÃæΨ¤¬1/2¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1367  ¥É¥é¥´¥ó¥¹¥±¥¤¥ë¥á¥¤¥ë¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃê½Ð»þ¤Ëȯư¤Î½¼Å¶»þ´Ö¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1368  É¬Í×¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ̵¾ò·ïϢ³°ÜÆ°¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡£\r
1369  windowsÈǤǡ¢windows¤òºÇÂç²½¤·¤¿¤È¤­¤Ë¸µ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£\r
1370  windowsÈǤ˥ޥ¦¥¹¤ò»È¤Ã¤¿²èÌÌ¥³¥Ô¡¼¥¢¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÄɲá£(Xangband¤è¤ê)\r
1371  ¡Ö`¡×¥­¡¼¤Ç¡¢»ØÄꤷ¤¿¾ì½ê¤Ë¼«Æ°°ÜÆ°¤¹¤ënethackÉ÷¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼ÂÁõ¡£(Xangband¤è¤ê)\r
1372  ¼¡¸µ¤ÎÈâ¤Ê¤É¤Î¾ì½ê»ØÄê¤Ç¡¢¡Ö<¡×¡Ö>¡×¤Ç³¬Ãʤò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡£(Xangband¤è¤ê)\r
1373  ²èÌ̤¬Â礭¤¤¤È¤­¤Ë¡¢Å¹¤ä²È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬12¸Ä¤òĶ¤¨¤Æɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1374  '~'¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´ûÃΤΥâ¥ó¥¹¥¿¡¼¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¾Þ¶â¼ó¤È¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Î²¦Â²¤òÁªÂòɽ¼¨¡£(ÊѶò¥¹¥ì¤è¤ê¥Ñ¥Ã¥ÁÇÒÎÎ)\r
1375  ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Î¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀËâË¡Æ»¶ñ°ìÍ÷¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(So-Miya¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á)\r
1376  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥«¡¼¥½¥ë¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¹àÌܤòÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1377  ¥­¥ã¥éÀ¸À®»þ¤Ë¼«Æ°ÁõÈ÷¡£(Angband3.1.0¤è¤êÇÒÎÎ)\r
1378  ¿·¿¦¶È¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼Äɲá£\r
1379  ¿·or°Ü¿¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡£\r
1380  ¿·Îΰè¡Ö¼ö½Ñ¡×(¥Ï¥¤¥á¥¤¥¸ÀìÍÑ)\r
1381  ¥×¥ì¥¤Æ°²èÏ¿²èºÆÀ¸µ¡Ç½(']'¥­¡¼)\r
1382  ¥æ¥Ë¡¼¥¯ÄɲÃ\r
1383  ²È¤ÈÇîʪ´Û¤Î¼ý¢¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£(so-miya¤µ¤ó¤è¤êÇÒÎÎ)\r
1384  ËâË¡¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò²¼¤²¤ëǽÎϤˡְ×/Es¡×¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1385  ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾ÃÈñËâÎϸº¾¯¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖËâÎÏ/Ma¡×¤«¤é¡Ö¸º/Dm¡×¤ËÊѹ¹¡£\r
1386  ÉÔ²Äǽ¤ÊÃÏ·Á¾å¤Ç¤ÎǦ¼Ô¤Î®¶î¤±È¯Æ°¶Ø»ß¡£\r
1387  Â®¶î¤±¤¬½ªÎ»¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢°ÜÆ°¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤è¤¦ÀßÄê¡£\r
1388 \r
1389  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1390    ¸¸³Ð»þ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¥Ð¥°¡£\r
1391    ¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È»ØÄê¤Ç¤¢¤ä¤·¤¤±Æ¤ÎÀµÂΤ¬È½ÌÀ¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1392    ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Ì¿¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëɽ¼¨¤Ç¥Ç¥Õ¥©¥ë¥Èʸ»ú¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1393    ¥¨¥ì¥á¥ó¥¿¥ëvault¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÍÏ´ä¤Î¹ÛÌ®¤Ê¤É¤ËËä¤â¤ì¤ë¥Ð¥°\r
1394    ¸ÉΩ¤·¤¿Éô²°¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ð¥°¤Î¤¦¤Ábuild_tunnel()¤Î¼ºÇԤˤè¤ë¤â¤Î\r
1395    ¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤¬¥í¡¼¥É»þ¤Ë¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥°\r
1396    ²æ¤¬²È¤ä¥¶¥Ã¥¯¤ÎµÍÂؤ¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ð¥°\r
1397    Çîʪ´Û¤Îstack_force_notes, stack_fotce_costsȽÄê¤ÎÉÔÀ°¹ç¤Ë¤è¤ë¥Ð¥°\r
1398    ¥²¡¼¥à³«»Ï¤ä¥Õ¥í¥¢°Üưľ¸å¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¸ºßȽÄꤹ¤°¤Ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°\r
1399    ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼³ÊÆ®¾ì¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄÉÈø¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°\r
1400    ÊѤï¤ê¿È¤«¤Ä¸¸³Ð¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤ÎǦ¼Ô¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÁ´¤¯¼õ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°¡£\r
1401    °ìÄê¤Î½èÍý¤Ç¾ÃÌǤ¹¤ë̾Á°ÉÕ¤­¥Ú¥Ã¥È¤¬Àµ¤·¤¤½èÍý¤ò·Ð¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1402    ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥½¡¼¥È¾ò·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë½¤Àµ¡£\r
1403    Ê¬²ò°À­¤Ç²óÈò¤ÎĦÁü¤äÇúȯ¤Î¥ë¡¼¥ó¤¬²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¡£\r
1404    ÆÃÄê¾ò·ï¤Î¥Õ¥í¥¢°ÜÆ°»þ¤Ë°ì»þŪ¤Ë¾èÇϤ«¤é¹ß¤ê¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð¤ë¥Ð¥°¡£\r
1405    ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¸º¤¹¤ëÅ٤˥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¤¬ÉÔÀµ¤ËʤÙÂؤ¨¤é¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1406    '%'¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯½ñ¤­½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°\r
1407    ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬»àË´¤·¤Æ¼¡¤Î¥×¥ì¥¤¤Ç̾Á°¤òÊѤ¨¤ë¤È¥»¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¿·µ¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1408    ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ì¾ÆþÎÏ»þEnter¤Ç¶õʸ»úÎó¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È̵̾¤·¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°\r
1409    ¥Ø¥ë¥×¤Î¸¡º÷¤ä¶¯Ä´¤Ç¶õ¤Îʸ»úÎó¤òÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¥Ð¥°\r
1410    ±Ñ¸ìÈǤΥե©¥ó¥ÈÀßÄê¤ÇÆüËܸì¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼¡²ó¤ËÀßÄ꤬ȿ±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£\r
1411    ËâË¡¤ò¾§¤¨¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ò·ï²¼¤ÇϢ³Ë⤬»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£\r
1412    ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îȯư¤Ê¤É¤Ç¶²ÉݾõÂÖ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£\r
1413    Æ®µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËËâË¡¤Î³»¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1414    ¼é¸îËâ¿À¤ÎËõ»¦·ÏÊó½·»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ð¥°\r
1415    ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÇºÇ¸å¤Î1Éþ¤ÎÌý¤Ä¤Ü¤òÉþÍѤ·¤¿ºÝ¤ËÊ¢¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1416    »ë³¦¤Î¶¹¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢los¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤ÈÆÃÄêµ°Æ»¤ÇÈ¿·â¤¬¤³¤Ê¤¤¥Ð¥°\r
1417    ¸í´Ê°×´ÕÄ꤬ÁõÈ÷·Ù¹ð¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç½¤Àµ¡£(ƤÏÀ¥¹¥ì8 877¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á)\r
1418    ·õ½Ñ²È¤ÎËâ¿À»Â¤ê¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò»ÅÍͤòÊѹ¹¤·¤Æ½¤Àµ¡£\r
1419    Ãæ·ÑÁ÷¿®Â¦¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Æ¤â¡¢¼õ¿®Â¦¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤½¤Àµ¡£()\r
1420    ¼ö½Ñ¤ÇÅÓÃæ¤Ç²ò¼ö¤·¤Æ¤â±Æ¤Î¥¯¥í¡¼¥¯¤Î¸ú²Ì¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1421    ¸÷®°ÜÆ°Ãæ¤Ïõº÷Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âɽ¼¨¾å¤Î®ÅÙ¤ò+10¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1422    ¸÷®°ÜÆ°¤Î¾õÂ֤ǹ­°è¥Þ¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤È¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1423    ³ä°ú²Á³Ê¤ÎËâË¡ËÀ¤Î²ó¿ô¤¬²á½¼Å¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1424    ½ÅÎÌ0¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦É½¼¨¤·¤¿»þ¤Ë½ÅÎ̤Îɽ¼¨¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£\r
1425    ¿©»ö¤È¤·¤Æ¾ó¤äËâË¡ËÀ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1426    Ìô¤ÎºÇ¸å¤Î1Éþ¤ò°û¤ó¤À»þ¡¢ÆÁ¡¦ËþÊ¢ÅÙ¤¬Àµ¤·¤¯Áý¸º¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¡£\r
1427    À­³ÊÁªÂò»þ¤ÎÇÛÎó³°»²¾È¤ò½¤Àµ¡£\r
1428 \r
1429 </pre></blockquote>\r
1430 <h3><a href="">2004/7/13 Ver. 1.6.2 (¿·°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1431 <blockquote><pre>\r
1432 \r
1433  ¤½¤Î¾¡¢³Æ¼ïtypo¡¢¤Ø¥ë¥×½¤Àµ¡£\r
1434 \r
1435 </pre></blockquote>\r
1436 <h3><a href="">2004/7/13 Ver. 1.4.7 (µì°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1437 <blockquote><pre>\r
1438 \r
1439  Êݸ¥Õ¥í¥¢¤Î»ÅÍͤò»ý¤¿¤Ê¤¤1.4.x¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¿¿¤ÎºÇ½ªÈǤËÃ×̿Ū¤Ê¥Ð¥°¤¬\r
1440  ¤¤¤¯¤Ä¤âȯ¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á½¤Àµ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£\r
1441 \r
1442  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1443    ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼ç¤ÎÀ¸À®»þ¤Ë̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¡£\r
1444    MacÈǤÇÆüËܸì¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò°·¤¦ºÝ¤Ë°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1445    ºÇÂçHP:0¤Î¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢°Û¾ï½ªÎ»¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥Ð¥°¡£\r
1446    ¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤¿ÁõÈ÷Éʤò·«¤êÊÖ¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾Ã¤¨¤ë¥Ð¥°¡£\r
1447    ¥¯¥¨¥¹¥ÈÆâ¤Çµ¢´Ô¤ò»È¤¦¤È "¹ÓÌî" ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1448    »À¤ÎÌð¤Î¥¨¥´»ØÎؤòȯư¤¹¤ë¤È²Ð±ê°À­¤Î¥Ü¥ë¥È¤òÊü¤Ä¥Ð¥°¡£\r
1449    ¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëȽÄê¤Î¥Ð¥°¡£\r
1450    ¥²¡¼¥à¥¿¡¼¥ó¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1451    °­Ì´¥â¡¼¥É¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é·Ð¸³Ãͤ¬°Û¾ï¤Ë¿¤¯Æþ¼ê¤Ç¤­¤¿¥Ð¥°¡£\r
1452    ¤½¤Î¾¡¢³Æ¼ïtypo¡¢¤Ø¥ë¥×½¤Àµ¡£\r
1453 \r
1454 </pre></blockquote>\r
1455 <h3><a href="">2004/5/31 Ver. 1.6.1 (¿·°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1456 <blockquote><pre>\r
1457 \r
1458  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1459    Æ±Ì¾Ê£¿ô¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¾Þ¶â¼ó¤Î¾ì¹ç¤Ë»àÂΤ¬¼«Æ°½¦¤¤/Ç˲õ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1460    ÃϾå¥Þ¥Ã¥×¤Ç¾èÇϤΰŹõ¸÷¸»¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¡£\r
1461    ¤¢¤ä¤·¤¤±Æ¤¬Áý¿£¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÀµÂΤ¬¸«¤¨¤ë¥Ð¥°¡£\r
1462    ¥é¥ó¥À¥à¥¯¥¨¥¹¥ÈÊü´þľ¸å¤Ë³¬ÃÊÀ¸À®¤¹¤ë¤È¶¯À©½ªÎ»¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1463    ¤½¤Î¾¡¢³Æ¼ïʸ»ú²½¤±¡¢typo¡¢É½¼¨¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÉÔÈ÷¡¢¤Ø¥ë¥×½¤Àµ¡£\r
1464 \r
1465  ¤½¤Î¾¡¢1.4.6 ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊѹ¹ÅÀ¡£\r
1466 \r
1467 </pre></blockquote>\r
1468 <h3><a href="">2004/5/31 Ver. 1.4.6 (µì°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1469 <blockquote><pre>\r
1470 \r
1471  Êݸ¥Õ¥í¥¢¤Î»ÅÍͤò»ý¤¿¤Ê¤¤1.4.x¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¿¿¤ÎºÇ½ªÈÇ¡£\r
1472 \r
1473  °ìÉô¿¦¶È¤Î¥ì¥Ù¥ëÊ̾ιæ¤ÎÊѹ¹¡£\r
1474  ÊѶòÈÚÅܤòµ¯Æ°¤·¤¿¤Þ¤ÞWindows¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£\r
1475  WindowsÈǤÈMacÈǤǡ¢¥Ð¥°¤Ç¶¯À©½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¶ÛµÞ¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£\r
1476  Îýµ¤½Ñ»Õ¤¬ËâË¡½ñ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÀìÍÑ¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÄ̤¹¡£\r
1477  ¥é¥ó¥À¥à¥¯¥¨¥¹¥¿¡¼¤Ïvault¤Ë¤ÏÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£\r
1478  »àË´»þ¤ÎÊèÈ꤫¤é»à°ø¤¬¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£\r
1479  ¥Ï¥¦¥ó¥É¤Ï¹ü¤È»àÂΤòÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡£\r
1480 \r
1481  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1482    ¾¡Íø¸å¤ÎÀÚÊ¢¤Îµ­Ï¿¤Î¥Ð¥°¡£\r
1483    ¾èÇÏÃæ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬°ì»þŪ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°¡£\r
1484    ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇËõ»¦·ÏËâË¡¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¡£\r
1485    »àÂΤȹü¤òξÊýÍî¤È¤¹¤Ï¤º¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¹ü¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1486    ¥é¥ó¥À¥à¥¯¥¨¥¹¥¿¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤¥¯¥¨¥¹¥È³¬¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1487    ¼êÜØÃÆÅù¤ÎÄ̾ï½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¿Í·Á¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1488    "%:"Æɤ߹þ¤ß¤Ç̵¸Â¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¥Ð¥°¡£\r
1489    ¹ÓÌî¥Þ¥Ã¥×À¸À®»þ¤Ë¶¯À©½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°¡£\r
1490    quark¤¬»È¤¤ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È̵ÌäDzõ¤ì¤ë¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1491    ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¾å¤Î¾èÇϲÄǽ¥Ú¥Ã¥È¤òÍѤ¤¤Æ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò̵»ë¤Ç¤­¤ë¥Ð¥°¡£\r
1492    Æþ¿È¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅݤ·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥«¥ª¥¹¤Î¼é¸î°­Ëâ¤ÎÊó½·Åù¤Ç¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â\r
1493    Åݤ·¤¿»þ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¥Ð¥°¡£\r
1494    ¾¢ËâË¡ "Éð´ï°À­ÉÕÍ¿" ¤Ç(+3¹¶·â)°Ê¾å¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ÎÈ»¤Î·õ¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ð¥°¡£\r
1495    Ç¦¼Ô¤ÎĶ±£Ì©²ò½üȽÄê¤Î¥Ð¥°¡£\r
1496    ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄÉÈø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1497    X11 on MacOSX¤Ç¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ð¥°¡£\r
1498    MacÈǤÇÀßÄ꤬Êݸ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1499    ./configure --with-setgid=games ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥»¡¼¥ÖÉÔ²Äǽ¤Î¥Ð¥°¡£\r
1500    ¤½¤Î¾¡¢³Æ¼ïʸ»ú²½¤±¡¢typo¡¢É½¼¨¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÉÔÈ÷¡¢¤Ø¥ë¥×½¤Àµ¡£\r
1501 \r
1502 </pre></blockquote>\r
1503 <h3><a href="">2004/1/9 Ver. 1.6.0 (¿·°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1504 <blockquote><pre>\r
1505 \r
1506  1.5.4¤Î¥Ð¥°¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¡£\r
1507  ¿·¤·¤¤°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ½é¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£\r
1508 \r
1509  ¥¬¥ó¥À¥ë¥Õ¤Î¾ó, ÂÓËâÎÏ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Îȯư¤Î»ÅÍÍÊѹ¹¡£\r
1510  Åð±¥®¥ë¥É¤Î¡Öʬ¤±Á°¡×Çѻߡ£\r
1511  ÆüÂؤï¤ê¾Þ¶â¼ó¤ÏƱ̾¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¶èÊ̤·¤Ê¤¤¡£\r
1512  ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Õ¥í¥¢´Ö¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¶À¤ÏÇúȯ¤Ê¤·¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1513  X11¤Ç, ¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Î´Á»ú¤Î¥³¥Ô¡¼ & ¥Ú¡¼¥¹¥È¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1514 \r
1515  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1516    ./configure --with-setgid=games ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Ë¥»¡¼¥ÖÉÔ²Äǽ¤Î¥Ð¥°¡£\r
1517    {@ud}Åù¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÌäÎÉÔ¶ñ¹ç¡£\r
1518    ¥»¡¼¥Ö¼Â¹Ô»þ¤Ësanity blast¤ò¼õ¤±¤ë¥Ð¥°¡£\r
1519    lite_town¤Ç¤Î¸Å¤¤¾ë¤ÎÊó½·¤¬¸Å¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¡£\r
1520    ¥é¥Ã¥­¡¼¥Þ¥ó¤ÇÆÍÁ³ÊÑ°Û¼£ÎŤò¤¹¤ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1521    ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¦¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊݸ³¬¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤È¤Þ¤ì¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£\r
1522    ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÅꤲÍî¤È¤·¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¥Ð¥°¡£\r
1523    ¤½¤Î¾¡¢³Æ¼ïʸ»ú²½¤±¡¢typo¡¢É½¼¨¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÉÔÈ÷¡¢¤Ø¥ë¥×½¤Àµ¡£\r
1524 \r
1525  ¤½¤Î¾¡¢1.4.5 ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊѹ¹ÅÀ¡£\r
1526 \r
1527 </pre></blockquote>\r
1528 <h3><a href="">2004/1/9 Ver. 1.4.5 (µì°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1529 <blockquote><pre>\r
1530 \r
1531  1.4.x¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎºÇ½ªÈÇ¡£\r
1532  Êݸ¥Õ¥í¥¢¤Î»ÅÍͤò»ý¤¿¤Ê¤¤ºÇ¸å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ëͽÄê¡£\r
1533 \r
1534  ÁõÈ÷ÉʤÎ*´ÕÄê*»þ¤Ë½ÅÍפǤʤ¤ÀâÌÀʸ¤ò¤¤¤Á¤¤¤Áɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£\r
1535  Windows¤Çsound.cfg¤ÎÀßÄê¤òÍ­¸ú¤Ë(KoKa¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥Á)\r
1536 \r
1537  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1538    ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ®µ»¾ì¤Ç¥é¥ó¥À¥à¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Ææ½ÐÉÔ²Äǽ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¡£\r
1539    ¥í¡¼¥É»þ¤Î´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥ß¥¹¡£\r
1540    ·õ½Ñ²È¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤¬Æ®µ»¾ì¤Ç»ÈÍÑÉÔǽ¤Î¥Ð¥°¡£\r
1541    ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Îô²½¤·¤ÆÃæ¿È¤¬ÊѤï¤ë¥Ð¥°¡£\r
1542    ËâË¡¤ÎÅ«¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ½¼Å¶Î̤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1543    ´ÕÄêºÑ¤ß¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë{ÆÃÊÌÀ½}¤Îµ¼»÷ÌäòÉÕ¤¯ÉÔ¶ñ¹ç¡£\r
1544    ¼ö¤ï¤ì¤¿Éð´ï¤¬Íø¤­¼ê¤«¤éµÕ¼ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1545    ¥Ú¥Ã¥È¾¤´­¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ð¥°¡£\r
1546    ¿¹¤ÎÃæ¤Ç¶Ç¤ÎÀï»Î¤¬Éü³èÉÔǽ¤Î¥Ð¥°¡£\r
1547    ´Ø·¸Ìµ¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼»àË´¤Ç»þ»ß¤á¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¥Ð¥°¡£\r
1548    ¶ä¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¤Î¿ô¤¨´Ö°ã¤¤¡£\r
1549    ¡Ø̵ܤΥߥΥ¿¥¦¥í¥¹¡Ù¤¬¼ç¾¤´­¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°\r
1550    ÃÏ·Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ö¥ì¥¹¤Î´¬¤­Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¡£\r
1551    ¥Ö¥ì¥¹¤¬ÊɤòÈ´¤±¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°¡£\r
1552    Ê¸»ú¤¬'+','%','{'¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÃμ±¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄɲá£\r
1553    ¼ï²Êѹ¹ÍúÎò¤Îµ­Ï¿ÉÔÈ÷¡£\r
1554    Ä¹¤¹¤®¤ë¾Î¹æ¤òû¤¯Êѹ¹¡£Â¾¤â¾¯¤·½¤Àµ¡£\r
1555    ²þ̾¡§"A Set of Gloves of Dragon" -> "A Set of Dragon Gloves"\r
1556    ¤½¤Î¾¡¢³Æ¼ïʸ»ú²½¤±¡¢typo¡¢É½¼¨¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÉÔÈ÷¡¢¤Ø¥ë¥×½¤Àµ¡£\r
1557 \r
1558 </pre></blockquote>\r
1559 <h3><a href="">2003/8/12 Ver. 1.5.4 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1560 <blockquote><pre>\r
1561 \r
1562  ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥ÈÄɲÃ(¸Å¤¤¾ë¤ÎÊó½·)¡£\r
1563  {@ma}¡¢{@0}Åù¤ÎÌäθú²Ì¤¬ÁõÈ÷¤ä¾²¤Î¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢\r
1564  ¤Þ¤¿¡¢Ìäˤè¤ë¥¿¥°¡Öa)¡×Åù¤ÎÊѹ¹¤ò¥ê¥¹¥Èɽ¼¨¤Ë¾ï¤ËÈ¿±Ç¡£\r
1565  view_unsafe_grids»þ¤Î'x'°õ¤Ï¥È¥é¥Ã¥×Ç˲õ¤ÎËâË¡¤Ç¤â¾Ã¤¨¤ë¡£\r
1566  \r
1567  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1568    pvalÉÕ¤­¤Î»ØÎØÅù¤ÎÄ̾異¥¤¥Æ¥à¤ÎÃÍÃʤ¬Èó¾ï¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£\r
1569    Èô¤ÓÆ»¶ñ¤Î½ÏÎýÅÙ¤¬¾å¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£\r
1570 \r
1571  ¤½¤Î¾¡¢1.4.4 ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊѹ¹ÅÀ¡£\r
1572 \r
1573 </pre></blockquote>\r
1574 <h3><a href="">2003/8/12 Ver. 1.4.4 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1575 <blockquote><pre>\r
1576 \r
1577  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1578    ¥¿¥¤¥ëɽ¼¨¤Ç±£¤·È⤬'#'¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£\r
1579    ²Î¤ò»ß¤á¤ëºÝ1/10¤À¤±»þ´Ö¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¤Àµ¡£\r
1580    ¥ê¥Ô¡¼¥È¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÎýµ¤½Ñ¤ò»È¤¦¤È¤­ÌÕÌܤˤʤä¿Ä¾¸å¤À¤È°Û¾ïÆ°ºî¡£\r
1581 \r
1582 </pre></blockquote>\r
1583 <h3><a href="">2003/7/20 Ver. 1.5.3 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1584 <blockquote><pre>\r
1585 \r
1586  ·Ù¹ðǽÎϤε¡Ç½²þÁ±¡£\r
1587 \r
1588  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1589    ¼«Æ°¥»¡¼¥Ö¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£\r
1590    ÌµܤÇview_unsafe_grids»þ¤Ë'x'¤ò¾Ã¤·¤¿ÀפÇÆ»¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£\r
1591 \r
1592  ¤½¤Î¾¡¢1.4.3 ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊѹ¹ÅÀ¡£\r
1593 \r
1594 </pre></blockquote>\r
1595 <h3><a href="">2003/7/20 Ver. 1.4.3 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1596 <blockquote><pre>\r
1597 \r
1598  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1599    ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë»ß¤á¤òÑ路¤¿»þ¤Î·Ð¸³ÃÍ(Á´ÂΤÎÌóȾʬ)¤¬0¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£\r
1600    manual_haggle¤¬On¤Î»þ¤ËŹ¤Ç¶â³Û¤¬°Û¾ï¤ÇÇäµÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£\r
1601    ÌÀ¶À»ß¿åÅù¤Î»ÈÍѸå¤ËMPɽ¼¨¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÉÔÈ÷¡£\r
1602    ¥ê¥Ô¡¼¥È¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇÎýµ¤½Ñ¤ò»È¤¦¤È¤­ÌÕÌܤˤʤä¿Ä¾¸å¤À¤È°Û¾ïÆ°ºî¡£\r
1603 \r
1604 </pre></blockquote>\r
1605 <h3><a href="">2003/7/10 Ver. 1.5.2 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1606 <blockquote><pre>\r
1607 \r
1608  ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¥¤»þ¤Î¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Îɾ²Á¤ò¹â¤¯¤·¤¿¡£\r
1609  ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Î¾Þ¶â¼ó¤ÎÊ󽷤ϥ¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£\r
1610  Ä´ºº¤Î¾óÅù¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¾ðÊó¤òÁ´¤ÆÃΤë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¡£\r
1611  ÌµÀ¸ÊªESPÉÕ¤­¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤Î´§¤Ï¤è¤ê²¼°Ì¤ÎESP¤¬Âô»³ÉÕ¤¯¡£\r
1612  ·Ù¹ð¤Î»ØÎØÅù¤Î·Ù¹ðµ¡Ç½¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¡£\r
1613  °ìÉô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï°Å¹õ¸÷¸»¤ò»ý¤Ä¡£\r
1614  ¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤òÈæ³ÓŪ°ÂÁ´¤Ë¡£\r
1615  ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÛ¯Û°¤äº®ÍðÅù¤Î¸ú²Ì¤Î¸º¿ê¤ò¹ÔÆ°»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¡¼¥óñ°Ì¤Ç¹Ô¤¦¡£\r
1616  Âå¤ï¤ê¤Ë±£Ì©¤Î¸ú²Ì¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²Ã®¤Î¾å¾º¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¡£\r
1617  È¿ËâË¡¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÇSTUPID¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏËâË¡¤ò»î¤ß¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£\r
1618  ¥¢¥ó¥Ð¥é¥¤¥È¶¸Àï»Î¤Î¥¹¥³¥¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼Çѻߡ£\r
1619  ¥¿¥¤¥ëɽ¼¨»þ¤Ç¤â¥·¥§¥¤¥×¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬»Ñ¤òÊѤ¨¤ë¡£\r
1620  °Û¼¡¸µ¤Î¿§ºÌ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÎÃÏ·Á¤ÈƱ¤¸Ê¸»ú¡¢¿§¤À¤±¥é¥ó¥À¥à¤Çɽ¼¨¡£\r
1621  ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î³°¼þ¤Î±Êµ×´ä¤Î¸«¤¿Ìܤ¬"ÉáÄÌ"¤ÎÊɤˤʤ롣\r
1622  view_unsafe_grids»þ¤Ë, ¼«Ê¬¤ÇÊ⤤¤¿¾²¤«¤é¤Ï 'x' ¤ò¾Ã¤¹¡£\r
1623  ÆÍÁ³ÊÑ°Û¼£ÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡£\r
1624  {@ma}¤Î¤è¤¦¤ÊÌäòÁ´¤Æ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£\r
1625  ¥­¥ã¥éÀ¸À®»þ¤Ë [Y/n] ¤Î¼ÁÌä¤Çn¤ÈEsc°Ê³°¤ÏÁ´Éôy¤È¸«Ðö¤¹¡£\r
1626  À¸¤¤Î©¤Á¥¨¥Ç¥£¥¿ÍѤΥƥó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÄêµÁ¤Ç¤­¤ë¡£\r
1627  ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥À¥ó¥×¤ËÀÄËâË¡¤âɽ¼¨¡£\r
1628  ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥À¥ó¥×¤ÇÆ®µ»¾ì¤Î²¿ÀïÌܤÇÇÔË̤·¤¿¤«É½¼¨¡£\r
1629  Ã£À®/¼ºÇÔ¤·¤¿¥¯¥¨¥¹¥È¤Îɽ¼¨¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£\r
1630  ¥À¡¼¥¯¥¨¥ë¥Õpit¤òÄɲá£\r
1631 \r
1632  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1633    ¥»¡¼¥Ö¥³¥Þ¥ó¥É(^S)»ÈÍѸå¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¸½¾Ý¤¬½Ð¤ë¥Ð¥°¡£\r
1634    ¥È¥é¥Ã¥×¡¦¥É¥¢¤ËÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¤Ë@¤¬¶á¤¯¤Î³¬Ãʤξå¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥°¡£\r
1635    ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬µï¤ë¤È¤­Æ±¼ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¬¸½¤ì¤ë¥Ð¥°¡£\r
1636    Ì¤´ÕÄê¤äËÞÍǤµ¤ì¤¿¿³È½¤ÎÊõÀФΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¡£\r
1637    ¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÉÔÈ÷¡£¥È¥é¥Ã¥Ñ¡¼Åù¤¬¸¸³Ð»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥°¡£\r
1638    Â¾¾®¤µ¤Ê¥Ð¥°Â¿¿ô¡£\r
1639 \r
1640  ¤½¤Î¾¡¢1.4.2 ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊѹ¹ÅÀ¡£\r
1641 \r
1642 </pre></blockquote>\r
1643 <h3><a href="">2003/7/10 Ver. 1.4.2 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1644 <blockquote><pre>\r
1645 \r
1646  ¥ì¥¤¥·¥ã¥ë/¥¯¥é¥¹¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë»þ¤Ë¥³¥¹¥È¤È¥¿¡¼¥ó¤ò¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¡£\r
1647  ¥Ö¥ì¥¹¤Î·Á¾õ¤ÎÀ¸À®¥³¡¼¥É¤òÊѹ¹¡£·ä´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿·Á¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£\r
1648 \r
1649  ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1650    ¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤¿·õ½Ñ²È¤¬·¿¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£\r
1651    ÊѸ¸¤ÎËâ¸øÅù¤Ë¾èÇÏÃæ¤Ë¶¹¤¤½ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¥Ð¥°¤ë¡£\r
1652    Â礭¤¯¤·¤¿»ý¤Áʪ/ÁõÈ÷¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¤Îɽ¼¨ÉÔÈ÷¡£\r
1653    Æüµ­µ­½ÒÃæ¤ÇÆ®µ»¾ì¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ì¾¤¬¸¸³Ð¾õÂÖ¤ÇÊѤï¤ë¡£\r
1654    ¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÈÀÖËâÆ»»Õ¤ÎËâË¡Æñ°×Å٤ΥХ°¡£¡ÖÆþ¿È¡×¤ÇÃÏ·Á¤ò±Û¤¨¤ë¡£\r
1655    "¥Õ¥£¥ó¥´¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÄ©Àï"ºÆ³«»þ¤ÎÉÁ²èÉÔÈ÷¡£Å¹²Á³Ê¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¡£\r
1656    ¹­°è¥Þ¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²Î¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼ï²Êѹ¹¤¹¤ë¤ÈÆüÉÕ¤¬¶¸¤¦¡£\r
1657    ¹ÓÇϤʤ餷¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¶¯°ú¤Ë¾è¤ì¤ë¥Ð¥°¡£WinNT/2000/XP¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¡£\r
1658    ¥Ú¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼´¬¤­¹þ¤ßȽÄê¤ÎÉÔÈ÷¡£ÂÑ»þ´ÖµÕž¥¨¥´»ØÎؤÎÃÍÃÊ¡£\r
1659    ÂÔµ¡¸å¤Î¥¹¥³¥¢Á÷¿®¤Ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¡£±ö¿å¤ÎÌô¤Î¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥°¡£\r
1660    ¥¯¥¨¥¹¥È½ªÎ»È½Äê¤Î¤Þ¤ì¤Ê¥Ð¥°2¤Ä¡£½Å¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥É¤Ç¥ª¡¼¥Ð¥Õ¥í¡¼¡£\r
1661    ¥¯¥í¡¼¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ËÜʪ¤ËÊѲ½¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸÷¸»¤Î¹¹¿·¤Î¥Ð¥°¡£\r
1662    pval¤¬Éé¤ÎÁõÈ÷¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹Éղá£\r
1663    ¤½¤Î¾\r
1664 \r
1665 </pre></blockquote>\r
1666 <h3><a href="">2002/12/24 Ver. 1.5.1 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1667 <blockquote><pre>\r
1668 \r
1669   ´ûÃΤΡÁ¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥¨¥Ç¥£¥¿'v'Äɲá£Unangband¤è¤ê¡£\r
1670   ¶ãÍ·»í¿Í¤ÎÎîŪ´¶ÃΤǹÛÌ®¤ò´¶ÃΤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1671 \r
1672   ¥Ð¥°½¤Àµ:\r
1673    ³¬ÃʤòÅФê¹ß¤ê¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Ì²¤ê¤«¤éµ¯¤­¤ë¡£¥»¡¼¥Ö»þ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤Î¥Ð¥°¡£\r
1674    ¥»¡¼¥Ö¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¡¼¥¿Ç˲õ¢ª¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£\r
1675    Ææ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÀµÂΤ¬¥»¡¼¥Ö¸å¤Ë¤Ð¤ì¤ë¡£ÅФ깣ƻ¤ÇºÇ¾å³¬¤è¤êÀõ¤¤³¬¤Ë½Ð¤ë¡£\r
1676 \r
1677   ¤½¤Î¾¡¢1.4.1 ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊѹ¹ÅÀ¡£\r
1678 \r
1679 </pre></blockquote>\r
1680 <h3><a href="">2002/12/24 Ver. 1.4.1 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1681 <blockquote><pre>\r
1682 \r
1683   ¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÔÎȤ϶õÊ¢½¼Â­¤ÈƱÅù¤Î¼¢Íܤˤ·¤¿¡£»¨²ß²°¤ÇÇ㤨¤ë¡£\r
1684   ±ö¿å¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥ÉÅù¤Ë¤Ï̵¸ú¡£\r
1685   OAngband¤«¤éÉð´ï¡¢ËɶñÅù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀâÌÀʸ¤òÌã¤Ã¤¿¡£ËÝÌõ¤Ï¤Þ¤ÀÅÓÃæ¡£\r
1686   {!!}¤È¹ï¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎºÆ½¼Å¶»þ¤Ë¡¢¹ÔÆ°Ãæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1687   Bigtile»þ¤Ë¾ðÊó¥³¥Þ¥ó¥É¤È'%'¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥ë¤Îɽ¼¨¤ò²þÁ±¡£\r
1688 \r
1689   ¥Ð¥°½¤Àµ:\r
1690    Æþ¸ý¤Î̵¤¤ vault¡£Í©Âβ½Ãæ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£¾ðÊó¥³¥Þ¥ó¥É(a)¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£\r
1691    ÃÃÌê»Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯Æ°ÉԲġ£ÊÑ¿ÈÃæ¤ËÆü쿩ÎÁ¤ò¹Íθ¡£»³¤Î½Ð¸½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£\r
1692    ±Ñ¸ìÈǤΡ־ó¡×¤Î̾Á°¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ®µ»¾ì¤Ç¥é¥ó¥À¥à¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡£\r
1693 \r
1694 </pre></blockquote>\r
1695 <h3><a href="">2002/12/09 Ver. 1.5.0 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1696 <blockquote><pre>\r
1697 \r
1698   ¥Õ¥í¥¢Êݸ¤Î»ÅÍͤò¼ÂÁõ\r
1699   - ¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤Ç¸µÍ褿³¬ÃʤòÌá¤ë¤È°ÊÁ°¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ËÌá¤ë¡£\r
1700   - ÃϾå¤ËÌá¤ë¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÊݸ¥Õ¥í¥¢¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£\r
1701   - ¥ì¥Ù¥ë¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È/¥È¥é¥Ã¥×¥É¥¢/³¬ÃÊÀ¸À®¤Î¼öʸ¤Ï»ÅÍÍÊѹ¹¡£\r
1702     (¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¿¿¾å¤«¿¿²¼¤ÎÆÃÄê¤Î¥Õ¥í¥¢¤Î¤ß¤Ø³¤¯¡£)\r
1703   - dungeon_stairs¤Èconfirm_stairs¥ª¥×¥·¥ç¥óÇѻߡ£\r
1704   - °ìÊýÄ̹Ԥγ¬Ãʤò·Ù¹ð¤¹¤ëconfirm_quest¥ª¥×¥·¥ç¥ó¿·Àß¡£\r
1705   - ÍÏ´ä¤ÎÊɤäÀбѤÎÊɤÎÃæ¤ËºâÊõ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÎΨ¤òÁý¤·¤¿¡£\r
1706   - ºâÊõ´¶ÃΤ¹¤ë¤«¼ÂºÝ¤Ë·¡¤ë¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤ºâÊõ¤ò´Þ¤àÊɤòÄɲá£\r
1707   - Á´´¶ÃΤ«¤éÊɤÎÃæ¤ÎºâÊõ´¶ÃÎǽÎϤòºï½ü¡£(Âô»³´¶ÃΤµ¤ì¤ÆÈѤ路¤¤¤Î¤Ç)\r
1708 \r
1709 </pre></blockquote>\r
1710 <h3><a href="">2002/12/09 Ver. 1.4.0 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1711 <blockquote><pre>\r
1712 \r
1713   ¶õÊ¢½¼Â­¤Î´¬Êª¤È¶¸Àï»Î¤Î¶õÊ¢½¼Â­¥ì¥¤¥·¥ã¥ëÇÑ»ß\r
1714   - ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÏÌý¤Ó¤ó¤ò°û¤á¤ë¡£\r
1715   - ¥Ð¥ë¥í¥°¤Ï¿©¤Ù¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç't','p','h'¤Î»àÂΤòÀ¸ìӤˤǤ­¤ë¡£\r
1716   - ¥´¡¼¥ì¥à¡¢¥¾¥ó¥Ó¡¢³¼¹ü¡¢Í©Îî¤Ï¾ó¤«ËâË¡ËÀ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¿©¤¨¤ë¡£\r
1717   - ¥¨¥ó¥È¤ÏÌô¤Î¿åʬ¤Ç½½Ê¬±ÉÍܤ¬¼è¤ì¤ë¡£»¨²ß²°¤Ç¿å¤ÎÌô¤òÇ㤨¤ë¡£\r
1718 \r
1719   Eyangband¤Î´ûÃΤΥâ¥ó¥¹¥¿¡¼/¥¢¥¤¥Æ¥à¥ê¥¹¥È¤ò°Ü¿¢¡£(Thanks to So-Miya¤µ¤ó)\r
1720   look¥³¥Þ¥ó¥É¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁªÂò»þ¤Ë¡¢¥·¥Õ¥È¥­¡¼¤Ç¹â®°ÜÆ°¡£\r
1721   easy_floor¤¬¥ª¥ó¤Î»þ¡¢look¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Ç¾²¤Î¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»³¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£\r
1722   Éð´ï¾¢¤ÇAC¤Îɾ²Á¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Æ³Æþ¡£\r
1723   ËâË¡Æ»¶ñ»ÙÇۤΥե饰¤Î¼«Æ°¹ï¤ß¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢{+Æ»}{Md}¤ËÀßÄê¡£\r
1724   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎHPɽ¼¨¥Ð¡¼¤Ë¾èÇϤÎHP¤À¤±2ÎóʤФʤ¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1725 \r
1726   ¥ª¥×¥·¥ç¥óÄɲÃ/ºï½ü\r
1727   - disturb_high Äɲ᧥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Æ°¤¤¤¿¤é¹ÔÆ°Ãæ»ß¤¹¤ë\r
1728   - allow_debug_opts Äɲ᧥ǥХå°/º¾µ½¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î»ÈÍѤòµö²Ä/¶Ø»ß¤¹¤ë \r
1729   - ½é´ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó munchkin_death ¤Ïº¾µ½¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë cheat_save ¤ËÊѹ¹¡£\r
1730   - ½é´ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó terrain_streams¤Èstupid_monsters Çѻߡ£\r
1731 \r
1732   ¥Ð¥°½¤Àµ¡§\r
1733   ÂçÎ̤Υ¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥í¡¼¥ÉÉÔǽ¡¢¹ÓÌî¤Î³°¼þ¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¹ÓÌî¤Î¿¹¤Ç»þ»ß¤á¡¢\r
1734   ¿¼¤¤¿å¤Î±£¤·Èâ¡¢Ä̤ì¤ëÊÉ¡¢¿¿¡¦·ë³¦¡¢¥ë¡¼¥ó¤¬Ê¬²ò¤·¤Ê¤¤¡¢¿·¥È¥é¥Ã¥×½Ð¤Ê¤¤¡¢\r
1735   ÀÄËâÆ»»Õ¤Î³Ø½¬²ò½ü¡¢·ì¤Î¼ö¤¤¤Ç¥¢¥ó¥Ð¡¼Éü³è¡¢¶ÀËâË¡¤Î¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢\r
1736   Ê£¿ô¤Î¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î²¦¡¢¥Þ¥¯¥í¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°Åù¡£\r
1737 \r
1738   ±Ñʸ½¤Àµ¡£TypoÅù¡£(Thanks to John Mikula¤µ¤ó)\r
1739 \r
1740 </pre></blockquote>\r
1741 <h3><a href="">2002/10/31 Ver. 1.3.1 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1742 <blockquote><pre>\r
1743 \r
1744   winÈǤǥµ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁ°Ì̤˸ÇÄꤹ¤ëµ¡Ç½Äɲá£\r
1745   ÂÑÀ­¼«Æ°¹ï¤ß{%}¤Î·ë²Ì¤¬Æ°Åª¤ËÊѤï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1746   ¼å¤¤´Ê°×´ÕÄê¤Îʸ»úÎó¤ò{¾å¼Á}¤«¤é{¾å¼Á°Ê¾å}¤ËÊѹ¹¡£\r
1747   Æüì櫤ÎÉô²°¡§¥Ô¥é¥Ë¥¢¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤È¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡¦¥È¥é¥Ã¥×Äɲá£\r
1748   ¼é¤ê¤Î¥ë¡¼¥ó¤äÇúȯ¤Î¥ë¡¼¥ó¤ò²õ¤¹¤È¸µ¤ÎÃÏ·Á¤ËÌá¤ë¡£\r
1749   Ì¤´¶ÃΤΥȥé¥Ã¥×¤ÏÃϿ̤ǾÃÌǤ·¤Ê¤¤¡£\r
1750   æ«¥Ô¥Ã¥È¤¬ÊɤÎÃæ¤Ë¸ÉΩ¤¹¤ë¥Ð¥°½¤Àµ¡£\r
1751   ¾®¼ê¤¬ËâË¡¤ò¼ÙË⤷¤Ê¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°½¤Àµ¡£\r
1752   little boy¤Èfat manÇѻߡ£¾­Íè¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥¿¼«Âξä¹Í½Äê¡£\r
1753   ¿·¥æ¥Ë¡¼¥¯¡Ø¥·¥¢¡¼¥Ï¡¼¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ù\r
1754   autoconf¤ÎÀßÄêË¡¤òÊѤ¨¤Æacconfig.h¤òÉÔÍפˤ·¤¿¡£\r
1755   ÌµÁл°ÃʤÇÊɤËÀø¤ë¥Ð¥°½¤Àµ¡£\r
1756   ²¼µ­¤Î1.2.0¢ª1.2.2¤ÎÊѹ¹ÅÀÁ´¤Æ¡£\r
1757 \r
1758 </pre></blockquote>\r
1759 <h3><a href="">2002/10/31 Ver. 1.2.2 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1760 <blockquote><pre>\r
1761 \r
1762   ¥¯¥í¡¼¥óÃϹö¤Çlittle boy¤ÎÂå¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥·¥ó¡£\r
1763   ·õ½Ñ²È¤Î¼­À¤¤Î¶ç¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1764   ÉáÄ̤θ÷¸»¤ÈƱÍͤˡ¢°Å°Ç¸÷¸»¤â*´ÕÄê*¤ÇȾ·Â¤ò¿ôÃÍɽ¼¨¡£\r
1765   ²Ð±ê¥ª¡¼¥é+°Å°Ç¸÷¸»¤Ç¤â¸÷¸»È¾·Â0¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1766   Ê§¤¤È´¤±¤Ç¥Ñ¥¿¡¼¥óÃÏ·Á¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¥Ð¥°½¤Àµ¡£\r
1767   TOband team¤«¤éÊó¹ð¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ð¥°¤¤¤í¤¤¤í½¤Àµ¡£\r
1768   Â¾¥Ð¥°½¤Àµ(¥Ú¥Ã¥È¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¬¤¤¤ë¤ÈƱ¼ï¤ÎŨ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¬½Ð¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¡¢\r
1769   ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¢´ÕÄê¤Î¥í¥Ã¥É¡¢²¦²È¤ÎÊè¡¢¤½¤Î¾)\r
1770 \r
1771 </pre></blockquote>\r
1772 <h3><a href="">2002/09/09 Ver. 1.2.1 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1773 <blockquote><pre>\r
1774 \r
1775   Ãøºî¸¢É½µ­¡¢jlicence.txt ¤òÄɲá£\r
1776   ÂçËɸæ¤Î¼é¤ê¤Î»ØÎؤÎAC¤ò +7 Áý¤ä¤·¤¿¡£\r
1777   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼AI¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£\r
1778   È¢¤Î¥È¥é¥Ã¥×(Ä»¤Î¾¤´­¤Ê¤É)¤ÇÍî¤Á¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£\r
1779   Åã¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊ󤬤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£\r
1780   ¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¼ºÇÔΨ¤¬É½¼¨¤È¼ÂºÝ¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£\r
1781   ¼«Æ°½¦¤¤¤Î½¤ÀµÃͤΥ­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¡Ö½¤ÀµÃÍn°Ê¾å¤Î¡×¤Ë½¤Àµ¡£\r
1782   ¡Ø¥¦¥©¡¼¥±¥ó¡Ù¤ËÊѹ¹¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¡£\r
1783   Â¾¡¢¾®¤µ¤Ê¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤äÇÛÎó³°¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÄǽÀ­¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤¥Ð¥°½¤Àµ¡£\r
1784 \r
1785 </pre></blockquote>\r
1786 <h3><a href="">2002/08/28 Ver. 1.3.0 (³«È¯ÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1787 <blockquote><pre>\r
1788 \r
1789   ¿·¤·¤¤Éô²°¡§æ«¥Ô¥Ã¥È¤òÄɲá£\r
1790   ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥é¥°¤ÎÆâÉô»ÅÍÍÊѹ¹¡§\r
1791     ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼ïÎàÊ̤ÎESPƳÆþ(Unangband¤äToME¤è¤ê)¡£ÄɲÃǽÎϤÇÉÕ¤¯»ö¤¬¤¢¤ë¡£\r
1792     *¥¹¥ì¥¤*¥Õ¥é¥°³Æ¼ï¤ò¼ÂÁõ¡£¥¨¥´¤ä¡ú¤ËÉղá£\r
1793   'C'¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢ESP¤ä*¥¹¥ì¥¤*¤ä¤½¤Î¾¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¿·¤·¤¤4¥Ú¡¼¥¸ÌܤËɽ¼¨¡£\r
1794   ÃÃÌê»Õ¤¬³Æ¼ï*¥¹¥ì¥¤*¤È³Æ¼ïESP¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1795   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò2¸Ä½ê¤Ç²þ¹Ô¤·¤Æ¸«°×¤¯¤·¤¿¡£\r
1796   ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î·Ð¸³Ãͤò¡Ö¶¯²½Å١פȤ¤¤¦Ì¾Á°¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1797   ¼«Æ°½¦¤¤¥¨¥Ç¥£¥¿µ¯Æ°Ãæ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1798   ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥À¥ó¥×¤Ë¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎãÀ®¾õ¶·¤òÄɲá£\r
1799   ¥µ¥¤¥³¥á¥È¥ê¡¼¤Îľ¸å¤Ë¼«Æ°Ç˲õ¤òŬÍѤ¹¤ë¡£\r
1800   ³Îǧ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸å¤Ë¼«Æ°½¦¤¤¤¹¤ëÀßÄê(';'µ­¹æ)¤òƳÆþ¤·¤¿¡£\r
1801   ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄêÃæ¤È¥­¥ã¥éºîÀ®Ãæ¤Ë'?'¥­¡¼¤Ç¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¡£\r
1802 \r
1803 </pre></blockquote>\r
1804 <h3><a href="">2002/08/28 Ver. 1.2.0 (°ÂÄêÈÇ¥Ö¥é¥ó¥Á)</a></h3>\r
1805 <blockquote><pre>\r
1806 \r
1807   »³¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼ç¤È¤·¤Æ¥½¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤òÇÛÃÖ¡£ÂçÏÉ·Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÁ´¤Æ¶¯²½¡£\r
1808   ´Ê°×´ÕÄê¤äÉáÄ̤δÕÄê¤ò¸å¤Ç¼«Æ°Ç˲õ¤òŬÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¡£\r
1809   ÃÍÀÚ¤ê¤ò½é´ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¥²¡¼¥àÃæ¤ËÊѹ¹¤Ç¤­¤Ê¤¯¤·¤¿¡£\r
1810   ¼«Æ°½¦¤¤¥¨¥Ç¥£¥¿(¡Ö_¡×¥­¡¼¤Çµ¯Æ°)¤ò²þÎÉ¡§\r
1811     ¼«Æ°½¦¤¤¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¹Ô¤ÎÀâÌÀʸ¤Ë % ¤ä %all Åù¤ÎÀâÌÀÄɲá£\r
1812     ¸¡º÷¥³¥Þ¥ó¥É"/"¼ÂÁõ¡£"/^I"¤ä"/^L"¤ÇÁªÂò¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë°ìÃפ¹¤ë¹Ô¸¡º÷¡£\r
1813     "n"¤Ç¼¡¤ò¸¡º÷¡£"N"¤Ç¸åÊý¤ò¸¡º÷¡£\r
1814     ¥³¥Þ¥ó¥É¥â¡¼¥É¤ÇÊ£¿ô¤Î¹Ô¤Î¼«Æ°½¦¤¤ÀßÄê¤òÀÚ¤êÊѤ¨¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¡§"!","~",";","("ƳÆþ¡£\r
1815     "^K"¤Ç¶õ¹Ô¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¹Ô¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ"^Y"¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¤È¶õ¹Ô¤â´Þ¤á¤ÆÄ¥¤êÉÕ¤±¤ë¡£\r
1816     picktype.prf¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¾¡¼ê¤Ëpicktype-<̾Á°>.prf¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1817     ¥¨¥Ç¥£¥¿µ¯Æ°»þ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¼«Æ°¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¡£\r
1818   ¶À¤¬²õ¤ì¤¿¤éÁ°¤ÎÃÏ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿. \r
1819   ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤âBrowse¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¼öʸ(ËâË¡Æ»¶ñ)¤ÎÀâÌÀ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1820   1.1.0¤«¤é¸÷¤È°Å°Ç¤ÎËâË¡¤ÎÈϰϤ¬¹­¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°Å°ÇÀ¸À®¤Ï1.1.0RC2¤Þ¤Ç¤ÎÈϰϤËÌᤷ¤¿¡£\r
1821   ¥¢¥¤¥Æ¥àÁªÂò»þ¤Ë'('¤È')'¤Ç1¤ÄÌܤȺǸå¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£\r
1822   ')'¥³¥Þ¥ó¥É¤Î²èÌ̼̿¿¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿¡£\r
1823   ³¬ÃʤÇÃϾå¤Ë½Ð¤ë¤È¤­¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î»þ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊѤ¨¤ë¡£\r
1824   ¥É¥ë¥¸¤Î·Ð¸³Ãͤ¬Â¿²á¤®¤ë¤Î¤ÇȾ¸º¡£\r
1825   ¥Ø¥ë¥×¤ÎÀ­³Ê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¼öʸ¤Î¼ºÇÔΨ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤òÄɲá£\r
1826   ÂçÎ̤˥Х°½¤Àµ¡£\r
1827 \r
1828 </pre></blockquote>\r
1829 <h3><a href="">2002/06/15 Ver. 1.1.0</a></h3>\r
1830 <blockquote><pre>\r
1831 \r
1832   ¥é¥¤¥È¥¨¥ê¥¢¤Ï¹­¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÂ礭¤¯¾È¤é¤¹\r
1833   ¥Ð¥°½¤Àµ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÀµ¼°ÈǤË\r
1834 \r
1835 </pre></blockquote>\r
1836 <h3><a href="">2002/06/02 Ver. 1.1.0 Release Candidate 1</a></h3>\r
1837 <blockquote><pre>\r
1838 \r
1839   À¸Ì¿ËâË¡¤ò¡ÖÀ¸Ì¿¡×¤È¿·ËâË¡¡ÖÇ˼١פËʬ¤±¤ë\r
1840   ¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥à²þ¤(Æä˽øÈפÇϢ³¹ÔÆ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë)\r
1841   ¼«Æ°½¦¤¤¥¨¥Ç¥£¥¿\r
1842   À¸¤¤Î©¤Á¥¨¥Ç¥£¥¿\r
1843   ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È(Á°²ó¤Î¥×¥ì¥¤¤ÈƱ¤¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È)\r
1844   ´ÕÄꤷ¤¿½Ö´Ö¤Ë¼«Æ°Ç˲õ/¼«Æ°¹ï¤ß\r
1845   °ì»þŪ¸ú²Ì¤Îɽ¼¨¤ò²ÄÊѤË\r
1846   Ì¤ÃΤÎÃÏ·Á¤Ç¥È¥é¥Ã¥×´¶ÃκѤߤÇ̵¤¤¾ì½ê¤Ï³¥¿§¤Î'x'¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
1847   ¥È¥é¥Ã¥×¤Î´¶ÃÎÈϰϤò½Ð¤¿¤È¤­¤Ë¹ÔÆ°Ãæ»ß¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
1848   ¥È¥é¥Ã¥×´¶ÃÎÈϰϳ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î̵ͭ¤òÀßÄꤹ¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
1849   ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¤¯¤µ¤Ó¤À¤±¤ÏÅꤲ¤é¤ì¤ë\r
1850   look¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç̾Á°¤Î¼¡¤Ë(¥ì¥Ù¥ë???, Ìµ½ý)Åù¤Èɽ¼¨\r
1851   picktype-.prf¤Èpicktype.prf¤ÎξÊý¤¬¤¢¤ë¤È¤­¡¢Ì¾Á°ÉÕ¤­¤ÎÊý¤À¤±¤òÆɤà\r
1852   ¡Ö{¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë}¡×¡Ö{¶õ}¡×¡Ö{̤´ÕÄê}¡×Åù¤Îµ¼»÷ÌäòËÜÅö¤ÎÌäǾå½ñ¤­¤·¤Ê¤¤\r
1853   easy_floor¤Ç¾²¾å¤Î23¸Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à»³¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë(¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë)\r
1854 \r
1855   ¸÷¸»¤ÎȾ·Â¤Î¾å¸Â¤ò¤Ê¤¯¤¹\r
1856   ¾å¤ê³¬ÃÊ̵¤·¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¥é¥ó¥À¥à¤Ç¹ß¤ê¤ë³¬¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤\r
1857   ÃÃÌê»Õ¤Ï¿Í¶ô¤¤&·Ù¹ð¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤ë\r
1858   ¿·¤·¤¤¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á\r
1859   ¼ö¤¤¤ò¾¯¤·³Ú¤Ë¤¹¤ë\r
1860   ¼«Æ°½¦¤¤¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òÄɲÃ\r
1861   ¥Ø¥ë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂçÉýºÆÊÔ\r
1862   ¥â¥ê¥Ð¥ó¥È¤ÎÅð±¥®¥ë¥É¤Î2¤Ä¤Î¥¯¥¨¥¹¥È̾¤«¤é "Å𱥯¥¨¥¹¥È" ¤ò³°¤·¤¿\r
1863   ¿Í»Â¤ê ¢ª ¿Í¶ô¤¤ ¤ËÊѹ¹\r
1864   ½Å¥é¥ó¥µ¡¼ ¢ª ¥Ø¥ô¥£¡¦¥é¥ó¥¹ ¤ËÊѹ¹\r
1865   ¥Ø¥Ó¥£¡¦{¥Õ¥ì¥¤¥ë,¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦} ¤ò ¥Ø¥ô¥£ ¤ËÊѹ¹\r
1866   T.o.M.E.¤Ç¤Îȯ²»¤Ë½¾¤Ã¤¿Ì¾¾ÎÊѹ¹¤ËÊѶò¤Ç¤â°ìÉôÄÉ¿ï\r
1867   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
1868   ±Êµ×´ä¤Î¿§Êѹ¹\r
1869   ¤¤¤¯¤Ä¤«¥¿¥¤¥ëÄɲÃ\r
1870   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
1871 \r
1872 </pre></blockquote>\r
1873 <h3><a href="">2002/04/06 Ver. 1.0.11</a></h3>\r
1874 <blockquote><pre>\r
1875 \r
1876   ¥Ø¥ë¥×¤ËÊѶòÂбþ¤Î¿¦¶È¡¢¼ï²¡¢À­³Ê¤ÎǽÎÏ¡¢µ»Ç½½¤ÀµÉ½¤òÄɲÃ\r
1877   ¥Ø¥ë¥×±Ñ¸ìÈÇÊѶòÍѤ˥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È\r
1878   ·Ù¹ð̵»ë¤Îµ¡Ç½ÄɲÃ. '$'¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¤½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï·Ù¹ðǽÎϤò¼º¤Ê¤¦\r
1879   "¤¢¤Ê¤¿¤ÏĶǽÎϤò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£"¢ª"¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎϤò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£"\r
1880   Áð¤à¤é # ¢ª :\r
1881   Wyrd sister ¢ª ±¿Ì¿¤ÎËâ½÷¡£Lesser black reaver ¢ª ³¥¿§¤ÎΫå¼Ô\r
1882   ¥¦¥£¥¶¡¼¥É¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬»×¤¤½Ð·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿\r
1883   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎHUMAN¥Õ¥é¥°¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎSLAY_HUMAN\r
1884   Â¼Àµ¤È¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤ÏSLAY_HUMAN¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«Ä¾¤·\r
1885   ¥À¥ó¥×¤Î»àË´¾ì½ê¤Îɽ¼¨¤Ë¡¢»à°ø¤âÄɲÃ\r
1886   »à°ø¤Ë"Ëãáã¾õÂÖ¤Ç"¡¢"ĦÁü¾õÂÖ¤Ç"¤òÄɲ乤ë\r
1887   ¼ö¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï³°¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥ä¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë\r
1888   2ÇÜÉý¥¿¥¤¥ë(Bigtile)¥â¡¼¥ÉÄɲá£X11¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁªÂò(readme.txt»²¾È)\r
1889   Bigscreen¤ò°Ü¿¢¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÂ礭¤µ¤òÊѤ¨¤ë¤ÈÂ礭¤¯¥Þ¥Ã¥×ɽ¼¨\r
1890   ¸¸³ÐÃæ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Î¸¶°ø(»à°ø)¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨\r
1891   Win¤ÇȾ³Ñ8ʸ»ú¤è¤êŤ¤Ì¾Á°¤ò¾¡¼ê¤Ë8byte¤ËÀÚ¤ë¤Î¤òÇÑ»ß\r
1892   ÀâÌÀ¤Î̵¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ËÆüËܸì¤ÎÀâÌÀʸ¤òÄɲÃ\r
1893   Ä̾異¥¤¥Æ¥à¤â*´ÕÄê*¤¹¤ì¤Ð²òÀ⤬½Ð¤ë\r
1894   ·õ½Ñ²È¤ÎâÁÏǤ¬MP¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ\r
1895   ÁÆ°­ÉʤÎAC¤äÎô²½¤·¤¿pval¤¬¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤ò½¤Àµ\r
1896   ¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î²¦¤¬ÊѿȤ˼ºÇÔ¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°½¤Àµ\r
1897   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
1898 \r
1899 </pre></blockquote>\r
1900 <h3><a href="">2002/03/06 Ver. 1.0.10</a></h3>\r
1901 <blockquote><pre>\r
1902 \r
1903   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È&¿·¥¨¥´&¿·Êõʪ¸ËÄɲÃ\r
1904   Ï¢Â³Ëâ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯\r
1905   Îýµ¤½Ñ»Õ¤ÏÁǼê¤Î¤È¤­µ¤¤òÎý¤ë¤È¹¶·âÎϤ⥢¥Ã¥×\r
1906   Í©Îî¤Î·Ð¸³¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×\r
1907   ¥é¥ó¥À¥àÄɲÃǽÎϤǥƥì¥Ñ¥·¡¼¤ÏÇѻߤ·Âå¤ï¤ê¤Ë·Ù¹ðÄɲÃ\r
1908   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎAI²þÎÉ\r
1909   º®Æ٤Υµ¡¼¥Ú¥ó¥È¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼ç¾¤´­¤Î¼öʸ¤ò»È¤¦\r
1910   ¥¯¥í¡¼¥óÃϹö¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯Ã£¤òÁ´¤Æ(clone)¤Ë(¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÍ)\r
1911   Èô¤ÓÆ»¶ñ¤Î½Ð¸½³¬Êѹ¹\r
1912   Îô²½¹¶·â¤Ç¤Þ¤ì(1/13)¤Ëpval¤¬²¼¤¬¤ë\r
1913   ÅêÚ³¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥À¥á¡¼¥¸½¤Àµ¤ÏÀäÂÐÃͤò¼è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¹¤ë\r
1914   ¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î̾Á°¤òÂçÉý¤ËÀ°Íý³È½¼\r
1915   Ç¦¼Ô¤Î¤È¤­Å´¤¯¤µ¤Ó¤Ë(1ȯ¤Î¥À¥á¡¼¥¸/1¥¿¡¼¥ó¤Î¥À¥á¡¼¥¸)ɽ¼¨\r
1916   ÌðÅù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î«¤ò¼«Æ°Åª¤Ë99ËܤޤǤ¦¤Þ¤¯µÍ¤á¤Æ»ý¤Ä\r
1917   MP¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤È¤­¤Î³Îǧ¤ÈŨ¤Î¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯³Îǧ¤ò[(O)k/(C)ancel]¤Çʹ¤¯\r
1918   ¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¹­°è¥Þ¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ë³Îǧ¤ò¼è¤ë\r
1919   ¥Ú¥Ã¥È¤Î²òÊü¤Î»ÅÍÍÊѹ¹('All'¤òÇѻߤ·¤Æ'Unnamed'¤òƳÆþ)\r
1920   ²èÌÌɽ¼¨ÀßÄê(%¥³¥Þ¥ó¥É)¤Ç^N ^A ^C¤ò²¡¤¹¤È¿ôÃÍÆþÎϤÇchar¤äattr¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤ë\r
1921   ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¿ô¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò3¤Ë(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÍúÎò¤È»ý¤Áʪ)\r
1922   make install¤ÇÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë\r
1923   Mac¤ÎMPW¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë²Äǽ¤Ë¤·¤¿\r
1924   16x16¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È³«»Ï\r
1925   X11¤Ç¤Ï¡¢Äɲ媥ץ·¥ç¥ó -a ¤È -o ¤Ç16x16¤«8x8¤Î¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò\r
1926   8x8¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸÷¸»¤È»ë³¦¤ÎÈϰϤòÌÀ¤ë¤¯É½¼¨¥¿¥¤¥ë¤Î½Å¤Í¹ç¤»É½¼¨¤Ë¤âÂбþ\r
1927   ¥¿¥¤¥ëɽ¼¨¤Ç¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤ë\r
1928   ½é¿´¼Ô¥¬¥¤¥É(lib/help/tang.txt)¤òÊѶòÈÚÅÜÂбþ¤Ë¤·¤¿\r
1929   ¸¸³Ð¾õÂ֤λà°ø¤ÏÉáÄ̤Ëɽ¼¨\r
1930   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
1931 \r
1932 </pre></blockquote>\r
1933 <h3><a href="">2002/01/27 Ver. 1.0.9</a></h3>\r
1934 <blockquote><pre>\r
1935 \r
1936   ¿·¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ\r
1937   ¥ª¡¼¥¯¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¤¿¤Þ¤Ë*¥ª¡¼¥¯¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼*¤Ë¤Ê¤ë(¥È¥í¥ëÅù¤â)¡£\r
1938   ¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È̾¤ÎÄɲÃ/ºï½ü\r
1939   ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ºîÀ®ÉôʬÊѹ¹\r
1940   ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÌÌÊѹ¹\r
1941   ¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ï¼ÍÄø¤òû¤¯¤·¡¢ÁǿͤǤⰷ¤¤¤ä¤¹¤¯\r
1942   ¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÏºÇÂç3²ó/¥¿¡¼¥ó\r
1943   ³²Ãî¶î½ü¤Î¥í¥Ã¥É¤Î»ÅÍÍÊѹ¹\r
1944   ¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÎȯưÆñ°×ÅÙ¤ÏȯưÆâÍƤ˰͸\r
1945   ¥¹¥³¥¢Á÷¿®»þ¤Ë»àË´»þËô¤Ï¾¡Íø»þ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ÷¿®\r
1946   »àË´»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¹Ô¿ôÁý²Ã\r
1947   ÉâÍ·¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ùʪ¤¬·Ú¤±¤ì¤Ð¿å¤Î¾å¤òÁö¤ì¤ë\r
1948   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÉÀץ롼¥Á¥ó´Ø·¸¤òÊѹ¹\r
1949   8x8¥¿¥¤¥ë¤òɸ½à¤Ç¤Ä¤±¤ë (¥¿¥¤¥ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊ罸Ãæ)\r
1950   ÆüËܸìÈǤÎZ240¥Ø¥ë¥×¤ò¸µ¤ËÊѶòÈÚÅܥإë¥×¤òºîÀ®\r
1951   ¥Ú¥Ã¥ÈÇúÇˤÎËâË¡¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÇ˲õ¤Ç¤­¤Ê¤¤\r
1952   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ÌÃÖÊѹ¹\r
1953   Àç½Ñ¤ÎËâË¡¤ÎÇúȯ¤Î¥ë¡¼¥ó¤È¼¡¸µ¤ÎÈâ¤ò¾ì½ê¸ò´¹\r
1954   Çúȯ¤ä¼é¤ê¤Î¥ë¡¼¥ó¾å¤Ç¤â¾¤´­¤µ¤ì¤ë\r
1955   ¥é¥ó¥À¥à¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç'y'°ìʸ»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"yes"¤È3ʸ»úÆþÎϤ·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤\r
1956   ¡Ö¼ý½¸Ãæ¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¬¥Þ¥Ã¥Á\r
1957   ´ÕÄê»þ¤Ï´ÕÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±ÁªÂò²Äǽ\r
1958   ¥Þ¥¯¥íÅù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡¢¸Å¤¤ÀßÄê¤òºï½ü¤·¤Æ¾å½ñ¤­\r
1959   ¥Þ¥¯¥í¤Î¥È¥ê¥¬¡¼Ì¾¤ò̾Á°¤Ç´ÉÍý\r
1960   '~'¤ÎÃæ¤Ç¼«Æ°½¦¤¤ÅÐÏ¿¾õÂÖ¤Îɽ¼¨\r
1961   ±Ñ¸ìÆÃÍ­¤ÎÊѹ¹¤¤¤í¤¤¤í\r
1962   ¥³¡¼¥ÉÀ°Íý\r
1963   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
1964 \r
1965 </pre></blockquote>\r
1966 <h3><a href="">2001/12/23 Ver. 1.0.8</a></h3>\r
1967 <blockquote><pre>\r
1968 \r
1969   ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à&¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
1970   ¥¹¥³¥¢¥µ¡¼¥Ð¤ÎÊѹ¹\r
1971   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó̾¤ò°ìÉôÊѹ¹\r
1972   ±Ñ¸ì²½(by Mogami¤µ¤ó)\r
1973   ´û¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëËâË¡¤ËÂФ·¤Æ³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤È½ÏÎýÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë(Áª¤ó¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤Î¤ß)\r
1974   ·¿¤È¹½¤¨¤Ë¤è¤ëÂÑÀ­¤Îɽ¼¨¤ò¾¯¤·Êѹ¹\r
1975   ±Ñ¸ì¤Î¿¦¶È̾Êѹ¹(autopick.txt»²¾È)\r
1976   Ç¦¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
1977   Ç¦¼Ô¤Î¸Å¤¤¾ë¤ÎÊó½·Êѹ¹\r
1978   html½ÐÎϤΤȤ­¡¢Æ¦Éå¤ò'#'¤ËÊÑ´¹\r
1979   ³«»Ï»þ¤ÎÍð¿ô¤Î½é´ü²½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊѹ¹\r
1980   Á´ÂΥޥåפǤμ«Æ°¹­¤¤¥¢¥¤¥Æ¥àɽ¼¨¤ò¿§Ê¬¤±\r
1981   ¥½¡¼¥¹¤ò¸«¤ä¤¹¤¯\r
1982   ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Îʬ²òÂÑÀ­¤òÇÑ»ß\r
1983   ¹ÓÌî¤Ê¤·¤Î³¹¤Î¥Ð¥°½¤Àµ\r
1984   °Å°Ç¸÷¸»¤Î¥Ð¥°½¤Àµ\r
1985   ¡Ö¡ú¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥°¤Î½¤Àµ\r
1986   ¤½¤Î¾ºÙ¤«¤¤¥Ð¥°½¤Àµ\r
1987 \r
1988 </pre></blockquote>\r
1989 <h3><a href="">2001/11/25 Ver. 1.0.7</a></h3>\r
1990 <blockquote><pre>\r
1991 \r
1992   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È&¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼\r
1993   ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È/¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë²òÀâÄɲÃ\r
1994   À»µ³»ÎÂâĹ¢ªÀ»Æ²µ³»Î\r
1995   ¿·¿¦¶È¡ÖǦ¼Ô¡×\r
1996   ¼«Æ°½¦¤¤´Ø·¸\r
1997     ´ÕÄêºÑ¤ß¤Î¡Á¡¢*´ÕÄê*ºÑ¤ß¤Î¡Á¡¢ÌµÌäΡÁ¡¢¼ý½¦Ãæ¤Î¡Á¡¢\r
1998     ÁõÈ÷ÉʤÎÉô°ÌÊ̤Υ­¡¼¥ï¡¼¥É¡¢¼«Æ°¹ï¤ß¤Ç%¡¢ÀèƬ¤Ë ^ ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¹ÔƬ¤Ë°ìÃס¢\r
1999     Ç½ÎÏ°Ý»ý¤â¹ï¤à¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¼«Æ°¹ï¤ß\r
2000   Ì¤´ÕÄê¤Î¥¢¥ß¥å¡¢»ØÎØ¡¢¸÷¸»¡¢¿Í·Á¤Ë {̤´ÕÄê} ¤Èɽ¼¨\r
2001   Ä¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î̾Á°¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç²þ¹Ô¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿\r
2002   ¥Ú¥Ã¥È¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò´¬¤­¹þ¤àÈÏ°ÏËâË¡¡×¤ò¸­¤¯\r
2003   ¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥¹¥³¥¢É½¼¨¤Î·Á¤ò²þÄû\r
2004   ¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÎÂÑÀ­¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¥ê¥¹¥È¤ò ^V ¤Çɽ¼¨\r
2005   ¥Þ¥°¥ÞÃÏ·Á¤Î¤Þ¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë\r
2006   ¼ï²¤Î°Å¹õÌȱÖÅù¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÌ̤Çɽ¼¨\r
2007   Æ®µ»¾ì¤ÎÊѹ¹\r
2008   ¥²¡¼¥àÃæ¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤â¥»¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤¬ÊѤï¤é¤Ê¤¤(win, mac)\r
2009   µ³Ê¼¤¬¾¯¤·¤À¤±¥æ¥Ë¡¼¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¾èÇϤȤ·¤Æ°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯\r
2010   ¥×¥ì¥¤µ­Ï¿¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤­¤Îµ­Ï¿¤ÏïçÃͤò±Û¤¨¤¿¤È¤­¤À¤±\r
2011   ¥À¥á¡¼¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÊѹ¹\r
2012   ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òbzip2¤ËÊѹ¹\r
2013   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2014 \r
2015 </pre></blockquote>\r
2016 <h3><a href="">2001/10/17 Ver. 1.0.6</a></h3>\r
2017 <blockquote><pre>\r
2018 \r
2019   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2020   ¿·¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ\r
2021   Ìð¤Î¥À¥á¡¼¥¸É½¼¨\r
2022   Ìð/ËâË¡¤Îµ°Æ»É½¼¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
2023   ¥Ú¥Ã¥È¤Î²òÊü¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯\r
2024   ¥¹¥³¥¢ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¸å¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥³¥¢ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë\r
2025   ¼«Æ°½¦¤¤¤ò²þÎÉ\r
2026   »í¿Í¤Î²Î¤Ë´¶ÃΤòÄɲÃ\r
2027   ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»àË´¤·¤Æ¤â»à¤Ê¤Ê¤¤(¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤)\r
2028   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹¶·â¤ÇMP¤ËÂФ·¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¹¶·âÄɲÃ\r
2029   ³¹¤Î¼çÊѹ¹\r
2030   ¥È¥í¥ë¤Î²¦¤Î¿§Êѹ¹\r
2031   É¸½àÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òlib/pref¤Ë°ÜÆ°\r
2032   (UNIX¸ÂÄê)¥æ¡¼¥¶¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òlib/user/¤«¤é~/.angband/Hengband/¤ËÊѹ¹\r
2033   ¥¯¥¨¥¹¥È¥³¥Þ¥ó¥É¤Îɽ¼¨¤ò²þÎÉ\r
2034   ¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÊ󽷤Ǵû¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ï½Ð¤Ê¤¤(Âå¤ï¤ê¤Ë³ÍÆÀ¤Î´¬Êª)\r
2035   ¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÅö¤¿¤ë¤È»ß¤Þ¤ë\r
2036   ¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥É¥¢¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤ºÆ°¤¯\r
2037   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2038 \r
2039 </pre></blockquote>\r
2040 <h3><a href="">2001/08/22 Ver. 1.0.5</a></h3>\r
2041 <blockquote><pre>\r
2042 \r
2043   ¿·¿¦¶È¡ÖÃÃÌê»Õ¡×¡Ö¶À»È¤¤¡×\r
2044   À¸Ì¿Îϵۼý¤ä»þ´ÖµÕž¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¼å¤¯¤Ê¤ë(°ìÉô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÄñ¹³)¡£\r
2045   ¥¨¥´¤Î»ØÎØ/¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È/¸÷¸»\r
2046   »ØÎØ/¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È/¸÷¸»¤â´Ê°×´ÕÄê²Äǽ\r
2047   ¡Ö³¥¿§¤ÎÌô¡×¢ª¡Ö¤Í¤º¤ß¿§¤ÎÌô¡×\r
2048   È¯Æ°¤ÎÀ®¸ùȽÄê¤Ï¥í¥Ã¥É¤ÈƱ¤¸\r
2049   ¥É¥é¥´¥ó¥¹¥±¥¤¥ë¤Î½¼Å¶»þ´Ö¤òû¤¯\r
2050   Ãپò½¤Î»ØÎØ/¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥ÈÇÑ»ß\r
2051   Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íÊѹ¹¤·¤¿¥Ï¥º¤À¤±¤É¥á¥â¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç˺¤ì¤Þ¤·¤¿(^^;¡£\r
2052 \r
2053 </pre></blockquote>\r
2054 <h3><a href="">2001/06/10 Ver. 1.0.4</a></h3>\r
2055 <blockquote><pre>\r
2056 \r
2057   ÃÃÌê»Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
2058   À¸Ì¿¤ÎÌô¤ÏÂѵפ¬Éü³è¤·¤Æ¤«¤éHP²óÉü\r
2059   ¸­¼Ô¤Î¾óÇÑ»ß\r
2060   ËâÎÏÉü³è¤ÎÌô¤Î½Ð¸½Î¨¥¢¥Ã¥×\r
2061   Â¾¥Ð¥°½¤Àµ¤¤¤í¤¤¤í\r
2062   ¶À»È¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°(by henkma)\r
2063   °Ê²¼»ÅÍÍÊѹ¹(by Mogami¤µ¤ó)\r
2064   ¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÏBIAS¤Ë¤è¤Ã¤Æ̾Á°¤¬ÊѤï¤ë\r
2065   ¥²¡¼¥àÃæ¤Ë½é´ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊѹ¹ÉÔ²Ä\r
2066   ¼¡¸µ¤ÎÈâ¤Ç²èÌ̳°¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë\r
2067   °Ê²¼»ÅÍÍÊѹ¹µÚ¤Ó¥Ð¥°½¤Àµ(by habu)\r
2068   »ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¼Å¶¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄɲÃ(ÎÁ¶â¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä½¼Å¶¤¹¤ë¤Î¤ÈƱ¤¸)\r
2069   't'¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥°¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë(¥Ñ¥Ã¥Á by Koka¤µ¤ó)\r
2070   main-x11.c¤ÎExpose¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²¿ÅÙ¤âºÆÉÁ²è¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿\r
2071   ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î·×»»¤ò¤µ¤é¤Ë¹â®²½\r
2072   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÍúÎò¤Ç²þ¹Ô¤¹¤ë(¥Ñ¥Ã¥Á by Mogami¤µ¤ó)\r
2073   ./configure¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÕ°¤Îmakefile.std¤ò»È¤Ã¤Æ½¾ÍèÄ̤ꥳ¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿\r
2074   strdup¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿\r
2075   fresh_before ¥ª¥Õ¤Ç¤âËâË¡¤Ê¤É¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ïɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿\r
2076   »ØÎؤȥ¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¤Î¥é¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ëɬ¤ºAC½¤Àµ¤¬ÉÕ¤¯¥Ð¥°\r
2077   ¥­¥ã¥é¥¯¥¿À¸À®»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íð¤ì¤ë¥Ð¥°\r
2078   ¥­¥ã¥é¥¯¥¿À¸À®Á°¤Ë¥¿¡¼¥ó¿ô¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°\r
2079   char tmp[8]¤Î¥Ð¥°\r
2080   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬´ä¤ò²õ¤·¤¿»þ¤Ë»ë³¦¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥°\r
2081   Çîʪ´Û¤Ë255¸Ä¤ò±Û¤¨¤ë¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃÖ¤¯¤È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°\r
2082   ¥«¥ª¥¹¥Ñ¥È¥í¥ó¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿»þ¤ËËÜÍèǽÎÏÃÍUP¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âǽÎÏÃͤ¬UP¤¹¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°\r
2083   ¥¯¥¨¥¹¥ÈãÀ®¤Î³¬Ãʤȥȥé¥Ã¥×¤¬½Å¤Ê¤ë¥Ð¥°(ËÜÅö¤Ë½¤Àµ)\r
2084 \r
2085 </pre></blockquote>\r
2086 <h3><a href="">2001/04/30 Ver. 1.0.3</a></h3>\r
2087 <blockquote><pre>\r
2088 \r
2089   autoconfÂбþ(by habu)\r
2090   »ÂËâ·õ¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¥Ð¥°½¤Àµ\r
2091   Â¾¥Ð¥°½¤Àµ\r
2092   °Ê²¼ÂçÎ̤ΥХ°½¤Àµ(by habu)\r
2093   ·õ½Ñ²È¤Îʧ¤¤È´¤±¤ª¤è¤Ó¶¸Àï»Î¤ÎÆÍ·â¤Î¥Ð¥°\r
2094   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë°ú¤­´ó¤»¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë½Å¤Ê¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°\r
2095   ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇËâË¡¤òÁªÂò¤·¤¿»þ¡¢'0'¤ò²¡¤¹¤È²èÌ̤¬²õ¤ì¤ë¥Ð¥°(Mogami¤µ¤ó¸æÊó¹ð)\r
2096   ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥³¥Þ¥ó¥É¤Îartifact.spoÀ¸À®¤Ç¡¢¾ÃÈñËâÎϸº¾¯¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ð¥°\r
2097   Àç½Ñ¤ÎËâË¡¤ÎÀâÌÀ¤¬°ìÉôÆþ¤ìÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°\r
2098   ³¬¤ò°ÜÆ°¤·¤¿»þ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë½èÍý¤Î¥Ð¥°(Mogami¤µ¤ó¸æÊó¹ð)\r
2099   ¥í¥Ã¥É¤ÎÀ®¸ùΨ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¥Ð¥°\r
2100   Ì¥Î»¤·¤¿»þ¤Ë¥¯¥¨¥¹¥ÈãÀ®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥°\r
2101   ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¼Ù°­¾ÃÌǤΥХ°\r
2102   z_escape¤Î¥Ð¥°\r
2103   ¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨¤¬¤Ï¤ß¤À¤·¤¿»þ¤Ë°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥Ð¥°\r
2104   ¥¯¥¨¥¹¥ÈãÀ®¤Î³¬Ãʤ¬¥È¥é¥Ã¥×¤È½Å¤Ê¤ë¥Ð¥°\r
2105 \r
2106 </pre></blockquote>\r
2107 <h3><a href="">2001/03/22 Ver. 1.0.1</a></h3>\r
2108 <blockquote><pre>\r
2109 \r
2110   ¿·¿¦¶È¡Ö¶¸Àï»Î¡×\r
2111   ¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î¤Ï¾¯¤·¹¶·â¤ò³°¤·¤ä¤¹¤¤\r
2112   ³¹¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1¤Ä´ÕÄꤹ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹\r
2113   ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÌ̤ÇǽÎÏÃͤΰݻý¤ÈÊѲ½¤ÎξÊý¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿§¤òÊѤ¨¤ë\r
2114   ¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
2115   ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥³¥Þ¥ó¥ÉÁªÂò¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à/ËâË¡/ĶǽÎÏ/ÆüìǽÎϤÎÁªÂò¤â¥á¥Ë¥å¡¼·Á¼°\r
2116   Îýµ¤½Ñ¤Î¥­¡¼¤ò'w'¤ËÊѹ¹\r
2117   Ì¾Á°¤Ä¤­¥Ú¥Ã¥È¤Ï3¥Þ¥¹¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î³¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë\r
2118   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2119 \r
2120 </pre></blockquote>\r
2121 <h3><a href="">2001/02/25 Ver. 1.0.0</a></h3>\r
2122 <blockquote><pre>\r
2123 \r
2124   ¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò1¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë\r
2125   ¿·ËâË¡Îΰè¡Ö°­Ëâ¡×\r
2126   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2127   Ê¬²ò²»ÇȤλÅÍÍÊѹ¹\r
2128   Êõʪ¸Ë¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ì¤­´Ý¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Ï¥é¥ó¥À¥à\r
2129   ¥«¥ª¥¹ËâË¡¡¦°Å¹õËâË¡¤Î¸åȾ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹\r
2130   ¾®µ¬ÌϤʳ¹¤ò½¤Àµ(¤Þ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º)\r
2131   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎËâË¡¤ò»È¤¦Í¥ÀèÅÙ¤òÊѹ¹\r
2132   Éð´ï¤Î½Å¤µ¤âMP¤Î¸º¾¯¤Ë±Æ¶Á\r
2133   ¸­¤µ°Ê³°¤ÇËâË¡¤ò»È¤¦¿¦¶È¤ÏËâË¡¤ÎÀ®¸ùΨ¤Ø¤Î°À­¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤\r
2134   ËâË¡¤Î·Ð¸³Ãͤò¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯\r
2135   WinÈǤǥá¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò¤Ê¤¯¤¹(¤É¤¦¤»»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·)\r
2136   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2137 \r
2138 </pre></blockquote>\r
2139 <h3><a href="">2001/02/14 Ver. 0.4.10</a></h3>\r
2140 <blockquote><pre>\r
2141 \r
2142   ËâË¡Æ»¶ñ»ÈÍÑǽÎÏ¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¤¤¯¤Ä¤«\r
2143   ¥Ý¡¼¥ë¥¢¡¼¥à¤ÏÆóÅáή¤·¤Ë¤¯¤¤\r
2144   ¥À¥ó¥×¤Ç̾¤Î¤¢¤ë/¾èÇÏÃæ¤Î¥Ú¥Ã¥È¤òɽ¼¨\r
2145   ½¤¹ÔÁΡ¦Îýµ¤½Ñ»Õ¤Î¹¶·â²ó¿ô¤Î»»½ÐÊýË¡¤òÊѹ¹\r
2146   ¥í¥Ã¥É»ÈÍѤΥ·¥¹¥Æ¥à¤òÊѹ¹\r
2147   Îýµ¤½Ñ»Õ¤â½¤¹ÔÁΤΤ褦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë\r
2148   ¾èÇϤ¹¤ë¤È¤­¤ÏÊҼ꤬¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÀ©¸æ¤Ç¤­¤Ê¤¤\r
2149   Æ®µ»¾ì¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÊѹ¹\r
2150   Ëâ½Ã»È¤¤¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ä¤»¤³¤±¤¿ÇϤ¬¥Ú¥Ã¥È\r
2151   *Ç˲õ*¤ÏÈϰϤ¬¾¯¤·¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÑÆ°\r
2152   ½é¿´¼Ô¸þ¤±´Êñ¥â¡¼¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
2153   ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÎÂç¥Ð¥°ÄÙ¤·\r
2154   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2155 \r
2156 </pre></blockquote>\r
2157 <h3><a href="">2001/01/29 Ver. 0.4.8</a></h3>\r
2158 <blockquote><pre>\r
2159 \r
2160   ¿·¿¦¶È¡Öµ³Ê¼¡×\r
2161   µÝ¤Î¹¶·â²ó¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¿¦¶È¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤ë\r
2162   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ò¼å¤¯(¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢½Å¤¤)\r
2163   ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃÍÃÊÊѹ¹\r
2164   ÀÄËâÆ»»Õ¤ÎËâË¡¤Î¾ÃÈñMP¸º¾¯\r
2165   ¶²Éݤβ¾Ì̤ÎÎ䵤Ìȱ֤ò¤Ê¤¯¤¹\r
2166   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¿Ê²½¤¹¤ë·Ð¸³ÃͤÎÄ´À°\r
2167   Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÁö¤ê»Ï¤á¤¿ÃÏÅÀ¤ËÍè¤ë¤ÈÃæÃÇ\r
2168   ²èÌ̤òHTML¤ÇÊݸ(¤¿¤À¤·¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯»ÈÍÑ»þ¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÊݸ¤Ç¤­¤º)(by Koka¤µ¤ó)\r
2169   °Ç¤Î³õ\r
2170   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2171 \r
2172 </pre></blockquote>\r
2173 <h3><a href="">2001/01/19 Ver. 0.4.7</a></h3>\r
2174 <blockquote><pre>\r
2175 \r
2176   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2177   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2178   ¶µ²ñ¤ÇË¿'A'¤Ï½Ð¤Ê¤¤\r
2179   ¥µ¥Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÇXIM¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤âÆþÎϲÄǽ\r
2180   ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤òÅ´¿Í¤ËÂбþ\r
2181   ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²Á³ÊÊѹ¹\r
2182   ´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ\r
2183   ¾èÇϵ»Ç½¤ò¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯\r
2184   ÃϿ̤ÎÉð´ï¤Ïȯư¤ÇÃÏ¿Ì\r
2185   Åð±¤Ï´ïÍѤµ¤¬¹â¤¯¤ÆÉð´ï¤¬·Ú¤±¤ì¤Ð¹¶·â²ó¿ô¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹\r
2186   °ìÉô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î½Ð¸½³¬¤òÊѹ¹\r
2187   ÍýÎϤλÅÍͤòÊѹ¹\r
2188   ¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎËâË¡¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ï¥á¥¤¥¸Ê¤ß\r
2189   Windows¤ÇÊɻ浡ǽÄɲÃ(from Koka¤µ¤ó)\r
2190   autopick¤Ç±é»»»Ò¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë(from Mogami¤µ¤ó)\r
2191   ¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¹¥³¥¢¤Î¥À¥ó¥×¤«¤é»à¤ËÂæ»ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Æ³Æþ\r
2192   ¤¤¤«¤µ¤Þ¤ÏÊɤòÄ̤êÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤\r
2193   ¾èÇÏÃæ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎHP¤ò¥°¥é¥Õɽ¼¨\r
2194   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤«¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ä´ºº¤¹¤ë¤È¿Ê²½¤ò»×¤¤½Ð¤ËÄɲÃ\r
2195   ¶ãÍ·»í¿Í¤ÏÌô¤ò°û¤à¤È¤­²Î¤òÃæÃÇ\r
2196   Win¤ÇÊÉÉÁ²è¹â®²½\r
2197   ËâË¡¤Ç²ò¼ö¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨\r
2198   Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤òÊü¤¹¤È¤­¤Ï³Îǧ\r
2199   Ä´ºº¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î·Ð¸³¤òɽ¼¨\r
2200   ¥ï¡¼¥°¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÊó½·¤ò¥¹¥â¡¼¥ë¥·¡¼¥ë¥É¤ËÊѹ¹\r
2201   ÀÄËâÆ»»Õ¤ÎHD¥¢¥Ã¥×\r
2202   ¥¢¥¤¥Æ¥à̾¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊѹ¹\r
2203   lite_town¡¢vanilla_town¤ò(¿ʬ)¤Þ¤È¤â¤Ë\r
2204   Â¾¤Ë¤âÊѹ¹¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¥á¥â¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ˺¤ì¤¿(^^;\r
2205   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2206 \r
2207 </pre></blockquote>\r
2208 <h3><a href="">2000/12/15 Ver. 0.4.6</a></h3>\r
2209 <blockquote><pre>\r
2210 \r
2211   ¿·¼ï²¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡×\r
2212   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¿Ê²½\r
2213   ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²Á³Ê¤Îµá¤áÊý¤òÊѹ¹\r
2214   ¥¤¡¼¥¯¤Îƶ·ê¤Ç¤Ï¿¼ÁؤΥâ¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï½Ð¤Ê¤¤\r
2215   ¥¤¡¼¥¯¤Îƶ·ê¤Ç¤Ï¿¼ÁؤΥ¢¥¤¥Æ¥à¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¤\r
2216   ¥¤¡¼¥¯¤Îƶ·ê¤Ç¤Ïauto_scum¤Ï̵¸ú\r
2217   ¥ï¡¼¥°¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥ï¡¼¥°¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹\r
2218   ¥É¥é¥´¥ó¥¹¥±¥¤¥ë¥á¥¤¥ë¤Ïȯư¤Çconical breath\r
2219   XIMÂбþ(from ranran¤µ¤ó)\r
2220   °Å¹õËâË¡¤ÎÃϹö¤ÎÌð¤ò¾¯¤·¶¯¤¯\r
2221   °Å¹õËâË¡¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊѹ¹\r
2222   ¶ãÍ·»í¿Í¤Î²Î¤ÏËâÎϾõî¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±ÅÓÀÚ¤ì¤ë\r
2223   ¤­¤ê¤Î¤¤¤¤½ÅÎ̤ˤʤë¤è¤¦¤Ëlbtokg()¤òÊѹ¹\r
2224   ÀÄËâÆ»»Õ¤Î³Ø½¬¤Î³ÎΨ¤ò¾¯¤·¹â¤¯\r
2225   ÀÄËâË¡¤Î¾¤´­¤Î¼ºÇÔΨ¤ò¾¯¤·Ä㤯\r
2226   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2227 \r
2228 </pre></blockquote>\r
2229 <h3><a href="">2000/12/1 Ver. 0.4.5</a></h3>\r
2230 <blockquote><pre>\r
2231 \r
2232   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2233   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2234   ¿·¼ï²¡Ö¥¯¥¿¡¼¡×\r
2235   ¿·¿¦¶È¡ÖÎýµ¤½Ñ»Õ¡×\r
2236   ¿·¿¦¶È¡ÖÀÄËâÆ»»Õ¡×\r
2237   ¿·¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥óƶ¡×\r
2238   ¿·¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö°Å°Ç¤Îƶ·¢¡×\r
2239   Â¾¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë²½¤±¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡×\r
2240   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤È¤Ð¤¹¥ª¥×¥·¥ç¥óauto_more\r
2241   ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥í¥°¤ÏľÁ°¤Î¥¿¡¼¥ó¤ÏÇò¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ï³¥¿§\r
2242   ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Ý¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÆÃÄê¤Î¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍî¤È¤¹\r
2243   ¥°¥ë¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¹Í¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸­¤¯\r
2244   ¼«Ê¬¤Î¼ï²/¿¦¶È/À­³Ê/ËâË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤ò¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë\r
2245   Ëãá㹶·â¤Î¥À¥á¡¼¥¸ºÇÄã1ÅÀ¤Î»ÅÍͤò¤Ê¤¯¤¹\r
2246   ¥ª¡¼¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É\r
2247   °ìÉô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇÑ»ß\r
2248   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ÌÃÖ¤òÂçÉý¤ËÊѹ¹\r
2249   ÈÝÄê·Á¤ËÅú¤¨¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ê¤¯¤¹(¼«Æ°Ç˲õ¤Ï½ü¤¯)\r
2250   ¥¹¥È¡¼¥à¥Ö¥ê¥ó¥¬¡¼(¥¢¥¤¥Æ¥à),GHB£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î»ÅÍÍÊѹ¹\r
2251   Ç½ÎϲóÉü¤Îµ§Åø¤ò¹â¤¯\r
2252   ¼£Ìþ¤Îµ§Åø¤ò°Â¤¯\r
2253   pit,nest¤ÎÃæ¤Ï¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÉÔ²Ä\r
2254   ·õ½Ñ²È¤Îµ»¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êѹ¹\r
2255   ¼¡¸µ¤ÎÈâ¤ÎËâË¡¤òÆñ¤·¤¯\r
2256   À¸Ì¿ÎÏÉü³è¤ÎÌô ¢ª ·Ð¸³ÃÍÉü³è¤ÎÌô\r
2257   ±ê¡¦É¹¡¦¥í¥°¥ë¥¹¤Î´¬Êª¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÁý¤ä¤¹\r
2258   ¸Å¤¤¾ë¤È¥¯¥í¡¼¥óÃϹö¤Î½çÈÖÆþ¤ì´¹¤¨\r
2259   ¸Å¤¤¾ë¤ò50³¬¡¢¥¯¥í¡¼¥óÃϹö¤ò45³¬\r
2260   ¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ö¤¤¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ç¡¼¥â¥ó¤¬½Ð¸½¤¹¤ë³ÎΨ¤ò²¼¤²¤ë\r
2261   X11¤Ç¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ËÂбþ(from ranran¤µ¤ó)\r
2262   X11¤ÇANGBAND_X11_AT_*¤ËÂбþ(from ranran¤µ¤ó)\r
2263   X11¤ÇANGBAND_X11_COLS/ROWS¤ËÂбþ(from ranran¤µ¤ó)\r
2264 \r
2265   ËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¤Ï'G'¤ÇËâÎϤò¼è¤ê¹þ¤à\r
2266   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2267 \r
2268 </pre></blockquote>\r
2269 <h3><a href="">2000/11/11 Ver. 0.4.2</a></h3>\r
2270 <blockquote><pre>\r
2271 \r
2272   ¿·¿¦¶È¡ÖÀÖËâÆ»»Õ¡×\r
2273   ¿·¿¦¶È¡Ö·õ½Ñ²È¡×\r
2274   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÛ¯Û°¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë(¹¶·â¤äËâË¡¤Î¼ºÇÔΨ¤Ï¹â¤¤)\r
2275   NO_STUN¤òÍ­¸ú¤Ë\r
2276   ²Î½¸¤Î¾ÃÈñMP¤òÁý¤ä¤¹\r
2277   ¾¡Íø¤·¤¿¸å¤Î°úÂà¤Ç¤â'@'¤Ç³Îǧ\r
2278   ¾èÇϤλÅÍͤò¾¯¤·Êѹ¹\r
2279   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¹Í¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò²þÎÉ\r
2280   ¥¯¥é¥Ã¥³¥ó/ÍÅÀº¤Î½¤¹ÔÁΤϷи³¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¾¯¤Ê¤¤\r
2281   ¹¶·âÍѤΥí¥Ã¥É/ËâË¡ËÀ/¾ó¤ò¶¯¤¯\r
2282   ¹¶·â²ó¿ô¤Î»ÅÍͤò¾¯¤·Êѹ¹\r
2283   ¥À¥ó¥¸¥ç¥óÀ¸À®¤Ç¿¼¤¤ºÆµ¢¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\r
2284   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2285 \r
2286 </pre></blockquote>\r
2287 <h3><a href="">2000/10/28 Ver. 0.4.0</a></h3>\r
2288 <blockquote><pre>\r
2289 \r
2290   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ(from ·¬ºê¤µ¤ó)\r
2291   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ(from ·¬ºê¤µ¤ó)\r
2292   ¿·¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ\r
2293   ¿·¿¦¶È¡ÖËâÆ»¶ñ½Ñ»Õ¡×\r
2294   ¿·¿¦¶È¡Ö¶ãÍ·»í¿Í¡×\r
2295   ¹­°è¥Þ¥Ã¥×\r
2296   Ê£¿ô¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó\r
2297   Ãμ±¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇǽÎϤκÇÂçÃͤò³Îǧ¤Ç¤­¤ë\r
2298   ¥Î¡¼¥à¤ÎǽÎϤò¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë\r
2299   Èô¤Ù¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï»³¤Î¾å¤òÊ⤫¤Ê¤¤\r
2300   ¥Õ¥§¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È(ÌäκǸå¤Ë#hoge¤È¤Ä¤±¤ë)\r
2301   ¥À¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤òÊѹ¹\r
2302   ÉâÍ·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃϾå¤Ç»³¤Î¾å¤òÄ̤ì¤ë\r
2303   Ìڤξå¤òÄ̤ë¤È¤­¤Î¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁý¤ä¤¹(ÉâÍ·¤¬¤¢¤ë¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤)\r
2304   ¥É¥ë¥¸¤Î¿§¤òÊѹ¹\r
2305   °ìÉô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÎȯưǽÎϤò¶¯¤¯\r
2306   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¿·¹¶·â¡Ö»Â¤ë¡×(¥¹¥È¡¼¥à¥Ö¥ê¥ó¥¬¡¼Åù)\r
2307   ¿¹ÎÓÁϤ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¾ÃÈñMP¤òÁý¤ä¤¹\r
2308   HURT_FIRE¤ÈHURT_COLD¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë\r
2309   ½É²°¤Ç¤Î½ÉÇñ¤Î¥¿¡¼¥ó·Ð²á¤Ï¶¯¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¸À®¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤\r
2310   ¸½ºß¤Î»þ¹ï¤ò¥á¥¤¥ó²èÌ̤Ëɽ¼¨\r
2311   ¿¦¶È¤ÈÀ­³Ê¤ò¥á¥¤¥ó²èÌ̤Ëɽ¼¨¤·¤Ê¤¤\r
2312   ²¼¿åÆ»¤ÎÊó½·¤ò·Ù¹ð¤Î»ØÎؤËÊѹ¹\r
2313   ¾å¤ê¹£Æ»¡¢²¼¤ê¹£Æ»\r
2314   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂæ»ìÄɲÃ\r
2315   ¥·¥ô¥¡¤Î·¤¤ò¾¯¤·¼å¤¯\r
2316   Àï»Î¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹\r
2317   ¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î°Ê³°¤ÎÀï»Î¤Ï¥ì¥Ù¥ë40¤Ç¹¶·â²ó¿ô¤¬1²óÁý¤¨¤ë¡£\r
2318   ËâË¡¤Îµ°ÀפòÊѹ¹(Ìð¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤ËÈô¤Ö)\r
2319   Ç°Æ°²»ÇÈÃÆ ¢ª Ç°Æ°¾×·âÃÆ (°À­: ¹ì²» ¢ª ¥Æ¥ì¥­¥Í¥·¥¹)\r
2320   ´¶ÃÎËâË¡¤Ï¼«Ê¬¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿°ìÄêÈÏ°ÏÆâ\r
2321   ¥é¥ó¥À¥à¤ÇÀ­Ê̤ȵդÎÀ­³Ê¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤\r
2322   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¾¤´­¤ò¼å¤¯\r
2323   ¥°¥ë¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯\r
2324   °ìÉô¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÆüËܤǤʤ¸¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊѹ¹\r
2325   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÍѤο·ËâË¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¡×\r
2326   MIND_BLAST¡¢BRAIN_SMASH¤ÏMP¤â¸º¤é¤¹\r
2327   Ìõ¸ìÊѹ¹\r
2328   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2329 \r
2330 </pre></blockquote>\r
2331 <h3><a href="">2000/10/07 Ver. 0.3.6</a></h3>\r
2332 <blockquote><pre>\r
2333 \r
2334   ¿·(?)¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2335   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ(from Koka¤µ¤ó)\r
2336   ¿·¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ\r
2337   ¿·(?)¼ï²¡Ö¥É¥¥¥Ê¥À¥ó¡×\r
2338   ¿·¼ï²¡Ö±Æ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡×\r
2339   ¸÷¤È±Æ¤Î½â\r
2340   Ä·Ìö¤Î·¤\r
2341   ²õÌǤÎËâË¡ËÀ ¢ª Ê¬²ò¤ÎËâË¡ËÀ\r
2342   ¥¯¥í¡¼¥¯¡Ø¥Û¥ë¥³¥ì¥¹¡Ù ¢ª ¥¨¥ë¥Õ¤Î¥¯¥í¡¼¥¯¡Ø¥Û¥ë¥³¥ì¥¹¡Ù\r
2343   ²æ¤¬²È/Çîʪ´Û¤Ç»àÂÎ/¿Í·Á/Áü¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë½ç¤Ë¥½¡¼¥È\r
2344   Çîʪ´Û¤Î¿§Êѹ¹\r
2345   ÃÎÀ­¤Î¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¤ò¥ì¥¢¤Ë\r
2346   Çúȯ¤Î¥ë¡¼¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÇúȯ¤¹¤ë\r
2347   ¥á¥Ë¥å¡¼·Á¼°¤Î¥³¥Þ¥ó¥ÉÆþÎÏ\r
2348   ¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î½ê»ý¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤\r
2349   ¥ë¡¼¥ó¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÂФ·¤Æʬ²ò¤Î¥Ö¥ì¥¹¤òÅǤ¯³ÎΨ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¤ä¤á¤ë\r
2350   ¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î¤ÎÀï»Î¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤\r
2351   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î°ÜÆ°¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò¸­¤¯\r
2352   ½¦¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊѹ¹(from mogami¤µ¤ó)\r
2353   Î¾¼ê»ý¤Á¾õÂÖ¤ÇÉð´ï¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¤­¤Ë³Îǧ(from mogami¤µ¤ó)\r
2354   ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤É¤ÎǽÎϤò¾å¤²¤ë¤«ÁªÂò¤·¤¿¤È¤­¤Ë³Îǧ(from mogami¤µ¤ó)\r
2355   ÆóÅáή¾õÂ֤ǽâ¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤òÁªÂò²Äǽ\r
2356   ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁªÂò»è¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÁªÂò¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë\r
2357   À¸¤¤Î©¤Á¤ÎÆüËܸìÌõ¤òÊѹ¹(from ÈÄÁÒ¤µ¤ó)\r
2358   ¥í¥±¥Ã¥È¤ÎËâË¡ËÀ¤ÎÃÍÃʤò°Â¤¯\r
2359   ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÊó½·¤ò¥í¥±¥Ã¥È¤ÎËâË¡ËÀ¤«¤é¾×·â¤ÎËâË¡ËÀ¤ËÊѹ¹\r
2360   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸÷¸»¤ò»ý¤¿¤»¤ë(¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¤«¡©)\r
2361   ¥É¥é¥´¥ó*¤ÎËâË¡ËÀ¤Î°ÒÎϤòÂ礭¤¯¤·¡¢conical¤Ë\r
2362   ¹ÝÅ´¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÎÌð¤ÎÃÍÃʤò¹â¤¯\r
2363   ÌÓÈé¤Î¥¯¥í¡¼¥¯¤ÎÃÍÃʤò°Â¤¯\r
2364   ¥°¥ê¥Ã¥É¥Ð¥°¤ò¥ì¥¢¤Ë\r
2365   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿§¤Ä¤­\r
2366   ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È»ØÄê¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë(from mogami¤µ¤ó)\r
2367   Ìõ¸ìÊѹ¹\r
2368   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2369 \r
2370 </pre></blockquote>\r
2371 <h3><a href="">2000/09/22 Ver. 0.3.5</a></h3>\r
2372 <blockquote><pre>\r
2373 \r
2374   ¤¤¤í¤¤¤íÆüËܸ첽\r
2375   ·¼ÌØ(¾ó, ¥í¥Ã¥É) ¢ª ¼þÊÕ´¶ÃÎ\r
2376   ¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼ÄɲÃ\r
2377   ¼¡¸µ¤ÎÈâ¤Î°ÜÆ°ÈϰϤò¾¯¤·¶¹¤¯\r
2378   ºÇ¹â100¥Ú¡¼¥¸¤ÎÇîʪ´Û(¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃÖ¤±¤ë¤¬¡¢¼è¤ì¤Ê¤¤)\r
2379   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2380 \r
2381 </pre></blockquote>\r
2382 <h3><a href="">2000/09/16 Ver. 0.3.4</a></h3>\r
2383 <blockquote><pre>\r
2384 \r
2385   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2386   ¿·¼ï²¡Ö¥¢¥ë¥³¥ó¡×\r
2387   ¿·¼ï²¡Ö¥Ð¥ë¥í¥°¡×\r
2388   ¥¤¥ó¥×¤ò¾¯¤·¶¯¤¯\r
2389   Ä¶Ç½ÎϼԤǤâbrowse¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇĶǽÎϤβòÀâ¤ò½Ð¤¹\r
2390   ¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î¤È¤­¤ì¤â¤Î¤ÏĶǽÎϤä¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎÀ®¸ùΨ¤Ë¤â±Æ¶Á\r
2391   ¡Ö½¦¤Ã¤¿¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´Êά²½¥ª¥×¥·¥ç¥ó\r
2392   ¥É¥¢À¸À® ¢ª ¿¹ÎÓÁϤ(from mita¤µ¤ó)\r
2393   È·¤ÎÆü ¢ª Æä¤Î¹ï\r
2394   Ìڤξå¤Ë¾¤´­²Äǽ\r
2395   ¹¶·â²ó¿ô¤Î·×»»ÊýË¡¤òÊѹ¹(´ïÍѤµ¤Î½ÅÍ×À­¤¬¥¢¥Ã¥×)\r
2396   ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥«¥¤¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¤ò˱Ñà¤ËÊѹ¹\r
2397   ¤¤¤«¤µ¤Þ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤é¥¹¥³¥¢¤Ï2ÅÀ\r
2398   ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÌ̤ǰì»þŪ¤ÊÂÑÀ­¤Ï²«¿§¤Çɽ¼¨\r
2399   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÆüËܸ첽\r
2400   Ì¤´ÕÄê¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃæ¿È¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤\r
2401   ¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î¤Ç¤Î¤ß½Ð¸½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È\r
2402   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¹¤Ç¶¦Ä̤β椬²È(¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Ï20¥Ú¡¼¥¸)\r
2403   ËâÎÏ¿©¤¤¤Ç¥í¥Ã¥É¤«¤éËâÎϤòµÛ¼ý¤·¤¿¤È¤­¤Î²óÉüÎ̤ò¾¯¤Ê¤¯\r
2404   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ®µ»¾ì¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Åоì\r
2405   ¥É¥é¥³¥ê¥Ã¥Á¡¢¥É¥é¥³¥ê¥¹¥¯\r
2406   ¥¹¥È¡¼¥à¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ò¾¯¤·¶¯¤¯\r
2407   ¥«¥¸¥Î¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼Æ³Æþ(from KOKA¤µ¤ó)\r
2408   ¥«¥¸¥Î¤ÇQuickRNG¤ò»È¤ï¤Ê¤¤\r
2409   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2410 \r
2411 </pre></blockquote>\r
2412 <h3><a href="">2000/09/08 Ver. 0.3.3</a></h3>\r
2413 <blockquote><pre>\r
2414 \r
2415   Èó¸ø³«\r
2416 \r
2417 </pre></blockquote>\r
2418 <h3><a href="">2000/09/02 Ver. 0.3.2 ¸ø³«</a></h3>\r
2419 <blockquote><pre>\r
2420 \r
2421   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2422   Åݤ·¤¿Å¨°ìÍ÷¤ò¥½¡¼¥È\r
2423   ¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÀ¸À®¤Î´¬Êª¤òÆɤ⤦¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â´¬Êª¤Ï»Ä¤ë\r
2424   Ä¶Ç½ÎϼԤÎÂ瞰ܤ«¤é²øʪ¾ÃÌǤθú²Ì¤ò¤Ê¤¯¤¹\r
2425   Ä¶Ç½ÎϼԤ˥ƥ쥭¥Í¥·¥¹ÄɲÃ\r
2426   ÇÜÊÖ¤·¤ÎÀ®¸ùΨ¥¢¥Ã¥×\r
2427   ÃµÃΠ¢ª ´¶ÃÎ\r
2428   À­³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
2429   Ìµ°ÕÌ£¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥É¥¯¥¨¥¹¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü\r
2430   ¸ÇÄꥯ¥¨¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤È¤­¤Ë³Îǧ\r
2431   ¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¾ÃÈñ¤ò¿¤¯¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¾¯¤Ê¤¯\r
2432   Èô¤ÓÆ»¶ñ¤Î°À­¤ä¥¹¥ì¥¤¤Î¸ú²Ì¤ò¼å¤¯\r
2433   ¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤ò¼å¤¯\r
2434   ¥ë¡¼¥ó¤Î¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÂФ·¤Æʬ²ò¤Î¥Ö¥ì¥¹¤òÅǤ¯³ÎΨ¤ò¹â¤¯\r
2435   ¥¹¥³¥¢¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½é´ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÆ°\r
2436   ¥À¥ó¥×¤ËÆ®µ»¾ì¤Ç¤Î¾¡Íø¿ô¤òɽ¼¨\r
2437   Æ®µ»¾ì¤Ç¤Î¾¡Íø¿ô¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Áý²Ã\r
2438   ¥Ï¥é¥É¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ò¼å¤¯\r
2439   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÉÀץ롼¥Á¥ó¤ò²þÎÉ\r
2440   ¥¯¥é¥Ã¥³¥ó¤Î±ç·³¤Ï'K'\r
2441   ¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ®µ»¾ì¤Ë½Ð¸½¤·¤Ê¤¤\r
2442   ¶õ¤ÎÈ¢¤Î²ÁÃͤÏ0\r
2443   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2444 \r
2445 </pre></blockquote>\r
2446 <h3><a href="">2000/08/22 Ver. 0.3.1 ¸ø³«</a></h3>\r
2447 <blockquote><pre>\r
2448 \r
2449   »à¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¥»¡¼¥Ö\r
2450   À­³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
2451   ¥Ò¥Ã¥È&¥¦¥§¥¤¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê\r
2452   ÄÉÀפ¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´ÖÈ´¤±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅý¹ç\r
2453   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÁý¸º¤µ¤»¤ë\r
2454   ¥í¥°¥ë¥¹È¯Æ°¤Î°ÒÎϤò¶¯ÎϤË\r
2455   ²ñ¿´¤Î°ì·â¤Î³ÎΨ¤òÊѹ¹\r
2456   ¹¶·â¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤\r
2457   ¥Þ¥´¥Ã¥È/¿¹¥È¥í¥ë¤ÈÄ®¿Í¤¬¤±¤ó¤«¤·¤Ê¤¤\r
2458   Ìڤξå¤Ë¾¤´­²Äǽ\r
2459   ¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÄÉÀפ¹¤ë\r
2460   ¥¦¥©¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ\r
2461   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2462 \r
2463 </pre></blockquote>\r
2464 <h3><a href="">2000/08/11 Ver. 0.3.0 ¸ø³«</a></h3>\r
2465 <blockquote><pre>\r
2466 \r
2467   ¿·¿¦¶È¡Ö¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡× - ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËâË¡¤ò»È¤¨¤ë\r
2468   ¿·¿¦¶È¡Ö¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡× - Èô¤ÓÆ»¶ñ¤ÎÀìÌç²È\r
2469   ¿·¼ï²¡Ö¥¨¥ó¥È¡× - from OAngband\r
2470   ¿·À­³Ê¡Ö¤¤¤«¤µ¤Þ¡× - ½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÎý½¬ÍÑ¡£´Êñ¤Ë¾¡Íø¤Ç¤­¤ë¡£\r
2471   Ëõ»¦·Ï¤ÎËâË¡¤Ç¤È¤É¤á¤ò¤µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤\r
2472   ÄÉÈø¤ÎÌð¡¦ÄÉÈø¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÎÌð¤ò¶¯¤¯\r
2473   ÄÉÈø¤ÎÌð¡¦ÄÉÈø¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÎÌð¤Ï4°À­¤Ç½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤\r
2474   ¶¯Îϼ͡¦¶¯Â®¼Í¤ÎµÝ¤ò¼å¤¯\r
2475   ¹ÝÅ´¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÎÌð\r
2476   ¼ï²¤Ë¤è¤Ã¤ÆMP¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë\r
2477   ¥á¥¤¥¸¡¦¥Ï¥¤¥á¥¤¥¸¤ÎÏÓÎϽ¤Àµ¤ò1¾å¤²¤ë\r
2478   ¥À¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë»à¤ÌľÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨(from V2.9.1)\r
2479   ÏÓÎϤ˱þ¤¸¤Æ¼Í·âÉð´ï¤ÎÇÜΨ¤¬ÊѲ½\r
2480   ÂçÎ̾¤´­¤Î¥«¡¼¥É¤òÇÑ»ß\r
2481   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¡¼¥É¤òÊ£¿ô¾¤´­²Äǽ¤Ë\r
2482   ¥«¥ß¥«¥¼¤Î¥«¡¼¥É\r
2483   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂæ»ì¤òÆüËܸ첽\r
2484   ÊѿȤ·¤¿¤È¤­¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ì¡¼¥È¤òºÆ·×»»\r
2485   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2486 \r
2487 </pre></blockquote>\r
2488 <h3><a href="">2000/08/03 Ver. 0.2.5 ¸ø³«</a></h3>\r
2489 <blockquote><pre>\r
2490 \r
2491   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2492   ¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È²òÀâ¤ÎÌõÄɲÃ(from ÈÄÁÒ¤µ¤ó)\r
2493   '$'¤Çpicktype.prf¤âÆɤà\r
2494   ËâÎϤÎÍò¡¢°Å¹õ¤ÎÍò¤ò¾¯¤·¼å¤¯\r
2495   ¥À¥ó¥¸¥ç¥óÀ¸À®¤òZang2.5.1¤Î¤â¤Î¤ËÀڤ괹¤¨\r
2496   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2497 \r
2498 </pre></blockquote>\r
2499 <h3><a href="">2000/07/28 Ver. 0.2.4 ¸ø³«</a></h3>\r
2500 <blockquote><pre>\r
2501 \r
2502   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2503   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2504   Á±ÎÉÂ໶ ¢ª ÃϹö¤ÎÇÈÆ°\r
2505   ÀïÆ®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´Êά²½\r
2506   Logrus¤ò¥í¥°¥ë¥¹¤ËÅý°ì\r
2507   Ã˽÷¤ÇÊ̤Υ»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë\r
2508   ¥Ð¥°½¤Àµ\r
2509 \r
2510 </pre></blockquote>\r
2511 <h3><a href="">2000/07/20 Ver. 0.2.3 ¸ø³«</a></h3>\r
2512 <blockquote><pre>\r
2513 \r
2514   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2515   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2516   ¿·À­³Ê¡Ö¤¬¤Þ¤ó¤Å¤è¤¤¡×\r
2517   Ê¬²ò¤Î¥Ö¥ì¥¹¤òÄ´À°\r
2518   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬²óÉüËâË¡¤Ð¤«¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\r
2519   ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¸À®»þ¤Ë¥«¥ª¥¹¥Ñ¥È¥í¥ó¤òÊݸ\r
2520   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥é¥°¤òÉÕ¤±¤ë\r
2521   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥é¥°¤òÉÕ¤±¤ë\r
2522   ½¦¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´Êά²½\r
2523   Ëâ½Ã»È¤¤¤ò¶¯²½\r
2524   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ·»È¤Î¾¤´­¤ò¶¯ÎϤË\r
2525   ¿·¤·¤¤melee2.c¤ËÂбþ\r
2526   ¥Õ¥é¥­¥¢¥Ñ¥Ã¥Á\r
2527   ¤Þ¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤­¤Ï±¦²¼¤Ë¡Ö¤Þ¤Í¡×¤Èɽ¼¨\r
2528   Èô¤ÓÆ»¶ñ¤ÎÌ¿ÃæΨ¤Îɽ¼¨¤Ë½ÏÎýÅÙ¤òÈ¿±Ç\r
2529   ½¤ÀµÃͤι⤤Äɲù¶·â¤ä¹¶·â²ó¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÀ»Àï¼Ô¤òÀõ¤¤³¬¤Ç½Ð¤Ë¤¯¤¯\r
2530   ÌÕÌܤΤȤ­¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤Í¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\r
2531   ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎMP¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤ÏËâÎϵۼý¤ò»È¤ï¤ì¤Ê¤¤\r
2532   ty_curse¤ÇÇ˲õ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤\r
2533   ¶²ÉÝ ¢ª »¦Ù¤±À\r
2534   °ìÉô¤ÎËâË¡¤ò¶¯²½\r
2535   ¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î»ÅÍͤòÊѹ¹\r
2536   ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹É½¼¨Êý¼°¤òÊѹ¹\r
2537   ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎHP¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊݸ\r
2538   ÆóÅáή¤Î¤È¤­¡¢·Ú¤¤Éð´ï¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¯½Å¤¤Éð´ï¤Ï°·¤¤¤Ë¤¯¤¤\r
2539   ¿ÈŤÈÂνŤλ»½ÐÊýË¡¤ò²þÎÉ\r
2540   ¥Ú¥Ã¥È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ê¤¤\r
2541   '['¤ÇÁ°¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò·«¤êÊÖ¤¹\r
2542   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2543 \r
2544 </pre></blockquote>\r
2545 <h3><a href="">2000/07/20 Ver. 0.2.3 ¸ø³«</a></h3>\r
2546 <blockquote><pre>\r
2547 \r
2548   ¥½¡¼¥¹¤Î¤ß¤Î¸ø³«\r
2549 \r
2550 </pre></blockquote>\r
2551 <h3><a href="">2000/07/10 Ver. 0.2.2</a></h3>\r
2552 <blockquote><pre>\r
2553 \r
2554   Èó¸ø³«\r
2555 \r
2556 </pre></blockquote>\r
2557 <h3><a href="">2000/07/08 Ver. 0.2.1</a></h3>\r
2558 <blockquote><pre>\r
2559 \r
2560   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2561   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2562   ¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£Êѹ¹\r
2563   ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Ë\r
2564   ¾èÇϤ·¤Æ¤¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¾Ã¤¨¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ\r
2565   ¥â¥ó¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
2566   ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÅݤ·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥àÍî¤È¤µ¤Ê¤¤\r
2567   Ëâ½Ã»È¤¤¤òÂçÉý¤Ë¼åÂβ½\r
2568   È¾·Â0¤Î¥Ü¡¼¥ëËâË¡¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤é¤Ê¤¤\r
2569   ·Ð¸³ÃͤÎÆþ¤êÊý¤òÊѹ¹\r
2570   ¥¹¥³¥¢Á÷¿®¤Î¥×¥í¥­¥·Âбþ\r
2571   ¾Î¹æ¤ÎÊѹ¹\r
2572   Â¾¥Ð¥°¼è¤ê\r
2573 \r
2574 </pre></blockquote>\r
2575 <h3><a href="">2000/07/02 Ver. 0.2.0</a></h3>\r
2576 <blockquote><pre>\r
2577 \r
2578   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2579   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2580   ¥×¥ì¥¤»þ´Öɽ¼¨\r
2581   ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î²Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹:-)\r
2582   Äà¤ê\r
2583   '/'¤Î³ÈÄ¥(from ZangbandJ 2.2.8-000628)\r
2584   ¥â¥ó¥¯¤Î¹¶·â¤Î¥À¥¤¥¹ÌܤδüÂÔÃͤâÊ¿¶Ñ¥À¥á¡¼¥¸¤Ë²Ã»»(from ZangbandJ 2.2.8-000628)\r
2585   Ìõ¸ìÊѹ¹(from ZangbandJ 2.2.8-000628)\r
2586   always_pickup¤Ç¤â¼«Æ°Ç˲õ\r
2587   »à¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ ¢ª ð¨ÀФΥ«¡¼¥É\r
2588   '`'¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë\r
2589   ¥â¥ó¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
2590   °ì»þËâË¡¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°\r
2591   ¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¸«¤¨¤ëŨ¤Î¤ß\r
2592   Yes/No -> ¤Ï¤¤/¤¤¤¤¤¨\r
2593   ÇϤΥ·¥ó¥Ü¥ë'H' -> 'q'\r
2594   ¥Ú¥Ã¥È¤Ë̿̾\r
2595   ¤¹¤°ÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î³¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë\r
2596   ´ûÃΤÎÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥½¡¼¥È\r
2597   ¥¹¥³¥¢¥µ¡¼¥ÐÂбþ(¼Â¸³Ãʳ¬)\r
2598   ¥Ð¥°¼è¤ê\r
2599 \r
2600 </pre></blockquote>\r
2601 <h3><a href="">2000/07/01 Ver. 0.1.3</a></h3>\r
2602 <blockquote><pre>\r
2603 \r
2604   Èó¸ø³«\r
2605 \r
2606 </pre></blockquote>\r
2607 <h3><a href="">2000/06/28 Ver. 0.1.2</a></h3>\r
2608 <blockquote><pre>\r
2609 \r
2610   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2611   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2612   Eldritch Horror ¤ÎÁã\r
2613   silly_attack(from Zangband 2.5.1)\r
2614   ËâË¡¤Î²òÀâ¤Î¥Ð¥°¼è¤ê\r
2615   ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë̾Á°¤òɽ¼¨\r
2616   ¹¶·â¤·¤¿¤È¤­¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ\r
2617   '=g'¤ÈÌäò¤Ä¤±¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ䬲½¤±¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ\r
2618   Í§¹¥Åª¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¹¶·â¤Ç¤­¤ë(Ctrl-Êý¸þ)\r
2619 \r
2620 </pre></blockquote>\r
2621 <h3><a href="">2000/06/24 Ver. 0.1.1</a></h3>\r
2622 <blockquote><pre>\r
2623 \r
2624   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2625   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2626   ¤¢¤ä¤·¤¤±Æ\r
2627   ¥ª¡¼¥é¤Î¥Ð¥°¼è¤ê\r
2628   Ä¶Ç½ÎϼԤȼöʸ¤Î´¬Êª\r
2629   ½¤¹ÔÁΤ齤¨\r
2630   ¾èÇÏÃæ¤Ë»È¤¨¤ëÉð´ï¤Î¸«Ä¾¤·\r
2631   ËâË¡¤Î²òÀâ(from OAngband)\r
2632   ¥ª¥×¥·¥ç¥óALLOW_CAVERNS_AND_LAKES¤òÍ­¸ú¤Ë\r
2633   Æ®µ»¾ì¤Ë¥Ê¥º¥°¥ë½Ð¸½¤·¤Ê¤¤\r
2634   picktype.prf¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à̾¤ÎÁ°¤Ë!¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¼«Æ°Ç˲õ\r
2635   »à¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï·Ð¸³Ãͤ¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤\r
2636 \r
2637 </pre></blockquote>\r
2638 <h3><a href="">2000/06/19(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¹¹¿·Ìµ¤·)</a></h3>\r
2639 <blockquote><pre>\r
2640 \r
2641   ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄɲÃ\r
2642   ¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÄɲÃ\r
2643   OAngband¤«¤é¿·¤·¤¤È¢¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤òƳÆþ\r
2644   »à¿ÍÊÖ¤·¤Î¾ó¤Î¾ó -> »à¿ÍÊÖ¤·¤Î¾ó\r
2645   ¾åµé¤Î¾¢¤ÎËâË¡½ñ¤òdz¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\r
2646 \r
2647 </pre></blockquote>\r
2648 <h3><a href="">2000/06/17 Ver. 0.1.0</a></h3>\r
2649 <blockquote><pre>\r
2650 \r
2651   ³°Éô¸ø³«¡£\r
2652 \r
2653 </pre></blockquote>\r
2654 <h3><a href="">2000/03/²¼½Ü¡Á06/16 Ver. 0.0.0¡Á0.0.12</a></h3>\r
2655 <blockquote><pre>\r
2656   µ¤¤Î¤à¤¯¤Þ¤Þ¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤ë¡£\r
2657   Å¬Åö¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤¹¤ë¡£\r
2658   (¢¬¤Ê¤ó¤«¾ðÊóÎÌ0¤À)\r
2659 \r
2660 </pre></blockquote>\r
2661 !!!2000/03/²¼½Ü Ver. 0.0.0\r
2662 <blockquote><pre>\r
2663 * Zangband¤Ë½ÏÎýÅÙ¡¢ÆóÅáή¡¢Î¾¼ê»ý¤Á¤òƳÆþ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£\r
2664 * KMCÆâÉô¸ø³«¡£\r
2665 \r
2666 </pre>\r
2667 </blockquote>\r
2668 \r
2669 </div>\r
2670 \r
2671 \r
2672 \r
2673 <!--- Templete Footer --->\r
2674                         <div class="footer">\r
2675                                 <a href="http://sourceforge.jp/" class="footer_banner"><img src="http://sourceforge.jp/sflogo.php?group_id=541" width="96" height="31" border="0" alt="SourceForge.jp"></a>\r
2676                                 ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¸æ¼«Í³¤Ë¤É¤¦¤¾¡£/Link Free. 2012 Hengband Dev Team.<br>\r
2677                                 <a href="mailto:hengband-dev@lists.sourceforge.jp">hengband-dev@lists.sourceforge.jp</a><br>\r
2678                         </div>\r
2679 \r
2680                 </div>\r
2681 \r
2682         </BODY>\r
2683 \r
2684 </HTML>\r
2685 \r