OSDN Git Service

(no commit message)
[fswiki/sandbox.git] / kgsoft / plugin / _ex_spam_filter_light / Install.pm
1 ##########################################################################################
2 #
3 # ¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ê³Ø½¬µ¡Ç½Ìµ¤·ÈÇ¡Ë<br>
4 #¡Êcomment,bbs,bbs2,bugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢pcomment,bbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸¤ËÂбþ¡Ë
5 #
6 ##########################################################################################
7 use strict;
8 package plugin::_ex_spam_filter_light::Install;
9
10 sub install {
11   my $wiki = shift;
12
13   # ¢­¢­¢­¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¹Ô¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¹ÔƬ¤Î¡Ö#¡×¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
14   use plugin::_ex_spam_filter_light::comment;     #comment¥×¥é¥°¥¤¥ó
15   use plugin::_ex_spam_filter_light::bbs;         #bbs¥×¥é¥°¥¤¥ó
16   use plugin::_ex_spam_filter_light::bugtrack;    #bugtrack¥×¥é¥°¥¤¥ó
17 #  use plugin::_ex_spam_filter_light::pcomment;    #pcomment¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊBugTrack-plugin/82¡Ë
18 #  use plugin::_ex_spam_filter_light::bbsx;        #bbsx¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÊBugTrack-plugin/127¡Ë
19   use plugin::_ex_spam_filter_light::core;        #¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸
20   #¢¬¢¬¢¬
21
22 }
23
24 {
25
26 my $nValidPhraseNum               = 600;      # ²òÀÏ¡§Í­¸ú¥Õ¥ì¡¼¥º¿ô      200¡Á300ÄøÅ٤ǽ½Ê¬¡£Â¿¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¸·Ì©¤À¤¬¥Î¥¤¥º¤Î¸µ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
27 my $nMaxRangedNum                 = 3;        # ²òÀÏ¡§Ï¢·ëʸ»ú¼ï¿ô        2,3ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
28 my $nMinimumPhraseLength          = 3;        # ²òÀÏ¡§ºÇ¾®¥Õ¥ì¡¼¥ºÄ¹      3ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
29 my $nMaxPhraseLength              = 20;       # ²òÀÏ¡§ºÇÂç¥Õ¥ì¡¼¥ºÄ¹      20¡Á40ÄøÅÙ¤¬Å¬Åö¡£
30 my $bJudgmentByIllegalCharacter   = 0;        # È½Äꡧµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¤ò¥¹¥Ñ¥à¤ÈȽÄꤹ¤ë(1)¡¿¤·¤Ê¤¤(0)¡£
31 my $fJudgmentByEnglish            = 1.0;      # È½Äꡧ±Ññ¸ì¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ç¥¹¥Ñ¥à¤ÈȽÄꤹ¤ë¡£(0.0¡Á1.0, 1.0°Ê¾å¤ÇOFF)  ÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç±Ñʸ¤Î¤ß¤Îʸ¾Ï¤ò¥¹¥Ñ¥à³Ø½¬¤µ¤»¤ëɬÍפ¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¸úΨ¤òÂçÉý¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¡£Ã¢¤·¡¢±Ñʸ¤Î¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥Ñ¥àȽÄꤵ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
32 my $fJudgmentScore                = 0.0;      # È½ÄꡧȽÄêïçÃÍ             Éé:´Å¤¯È½Äê  0¡§Ä̾Àµ¡§¸·¤·¤¯È½Äê    Ä̾ï¤Ï0¤Ç½½Ê¬¡£¸·³Ê¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤é0.04ÊÕ¤ê¤ò»ØÄê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤é-0.04ÊÕ¤ê¤ò»ØÄê¡£
33 my $fJudgmentScore2               = 0.18;     # È½Äꡧ
34 my $nJudgmentMethod               = 2;        # È½ÄꡧȽÄêÊý¼°              2:´Å¤¯È½Äê¡¡3:¸·¤·¤¯È½Äê
35 my $fJudgmentScore3               = -0.0001;
36
37 #--------------------------------------------------------------------------------------------------
38 # È½Äê
39 #--------------------------------------------------------------------------------------------------
40 sub judgment_text
41 {
42   my ($text) = @_;
43
44   #»ØÄꤵ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ò¥Õ¥ì¡¼¥º²òÀÏ
45   my ($illegal_ch_f, $english_phrase_share, $ref_doc_phrase_freq) = &analysis_text($text);
46
47   unless($bJudgmentByIllegalCharacter){
48     $illegal_ch_f = 0;
49   }
50
51   #¥Õ¥ì¡¼¥º½Å¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɤ߹þ¤ß
52   my (%phrase_bunpu, %wgt);
53   while(<DATA>){
54     chomp;
55     my ($phrase, $freq, $wgt) = split /:/;
56     $phrase_bunpu{$phrase} = $freq;
57     my ($wgt0, $wgt1) = split /,/, $wgt;
58     $wgt{$phrase}[0] = $wgt0 if($wgt0);
59     $wgt{$phrase}[1] = $wgt1 if($wgt1);
60   }
61   close(IN);
62
63   #±Ññ¸ìÀêͭΨ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥àȽÄê¤ò¹Ô¤¦»ØÄ꤬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎȽÄê
64   my $english_excess_f = ($fJudgmentByEnglish < $english_phrase_share)? 1: 0;
65
66   my %doc_phrase_freq;
67   foreach(@$ref_doc_phrase_freq){
68     my ($phrase, $freq) = split /:/;
69     $doc_phrase_freq{$phrase} = $freq;
70   }
71
72   #È󥹥ѥàʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤¤¤«¡¢¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤¤¤«¡¢¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»»½Ð
73   #È󥹥ѥàʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤µ¡Ý¥¹¥Ñ¥àʸ¾Ï¤Ã¤Ý¤µ ¤Ç¥¹¥Ñ¥à¤«Èݤ«¤òȽÄê
74   my @score;
75   my $doc_phrase_num = keys %doc_phrase_freq;
76   for(my $cate = 0; $cate < 2; $cate++){
77     while(my ($phrase, $freq) = each %doc_phrase_freq){
78       $score[$cate] += $wgt{$phrase}[$cate] * ($freq / $doc_phrase_num) if($phrase_bunpu{$phrase});
79     }
80   }
81
82   #ȽÄê·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ
83   my $sa = $score[0] - $score[1];
84   my $hantei1 = ($sa       > $fJudgmentScore2)? 2: ($sa       >= 0.0)? 1: 0;
85   my $hantei2 = ($score[0] > $fJudgmentScore2)? 2: ($score[0] >= 0.0)? 1: 0;
86   $hantei2 +=   ($score[1] > $fJudgmentScore2)? 0: ($score[1] >= 0.0)? 1: 2;
87   $hantei2 +=   (2 == $hantei2)? $hantei1: (2 < $hantei2)? 1: 0;
88 #  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? 1: 0;
89 #  my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? (-1.0 < $sa)? 1: 0: 0;
90   my $kekka = ($nJudgmentMethod == 3)? ($sa >= $fJudgmentScore) : ($nJudgmentMethod <= $hantei2)? ($fJudgmentScore3 < $sa)? 1: 0: 0;
91
92   #Ìá¤êÃͤȤ·¤ÆȽÄê·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
93   return (!$illegal_ch_f and !$english_excess_f and $kekka);
94 }
95
96
97 #--------------------------------------------------------------------------------------------------
98 # ¥Õ¥ì¡¼¥º²òÀÏ
99 #--------------------------------------------------------------------------------------------------
100 sub analysis_text
101 {
102   #ʸ»ú¼ï
103   my %character_kind = (
104     '[0-9A-Za-z_]'              => "Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô",      # È¾³Ñ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥Èor¿ô»ú
105     '\xA4[\xA1-\xF3]'           => "¤Ò¤é¤¬¤Ê",      # Á´³Ñ¤Ò¤é¤¬¤Ê [¤¡-¤ó]
106     '\xA5[\xA1-\xF6]|\xA1\xBC'  => "¥«¥¿¥«¥Ê",      # Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê [¥¡-¥ö]¤ÈĹ²»¡Ö¡¼¡×
107     '[\xB0-\xCE\xD0-\xF3][\xA1-\xFE]|\xCF[\xA1-\xD3]|\xF4[\xA1-\xA6]'
108                                 => "´Á»ú",          # Á´³Ñ´Á»ú¡Ê16-46,48-83,47,84¶è¡Ë
109     '\x8E[\xA6-\xDF]'           => "Ⱦ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê",  # È¾³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê [¥ò-¡¬]
110   );
111
112   # EUC-JPµ­¹æʸ»ú
113   my $character_mark = '('
114     . '\xA1[\xA1-\xB1\xB3-\xBB\xBD-\xFE]|'                          #1¶è¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¡Ö¡²¡×¤ÈĹ²»¡Ö¡¼¡×¤ò½ü¤¯¡Ë
115     . '\xA2[\xA1-\xAE\xBA-\xC1\xCA-\xD0\xDC-\xEA\xF2-\xF9\xFE]|'    #2¶è
116     . '\xA6[\xA1-\xB8\xC1-\xD8]|'                                   #6¶è
117     . '\xA7[\xA1-\xC1\xD1-\xF1]|'                                   #7¶è
118     . '\xA8[\xA1-\xC0]|'                                            #8¶è
119     . '\xAD[\xA1-\xD6\xDF-\xFC])';                                  #13¶è
120
121   # EUC-JP̤ÄêµÁʸ»ú(µ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¡¦3¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤ò´Þ¤à)
122   my $character_undef = '([\xA9-\xAF\xF5-\xFE][\xA1-\xFE]|'   # 9-15,85-94¶è
123     . '\x8E[\xE0-\xFE]|'                                      # È¾³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê
124     . '\xA2[\xAF-\xB9\xC2-\xC9\xD1-\xDB\xEB-\xF1\xFA-\xFD]|'  # 2¶è
125     . '\xA3[\XA1-\xAF\xBA-\xC0\xDB-\xE0\xFB-\xFE]|'           # 3¶è
126     . '\xA4[\xF4-\xFE]|'                                      # 4¶è
127     . '\xA5[\xF7-\xFE]|'                                      # 5¶è
128     . '\xA6[\xB9-\xC0\xD9-\xFE]|'                             # 6¶è
129     . '\xA7[\xC2-\xD0\xF2-\xFE]|'                             # 7¶è
130     . '\xA8[\xC1-\xFE]|'                                      # 8¶è
131     . '\xCF[\xD4-\xFE]|'                                      # 47¶è
132     . '\xF4[\xA7-\xFE]|'                                      # 84¶è
133     . '\x8F[\xA1-\xFE][\xA1-\xFE])';                          # 3¥Ð¥¤¥Èʸ»ú
134
135   #ʸ»ú¥µ¥¤¥º
136   my %char_size = (
137     '[\x00-\x7F]'                => 1,
138     '[\x8E\xA1-\xFE][\xA1-\xFE]' => 2,
139     '\x8F[\xA1-\xFE][\xA1-\xFE]' => 3,
140   );
141
142   #¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɤ߹þ¤ß
143   my ($text) = @_;
144
145   #µ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
146   my $illegal_ch_f = 0;
147   if($text =~ /^([\x00-\x7F]|[\x8E\xA1-\xFE][\xA1-\xFE])*($character_undef)/){
148     $illegal_ch_f = 1;
149   }
150
151   #Á´³Ñµ­¹æ¡ÊÎó¡Ë¤ò¶èÀÚ¤êʸ»ú¤È¤¹¤ë
152   $text =~ s/\G((?:[\x00-\x7F]|[\x80-\xFF]{2})*?)($character_mark+)/$1 /og;
153
154   #¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¡ÊÎó¡Ë¤ò¶èÀÚ¤êʸ»ú¤È¤¹¤ë
155   $text =~ s/[^\w\x80-\xFF]+/ /ogs;
156
157   #Á´³Ñ±Ñ¿ôʸ»ú Á´³Ñ¢ªÈ¾³ÑÊÑ´¹
158   $text =~ s/\G((?:[\x00-\x7F]|[\x80-\xFF]{2})*?)(\xA1\xB2|\xA3[\xC1-\xDA\xE1-\xFA\xB0-\xB9])/$1 . &zen2han_degit_alpha($2)/oge;
159
160   #ʸ¾Ï¤òŬÅö¤Ê¶èÀÚ¤ê¤Çʬ²ò
161   my @phrase_list;
162   (my $text2 = $text) =~ s/\G([\w\x80-\xFF]*)([^\w\x80-\xFF]+)/push(@phrase_list,$1)/ge;
163   shift @phrase_list if($phrase_list[0] =~ /^\s+$/);
164   push @phrase_list, $text unless(scalar @phrase_list);
165
166   #ʬ²ò¤µ¤ì¤¿Ê¸¾ÏËè¤Ë¹¹¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥ºÊ¬²ò¡õ¥Õ¥ì¡¼¥ºÅÐÏ¿
167   my %phrase_list;
168   my (@last_phrase, @last_phrase_kind, $last_phrase_num);
169   my $phrase_num = 0;
170   my $english_phrase_num;
171   my @doc_phrase_freq;
172
173   foreach my $phrase (@phrase_list){
174     my $part_length;
175
176 #    $last_phrase_num = 0;
177 #    @last_phrase = ();
178 #    @last_phrase_kind = ();
179
180     #ʸ»ú¼ï¤Î¶­³¦¤Çʬ²ò¤·¤Ê¤¬¤éʸ»ú¼ïËè¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ëʬ²ò¡õŬÅö¤ÊÏ¢·ë¿ô¤ÇÏ¢·ë¡õÅÐÏ¿
181     my $last_index = -1;
182     for(my $index = 0; $index < length $phrase; ){
183       #¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¡Ê´Á»ú¥³¡¼¥ÉÅù¡Ë¤ÎʤӤ¬ÀµÅö¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÉÔÀµ¤Ê¤éµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú»ÈÍѤÈȽÃǤ·¡¢¤«¤ÄÆɤßÈô¤Ð¤¹¡£
184       if($last_index == $index){
185         $illegal_ch_f = 1;
186         last;
187       }
188
189       #ÅÐÏ¿²Äǽ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎʤӤʤéÅÐÏ¿
190       $last_index = $index;
191       my $ch_kind;
192       foreach my $kind (sort keys %character_kind){
193         next unless($phrase =~ /^.{$index}(($kind)+)/);
194         my $match = $1;
195         $part_length = length($match);
196         $ch_kind = $character_kind{$kind};
197
198         unshift @last_phrase, $match;
199         unshift @last_phrase_kind, $ch_kind;
200         $last_phrase_num++;
201
202         #Ï¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êȽÄê¤ËÍ­Íø¤ËƯ¤­¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤éÏ¢·ë¤·¤Ê¤¬¤éÅÐÏ¿
203         #¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âñÂΤΥե졼¥º¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
204         #⤷¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Êʸ»ú¼ï¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ®¤êΩ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êû¤¹¤®¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤
205         my $ranged_phrase = $match;
206         for(my $i = 0; $i < $last_phrase_num; $i++){
207 #          $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]$ranged_phrase" if($i);
208           if($i){
209             if($last_phrase_kind[$i-1] eq $last_phrase_kind[$i]){
210               $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]+$ranged_phrase";
211             }else{
212               $ranged_phrase = "$last_phrase[$i]$ranged_phrase";
213             }
214           }
215
216           #¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£Ã¢¤·¡¢²¼µ­¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡£
217           # 1.ÀèƬ¤¬¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¶ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï½ü¤¯¡Ë
218           # 2.¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢Ëô¤Ï¿ô»ú¤Î£±Ê¸»ú
219           unless((1 < $last_phrase_num and $last_phrase_kind[$i] eq "¤Ò¤é¤¬¤Ê") or ($ranged_phrase =~ /^[_0-9](\+[_0-9])*$/)){
220             if($nMinimumPhraseLength <= length $ranged_phrase and length $ranged_phrase <= $nMaxPhraseLength){
221               $phrase_list{$ranged_phrase}++;
222               $phrase_num++;
223               $english_phrase_num++ if($ch_kind eq "Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô");
224             }
225           }
226         }
227         #Ï¢·ëʸ»ú¼ï¿ô¤òĶ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏÀèƬ¦¤«¤éºï½ü
228         unless($last_phrase_num < $nMaxRangedNum){
229           pop @last_phrase;
230           pop @last_phrase_kind;
231           $last_phrase_num--;
232         }
233         $index += $part_length;
234         last;
235       }
236
237       #¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÏÆɤ߼ΤƤë
238       unless($ch_kind){
239         foreach(keys %char_size){
240           if($phrase =~ /^.{$index}$_/){
241             $index += $char_size{$_};
242             last;
243           }
244         }
245       }
246     }
247 #    $last_phrase_num = 0;
248 #    @last_phrase = ();
249 #    @last_phrase_kind = ();
250   }
251   my $english_phrase_share = $phrase_num? ($english_phrase_num / $phrase_num) : 0;
252
253   #½Ð¸½ÉÑÅ٤襤½ç¡äʸ»úÎóŤÎŤ¤½ç¡ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¤ËÀ°Îó¤·¤ÆƬ$nValidPhraseNumñ¸ì¤Þ¤Ç¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
254   my ($i, $output) = (0, "");
255   foreach(sort {$phrase_list{$b} - $phrase_list{$a} or length($b) - length($a) or $a cmp $b} keys %phrase_list){
256 #    my $freq = $phrase_list{$_};
257     my $freq = ($phrase_list{$_} == 1)? 1: sprintf("%.4f", sqrt $phrase_list{$_});
258     push @doc_phrase_freq, "$_:$freq";
259     last unless(++$i < $nValidPhraseNum);
260   }
261
262   #Ìá¤êÃͤȤ·¤Æµ¡¼ï°Í¸ʸ»ú¤Î̵ͭ¡¢±Ññ¸ìÀêͭΨ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¥ê¥¹¥È¡Ê¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¤òÊÖ¤¹
263   return($illegal_ch_f, $english_phrase_share, \@doc_phrase_freq);
264 }
265
266
267 #Á´³Ñ±Ñ¿ôʸ»ú Á´³Ñ¢ªÈ¾³ÑÊÑ´¹
268 sub zen2han_degit_alpha
269 {
270   my ($ch) = @_;
271
272   if(   $ch =~ /\xA3([\xC1-\xDA])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xC1-\xDA/A-Z/; }
273   elsif($ch =~ /\xA3([\xE1-\xFA])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xE1-\xFA/a-z/; }
274   elsif($ch =~ /\xA3([\xB0-\xB9])/){ ($ch = $1) =~ tr/\xB0-\xB9/0-9/; }
275   else{                               $ch = "_";                      }
276
277   return $ch;
278 }
279
280 }
281
282 1;
283
284 __DATA__
285 CPAN:3:1.7907,0\r
286 members+lycos+co:5:0,2.1825\r
287 ºÝ¤Ë:4:1.9842,0\r
288 edu:14:0,2.1829\r
289 ¼Ì¥á¸«ÊüÂê:4:0,1.9842\r
290 ¥Ú¡¼¥¸Æâ:5:2.1825,0\r
291 BugTrack+wiki:4:1.9842,0\r
292 ´ÉÍý¼Ô:7:2.1826,0\r
293 ¿ô¿:3:0,1.7907\r
294 ¥¤¥Ù¥ó¥È:3:0,1.7907\r
295 »É·ã:4:0,1.9842\r
296 edu+Members:4:0,1.9842\r
297 ɽ¼¨:44:2.1840,0\r
298 ¼ä¤·¤¤:3:0,1.7907\r
299 µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬:4:1.9842,0\r
300 Îɤ«¤Ã¤¿¤é:4:0,1.9842\r
301 ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È:4:1.9842,0\r
302 Please:3:0,1.7907\r
303 °ìºòÆü:3:1.7907,0\r
304 ÃΤê¹ç:3:0,1.7907\r
305 ½÷À­¤Ë:8:0,2.1826\r
306 ºÇ¿·:6:2.1825,0\r
307 À§È󻲲ò¼¤µ¤¤:3:0,1.7907\r
308 ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿:3:1.7907,0\r
309 ¥¨¥í:4:0,1.9842\r
310 ¼èÆÀ:4:1.9842,0\r
311 ½ÐÎÏ:7:2.1826,0\r
312 ¥³¥á¥ó¥È¤¬:3:1.7907,0\r
313 adipex:6:0,2.1826\r
314 htm´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ:3:0,1.7907\r
315 forums:3:0,1.7907\r
316 ¥á¥ë:4:0,1.9842\r
317 ´ê¤¤¿½:3:0,1.7907\r
318 ½¸¤á¤Þ¤·¤¿:4:0,1.9842\r
319 URL+http:9:0,2.1827\r
320 celebrex:3:0,1.7907\r
321 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î:7:2.1826,0\r
322 error:3:1.7907,0\r
323 ²ñ¤¦:3:0,1.7907\r
324 ¼ÁÌä:8:2.1826,0\r
325 °ì½ï:11:0,2.1828\r
326 ¶¯À©Åª¤Ë:3:1.7907,0\r
327 http+pure:5:0,2.1825\r
328 ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸:4:0,1.7907\r
329 ¸«¤¿¿Í:3:0,1.7907\r
330 ¾Êά:3:1.7907,0\r
331 ÃΤé¤Ê¤¤:5:0,2.1825\r
332 slot:4:0,1.9842\r
333 ¥Ú¡¼¥¸¤Ë:10:2.1827,0\r
334 ´°Á´ÌµÎÁ¤Î:4:0,1.9842\r
335 wiki¤Î:4:1.9842,0\r
336 ÃËÀ­¤Î:12:0,2.1828\r
337 ½Ð²ñ¤¨¤¿:4:0,1.9842\r
338 ¿ÍºÊ+½Ï½÷:4:0,1.9842\r
339 ÁÇÀ²:5:1.7907,0\r
340 Á°¤Ë:3:1.7907,0\r
341 html+buy:3:0,1.7907\r
342 ¥ö·î:8:0,2.1826\r
343 À¤³¦:3:0,1.7907\r
344 ¥ê¥¹¥È¤ò:3:1.7907,0\r
345 ¼Ì¿¿:11:0,2.1828\r
346 ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È:3:0,1.7907\r
347 method:3:1.7907,0\r
348 ÁÛÁü:4:0,1.9842\r
349 ȽÄê:3:1.7907,0\r
350 µ­½Ò:10:2.1827,0\r
351 µ¹¤·¤¯¤ª:8:0,2.1826\r
352 ¥ì¥¹:6:0,2.1825\r
353 ½ñ¤­´¹:13:2.1829,0\r
354 ¥Ý¥¤¥ó¥È:6:0,2.1826\r
355 Íè¤Æ²¼:3:0,1.7907\r
356 ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë:3:1.7907,0\r
357 ½÷À­Ã£¤¬:3:0,1.7907\r
358 ²ÄǽÀ­:5:1.9842,0\r
359 ¥ö·î¤Ç:3:0,1.7907\r
360 core:5:2.1825,0\r
361 ¸å¤Ï:5:0,1.7907\r
362 ÀßÄê¤ò:4:1.9842,0\r
363 up+the:4:0,1.9842\r
364 Êý¤Ë:6:0,2.1825\r
365 ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó:4:0,1.7907\r
366 ´¶¤¸¤Ç:6:0,1.9842\r
367 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï:7:2.1826,0\r
368 ¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é:4:0,1.9842\r
369 serebu+final+love:16:0,2.1830\r
370 ɬÍ×:27:2.1833,0\r
371 levitra:3:0,1.7907\r
372 web+fc2+com:5:0,2.1825\r
373 final+love:25:0,2.1833\r
374 irete+info+ia03kh11:3:0,1.7907\r
375 ¥Ñ¥½¥³¥ó:3:0,1.7907\r
376 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï:3:1.7907,0\r
377 ½èÍý¤ò:3:1.7907,0\r
378 ÉáÄ̤Î:6:0,2.1825\r
379 ¥µ¥¤¥È¤Ç:7:0,2.1826\r
380 lib+Wiki+pm:3:1.7907,0\r
381 º£Ç¯:3:0,1.7907\r
382 ¿¦¶È:3:0,1.7907\r
383 ľÀÜ:6:1.9842,0\r
384 users:5:0,2.1825\r
385 ÅÙ¤Ë:3:1.7907,0\r
386 °ÂÄêÈǤÎ:3:1.7907,0\r
387 ¼«Ê¬¤¬:6:0,2.1825\r
388 melkko+net:4:0,1.9842\r
389 »×¤¤¤Þ¤¹¤¬:11:2.1827,0\r
390 vboya+h:3:0,1.7907\r
391 Ãæ+Ì£:3:0,1.7907\r
392 results:3:0,1.7907\r
393 Êý¤¬:11:0,2.1827\r
394 Parser:3:1.7907,0\r
395 ¥Ð¥°¥È¥é¥Ã¥¯:3:1.7907,0\r
396 ½Ð²ñ¤¤¤òµá:11:0,2.1828\r
397 quizilla:3:0,1.7907\r
398 Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤:4:0,1.9842\r
399 ¿¤¤¤È:5:0,1.7907\r
400 category:6:2.1826,0\r
401 ¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥ë:3:0,1.7907\r
402 ²òÅà:3:1.7907,0\r
403 ËèÆü:9:0,2.1827\r
404 from:4:0,1.9842\r
405 ¥¿¥°ÁÞÆþ¥×¥é¥°¥¤¥ó:3:1.7907,0\r
406 vlzh+com:12:0,2.1828\r
407 ÌܤÇ:3:0,1.7907\r
408 Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
409 ÊüÂê:8:0,2.1826\r
410 ½Ð¤¹:4:0,1.7907\r
411 fswiki+poi:5:2.1825,0\r
412 ¾ò·ï:4:0,1.7907\r
413 ¥³¥³http:3:0,1.7907\r
414 600:3:0,1.7907\r
415 º£Æü:8:0,2.1826\r
416 Internal+Server:3:1.7907,0\r
417 1¹Ô:3:1.7907,0\r
418 Íßµá¤òËþ:3:0,1.7907\r
419 ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ:3:0,1.7907\r
420 FSwiki:4:1.9842,0\r
421 ¥µ¡¼¥Ð¤Ë:3:1.7907,0\r
422 ½Ð²ñ¤¨¤ë:3:0,1.7907\r
423 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë:4:1.9842,0\r
424 href+http+members:5:0,2.1825\r
425 »ÒWiki:5:2.1825,0\r
426 FSWiki:25:2.1833,0\r
427 blackjack:3:0,1.7907\r
428 ̾Á°:7:2.1825,0\r
429 http+blog:3:0,1.7907\r
430 ´°Á´ÌµÎÁ:25:0,2.1833\r
431 idea:3:0,1.7907\r
432 ¥À¥á:7:2.1826,0\r
433 ´üÂÔ:6:0,1.9842\r
434 ºÇ¶á:16:0,2.1829\r
435 ľÀܽ÷À­:3:0,1.7907\r
436 ÊÔ½¸¤Î:3:1.7907,0\r
437 ´õ˾:12:0,2.1828\r
438 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò:17:2.1830,0\r
439 ath:6:0,2.1826\r
440 href+http+vboya:3:0,1.7907\r
441 http+serebu:27:0,2.1834\r
442 ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼:6:0,2.1826\r
443 Software:5:2.1825,0\r
444 attach:6:2.1825,0\r
445 ;¤ê:3:0,1.7907\r
446 ÃËÀ­¤â:5:0,2.1825\r
447 ̵ÂÌ:5:0,2.1825\r
448 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò:7:2.1826,0\r
449 com+bc:5:0,2.1825\r
450 À§È󻲲ò¼¤µ¤¤http:3:0,1.7907\r
451 ¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨:6:2.1825,0\r
452 ¥Ç¡¼¥È:4:0,1.9842\r
453 ¿®ÍÑÂè°ì:3:0,1.7907\r
454 ultram+order+ultram:3:0,1.7907\r
455 all:9:0,2.1827\r
456 Á´¤Æ̵ÎÁ:5:0,2.1825\r
457 Àµ¤·¤¯:7:2.1826,0\r
458 ±¿±Ä:7:0,2.1826\r
459 Åö¥µ¥¤¥È¤Ï:7:0,2.1826\r
460 s1+freexy:4:0,1.9842\r
461 pure:11:0,2.1828\r
462 ¥³¥Á¥é¤«¤é:3:0,1.7907\r
463 online+url+a:5:0,2.1825\r
464 m+_+_:3:1.7907,0\r
465 ¥á¥Ë¥å¡¼:5:1.9842,0\r
466 docs:3:1.7907,0\r
467 hart+com:5:0,2.1825\r
468 ¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥°¥¤¥ó:5:2.1825,0\r
469 ¥³¥á¥ó¥È¤ò:5:2.1825,0\r
470 ¶â»ý¤Á¤Î:3:0,1.7907\r
471 ½µ1:3:0,1.7907\r
472 ¥¨¥Ã¥Á¤Ê:5:0,2.1825\r
473 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»È:5:2.1825,0\r
474 com+users:5:0,2.1825\r
475 ¾ðÊó¤ò:7:0,2.1825\r
476 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò²þ¤:3:1.7907,0\r
477 ÏÃÂê:5:0,2.1825\r
478 ¸ÄÊÌ:3:1.7907,0\r
479 ¥Ö¥é¥¦¥¶:5:2.1825,0\r
480 ½÷¤Ï:3:0,1.7907\r
481 »Ò¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó:3:0,1.7907\r
482 locate+object+method:3:1.7907,0\r
483 Áª¤Ö:3:0,1.7907\r
484 http+sky:5:0,2.1825\r
485 You:5:0,1.9842\r
486 µ¤»ý:11:0,2.1828\r
487 ´õ˾¤Î½÷À­:3:0,1.7907\r
488 ÊÔ½¸:16:2.1830,0\r
489 »ØÄê:23:2.1833,0\r
490 perfections:3:0,1.7907\r
491 ³Æ¥Ú¡¼¥¸:5:2.1825,0\r
492 wiki+cgi+page:4:1.9842,0\r
493 ½÷À­¾Ò²ð¥µ¡¼¥¯¥ë:3:0,1.7907\r
494 buy+phentermine+url:4:0,1.9842\r
495 EditPage+pm:3:1.7907,0\r
496 the+good:3:0,1.7907\r
497 ºÐ¤Ç:3:0,1.7907\r
498 phentermine+a+http:4:0,1.9842\r
499 Î㤨¤Ð:6:1.9842,0\r
500 »ÄÇ°:7:2.1826,0\r
501 young+teens:3:0,1.7907\r
502 ÁȤ߹þ:4:1.9842,0\r
503 pure+final+love:5:0,2.1825\r
504 ·Ç¼¨ÈĤË:4:0,1.7907\r
505 µá¤á:3:0,1.7907\r
506 ½¸¤á¤Þ¤·¤¿ÌµÎÁ:3:0,1.7907\r
507 Session:3:1.7907,0\r
508 ´Êñ¤Ê:7:2.1825,0\r
509 utfk:3:0,1.7907\r
510 ¾õÂÖ:7:2.1825,0\r
511 ¼Ì¿¿¤ò:3:0,1.7907\r
512 ´°Á´ÌµÎÁ¤Ç:6:0,2.1826\r
513 http+cb402:6:0,2.1826\r
514 www+quizilla+com:3:0,1.7907\r
515 net+a9:5:0,2.1825\r
516 °ìÈÖ:5:0,2.1825\r
517 world:4:0,1.9842\r
518 this+url:3:0,1.7907\r
519 very:4:0,1.9842\r
520 1¿Í:3:0,1.7907\r
521 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò:3:1.7907,0\r
522 xanax:3:0,1.7907\r
523 store:3:0,1.7907\r
524 ¥³¥ó:3:0,1.7907\r
525 FrontPage:6:2.1826,0\r
526 ¥ä¥ê¥Þ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç:3:0,1.7907\r
527 ¿·µ¬:3:0,1.7907\r
528 2¤ò:5:2.1825,0\r
529 ½ñ¤­:27:2.1833,0\r
530 ƱÍÍ:12:2.1828,0\r
531 http+members:5:0,2.1825\r
532 ´õ˾¤Î:4:0,1.9842\r
533 comment:10:2.1827,0\r
534 ¸¢¸Â:3:1.7907,0\r
535 ¥Ú¡¼¥¸¤ò:21:2.1831,0\r
536 ºòÆü¤ä:3:1.7907,0\r
537 ÉÕ¤­:15:0,2.1829\r
538 config:5:2.1825,0\r
539 ¥Á¥§¥Ã¥¯:13:2.1828,0\r
540 º£·î:6:0,2.1826\r
541 Èà½÷:6:0,2.1826\r
542 µ¤ÉÕ:3:1.7907,0\r
543 ̾¤Î:3:1.7907,0\r
544 http+pure+final:5:0,2.1825\r
545 ¶ñÂÎŪ:4:1.9842,0\r
546 sexfriend+club+net:4:0,1.9842\r
547 Âθ³:6:0,2.1826\r
548 BBS¥µ¥Ý¡¼¥È·Ç¼¨ÈÄ:6:2.1826,0\r
549 ´Ö¤Ë:5:0,1.7907\r
550 Ʊº­:4:1.9842,0\r
551 business:3:0,1.7907\r
552 Åö¥µ¥¤¥È:15:0,2.1829\r
553 Ê£¿ô¹Ô¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
554 °ìÀÚ:5:0,2.1825\r
555 ½÷À­¤¬:15:0,2.1829\r
556 ´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ+Õ»Ìô:3:0,1.7907\r
557 biz+cas:11:0,2.1828\r
558 ³Ø½¬:3:1.7907,0\r
559 Í·¤Ó¤Ë:7:0,2.1826\r
560 »²²Ã¼Ô:3:0,1.7907\r
561 href+http+volny:3:0,1.7907\r
562 setup:7:2.1826,0\r
563 ½÷À­¾Ò²ð:3:0,1.7907\r
564 users+phentermine:3:0,1.7907\r
565 ÉÔ°Â:4:0,1.7907\r
566 ²þ¤:6:2.1826,0\r
567 ºÇ½é¤«¤é:4:1.9842,0\r
568 ½Ï½÷:7:0,2.1826\r
569 ºîÀ®:27:2.1833,0\r
570 adderall:4:0,1.9842\r
571 ¶â¤ò²Ô:6:0,2.1826\r
572 ¿È¤ò:3:0,1.7907\r
573 h+fc2+com:4:0,1.9842\r
574 Æü¤Ë:4:0,1.7907\r
575 ²Ô¤°:4:0,1.9842\r
576 ¥Ú¡¼¥¸¤Ï:3:1.7907,0\r
577 µ¡Ç½¤¬:4:1.9842,0\r
578 THE:3:0,1.7907\r
579 picture:3:0,1.7907\r
580 ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤ì¤Ð:3:0,1.7907\r
581 quizilla+com+users:3:0,1.7907\r
582 Éôʬ:12:2.1828,0\r
583 ¥µ¡¼¥Ð:11:2.1827,0\r
584 ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×:3:0,1.7907\r
585 ¸¶°ø:12:2.1828,0\r
586 ½Ð¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
587 ¥­¡¼¥ï¡¼¥É:3:1.7907,0\r
588 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬:5:1.9842,0\r
589 a10:3:0,1.7907\r
590 PDF¤Ë¤Ï:3:1.7907,0\r
591 ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó:3:1.7907,0\r
592 include¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
593 ËͤÏ:4:0,1.7907\r
594 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó:3:1.7907,0\r
595 ¥µ¡¼¥Ó¥¹:4:0,1.9842\r
596 http+serebu+biz:11:0,2.1828\r
597 ÃËÀ­¤ò:4:0,1.9842\r
598 done:4:0,1.9842\r
599 °ìÅÙ+»ä:3:0,1.7907\r
600 ¿½¤·¾å:3:0,1.7907\r
601 ne+jp:4:0,1.7907\r
602 ½ñ¼°:5:2.1825,0\r
603 ´°Á´¤Ë:3:0,1.7907\r
604 °ÂÄêÈÇ:4:1.9842,0\r
605 Ê罸Ãæ:4:0,1.9842\r
606 µÕ¤Ë:4:0,1.7907\r
607 com+buy:3:0,1.7907\r
608 ºÇ¿·¤Î:5:1.9842,0\r
609 Hi+my:3:0,1.7907\r
610 µá¤á¤Æ¤ë:3:0,1.7907\r
611 ÃËÀ­¤â½÷À­:3:0,1.7907\r
612 http+vboya+h:3:0,1.7907\r
613 ¶â¤ò:14:0,2.1829\r
614 »þ´Ö:25:0,2.1833\r
615 Á´°÷:3:0,1.7907\r
616 ;¤ê¥¨¥Ã¥Á:3:0,1.7907\r
617 Îø¿Íõ:3:0,1.7907\r
618 CGI2:3:1.7907,0\r
619 Ê£¿ô¤Î:5:1.9842,0\r
620 serebu+biz+cas:11:0,2.1828\r
621 ¥í¥°:6:2.1826,0\r
622 ultram+a:3:0,1.7907\r
623 ¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò:4:0,1.9842\r
624 ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
625 ¥Ç¡¼¥¿:6:2.1826,0\r
626 like+this:4:0,1.9842\r
627 ²þÎÉ:3:1.7907,0\r
628 ³ä¤êÀÚ:16:0,2.1830\r
629 ½÷À­¤Ï:7:0,2.1826\r
630 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î:6:2.1826,0\r
631 phentermine+online+a:5:0,2.1825\r
632 Õ»Ìô¥À¥¤¥¨¥Ã¥È:5:0,2.1825\r
633 url:13:0,2.1829\r
634 irete:4:0,1.9842\r
635 ¾¤Ë:4:1.7907,0\r
636 ¥µ¥¤¥È¤òÄÌ:3:0,1.7907\r
637 sky+hart+com:5:0,2.1825\r
638 ¥ä¥Ð:3:0,1.7907\r
639 ÎÁ¶â¤Ï:4:0,1.9842\r
640 furniture:3:0,1.7907\r
641 div:3:1.7907,0\r
642 Ëè¤Ë:5:1.9842,0\r
643 can:5:0,2.1825\r
644 http+www+ok3e:3:0,1.7907\r
645 ¥¬¥ó¥¬¥ó:3:0,1.7907\r
646 5+6¤Ç:3:1.7907,0\r
647 BBS:11:2.1827,0\r
648 ƳÆþ:6:2.1825,0\r
649 Thanks+http:6:0,2.1826\r
650 ¥µ¡¼¥¯¥ë:9:0,2.1827\r
651 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬:8:2.1826,0\r
652 ¶õÇò:3:1.7907,0\r
653 ¥µ¥¤¥È¤ò:14:0,2.1829\r
654 °Â¿´¤·¤Æ¤´:7:0,2.1826\r
655 ³Î¼Â:9:0,2.1827\r
656 Footer¤Ë:5:2.1825,0\r
657 ¿ÍºÊ¤¬:3:0,1.7907\r
658 Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼:6:0,2.1826\r
659 ¥½¡¼¥¹¤Î:3:1.7907,0\r
660 ·ÀÌó:4:0,1.9842\r
661 site:34:0,2.1837\r
662 cheap+phentermine:4:0,1.9842\r
663 Thank:4:0,1.9842\r
664 cialis:6:0,2.1826\r
665 3+html+http:3:0,1.7907\r
666 Google:3:1.7907,0\r
667 quote:3:0,1.7907\r
668 °ìÈÌ:4:1.9842,0\r
669 ¿Í½¸:3:0,1.7907\r
670 6¤Ë:3:1.7907,0\r
671 ²Ä°¦¤¤:4:0,1.9842\r
672 µ¤¤Î:3:0,1.7907\r
673 ¥Ï¥á:5:0,2.1825\r
674 ¥Í¥Ã¥È:4:0,1.9842\r
675 ¼¡¤Î:4:0,1.7907\r
676 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò:13:2.1829,0\r
677 ľ¥¢¥É:3:0,1.7907\r
678 ¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤ò:3:1.7907,0\r
679 ¹â¤¤:5:0,2.1825\r
680 ath+cx+serebu:4:0,1.9842\r
681 will:4:0,1.9842\r
682 here:3:0,1.7907\r
683 »²²Ã:11:0,2.1828\r
684 the+good+work:3:0,1.7907\r
685 htm´ÁÊýÌô:3:0,1.7907\r
686 design+http:3:0,1.7907\r
687 ¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©:3:0,1.7907\r
688 ¼ê½ç:4:1.7907,0\r
689 Í¥Îɽвñ¤¤·Ï:3:0,1.7907\r
690 sblog:5:0,2.1825\r
691 ¸¡Æ¤:5:2.1825,0\r
692 A+A+href:5:0,2.1825\r
693 ÀÚ¤ê:5:0,2.1825\r
694 ¾¯¤Ê¤¤:5:0,1.9842\r
695 ²èÁü¤Î:3:1.7907,0\r
696 ¿¼¤¤:3:0,1.7907\r
697 ½÷À­¤È:5:0,2.1825\r
698 Keep+up+the:3:0,1.7907\r
699 »ö¤¬½ÐÍè:4:0,1.9842\r
700 ¸ß¤¤:4:0,1.9842\r
701 ´Ø·¸¤òµá:4:0,1.9842\r
702 http+fswiki:5:2.1825,0\r
703 ¾ì¹ç¤Ë:12:2.1828,0\r
704 site+Thanks+http:6:0,2.1826\r
705 ¿Í½¸¤á¤¿Íð¸ò:3:0,1.7907\r
706 teens:3:0,1.7907\r
707 ²á¤´¤·:3:0,1.7907\r
708 FAQ:5:2.1825,0\r
709 Í­¸ú:8:2.1826,0\r
710 ¼ñÌ£:3:0,1.7907\r
711 Ⱦ¿®È¾µ¿:4:0,1.9842\r
712 »þ´Ö¤ò²á:3:0,1.7907\r
713 See:3:0,1.7907\r
714 ´ÉÍý¼Ô¤Ë:3:1.7907,0\r
715 »ö¤¬:5:0,2.1825\r
716 µ­½Ò¤ò:3:1.7907,0\r
717 ´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â:3:1.7907,0\r
718 ÈÎÇä:3:0,1.7907\r
719 ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï:3:1.7907,0\r
720 via+package+Wiki:3:1.7907,0\r
721 plugin:27:2.1834,0\r
722 ÌÜ»Ø:3:0,1.7907\r
723 wiki+wiki+cgi:5:2.1825,0\r
724 website:9:0,2.1827\r
725 ok3e:3:0,1.7907\r
726 with+Perl5:3:1.7907,0\r
727 NobodyExplorer:3:1.7907,0\r
728 40Âå:3:0,1.7907\r
729 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð:3:1.7907,0\r
730 ¾åµ­:8:2.1826,0\r
731 ¼ê½ç¤ò:3:1.7907,0\r
732 ÍßµáÉÔËþ:3:0,1.7907\r
733 ÀäÂÐ:6:0,2.1825\r
734 blog:5:0,1.9842\r
735 ¼ê¿ô:4:1.7907,0\r
736 ÃçÎÉ:6:0,2.1826\r
737 ²¼¤µ¤¤¤Í:4:0,1.9842\r
738 phentermine+url+a:4:0,1.9842\r
739 ¥á¥½¥Ã¥É:5:2.1825,0\r
740 Íßµá:4:0,1.9842\r
741 ¸Ä¿ÍŪ:6:0,1.9842\r
742 URL+http+www:7:0,2.1826\r
743 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë:13:2.1829,0\r
744 ºÇ¸å:5:1.9842,0\r
745 ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹:4:0,1.7907\r
746 ¸¡º÷¤·¤Æ²¼:3:0,1.7907\r
747 EditPage:3:1.7907,0\r
748 ²Õ½ê:4:0,1.7907\r
749 ½÷»Ò¹»À¸:3:0,1.7907\r
750 like+this+url:3:0,1.7907\r
751 »ÅÁÈ:5:2.1825,0\r
752 club+net:4:0,1.9842\r
753 ½Ð²ñ¤¤¤¬:5:0,2.1825\r
754 www+ok3e:3:0,1.7907\r
755 ÌÌÅÝ:5:2.1825,0\r
756 ´¶ÁÛ:4:0,1.7907\r
757 ¥Õ¥©¥ë¥À:3:1.7907,0\r
758 FSWiki¤ò:8:2.1826,0\r
759 for+you:3:0,1.7907\r
760 ÁÇŨ¤Ê½÷À­:4:0,1.9842\r
761 ºÎÍÑ:3:0,1.7907\r
762 »ØÄꤷ¤¿:3:1.7907,0\r
763 ÆÍÁ³¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó:3:0,1.7907\r
764 ath+cx:6:0,2.1826\r
765 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤â:3:1.7907,0\r
766 °Ê²¼¤Î:13:2.1828,0\r
767 Error:5:2.1825,0\r
768 Êý¤â:3:0,1.7907\r
769 ¼Â¹Ô:7:2.1826,0\r
770 name:5:1.7907,0\r
771 ËÜÅö¤Ë½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
772 »Ò¶¡:4:0,1.9842\r
773 a+http:13:0,2.1829\r
774 µ¡Ç½¤ò:9:2.1827,0\r
775 ´Ø¤·¤Æ¤Ï:4:1.7907,0\r
776 ¸¡º÷¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
777 net½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
778 ¥×¥é¥°¥¤¥ó:60:2.1848,1.2337\r
779 ÃΤ餻:3:0,1.7907\r
780 »ÈÍѤ·¤¿:5:2.1825,0\r
781 html+http+www:3:0,1.7907\r
782 ¶¦Í­:5:2.1825,0\r
783 ÃíÌÜ:3:0,1.7907\r
784 fswiki+poi+jp:5:2.1825,0\r
785 love+net:25:0,2.1833\r
786 lycos+co:5:0,2.1825\r
787 sendmail:4:1.9842,0\r
788 Install:7:2.1826,0\r
789 http+www+nnili:3:0,1.7907\r
790 wiki+wiki:5:2.1825,0\r
791 »î¤·:4:0,1.9842\r
792 ÊÖ»ö¤¬:3:0,1.7907\r
793 fc2+com:9:0,2.1827\r
794 ÀëÅÁ:6:0,2.1826\r
795 chown:3:1.7907,0\r
796 ̾¤Ë:3:1.7907,0\r
797 28ºÐ:5:0,2.1825\r
798 nice:9:0,2.1827\r
799 ɽ¼¨¤¬:3:1.7907,0\r
800 ³§ÍͤË:3:0,1.7907\r
801 cgi+bin:6:1.9842,0\r
802 ¶â»ý:4:0,1.9842\r
803 Á´Á³:3:0,1.7907\r
804 ÉÔËþ:6:0,2.1826\r
805 »Ô¾ì:3:0,1.7907\r
806 ÉáÃÊ:4:0,1.9842\r
807 ¼«Ëý:3:0,1.7907\r
808 html+a:3:0,1.7907\r
809 Âç¿Í:11:0,2.1828\r
810 ¼ê´Ö:5:2.1825,0\r
811 ÊüÂê+¼Ì¥á:4:0,1.9842\r
812 °ú¿ô:3:1.7907,0\r
813 ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×:3:0,1.7907\r
814 0¤Ç:3:1.7907,0\r
815 ½Ð²ñ¤¤:31:0,2.1836\r
816 ¹ç¤¤:4:0,1.9842\r
817 ¥¢¥½¥³:7:0,2.1826\r
818 ¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð:3:0,1.7907\r
819 ¥»¥Õ¥ìÊ罸Ãæ:3:0,1.7907\r
820 order+ultram:3:0,1.7907\r
821 Ï¢Íí²¼¤µ¤¤:5:0,2.1825\r
822 ÊýË¡:24:2.1832,0\r
823 ¾¯¤·:8:2.1825,1.7907\r
824 ÄɲÃ:22:2.1831,1.7907\r
825 net:78:1.2337,2.1855\r
826 ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó:3:1.7907,0\r
827 ÊüÂê+¼Ì:4:0,1.9842\r
828 cgimembera+org:3:0,1.7907\r
829 ÉÔ­:3:1.7907,0\r
830 ¥Æ¥¹¥È:4:1.9842,0\r
831 hart:5:0,2.1825\r
832 ½÷À­Ã£¤¬³ä:3:0,1.7907\r
833 A+A:5:0,2.1825\r
834 are:5:0,2.1825\r
835 jp+wiki+cgi:5:2.1825,0\r
836 HTML:11:2.1828,0\r
837 ÍøÍѲ¼:3:0,1.7907\r
838 Ãæ¤Ë:9:2.1826,0\r
839 ½÷À­¤¬ÃËÀ­:3:0,1.7907\r
840 ³«È¯ÈǤÎ:3:1.7907,0\r
841 Very:8:0,2.1826\r
842 ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ:6:0,1.9842\r
843 ±þÊç:3:0,1.7907\r
844 ¥Ö¥é¥ó¥É:6:0,2.1826\r
845 ¥æ¡¼¥¶:6:2.1826,0\r
846 ÁêÅö:4:0,1.9842\r
847 ·Ï¥µ¥¤¥È¤Î:5:0,2.1825\r
848 kotowaru:4:0,1.9842\r
849 ´°Á´ÌµÎÁ¤À¤«¤é:3:0,1.7907\r
850 ¥ê¥ó¥¯¤ò:9:2.1827,0\r
851 ³Î¼Â¤Ë:5:0,2.1825\r
852 ·Ï¥µ¥¤¥È:13:0,2.1829\r
853 ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
854 ¶Ø»ß:4:1.7907,0\r
855 ²ò·è:11:2.1827,0\r
856 Æ°ºî:18:2.1831,0\r
857 ´ÁÊýÌô+ÀºÎϺÞ:3:0,1.7907\r
858 ̾¤ò:6:2.1826,0\r
859 Ï¢Íí:11:0,2.1828\r
860 yummycats+net+a9:5:0,2.1825\r
861 ɽ¼¨¤·¤Þ¤¹:4:1.7907,0\r
862 ²èÁü¤ò:3:1.7907,0\r
863 work:10:0,2.1827\r
864 Áª¤Ó:5:0,1.9842\r
865 ÉÕ¤­¹ç:15:0,2.1829\r
866 ÆÍÁ³:6:0,2.1826\r
867 http+volny:3:0,1.7907\r
868 File:4:1.9842,0\r
869 µ®Êý:20:0,2.1831\r
870 ²¼¤µ¤¤http:14:0,2.1829\r
871 pdf:3:1.7907,0\r
872 ´ÉÍý²èÌ̤Î:4:1.9842,0\r
873 Êý¤Î:4:1.7907,0\r
874 º£¤Þ¤Ç:3:0,1.7907\r
875 Æâ¤Ë:8:2.1826,0\r
876 ¸½¾Ý¤¬:3:1.7907,0\r
877 ¸µ¤Î:4:1.9842,0\r
878 ½Ð²ñ¤¤¥µ¥¤¥È:5:0,2.1825\r
879 ¼ç¿Í:7:0,2.1826\r
880 ·Á¼°¤Ç:4:1.9842,0\r
881 Hi+all:3:0,1.7907\r
882 30Âå:5:0,2.1825\r
883 prescription+a:3:0,1.7907\r
884 »²¾È:12:2.1828,0\r
885 ¿ÍºÊ¤ò:3:0,1.7907\r
886 ²ñ¤¨¤ë:6:0,2.1826\r
887 ¥Ú¡¼¥¸¤òºî:4:1.7907,0\r
888 ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó:3:0,1.7907\r
889 online:20:0,2.1831\r
890 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç:11:2.1828,0\r
891 ½÷À­¤â:8:0,2.1826\r
892 µ¤¤Ë¤Ê¤ë:3:0,1.7907\r
893 ¾¯¤·¤Ç¤â:3:0,1.7907\r
894 a+url+http:4:0,1.9842\r
895 Âå¤Î:5:0,2.1825\r
896 ÊØÍø:10:2.1827,0\r
897 ÈëÌ©¤Î:4:0,1.9842\r
898 ºòÆü¤ä°ìºòÆü:3:1.7907,0\r
899 ÇÛÃÖ:3:1.7907,0\r
900 http+vlzh+com:12:0,2.1828\r
901 ´¹¤¨¤ë:3:1.7907,0\r
902 final+love+net:25:0,2.1833\r
903 ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿:3:1.7907,0\r
904 ia03kh11:3:0,1.7907\r
905 »þ¤ÏËÜÅö:3:0,1.7907\r
906 ¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò:4:0,1.9842\r
907 A+href:6:0,2.1826\r
908 µö²Ä:4:1.7907,0\r
909 ÃËÀ­¤Ë:3:0,1.7907\r
910 ¥á¥½¥Ã¥É¤ò:3:1.7907,0\r
911 »È¤¨¤Ê¤¤:3:1.7907,0\r
912 cgimembera:3:0,1.7907\r
913 µ®Êý¤Ë:3:0,1.7907\r
914 pm+line:5:2.1825,0\r
915 ¥¿¥¤¥È¥ë:3:1.7907,0\r
916 »ö¤ò:4:0,1.7907\r
917 ¥³¥Ô¥Ú:4:0,1.9842\r
918 ¾ÜºÙ¤Ï:6:0,2.1825\r
919 ÆùËÀ:3:0,1.7907\r
920 ËÜÂÎ:3:1.7907,0\r
921 åºÎï¤Ê:3:0,1.7907\r
922 ̵ÎÁ:38:0,2.1838\r
923 FSWiki3+5:4:1.9842,0\r
924 index+html:5:0,2.1825\r
925 the+site:3:0,1.7907\r
926 Ãæ¿È:4:1.9842,0\r
927 Àڤä¿:7:0,2.1826\r
928 ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼:5:0,2.1825\r
929 ËÜÅö¤Ë:14:0,2.1829\r
930 ¾åµ­¤Î:4:1.9842,0\r
931 »È¤Ã¤Æ¤¤¤ë:5:2.1825,0\r
932 ½÷À­²ñ°÷ÍÍ:4:0,1.9842\r
933 html+phentermine:5:0,2.1825\r
934 lycos+co+uk:5:0,2.1825\r
935 Ʊ¤¸¥¨¥é¡¼:4:1.9842,0\r
936 À§È󻲲ò¼:3:0,1.7907\r
937 Server+Error:3:1.7907,0\r
938 ºÐ¤Î:4:0,1.9842\r
939 ¥Ð¥¤¥Ö:3:0,1.7907\r
940 ¾å¤²¤Þ¤¹:6:0,2.1825\r
941 ÀºÎϺÞ:4:0,1.9842\r
942 Í÷²¼¤µ¤¤http:3:0,1.7907\r
943 http+utfk:3:0,1.7907\r
944 Í·¤Ó¤ËÍè:5:0,2.1825\r
945 ½¼¼Â:4:0,1.7907\r
946 look:7:0,2.1826\r
947 action:3:1.7907,0\r
948 µ¹¤·¤¯¤ª´ê:8:0,2.1826\r
949 ǧ¼±:3:1.7907,0\r
950 Í­Æñ:3:0,1.7907\r
951 º£·î¤Î:3:0,1.7907\r
952 online+http:4:0,1.9842\r
953 µ®Êý¤Î:8:0,2.1826\r
954 ¶â¤¬:5:0,2.1825\r
955 mad+buttobi:4:0,1.9842\r
956 ¥Û¥Æ¥ë:4:0,1.9842\r
957 FreeStyleWiki3:3:1.7907,0\r
958 Èà»á:7:0,2.1826\r
959 ¶µ¤¨:3:0,1.7907\r
960 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£:5:2.1825,0\r
961 µÕ±ç½õ:6:0,2.1826\r
962 video:3:0,1.7907\r
963 »î¤·¤Æ¤ß¤Æ:4:0,1.7907\r
964 Æɤ߹þ:3:1.7907,0\r
965 ÁÞÆþ:6:2.1826,0\r
966 Sex:3:0,1.7907\r
967 ´Ä¶­ÀßÄê:3:1.7907,0\r
968 °Ê³°:6:2.1825,0\r
969 text:3:1.7907,0\r
970 href+http+www:17:0,2.1830\r
971 ´Êñ¤Ë¤ª:3:0,1.7907\r
972 erectile+dysfunction:3:0,1.7907\r
973 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í:3:1.7907,0\r
974 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê:23:2.1833,0\r
975 ¶¯À©Åª:3:1.7907,0\r
976 ½ñ¼°¤ò:3:1.7907,0\r
977 cb402+ath+cx:6:0,2.1826\r
978 ¤É¤¦¤ä¤é:3:1.7907,0\r
979 site+Thanks:6:0,2.1826\r
980 ¿Íµ¤¤Î:3:0,1.7907\r
981 A+href+http:6:0,2.1826\r
982 °ìÉô:4:1.9842,0\r
983 Prescription:3:0,1.7907\r
984 ¾Ðhttp:3:0,1.7907\r
985 ´ê¤¤Ã×:6:0,2.1825\r
986 ¾¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
987 setup+dat:6:2.1826,0\r
988 htm:8:0,2.1826\r
989 ¥Ú¡¼¥¸Ì¾:6:2.1826,0\r
990 µá¤á¤ë:8:0,2.1826\r
991 ¥µ¥Ý¡¼¥È·Ç¼¨ÈÄ:7:2.1826,0\r
992 cas:11:0,2.1828\r
993 Unix:3:1.7907,0\r
994 deai:3:0,1.7907\r
995 Cookie:3:1.7907,0\r
996 Æ°²è:7:0,2.1826\r
997 ÊÙ¶¯:4:1.7907,0\r
998 Âç¾æÉ×:5:1.9842,0\r
999 ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É:4:1.9842,0\r
1000 serebu+biz:11:0,2.1828\r
1001 »²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«:3:0,1.7907\r
1002 ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹:11:0,2.1828\r
1003 ½ÐÎϤ¹¤ë:3:1.7907,0\r
1004 ¥×¥í¥Ð¥¤¥À:3:1.7907,0\r
1005 BBS¥µ¥Ý¡¼¥È:6:2.1826,0\r
1006 ´¶³Ð:3:0,1.7907\r
1007 ½é¿´¼Ô:7:0,2.1825\r
1008 ·Á¼°:8:2.1826,0\r
1009 Super:3:0,1.7907\r
1010 ²¡¤¹¤È:4:1.9842,0\r
1011 ¥¹¥Ú¡¼¥¹:7:2.1826,0\r
1012 »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë:3:1.7907,0\r
1013 ¼Â¸½:4:1.9842,0\r
1014 page:10:2.1827,0\r
1015 phentermine+a:8:0,2.1826\r
1016 ½÷¤Î»Ò:5:0,2.1825\r
1017 ¼ÂºÝ¤Î:4:1.7907,0\r
1018 ´í¸±:4:1.7907,0\r
1019 µ¡Ç½:19:2.1831,0\r
1020 phentermine:9:0,2.1827\r
1021 uk+kotowaru:4:0,1.9842\r
1022 more:6:0,2.1825\r
1023 ¥â¡¼¥É¤ò:3:1.7907,0\r
1024 ²ñ°÷:5:0,2.1825\r
1025 uk+kotowaruÅê¹ÆµñÈÝ:4:0,1.9842\r
1026 ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹http:3:0,1.7907\r
1027 tramadol:5:0,2.1825\r
1028 °À­:5:2.1825,0\r
1029 ¥³¥¢:3:1.7907,0\r
1030 poi+jp+wiki:5:2.1825,0\r
1031 ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:4:1.9842,0\r
1032 cx+serebu:4:0,1.9842\r
1033 than:4:0,1.9842\r
1034 »È¤¦:6:2.1825,0\r
1035 ¹ç¤¦:7:0,2.1826\r
1036 ·î¤Ç:4:0,1.9842\r
1037 include:7:2.1826,0\r
1038 õ¤·¤Î:3:0,1.7907\r
1039 ½¸¤Þ¤ê:4:0,1.9842\r
1040 ¸«½Ð:5:2.1825,0\r
1041 ¥Þ¥¸:4:0,1.9842\r
1042 À­¤Î:3:0,1.7907\r
1043 ¦¤Ç:5:2.1825,0\r
1044 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È:4:0,1.9842\r
1045 online+html:4:0,1.9842\r
1046 ¼ã¤¤:3:0,1.7907\r
1047 ultram:3:0,1.7907\r
1048 buy+phentermine+a:5:0,2.1825\r
1049 old:4:0,1.9842\r
1050 ¿ÈÂÎ:8:0,2.1826\r
1051 ÁÇŨ¤Ê:19:0,2.1831\r
1052 ¾Ü¤·¤¯¤Ï:11:0,2.1827\r
1053 URL¤ò:4:1.7907,0\r
1054 HTML¥¿¥°ÁÞÆþ:4:1.9842,0\r
1055 ·ÈÂÓ¤Î:3:0,1.7907\r
1056 À¸³è:6:0,2.1826\r
1057 ÊÌÁë¤Ç:3:1.7907,0\r
1058 ºÇ¶á¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
1059 Util:3:1.7907,0\r
1060 À©¸Â:8:2.1826,0\r
1061 ¥á¥ëͧ:3:0,1.7907\r
1062 object:4:1.9842,0\r
1063 Ëܵ¤:3:0,1.7907\r
1064 ÅÔ¹ç:4:0,1.9842\r
1065 ¥½¡¼¥¹¤ò¸«:3:1.7907,0\r
1066 tmpl:7:2.1826,0\r
1067 ÃÖ´¹:3:1.7907,0\r
1068 ¥á¡¼¥ë¤Î:5:0,1.9842\r
1069 melkko:4:0,1.9842\r
1070 Åê¹ÆµñÈÝ:5:0,2.1825\r
1071 ÍÆ»Ñ:3:0,1.7907\r
1072 ÁêÃÌ:4:0,1.7907\r
1073 ¿Í¤Ï:10:0,2.1827\r
1074 lycos:5:0,2.1825\r
1075 Æ°¤­¤Þ¤·¤¿:4:1.9842,0\r
1076 »È¤Ã¤Æ:4:1.9842,0\r
1077 url+http+www:6:0,2.1826\r
1078 Í÷²¼¤µ¤¤:8:0,2.1826\r
1079 poi:6:2.1826,0\r
1080 ÂԤäƤޤ¹http:3:0,1.7907\r
1081 Ëä¤á¹þ:3:1.7907,0\r
1082 º£¸å¤â:3:0,1.7907\r
1083 »Ùʧ¤¤¤·¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1084 http+www+quizilla:3:0,1.7907\r
1085 umask:3:1.7907,0\r
1086 ÌÂÏÇ:5:1.7907,0\r
1087 up+to:3:0,1.7907\r
1088 »É·ã¤ò:3:0,1.7907\r
1089 CVS:3:1.7907,0\r
1090 http+cb402+ath:6:0,2.1826\r
1091 ÍͤÊ:5:0,1.7907\r
1092 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï:4:1.9842,0\r
1093 Hello:9:0,2.1827\r
1094 ¥³¡¼¥É:4:1.9842,0\r
1095 Ëä¤á:3:1.7907,0\r
1096 ¥¹¥ì:4:0,1.9842\r
1097 sky:6:0,2.1826\r
1098 ²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
1099 ¶µ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1100 1¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
1101 html+Buy:3:0,1.7907\r
1102 ÃËÀ­¤Ï:5:0,2.1825\r
1103 ¿¿·õ:8:0,2.1826\r
1104 Wiki¤Ë:3:1.7907,0\r
1105 Í·¤Ó:5:0,2.1825\r
1106 ¿½¤·Ìõ:5:1.7907,0\r
1107 ¼ÂÁõ:11:2.1828,0\r
1108 ¹Ô¤ò:3:1.7907,0\r
1109 ´°Á´:5:0,2.1825\r
1110 final:25:0,2.1833\r
1111 Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í:3:0,1.7907\r
1112 ή½Ð:3:0,1.7907\r
1113 ºîÀ®¤·:3:1.7907,0\r
1114 what:3:0,1.7907\r
1115 ¸ß¤¤¤Î:4:0,1.9842\r
1116 ÉÔÎÑ:5:0,2.1825\r
1117 root:3:1.7907,0\r
1118 Ê£¿ô¹Ô:5:2.1825,0\r
1119 ÂçÃÀ:3:0,1.7907\r
1120 vboya:3:0,1.7907\r
1121 ²ñ°÷¿ô:3:0,1.7907\r
1122 the:19:0,2.1830\r
1123 ¾Ü¤·¤¤:7:0,2.1826\r
1124 Êý¤Ç:4:0,1.7907\r
1125 package+Wiki:3:1.7907,0\r
1126 ¼«¿®:4:0,1.9842\r
1127 ¥¿¥°¤ò:3:1.7907,0\r
1128 vlzh:12:0,2.1828\r
1129 1000:5:0,2.1825\r
1130 ºòÆü:3:1.7907,0\r
1131 ±ÇÁü:4:0,1.9842\r
1132 buttobi+net:4:0,1.9842\r
1133 at+lib:3:1.7907,0\r
1134 html+url:3:0,1.7907\r
1135 http+irete:4:0,1.9842\r
1136 ½÷À­¤ÈÃÎ:3:0,1.7907\r
1137 order+ultram+a:3:0,1.7907\r
1138 ¥¿¥°ÁÞÆþ:4:1.9842,0\r
1139 µÓÃí:3:1.7907,0\r
1140 27ºÐ:4:0,1.9842\r
1141 Ĺʸ:3:1.7907,0\r
1142 Íߤ·¤¤:5:0,1.9842\r
1143 ¾Ü¤·¤¯¤Ïhttp:4:0,1.9842\r
1144 ¥ä¥ê¥Þ¥ó:3:0,1.7907\r
1145 ¾¡¼ê:5:1.7907,0\r
1146 http+fswiki+poi:5:2.1825,0\r
1147 sexfriend+club:4:0,1.9842\r
1148 url+a:9:0,2.1827\r
1149 º£¤ä:3:0,1.7907\r
1150 ¥Ú¡¼¥¸¤¬:12:2.1828,0\r
1151 ¥¨¥é¡¼¤¬:12:2.1828,0\r
1152 Íߤ·¤¤¤Ç¤¹:5:0,1.7907\r
1153 ref:8:2.1826,0\r
1154 Í¥ÎÉ:6:0,2.1826\r
1155 ½÷»Ò:3:0,1.7907\r
1156 ¥«¥Æ¥´¥ê̾:3:1.7907,0\r
1157 È¿±Ç:6:2.1826,0\r
1158 ÊýË¡¤ò:3:1.7907,0\r
1159 qdq38:3:0,1.7907\r
1160 kotowaruÅê¹ÆµñÈÝ:4:0,1.9842\r
1161 ¸À¤¦¤È:3:0,1.7907\r
1162 good+site:4:0,1.9842\r
1163 Install+pm:7:2.1826,0\r
1164 you:19:0,2.1831\r
1165 ¹ç¥³¥ó:3:0,1.7907\r
1166 »Ï¤á¤Æ:3:0,1.7907\r
1167 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºî:3:1.7907,0\r
1168 Server:4:1.9842,0\r
1169 ÂçÊÑÊØÍø:3:1.7907,0\r
1170 ͽÄê:4:1.7907,0\r
1171 plugin+core:4:1.9842,0\r
1172 ñ°Ì:3:1.7907,0\r
1173 ³§ÍÍ:6:0,2.1825\r
1174 ¥¢¥¤¥Ç¥¢:4:1.9842,0\r
1175 mad+buttobi+net:4:0,1.9842\r
1176 ¸«¤¿ÌÜ:3:0,1.7907\r
1177 ¾¦ÉÊ:6:0,2.1826\r
1178 ÌäÂ꤬:4:0,1.7907\r
1179 a+href:46:0,2.1842\r
1180 ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï:5:0,1.9842\r
1181 GUCCI:4:0,1.9842\r
1182 hair:3:0,1.7907\r
1183 ¼è¤ê:10:2.1827,0\r
1184 for:14:0,2.1829\r
1185 cheap+phentermine+a:4:0,1.9842\r
1186 ÂԤäƤޤ¹:6:0,2.1826\r
1187 ¼«Í³:5:0,1.7907\r
1188 this+url+http:3:0,1.7907\r
1189 adipex+URL:3:0,1.7907\r
1190 ´ê¤¤:11:0,2.1827\r
1191 yummycats+net+a10:3:0,1.7907\r
1192 ½ÅÍ×:4:0,1.9842\r
1193 ¥µ¥¤¥È¤ò¤´¾Ò²ð:7:0,2.1826\r
1194 yummycats:15:0,2.1829\r
1195 ÃËÀ­:35:0,2.1838\r
1196 ²Ä°¦:4:0,1.9842\r
1197 Âбþ:20:2.1831,0\r
1198 ¥Ú¡¼¥¸¤Ç:4:1.9842,0\r
1199 ²Ä°¦¤¤»Ò:4:0,1.9842\r
1200 º£¤Ç¤Ï:3:0,1.7907\r
1201 http+sexfriend+club:4:0,1.9842\r
1202 ¥­¥ã¥Ã¥·¥å:7:2.1826,0\r
1203 »Ò¤À¤±¤ò:3:0,1.7907\r
1204 ´ØÏ¢:6:2.1825,0\r
1205 Í¥ÎÉ¥µ¥¤¥È¤ò:3:0,1.7907\r
1206 ´Ä¶­:11:2.1827,0\r
1207 Áª¤ÓÊüÂê:4:0,1.9842\r
1208 best+final:4:0,1.9842\r
1209 apache:3:1.7907,0\r
1210 Íè¤Æ:5:0,2.1825\r
1211 www+nnili:3:0,1.7907\r
1212 FSWiki3:4:1.9842,0\r
1213 Êó½·:3:0,1.7907\r
1214 Áê¼ê:17:0,2.1830\r
1215 ¥¤¥á¡¼¥¸:5:1.7907,0\r
1216 ÍøÍÑĺ:3:0,1.7907\r
1217 ²È²:3:0,1.7907\r
1218 ͧã:20:0,2.1831\r
1219 ¶á½ê:6:0,2.1826\r
1220 ¿½¤·:9:1.7907,2.1826\r
1221 href+http:52:1.2337,2.1845\r
1222 Ä󶡤ò:3:0,1.7907\r
1223 ˧̅:3:1.7907,0\r
1224 Members:4:0,1.9842\r
1225 ¥¬¥ó¥¬¥ó¤Î¥ä¥ê¥Þ¥ó:3:0,1.7907\r
1226 nice+site:7:0,2.1826\r
1227 ·ëº§¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
1228 this:9:0,2.1826\r
1229 sblog+cz:5:0,2.1825\r
1230 ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
1231 »þ¤Ï:5:0,1.9842\r
1232 Ç¥¿±:3:0,1.7907\r
1233 °Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ:6:0,2.1826\r
1234 °Â¿´¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
1235 package:3:1.7907,0\r
1236 volny+cz:3:0,1.7907\r
1237 ttp:4:0,1.9842\r
1238 ¥Ð¥°¤Ç¤¹:3:1.7907,0\r
1239 ¾Ü¤·¤¤¾ÜºÙ:3:0,1.7907\r
1240 ²¼¤Ë:3:1.7907,0\r
1241 ¥í¥°¥¤¥ó:5:1.9842,0\r
1242 »þÂå:5:0,2.1825\r
1243 Ãí°Õ:6:0,1.9842\r
1244 ¸ò´¹:4:0,1.9842\r
1245 Ç»¸ü:5:0,2.1825\r
1246 ÂçÀª:5:0,2.1825\r
1247 ɸ½à:5:2.1825,0\r
1248 Good:7:0,2.1826\r
1249 ¥µ¥¤¥È¤ò¤´:9:0,2.1827\r
1250 µ¤·Ú¤Ë:5:0,2.1825\r
1251 ¥«¥Æ¥´¥êÆâ:3:1.7907,0\r
1252 ʸ»ú:5:2.1825,0\r
1253 line:9:2.1826,0\r
1254 »È¤¤:12:2.1827,0\r
1255 http+sexfriend:4:0,1.9842\r
1256 ľ¸å:3:1.7907,0\r
1257 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:12:2.1828,0\r
1258 ²ÈÄí:3:0,1.7907\r
1259 calendar:3:1.7907,0\r
1260 net+a10:3:0,1.7907\r
1261 ¥ê¥ê¡¼¥¹:11:2.1828,0\r
1262 Âç¹¥:4:0,1.9842\r
1263 »²²Ã¼Ô¤Î¼Ì¿¿:3:0,1.7907\r
1264 °ÕÌ£:8:2.1826,0\r
1265 Jcode:4:1.9842,0\r
1266 Íð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë:3:0,1.7907\r
1267 ¼¡Âè:7:0,2.1825\r
1268 µëÎÁ:3:0,1.7907\r
1269 online+a:10:0,2.1827\r
1270 1¤Î:4:1.7907,0\r
1271 ¥¹¥Ñ¥à:4:1.9842,0\r
1272 »ÈÍÑ:19:2.1830,0\r
1273 ¥ª¥¹¥¹¥á:7:0,2.1826\r
1274 Ç»¸ü¤Ê:5:0,2.1825\r
1275 ÍøÍѲ¼¤µ¤¤:3:0,1.7907\r
1276 Ï¢Íí²¼:5:0,2.1825\r
1277 ½Ð²ñ:44:0,2.1841\r
1278 members:5:0,2.1825\r
1279 h+fc2:4:0,1.9842\r
1280 ¥¯¥ê¥Ã¥¯:8:2.1826,0\r
1281 ͧã¤È:4:0,1.9842\r
1282 000:5:0,2.1825\r
1283 ·Ð¸³¤Ê¤¤»Ò:3:0,1.7907\r
1284 php:6:0,2.1826\r
1285 ¥Ú¡¼¥¸Ì¾¤Î:3:1.7907,0\r
1286 °ìÍ÷:6:2.1826,0\r
1287 ÆþÎÏ:4:1.9842,0\r
1288 ¾ì¹ç¤Ë¤Ï:6:2.1826,0\r
1289 Ãæ¿´:5:0,1.7907\r
1290 Phentermine:3:0,1.7907\r
1291 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹:4:1.9842,0\r
1292 ɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
1293 ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë:4:0,1.9842\r
1294 Can:5:2.1825,0\r
1295 ¿Í¤Ë:10:0,2.1827\r
1296 ´Ä¶­¤Ç:5:2.1825,0\r
1297 INC:4:1.9842,0\r
1298 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë:3:1.7907,0\r
1299 www+cgimembera+org:3:0,1.7907\r
1300 ¸ß´¹À­:3:1.7907,0\r
1301 ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò:4:0,1.9842\r
1302 ¹¬±¿:3:0,1.7907\r
1303 ¥Ú¡¼¥¸¤Î:17:2.1830,0\r
1304 ¼ê½ç¤òƧ:3:1.7907,0\r
1305 ºÇ¶¯:3:0,1.7907\r
1306 woman+l:4:0,1.9842\r
1307 cgi+page:4:1.9842,0\r
1308 http+volny+cz:3:0,1.7907\r
1309 ¹ÔƬ:3:1.7907,0\r
1310 have+a:4:0,1.9842\r
1311 ʸ»ú²½:3:1.7907,0\r
1312 cgi¤Î:9:2.1827,0\r
1313 ¥µ¥¯¥é:9:0,2.1827\r
1314 men:6:0,2.1826\r
1315 Software+Error:3:1.7907,0\r
1316 game:3:0,1.7907\r
1317 I+like:6:0,2.1826\r
1318 utfk+com:3:0,1.7907\r
1319 ¥×¥ì¥¼¥ó¥È:3:0,1.7907\r
1320 °ÜÆ°:3:1.7907,0\r
1321 html+url+http:3:0,1.7907\r
1322 ¿Í¤È:4:0,1.9842\r
1323 a+href+http:46:0,2.1842\r
1324 irete+info:4:0,1.9842\r
1325 ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£:4:0,1.7907\r
1326 self:4:1.9842,0\r
1327 ¥Ø¥ë¥×:4:1.9842,0\r
1328 »ÅÍÍ:7:2.1826,0\r
1329 ¥¨¥Ã¥Á·Ð¸³¤Ê¤¤:3:0,1.7907\r
1330 _+_+m:3:1.7907,0\r
1331 ºîÀ®¤µ¤ì¤¿:3:1.7907,0\r
1332 ¿¿·õ¤Ë:6:0,2.1826\r
1333 ¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:8:2.1826,0\r
1334 ·Ï¥µ¥¤¥È¤Ç:3:0,1.7907\r
1335 Á´¤¯:3:0,1.7907\r
1336 ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É:5:2.1825,0\r
1337 pm¤Î:10:2.1827,0\r
1338 ʸ»úÎó¤Î:3:1.7907,0\r
1339 À¸À®:11:2.1828,0\r
1340 ¥¢¥É:3:0,1.7907\r
1341 ¿¤¤¤È»×:4:0,1.7907\r
1342 free:8:0,2.1826\r
1343 PDF:6:2.1826,0\r
1344 a+url:4:0,1.9842\r
1345 »×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬:3:1.7907,0\r
1346 ÁȤß:6:2.1826,0\r
1347 ÊÌÁë:3:1.7907,0\r
1348 Internal:3:1.7907,0\r
1349 well:3:0,1.7907\r
1350 fswiki:8:2.1826,0\r
1351 pm¤ò:10:2.1827,0\r
1352 ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1353 html+cialis:3:0,1.7907\r
1354 À¹¤ê:3:0,1.7907\r
1355 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î½ÐÎÏ:3:1.7907,0\r
1356 ʹ¤¤¤Æ:3:0,1.7907\r
1357 serebu:31:0,2.1836\r
1358 www+quizilla:3:0,1.7907\r
1359 ̵ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç:4:0,1.9842\r
1360 good:11:0,2.1828\r
1361 ¾ÜºÙ¤Ïhttp:5:0,2.1825\r
1362 htaccess:4:1.9842,0\r
1363 CGI+Session:3:1.7907,0\r
1364 »È¤¦¤È:4:1.9842,0\r
1365 ¥ì¥¹¤ò:3:0,1.7907\r
1366 ¥Ñ¥Ã¥Á:8:2.1826,0\r
1367 »²²Ã¼Ô¤Î:3:0,1.7907\r
1368 ¥»¥Õ¥ì¤ò:3:0,1.7907\r
1369 ÃΤé¤Ê¤¤¿Í:3:0,1.7907\r
1370 ¶½Ì£:18:0,2.1830\r
1371 ¥à¡¼¥Ó¡¼:3:0,1.7907\r
1372 »×¤¤¤Þ¤¹¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
1373 ¥¨¥é¡¼¤¬½Ð:9:2.1827,0\r
1374 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï:4:1.9842,0\r
1375 wife:3:0,1.7907\r
1376 yahoo:3:0,1.7907\r
1377 nnili+com:3:0,1.7907\r
1378 file:5:2.1825,0\r
1379 ÈëÌ©:11:0,2.1828\r
1380 ¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®:3:1.7907,0\r
1381 ʬ¤«¤ê¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1382 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë:3:1.7907,0\r
1383 ¶â¤òʧ:3:0,1.7907\r
1384 ¥Ð¥°:12:2.1828,0\r
1385 ¹¹¿·:14:2.1829,0\r
1386 ¿Í¿ô:4:0,1.9842\r
1387 2¤Ç:3:1.7907,0\r
1388 sky+hart:5:0,2.1825\r
1389 ÊÑ´¹:6:2.1826,0\r
1390 ÉÕ¤±:3:1.7907,0\r
1391 ̵ÎÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼:7:0,2.1826\r
1392 Á´¤Æ:12:0,2.1827\r
1393 °ã¤¤¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
1394 »È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
1395 Õ»Ìô:5:0,2.1825\r
1396 µ­Æþ:4:0,1.9842\r
1397 ¥¨¥¹¥±¡¼¥×:3:1.7907,0\r
1398 ÁªÂò:4:1.9842,0\r
1399 Í¥ÎÉ¥µ¥¤¥È:5:0,2.1825\r
1400 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó:7:2.1826,0\r
1401 ¼è¤ê¹þ:6:2.1826,0\r
1402 order:10:0,2.1827\r
1403 ¹ÔÌÜ:6:2.1826,0\r
1404 site+a:3:0,1.7907\r
1405 ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼:12:0,2.1828\r
1406 ¼«Ê¬¤Ç:5:1.7907,0\r
1407 EUC:3:1.7907,0\r
1408 info:17:0,2.1830\r
1409 ¥®¥ã¥ë:3:0,1.7907\r
1410 Thanks:11:0,2.1828\r
1411 generic:6:0,2.1826\r
1412 time:4:0,1.7907\r
1413 products:5:0,1.9842\r
1414 ¥½¡¼¥¹¤ò:7:2.1826,0\r
1415 ´ê¤¤¤·¤Þ¤¹http:6:0,2.1826\r
1416 º£¸å:4:0,1.7907\r
1417 enjoyed:3:0,1.7907\r
1418 ¿Íã:3:0,1.7907\r
1419 Ãפ·¤Þ¤¹:7:0,2.1826\r
1420 out:3:0,1.7907\r
1421 °Â¿´:20:0,2.1831\r
1422 ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë:13:0,2.1829\r
1423 °ìÍ÷¤ò:3:1.7907,0\r
1424 File+Spec:3:1.7907,0\r
1425 »ØŦ:3:1.7907,0\r
1426 ÉáÄ̤Ë:5:1.9842,0\r
1427 Âô»³¤Î:3:0,1.7907\r
1428 ǯÎð:7:0,2.1826\r
1429 º£²ó:11:0,2.1827\r
1430 ÁÞÆþ¥×¥é¥°¥¤¥ó:3:1.7907,0\r
1431 ¥Ñ¡¼¥ÈÊÔ½¸:4:1.9842,0\r
1432 ¥á¡¼¥ë¤¬:6:1.9842,0\r
1433 Ê̤Ë:5:1.9842,0\r
1434 a+a+href:10:0,2.1827\r
1435 ²áµî:3:1.7907,0\r
1436 ¦¤Î:3:1.7907,0\r
1437 and:18:0,2.1830\r
1438 ¥µ¥ó¥×¥ë:4:0,1.7907\r
1439 Æ°ºî¤ò:3:1.7907,0\r
1440 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:4:1.9842,0\r
1441 design:6:0,2.1826\r
1442 ½÷À­¤òÁª:3:0,1.7907\r
1443 Íߤ·¤¤¤Ç¤¹http:3:0,1.7907\r
1444 serebu+final:16:0,2.1830\r
1445 ¸«¤Æ²¼:5:0,1.9842\r
1446 Spec:4:1.9842,0\r
1447 nnili:3:0,1.7907\r
1448 ·Ð¸³:9:0,2.1826\r
1449 Buy:4:0,1.9842\r
1450 ·î¤Ë:7:0,2.1826\r
1451 kotowaruÅê¹ÆµñÈÝA:4:0,1.9842\r
1452 object+method:3:1.7907,0\r
1453 ¥µ¥¤¥º:4:1.9842,0\r
1454 ¿¤¤:3:0,1.7907\r
1455 choice:3:0,1.7907\r
1456 ¥³¥Á¥é:6:0,2.1826\r
1457 ¸«ÊüÂê:6:0,2.1826\r
1458 ÁÇŨ¤Ê½Ð²ñ:8:0,2.1826\r
1459 ¸å¤Ë:5:1.7907,0\r
1460 ¿½¤·¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1461 best+final+love:4:0,1.9842\r
1462 http+melkko:4:0,1.9842\r
1463 isweb:6:2.1826,0\r
1464 »×¤Ã¤Æ¤¤¤ë:3:0,1.7907\r
1465 »È¤¤Êý:8:2.1826,0\r
1466 °ìÅÙ:8:0,2.1826\r
1467 ʸ»úÎó:5:2.1825,0\r
1468 ¥ê¥ó¥¯Àè:4:1.9842,0\r
1469 Great:4:0,1.9842\r
1470 Wiki+pm:7:2.1826,0\r
1471 ½÷¤È¤·¤Æ:3:0,1.7907\r
1472 allegra:4:0,1.9842\r
1473 ¥á¡¼¥ë¤ò:5:0,1.7907\r
1474 »×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹:8:0,2.1826\r
1475 cb402:6:0,2.1826\r
1476 _+m:3:1.7907,0\r
1477 members+lycos:5:0,2.1825\r
1478 wiki+cgi:25:2.1833,0\r
1479 phentermine+html:4:0,1.9842\r
1480 Ä̤ê¤Ç¤¹:4:1.7907,0\r
1481 Æâ¤Î:7:2.1826,0\r
1482 °ÊÁ°:5:1.9842,0\r
1483 http+best+final:4:0,1.9842\r
1484 ÆϤ±¤·¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
1485 ºï½ü¤µ¤ì¤¿:3:1.7907,0\r
1486 Í×˾:6:0,1.9842\r
1487 ¹­¹ð:5:0,2.1825\r
1488 Í¥Îɽвñ¤¤:3:0,1.7907\r
1489 ±¿ÍÑ:4:1.9842,0\r
1490 ÉÕ¤±²Ã:3:1.7907,0\r
1491 °ì½ï¤Ë:6:0,2.1826\r
1492 ´Ø·¸¤ò:7:0,2.1826\r
1493 ´Þ¤à:3:1.7907,0\r
1494 ¥µ¥¤¥Èhttp:6:0,2.1826\r
1495 good+work:3:0,1.7907\r
1496 ½÷À­¤ò:11:0,2.1828\r
1497 ¸À¤¤¤Þ¤¹:5:0,2.1825\r
1498 ¥¹¥´¥¤:3:0,1.7907\r
1499 Ã˽÷:4:0,1.9842\r
1500 ºï½ü:12:2.1827,0\r
1501 pure+final:5:0,2.1825\r
1502 cb402+ath:6:0,2.1826\r
1503 Á´Éô¸«¤ì¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1504 without:3:0,1.7907\r
1505 »²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:4:1.7907,0\r
1506 t+locate:4:1.9842,0\r
1507 ½¤Àµ¤·¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
1508 ¼«Í³¤Ë:4:0,1.7907\r
1509 ʬ¤Î:3:0,1.7907\r
1510 lib:15:2.1829,0\r
1511 ³«È¯:6:1.9842,0\r
1512 journal+phentermine:3:0,1.7907\r
1513 µá¤á¤Æ¤¤¤ë:5:0,2.1825\r
1514 ËþºÜ:4:0,1.9842\r
1515 ŬÍÑ:4:1.9842,0\r
1516 ¥ê¥¹¥È:8:2.1826,0\r
1517 ¥µ¥¤¥È¤Ë:7:0,2.1826\r
1518 ¥¨¥Ã¥Á¤¬:3:0,1.7907\r
1519 journal:3:0,1.7907\r
1520 ¥â¡¼¥É:4:1.7907,0\r
1521 ³Ú¤·¤á¤ë:3:0,1.7907\r
1522 9825:3:0,1.7907\r
1523 dat:10:2.1827,0\r
1524 ¿ÍºÊ:19:0,2.1831\r
1525 info+ia03kh11:3:0,1.7907\r
1526 buy:15:0,2.1829\r
1527 Good+design:4:0,1.9842\r
1528 wiki:40:2.1840,0\r
1529 ¹¥¤­¤Ê:4:0,1.9842\r
1530 adipex+a:4:0,1.9842\r
1531 prescription+url:4:0,1.9842\r
1532 ȁȚ:8:0,2.1826\r
1533 ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:3:1.7907,0\r
1534 ³°Éô:4:1.9842,0\r
1535 ¹àÌÜ:4:1.9842,0\r
1536 ½ñ¤­¹þ:12:2.1827,0\r
1537 »Ò¤«¤é:3:0,1.7907\r
1538 Farm:8:2.1826,0\r
1539 ultram+url:3:0,1.7907\r
1540 Ãפ·¤Þ¤¹http:3:0,1.7907\r
1541 ½Ð²ñ¤¤¤Î:3:0,1.7907\r
1542 ³Î¤«¤Ë:5:1.9842,0\r
1543 club+net+pure:4:0,1.9842\r
1544 perfections+cx:3:0,1.7907\r
1545 ɽ¼¨¤¹¤ë:3:1.7907,0\r
1546 zip:7:2.1826,0\r
1547 »ÄÇ°¤Ê¤¬¤é:3:1.7907,0\r
1548 bbs2:3:1.7907,0\r
1549 like+your:3:0,1.7907\r
1550 ã¤ò:3:0,1.7907\r
1551 perl:13:2.1829,0\r
1552 º£¤Î:4:0,1.7907\r
1553 online+a+http:5:0,2.1825\r
1554 bin:6:1.9842,0\r
1555 Îø¿Í:5:0,2.1825\r
1556 http+melkko+net:4:0,1.9842\r
1557 Êݸ:4:1.9842,0\r
1558 Í÷²¼:8:0,2.1826\r
1559 co+uk+kotowaru:4:0,1.9842\r
1560 mod_perl:5:2.1825,0\r
1561 °ì¿Í:5:0,2.1825\r
1562 ÃËÀ­¤¬:3:0,1.7907\r
1563 ¥ê¥ó¥¯:17:2.1830,0\r
1564 that:4:0,1.9842\r
1565 ¹ÔƬ¤Ë:3:1.7907,0\r
1566 ɬ¤º:7:0,2.1826\r
1567 Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¶½Ì£:3:0,1.7907\r
1568 ¥Õ¥¡¥¤¥ë:31:2.1836,0\r
1569 m+_:3:1.7907,0\r
1570 url+http:13:0,2.1829\r
1571 ¾¯¤Ê¤¤½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
1572 erectile:3:0,1.7907\r
1573 sexfriend:4:0,1.9842\r
1574 freexy:4:0,1.9842\r
1575 cheap:12:0,2.1828\r
1576 ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
1577 dysfunction:3:0,1.7907\r
1578 more+than:3:0,1.7907\r
1579 ÁÇ¿Í:3:0,1.7907\r
1580 ¥¨¥Ã¥Á:28:0,2.1835\r
1581 Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è:3:0,1.7907\r
1582 ½÷»Ò¹»À¸23:3:0,1.7907\r
1583 ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î:3:1.7907,0\r
1584 º£¤¹¤°:4:0,1.9842\r
1585 °ÌÃÖ:3:1.7907,0\r
1586 ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®:4:1.9842,0\r
1587 ¿·¤·¤¤:7:0,2.1825\r
1588 l+cx:4:0,1.9842\r
1589 ´Ö°ã:7:2.1825,0\r
1590 Áê¼ê¤òõ:4:0,1.9842\r
1591 jp+wiki:6:2.1826,0\r
1592 Perl5:4:1.9842,0\r
1593 ½÷À­:63:1.2337,2.1849\r
1594 À¹¤ê¾å:3:0,1.7907\r
1595 ¿Íµ¤:9:0,2.1827\r
1596 MIME+Base64:5:2.1825,0\r
1597 ½êÍ­¼Ô:4:1.9842,0\r
1598 Wiki¤Î:3:1.7907,0\r
1599 like:9:0,2.1826\r
1600 ÀºÎϺÞ+Õ»Ìô:3:0,1.7907\r
1601 ÃËÀ­¤«¤é:3:0,1.7907\r
1602 Æ°ºî¤·¤Þ¤·¤¿:4:1.9842,0\r
1603 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬:4:1.9842,0\r
1604 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¦:3:1.7907,0\r
1605 ¸À¤Ã¤Æ:8:0,2.1826\r
1606 ´ÉÍý:10:2.1827,0\r
1607 ¥²¡¼¥à¤Î:4:0,1.7907\r
1608 åºÎï:4:0,1.9842\r
1609 Á°¤Î:5:1.9842,0\r
1610 100:11:0,2.1827\r
1611 ƱÍͤÎ:9:2.1827,0\r
1612 ¤È¤Ã¤Ó¤Ã¤­¤ê¤Î:3:0,1.7907\r
1613 Æþ¤ê:3:0,1.7907\r
1614 ̵¤¤:4:1.7907,0\r
1615 ´Êñ¤Ç¤¹:3:0,1.7907\r
1616 2¥ö:3:0,1.7907\r
1617 Wiki¤Ï:3:1.7907,0\r
1618 »×¤Ã¤Æ:5:0,2.1825\r
1619 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ:3:1.7907,0\r
1620 Ç»¸ü¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹:5:0,2.1825\r
1621 Wiki+pm¤Ë:3:1.7907,0\r
1622 index+php:3:0,1.7907\r
1623 textarea:3:1.7907,0\r
1624 ¼Ì¥á:8:0,2.1826\r
1625 ¥¬¥ó¥¬¥ó¤Î:3:0,1.7907\r
1626 ¥²¡¼¥à:8:0,2.1826\r
1627 ÁÇŨ:19:0,2.1831\r
1628 Æɤß:4:1.9842,0\r
1629 ·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ:3:1.7907,0\r
1630 mad:4:0,1.9842\r
1631 ¥â¥¸¥å¡¼¥ë:10:2.1827,0\r
1632 ºÇ¤â:3:0,1.7907\r
1633 ÂоÝ:6:1.9842,0\r
1634 ¿Í½¸¤á¤¿:3:0,1.7907\r
1635 Åê¹Æ:9:2.1826,0\r
1636 wiki+cgi¤Î:8:2.1826,0\r
1637 url+3pZkFntcf6:3:0,1.7907\r
1638 ¥¹¥ì¤ò:3:0,1.7907\r
1639 net½Ð²ñ¤¤:3:0,1.7907\r
1640 Parser+pm:3:1.7907,0\r
1641 www+nnili+com:3:0,1.7907\r
1642 »²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«Í¾:3:0,1.7907\r
1643 nnili+com+bc:3:0,1.7907\r
1644 °Ù¤Ë¤â:3:0,1.7907\r
1645 Âç¿Í¤Î´Ø·¸:3:0,1.7907\r
1646 ½ÐÍè¤Þ¤¹:4:0,1.7907\r
1647 ºÇ¹â:4:0,1.9842\r
1648 phentermine+html+url:3:0,1.7907\r
1649 know:3:0,1.7907\r
1650 Can+t+locate:4:1.9842,0\r
1651 ¶â³Û:6:0,2.1826\r
1652 a+a:11:0,2.1828\r
1653 ºî¤Ã¤Æ:5:1.9842,0\r
1654 Êó¹ð:5:1.7907,0\r
1655 ·Ð¸³¤Ê¤¤:3:0,1.7907\r
1656 ¿§¤Ê:5:0,2.1825\r
1657 nobody:6:2.1826,0\r
1658 3pZkFntcf6:3:0,1.7907\r
1659 ¥á¥ó¥Æ:3:1.7907,0\r
1660 23¿Í½¸:3:0,1.7907\r
1661 web+fc2:5:0,2.1825\r
1662 html+free:3:0,1.7907\r
1663 200:4:0,1.9842\r
1664 ½÷À­Ã£:5:0,2.1825\r
1665 Ëþ­:11:0,2.1828\r
1666 Á÷¼õ¿®:4:0,1.9842\r
1667 Á´Éô¸«:3:0,1.7907\r
1668 ¿ÍÀ¸:4:0,1.9842\r
1669 Í¥Îɽвñ:3:0,1.7907\r
1670 ³«ºÅ:4:0,1.9842\r
1671 °ã¤Ã¤Æ:3:0,1.7907\r
1672 ¿Í¤Î:8:0,2.1826\r
1673 woman+l+cx:4:0,1.9842\r
1674 Header:3:1.7907,0\r
1675 ̵Â̤ʻþ´Ö:3:0,1.7907\r
1676 a+buy:3:0,1.7907\r
1677 CGI¤ò:3:1.7907,0\r
1678 ÁÇŨ¤ÊÊý:3:0,1.7907\r
1679 3ʬ:3:0,1.7907\r
1680 ´ÁÊýÌô:3:0,1.7907\r
1681 best:9:0,2.1827\r
1682 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë:5:2.1825,0\r
1683 Can+t:5:2.1825,0\r
1684 club:4:0,1.9842\r
1685 ¾¤Ç¤ÏÃæ:3:0,1.7907\r
1686 Footer¤ËÆþ:4:1.9842,0\r
1687 ÅÅÏÃ:4:0,1.9842\r
1688 ½÷À­¤È¤Î:4:0,1.9842\r
1689 dat¤ò:3:1.7907,0\r
1690 3+html:5:0,2.1825\r
1691 Base64:5:2.1825,0\r
1692 ¥á¥ê¥Ã¥È:4:1.9842,0\r
1693 search:5:1.9842,0\r
1694 ¥»¥Ã¥¯¥¹:19:0,2.1831\r
1695 º£²ó¤Ï:5:0,2.1825\r
1696 ½¤Àµ:25:2.1833,0\r
1697 http+utfk+com:3:0,1.7907\r
1698 Footer:5:2.1825,0\r
1699 volny:3:0,1.7907\r
1700 ¥ê¥ó¥¯¤¬:3:1.7907,0\r
1701 have:10:0,2.1827\r
1702 locate:4:1.9842,0\r
1703 using:3:0,1.7907\r
1704 ²¼µ­¤Î:4:0,1.7907\r
1705 H¤Ê:5:0,2.1825\r
1706 ¥Æ¡¼¥Ö¥ë:4:1.9842,0\r
1707 ¸½ºß¤Î:3:1.7907,0\r
1708 MIME:6:2.1826,0\r
1709 net+pure:4:0,1.9842\r
1710 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È:3:1.7907,0\r
1711 ¥»¥Õ¥ì:17:0,2.1830\r
1712 Ê̤Î:7:2.1826,0\r
1713 ºÇÄã:4:0,1.9842\r
1714 Cialis:4:0,1.9842\r
1715 ·Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´:3:0,1.7907\r
1716 Á÷¿®:7:2.1826,0\r
1717 źÉÕ:11:2.1827,0\r
1718 ¸«¤Æ:8:0,2.1826\r
1719 ¥¿¥°:9:2.1827,0\r
1720 outline:4:1.9842,0\r
1721 ·ëº§:12:0,2.1828\r
1722 ¿¶¹þ:3:0,1.7907\r
1723 À¤ÏÃ:4:1.9842,0\r
1724 http+irete+info:4:0,1.9842\r
1725 ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:4:0,1.7907\r
1726 ¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ:3:0,1.7907\r
1727 ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë:3:0,1.7907\r
1728 ·Ç¼¨ÈĤ¬:3:0,1.7907\r
1729 ¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï:3:1.7907,0\r
1730 Ã椫¤é:4:0,1.9842\r
1731 ¥Ñ¥Ã¥Á¤ò:3:1.7907,0\r
1732 ¥«¥Æ¥´¥ê:5:2.1825,0\r
1733 õ¤·:3:0,1.7907\r
1734 ´ü´Ö¸ÂÄê:4:0,1.9842\r
1735 ºî¤Ã¤¿:3:1.7907,0\r
1736 up+the+good:3:0,1.7907\r
1737 ¥»¥Õ¥ìõ:3:0,1.7907\r
1738 23¿Í½¸¤á¤¿:3:0,1.7907\r
1739 º£¤Ï:3:0,1.7907\r
1740 Äó¶¡:17:0,2.1829\r
1741 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×:9:2.1827,0\r
1742 ¹ç¤ï¤»¤Æ:4:0,1.7907\r
1743 pm¤Ë:5:2.1825,0\r
1744 ¥Ñ¡¼¥È:5:2.1825,0\r
1745 ÃˤÎ:4:0,1.9842\r
1746 ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È:4:1.9842,0\r
1747 ÊÔ½¸¤ò:4:1.9842,0\r
1748 html+http:7:0,2.1826\r
1749 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°:3:1.7907,0\r
1750 Êýhttp:3:0,1.7907\r
1751 777:5:2.1825,0\r
1752 Í­ÎÁ:6:0,1.9842\r
1753 »þ´Ö¤ò:3:0,1.7907\r
1754 ½é¤á¤Æ:4:0,1.7907\r
1755 poi+jp:6:2.1826,0\r
1756 ²È¤Ë:3:0,1.7907\r
1757 ²Á³Ê:4:0,1.9842\r
1758 biz:13:0,2.1829\r
1759 Ãæ+Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è:3:0,1.7907\r
1760 ´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹:6:2.1826,0\r
1761 ÃˤοÍ:4:0,1.9842\r
1762 Âç¿Í¤Î:8:0,2.1826\r
1763 ¶ìÏ«:3:0,1.7907\r
1764 ´ÉÍý²èÌÌ:5:2.1825,0\r
1765 ¥Ñ¥¹:4:1.9842,0\r
1766 buttobi:4:0,1.9842\r
1767 online+journal:3:0,1.7907\r
1768 ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:4:1.9842,0\r
1769 ¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ð:5:0,2.1825\r
1770 Perl:9:2.1827,0\r
1771 ¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë:5:2.1825,0\r
1772 sex:4:0,1.9842\r
1773 »Ò¤À¤±¤ò½¸:3:0,1.7907\r
1774 5+10:3:1.7907,0\r
1775 Ê罸:6:0,2.1826\r
1776 19ºÐ:3:0,1.7907\r
1777 Îø°¦:5:0,2.1825\r
1778 freexy+net:4:0,1.9842\r
1779 ¾å¤¬¤ë:3:0,1.7907\r
1780 html+cheap:5:0,2.1825\r
1781 not:4:0,1.9842\r
1782 ºÇ¿·ÈÇ:3:1.7907,0\r
1783 ÆüËܸì:3:1.7907,0\r
1784 ¥³¥³:10:0,2.1827\r
1785 ·ã¤·¤¯:3:0,1.7907\r
1786 ·ë²Ì:4:0,1.7907\r
1787 Wiki¤ò:6:2.1826,0\r
1788 Íßµá¤ò:4:0,1.9842\r
1789 I+like+this:4:0,1.9842\r
1790 ËÜʪ:7:0,2.1826\r
1791 pill+a:3:0,1.7907\r
1792 ËÜÅö¤Ë¤ª:3:0,1.7907\r
1793 Íð¸ò:6:0,2.1826\r
1794 t+locate+object:3:1.7907,0\r
1795 »þ´Ö¤Ç:3:0,1.7907\r
1796 online+url:8:0,2.1826\r
1797 Êѹ¹:21:2.1832,0\r
1798 ̵ÎÁ¤Ç:16:0,2.1830\r
1799 posts:3:0,1.7907\r
1800 ƱÍͤË:3:1.7907,0\r
1801 SEX:6:0,2.1826\r
1802 Keep:4:0,1.9842\r
1803 ¸½¾õ:7:2.1826,0\r
1804 32ºÐ:3:0,1.7907\r
1805 4+html:3:0,1.7907\r
1806 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬:5:2.1825,0\r
1807 ³ä¤ê:16:0,2.1830\r
1808 ¾ì¹ç¤Ê¤É:3:1.7907,0\r
1809 http+sky+hart:5:0,2.1825\r
1810 ²ÈÄí¤ò:3:0,1.7907\r
1811 pill:5:0,2.1825\r
1812 your:15:0,2.1829\r
1813 url+a+href:9:0,2.1827\r
1814 ¾ÜºÙ:12:0,2.1827\r
1815 http+members+lycos:5:0,2.1825\r
1816 prescription:6:0,2.1826\r
1817 online+url+http:3:0,1.7907\r
1818 ÉÔ²Ä:3:1.7907,0\r
1819 woman:5:0,2.1825\r
1820 ¥¨¥é¡¼:21:2.1832,0\r
1821 Åê¹ÆµñÈÝA:4:0,1.9842\r
1822 ÃËÀ­¤ÎÊý:5:0,2.1825\r
1823 vboya+h+fc2:3:0,1.7907\r
1824 ̵Â̤Ê:3:0,1.7907\r
1825 via:3:1.7907,0\r
1826 Good+design+http:3:0,1.7907\r
1827 õ¤·¤Æ:5:0,1.9842\r
1828 http+vlzh:12:0,2.1828\r
1829 ½èÍý:5:2.1825,0\r
1830 °ÂÁ´:8:0,2.1826\r
1831 »²¹Í¤Ë:5:1.7907,0\r
1832 ɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹:5:2.1825,0\r
1833 ¥µ¥¤¥È¤«¤é:4:0,1.9842\r
1834 BugTrack:16:2.1830,0\r
1835 ¼Ì¿¿¤¬Á´Éô¸«:3:0,1.7907\r
1836 ½Ð¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
1837 http+www+cgimembera:3:0,1.7907\r
1838 µ¤·Ú:6:0,2.1826\r
1839 ¾Ò²ð:26:0,2.1833\r
1840 Áê¼ê¤ò:7:0,2.1826\r
1841 Âô»³:4:0,1.9842\r
1842 µ­½Ò¤·¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
1843 ÆâÉô:3:1.7907,0\r
1844 ½Ð²ñ¤¤¤ò:14:0,2.1829\r
1845 s1+freexy+net:4:0,1.9842\r
1846 http+vboya:3:0,1.7907\r
1847 site+a+href:3:0,1.7907\r
1848 order+ultram+url:3:0,1.7907\r
1849 Êݸ»þ:3:1.7907,0\r
1850 ¥¢¥Ý:3:0,1.7907\r
1851 ¥¨¥Ã¥Á·Ð¸³:3:0,1.7907\r
1852 ÎÁ¶â:4:0,1.9842\r
1853 web:9:0,2.1827\r
1854 ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹:3:1.7907,0\r
1855 via+package:3:1.7907,0\r
1856 sex+http:3:0,1.7907\r
1857 log:3:1.7907,0\r
1858 ¥»¥ì¥Ö:12:0,2.1828\r
1859 CHANEL:3:0,1.7907\r
1860 ½÷»Ò¹»À¸23¿Í½¸:3:0,1.7907\r
1861 ¥Ç¡¼¥¿¤ò:3:1.7907,0\r
1862 ºÇ½é¤Ï:6:0,2.1825\r
1863 puki:3:1.7907,0\r
1864 ¾®¸¯:4:0,1.9842\r
1865 around:3:0,1.7907\r
1866 http+best:5:0,2.1825\r
1867 ³«È¯ÈÇ:5:2.1825,0\r
1868 GPL:4:1.9842,0\r
1869 buy+phentermine:5:0,2.1825\r
1870 º¢¤Ï:3:0,1.7907\r
1871 ¸«½Ð¤·:5:2.1825,0\r
1872 Á´¥Ú¡¼¥¸:3:1.7907,0\r
1873 ¸½¾Ý:7:2.1826,0\r
1874 Very+good+site:4:0,1.9842\r
1875 5+html:3:0,1.7907\r
1876 a+http+www:5:0,2.1825\r
1877 phentermine+url:6:0,2.1826\r
1878 Ëü±ß:3:0,1.7907\r
1879 Áá®:4:1.7907,0\r
1880 quizilla+com:3:0,1.7907\r
1881 locate+object:3:1.7907,0\r
1882 ½¤Àµ¤ò:5:2.1825,0\r
1883 web+site:4:0,1.9842\r
1884 ¥á¸«ÊüÂê:4:0,1.9842\r
1885 org+http:4:0,1.9842\r
1886 Nice:8:0,2.1826\r
1887 »ä¤È:5:0,2.1825\r
1888 ̵ÎÁ¤Ç¤¹:3:0,1.7907\r
1889 ¶â¤¬³Ý:3:0,1.7907\r
1890 ºîÀ®¤¹¤ë:4:1.9842,0\r
1891 ²Ä°¦¤¤½÷»Ò¹»À¸:3:0,1.7907\r
1892 ºî¤ì¤Ð:4:1.7907,0\r
1893 °Ê¾å:9:0,2.1826\r
1894 slots:4:0,1.9842\r
1895 Á´³Ñ:3:1.7907,0\r
1896 BugTrack+plugin:12:2.1828,0\r
1897 love:30:0,2.1836\r
1898 Ê£¿ô:8:2.1826,0\r
1899 Farm¤Î:4:1.9842,0\r
1900 ÀßÄê¤Ç:3:1.7907,0\r
1901 Software+error:3:1.7907,0\r
1902 ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È:6:0,2.1826\r
1903 õ¤·¤Æ¤Þ¤¹:4:0,1.9842\r
1904 ½Ð²ñ¤¤·Ï:21:0,2.1831\r
1905 http+love:3:0,1.7907\r
1906 real:5:0,2.1825\r
1907 FSWiki¤Î:9:2.1827,0\r
1908 Í¥Àè:3:1.7907,0\r
1909 www+cgimembera:3:0,1.7907\r
1910 ¥Ø¥ë¥×¤ò:3:1.7907,0\r
1911 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î:11:2.1828,0\r
1912 etc:3:0,1.7907\r
1913 ¥×¥é¥°¥¤¥óBugTrack:3:1.7907,0\r
1914 ½÷¤È¤·¤Æ¸«:3:0,1.7907\r
1915 ÉÔËþ¤ò:4:0,1.9842\r
1916 µ¤¤ËÆþ:5:1.7907,0\r
1917 ¥µ¥¤¥È¤Î:10:0,2.1827\r
1918 ½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿:3:1.7907,0\r
1919 »×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬:9:2.1826,0\r
1920 ¥½¡¼¥¹:14:2.1829,0\r
1921 ¥Æ¥ì¥Ó:3:0,1.7907\r
1922 his:3:0,1.7907\r
1923 HTML¥¿¥°:4:1.9842,0\r
1924 Best:3:0,1.7907\r
1925 ¥Ú¡¼¥¹:4:0,1.9842\r
1926 ¸«¤¿:6:0,2.1826\r
1927 fc2:9:0,2.1827\r
1928 ÍѤÎ:6:2.1825,0\r
1929 ultram+order:3:0,1.7907\r
1930 »Ùʧ:4:0,1.9842\r
1931 Âкö:6:2.1826,0\r
1932 ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸:3:1.7907,0\r
1933 ¥µ¡¼¥Ð¡¼:7:2.1826,0\r
1934 ultram+url+http:3:0,1.7907\r
1935 ¥á¡¼¥ë¤¬Á÷:3:1.7907,0\r
1936 ÂÌÌÜ:4:1.9842,0\r
1937 their:5:0,2.1825\r
1938 pagename:3:1.7907,0\r
1939 lib+Wiki:5:2.1825,0\r
1940 ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹:4:1.9842,0\r
1941 ¼Ì¿¿¤¬:6:0,2.1826\r
1942 ¾Ã¤»¤Ê¤¤:3:1.7907,0\r
1943 ¥Õ¥©¡¼¥à:9:2.1826,0\r
1944 Apache:3:1.7907,0\r
1945 Éô²°:3:0,1.7907\r
1946 2+html:4:0,1.9842\r
1947 ¼ºÇÔ:5:1.7907,0\r
1948 Very+good:4:0,1.9842\r
1949 »î¤·²¼:3:0,1.7907\r
1950 CGI+pm:5:2.1825,0\r
1951 http+serebu+final:16:0,2.1830\r
1952 ¥³¥Ô¡¼:9:2.1826,0\r
1953 ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿:5:2.1825,0\r
1954 ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹:3:1.7907,0\r
1955 yummycats+net:15:0,2.1829\r
1956 ¥Á¥ã¥ó¥¹:4:0,1.9842\r
1957 ¼çÉØ:4:0,1.9842\r
1958 ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã:3:0,1.7907\r
1959 ¾ì¹ç¤Î:3:1.7907,0\r
1960 夭¤Þ¤¹:3:0,1.7907\r
1961 young:3:0,1.7907\r
1962 ¥¹¥¿¥Ã¥Õ:8:0,2.1826\r
1963 ½÷¤Î:8:0,2.1826\r
1964 comment¥×¥é¥°¥¤¥ó:4:1.9842,0\r
1965 ¶¨ÎÏ:4:0,1.7907\r
1966 phentermine+online:7:0,2.1826\r
1967 co+uk:5:0,2.1825\r
1968 °Ê²¼:19:2.1830,0\r
1969 ²þ¹Ô:5:2.1825,0\r
1970 co+jp:4:1.9842,0\r
1971 ÃΤê:6:0,2.1825\r
1972 ³Ú¤·¤ß:3:0,1.7907\r
1973 friend:3:0,1.7907\r
1974 GET:3:0,1.7907\r
1975 org+Members:3:0,1.7907\r
1976 CGI:17:2.1830,0\r
1977 Keep+up:3:0,1.7907\r
1978 ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó:3:1.7907,0\r
1979 ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È:9:2.1827,0\r
1980 °ã¤¦:8:0,2.1826\r
1981 »×¤¤¤Þ¤¹:70:2.1845,2.1831\r
1982 http:313:2.1831,2.1945\r
1983 index:12:1.7907,2.1827\r
1984 Ãæ¤Î:8:2.1825,1.7907\r
1985 ȯÀ¸:10:2.1826,1.7907\r
1986 ·ÈÂÓ:10:1.7907,2.1826\r
1987 ¥µ¥¤¥È:71:2.1826,2.1849\r
1988 com:133:1.6014,2.1877\r
1989 ¸½ºß:9:2.1826,1.7907\r
1990 ¾ì¹ç:53:2.1841,2.1827\r
1991 ÌäÂê:29:2.1834,1.7907\r
1992 href:52:1.2337,2.1845\r
1993 Á´Éô¸«¤ì¤Þ¤¹Â¾:3:0,1.7907\r
1994 ¼ç¿Í¤Ë¤Ï:3:0,1.7907\r
1995 Wiki:45:2.1842,0\r
1996 good+site+Thanks:4:0,1.9842\r
1997 ÅÅÏÃÈÖ¹æ:5:0,2.1825\r
1998 Thank+you:4:0,1.9842\r
1999 our:5:0,2.1825\r
2000 ¥µ¥¤¥È¤Ï:16:0,2.1830\r
2001 levitra+a:3:0,1.7907\r
2002 Jcode+pm:4:1.9842,0\r
2003 ½÷À­¤Î:11:0,2.1828\r
2004 ÊÖ»ö:12:1.7907,2.1827\r
2005 ÀßÄê:24:2.1832,1.7907\r
2006 »þ¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
2007 À§Èó:12:1.7907,2.1827\r
2008 http+www:77:1.9842,2.1853\r
2009 ¥Ú¡¼¥¸:52:2.1844,1.6014\r
2010 ÆäË:8:2.1825,1.7907\r
2011 www:84:2.1826,2.1855\r
2012 Ʊ¤¸:19:2.1830,1.7907\r
2013 with:10:1.7907,2.1826\r
2014 ¹þ¤ß:8:2.1825,1.7907\r
2015 Èó¾ï¤Ë:8:1.7907,2.1825\r
2016 org:21:1.7907,2.1831\r
2017 ¼ÂºÝ¤Ë:8:1.7907,2.1825\r