OSDN Git Service

1.22rソースコードからインポート.
authoryuki <yuki@c066991c-cf13-ec4a-a49a-846e61667af5>
Sat, 2 May 2009 08:51:15 +0000 (08:51 +0000)
committeryuki <yuki@c066991c-cf13-ec4a-a49a-846e61667af5>
Sat, 2 May 2009 08:51:15 +0000 (08:51 +0000)
git-svn-id: http://192.168.11.7/svn/saccubus/trunk@8 c066991c-cf13-ec4a-a49a-846e61667af5

launcher/Launcher.c [new file with mode: 0644]
launcher/Makefile [new file with mode: 0644]
launcher/Saccubus.rc [new file with mode: 0644]
launcher/muuma.ico [new file with mode: 0644]

diff --git a/launcher/Launcher.c b/launcher/Launcher.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e9e7a66
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,69 @@
+/*\r
+ * Windows\97p\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\83\89\83\93\83`\83\83\r
+ * copyright (c) 2008 \83Õ\81i\83v\83T\83C\81j\r
+ *\r
+ * \81u\82³\82«\82ã\82Î\82·\81v\96{\91Ì\82ðexe\8co\97R\82Å\93®\82©\82·\82½\82ß\82Ì\83\89\83\93\83`\83\83\82Å\82·\81B\r
+ *\r
+ * \82±\82Ì\83t\83@\83C\83\8b\82Í\81u\82³\82«\82ã\82Î\82·\81v\82Ì\88ê\95\94\82Å\82 \82è\81A\r
+ * \82±\82Ì\83\\81[\83X\83R\81[\83h\82ÍGPL\83\89\83C\83Z\83\93\83X\82Å\94z\95z\82³\82ê\82Ü\82·\82Å\82·\81B\r
+ */\r
+#include <stdlib.h>\r
+#include <windows.h>\r
+\r
+int doCmd(char* command,int show_msg);\r
+       STARTUPINFO startup_info;\r
+       PROCESS_INFORMATION process_info;\r
+\r
+int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, \r
+                       HINSTANCE hPrevInstance, \r
+                       PSTR szCmdLine, \r
+                       int iCmdShow){\r
+                       if(doCmd("java.exe",FALSE) == 0){\r
+                               doCmd("java.exe -jar Saccubus.jar",TRUE);\r
+                       }else{\r
+                               MessageBox(NULL,"Java\82ª\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82³\82ê\82Ä\82¢\82È\82¢\82æ\82¤\82Å\82·\81B","\83G\83\89\81[",MB_OK | MB_ICONERROR);\r
+                       }\r
+                       return 0;\r
+}\r
+\r
+int doCmd(char* command,int show_msg){\r
+       int ret = 0;\r
+       int code = CreateProcessA(\r
+           NULL,                                               // \8eÀ\8ds\83t\83@\83C\83\8b\96¼\r
+           command,                                    // \83R\83}\83\93\83h\83\89\83C\83\93\83p\83\89\83\81\81[\83^\r
+           NULL,                                               // \83v\83\8d\83Z\83X\82Ì\95Û\8cì\91®\90«\r
+           NULL,                                               // \83X\83\8c\83b\83h\82Ì\95Û\8cì\91®\90«\r
+           FALSE,                                              // \83I\83u\83W\83F\83N\83g\83n\83\93\83h\83\8b\8cp\8f³\82Ì\83t\83\89\83O\r
+           DETACHED_PROCESS | \r
+               CREATE_NEW_PROCESS_GROUP | \r
+               NORMAL_PRIORITY_CLASS,          // \91®\90«\83t\83\89\83O\r
+           NULL,                                               // \8aÂ\8b«\95Ï\90\94\8fî\95ñ\82Ö\82Ì\83|\83C\83\93\83^\r
+           NULL,                                               // \8bN\93®\8e\9e\83J\83\8c\83\93\83g\83f\83B\83\8c\83N\83g\83\8a\r
+           &startup_info,                              // \83E\83B\83\93\83h\83E\95\\8e¦\90Ý\92è\r
+           &process_info                               // \83v\83\8d\83Z\83X\81E\83X\83\8c\83b\83h\82Ì\8fî\95ñ\r
+       );\r
+       if(code == 0){\r
+               ret = -1;\r
+               if(show_msg){\r
+                       char* msg;\r
+                       int error_code = FormatMessageA(\r
+                               FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,    // \93®\8dì\83t\83\89\83O\r
+                               0,                                                                                                                              // \83\81\83b\83Z\81[\83W\92è\8b`\88Ê\92u\r
+                               GetLastError(),                                                                                                 // \83\81\83b\83Z\81[\83WID\r
+                               LANG_USER_DEFAULT,                                                                                              // \8c¾\8cêID\r
+                               (LPTSTR)&msg,                                                                                                   // \83o\83b\83t\83@\82Ì\83A\83h\83\8c\83X\r
+                               0,                                                                                                                              // \83o\83b\83t\83@\82Ì\83T\83C\83Y\r
+                               0                                                                                                                               // \91}\93ü\8bå\82Ì\94z\97ñ\82Ì\83A\83h\83\8c\83X\r
+                       );\r
+                       if(error_code == 0){\r
+                               MessageBox(NULL,"\89½\82ç\82©\82Ì\83G\83\89\81[\82ª\94­\90\82µ\82Ü\82µ\82½\81B","\83G\83\89\81[",MB_OK | MB_ICONERROR);\r
+                       }else{\r
+                               MessageBox(NULL,msg, "\83G\83\89\81[", MB_ICONERROR|MB_OK);\r
+                       }\r
+                       LocalFree(msg);\r
+               }\r
+       }\r
+       CloseHandle(process_info.hProcess);\r
+       CloseHandle(process_info.hThread);\r
+       return ret;\r
+}\r
diff --git a/launcher/Makefile b/launcher/Makefile
new file mode 100644 (file)
index 0000000..21a8573
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,105 @@
+# Makefile ( n source file 1 execute file version )
+# 2002/12/ 4
+
+# ÆüËܸì¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÉôʬ¤Ë½¾¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
+# $(HOGEHOGE) ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¯¥í¡Ê°ì¼ï¤ÎÊÑ¿ô¡Ë¤Ç¡¢
+# HOGEHOGE=... ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤¿ÆâÍƤËŸ³«¤·¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+# ¹ÔƬ¤Î¥¿¥Ö¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£
+# ¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËܸ쥳¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
+
+#       ¢­¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾¤«¤Ä¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ë½ñ¤­´¹¤¨¤ë
+PACKAGE        = Saccubus
+#       ¢­¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­Ê¤٤ë
+SRCS   = Launcher.c
+#       ¢­¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­Ê¤٤ë
+HEADS  = 
+OBJS   = $(SRCS:.c=.o) $(PACKAGE)_res.o
+
+#       ¢­¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò½ñ¤­Ê¤٤ë
+FILES  = Makefile $(HEADS) $(SRCS)
+VER    = `date +%Y%m%d`
+
+
+### command and flags ###
+# uncomment when debugging
+#DEBUG = -ggdb -pg # -lefence
+RELEASE = -s
+
+# common (*.o)
+LD     = gcc
+LDFLAGS        = -g $(DEBUG) $(RELEASE)
+LDLIBS = -lm -lmingw32 -mwindows
+
+# C (*.c)
+CC     = gcc
+CFLAGS = -g -O3 -Wall $(DEBUG) $(RELEASE)
+CPPFLAGS= -I.
+
+# C++ (*.cc)
+CXX    = g++
+CXXFLAGS= -g -O3 -Wall $(DEBUG)
+
+# Fortran77 (*.f)
+FC     = f77
+FFLAGS = -Wall $(DEBUG)
+
+# Pascal (*.p)
+PC     = pc
+PFLAGS = -Wall $(DEBUG)
+
+# etc
+SHELL  = /bin/sh
+RM     = rm -f
+PROF   = gprof
+
+
+### rules ###
+
+.SUFFIXES:
+.SUFFIXES: .o .c .cc .f .p
+
+all: $(PACKAGE)
+
+$(PACKAGE): $(OBJS)
+       $(LD) $(LDFLAGS) $(OBJS) -o $@ $(LDLIBS)
+
+$(OBJS): $(HEADS) Makefile
+
+.c.o:
+       $(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -c $< -o $@
+.cc.o:
+       $(CXX) $(CXXFLAGS) $(CPPFLAGS) -c $< -o $@
+.f.o:
+       $(FC) $(FFLAGS) -c $< -o $@
+.p.o:
+       $(PC) $(PFLAGS) $(CPPFLAGS) -c $< -o $@
+
+$(PACKAGE)_res.o: $(PACKAGE).rc
+       windres -i $(PACKAGE).rc -o $(PACKAGE)_res.o
+
+### useful commands ###
+
+clean:
+       $(RM) $(PACKAGE) $(OBJS)
+       $(RM) core gmon.out *~ #*#
+
+tar:
+       @echo $(PACKAGE)-$(VER) > .package
+       @$(RM) -r `cat .package`
+       @mkdir `cat .package`
+       @ln $(FILES) `cat .package`
+       tar cvf - `cat .package` | gzip -9 > `cat .package`.tar.gz
+       @$(RM) -r `cat .package` .package
+
+zip:
+       zip -9 $(PACKAGE)-$(VER).zip $(FILES)
+
+
+prof: run
+       $(PROF) $(PACKAGE) | less
+
+run: all
+#       ¢­¥µ¥ó¥×¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤­Ä¾¤¹
+#          $(PACKAGE) ¤Ï¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ËŸ³«¤µ¤ì¤ë
+#          ¹ÔƬ¤Ï¥¿¥Ö¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë
+       ./$(PACKAGE) < sample-data | less
diff --git a/launcher/Saccubus.rc b/launcher/Saccubus.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c0c34f9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1 @@
+1 ICON PRELOAD "muuma.ico"\r
diff --git a/launcher/muuma.ico b/launcher/muuma.ico
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c6697ac
Binary files /dev/null and b/launcher/muuma.ico differ